Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấnGi¸o viªn: Ma ThÞ HuyÒn.
Tr­êng THPT §Çm
Hång

A. Xác định chủ đề phỏng vấn, mục đích phỏng vấn.
B. Xác định đối tượng phỏng vấn và phương tiện phỏng
vấn.
C. Xây dựng hệ thống câu hỏi phỏng vấn (ngắn gọn, rõ
ràng, phù hợp với mục đích và đối tượng, làm rõ được
chủ đề, liên kết với nhau và sắp xếp theo trình tự hợp lí).
D. Xây dựng đáp án trả lời câu hỏi phỏng vấn.
Câu 1: Yêu cầu nào dưới đây không cần thiết
trong bước chuẩn bị phỏng vấn?
I- Ôn tập kiến thức

Câu 2: Nhận định sau đúng hay sai?
Khi phỏng vấn, ngoài những câu hỏi đã
chuẩn bị, người phỏng vấn cần có những câu
hỏi đưa đẩy, gợi mở, điều chỉnh nhằm làm
cho câu chuyện không rời rạc và đi đúng chủ
đề .
I- Ôn tập kiến thức
Đúng
Sai

Câu 3: Người phỏng vấn cần có thái độ:
A. thân tình ,tự nhiên, lịch thiệp, biết lắng nghe,
đồng cảm và tôn trọng ý kiến của người trả lời
phỏng vấn.
B. tự do, thoải mái, suồng sã với người trả lời
phỏng vấn.
C. khó chịu và cắt ngang câu trả lời khi thấy câu
trả lời không đúng với chủ đề.
D.lạnh lùng, nghiêm nghị khi thực hiện công việc
của mình.
I- Ôn tập kiến thức

Câu 4: Khi biên tập bài phỏng vấn, người phỏng
vấn cần tránh điều gì?
A. Không được tự ý thay đổi nội dung các câu trả lời
PV, để đảm bảo tính trung thực của thông tin.
B. Có quyền thay đổi nội dung các câu trả lời phỏng
vấn theo ý riêng của mình.
C. Có thể ghi lại nét mặt, ánh mắt, cử chỉ của người
trả lời phỏng vấn.
D. Có thể sửa chữa, sắp xếp lại một số câu chữ cho
ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu.
I- Ôn tập kiến thức

Generate time = 0.066062927246094 s. Memory usage = 1.93 MB