Kiểm tra toán 6 tiết 93

Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA
Trường THCS Lạc Long Quân Môn :
Số học lớp 6
(
Thời gian : 45phút)
Họ và tên học sinh : ........................................................................... Lớp : ......................
Phần trả lời :
Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. ;   /   =   ~ 04. ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~
02. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~
03. ;   /   =   ~ 06. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~
Mã đề: 602
Hãy chọn phương án trả lời đúng bằng cách chọn chữ A hoặc B , C , D ứng với mỗi câu . ( 0,5 điểm)
Câu 1.
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là
5
6
km , chiều rộng là
7
12
km . Chiều dài hơn chiều rộng là
A.
1
2
km
B.
1
4
km
C.
1
3
km
D.
1
5
km
Câu 2.
Chọn kết quả đúng của phép tính
6 4 8
: 4
7 7 9
+ − =
?
A.
3
7


B.
1
9


C.
3
7

D.
1
9

Câu 3. Hai người cùng làm một cơng việc . Nếu làm riêng , người thứ nhất phải mất 4 giờ , người thứ hai mất 5 giờ .
Nêu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được :
A.
2
9
(cơng việc) B.
1
20
(cơng việc) C.
1
9
(cơng việc) D.
9
20
(cơng việc)
Câu 4. Nếu
1 5 2
x
4 8 3
− = ×
thì x = ? A.
3
4
B.
2
5

C.
2
3

D.
2
3

Câu 5. Tính :
6 1 10 12 18
21 4 14 44 33

− + − −

. Chọn kết quả đúng ?
A.
34
44

B.
43
44

C.
34
44
D.
43
44

Câu 6.
Kết quả của phép tính :
15 5 8
23 13 23
− −
+ +

A.
18
13


B.
8
13


C.
8
13

D.
18
13

Câu 7.
Tìm x biết
7 5
: x
13 11

=
thì x là
A.
77
65


B.
65
77


C.
65
77

D.
77
65

Câu 8.
. Tính
5 19 4 19 5
373 23 131 23 373
− −
+ + + +
là : Hãy Chọn kết quả đúng
A.
4
131

B.
266
131

C.
0
D.
13
131

Câu 9.
Cho x là số ngun và
19 15 11 5 19 10
x
6 2 3 4 12 3
− − − −
+ + < ≤ + +
thì tập hợp các giá trị của x là :
A. { -6;-5;-4;-3} B. { -6;-5;-4;-7} C. {-7; -6;-5;-4;-3} D. { -6;-5;-4}
Câu 10.
Chọn kết quả đúng .
30 2 68 1 1 1
111 33 555 3 4 12
   
+ − × − − =
 ÷  ÷
   

A. 0 B. 2 C. -1 D. 1
Tự luận:
Câu 1 (1 điểm) Tìm x biết : a.
3 4
x 2
5 7

× =
b.
4 1
x 1 0,75
5 4
× = −
Câu 2( 2 điểm): Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nêu có thể)
a.
1 3
7 6
8 4

b.
7 5 11
:6
12 12 36
+ −
c.
4 2
0,8 2 :3
15 3
 

 ÷
 
d.
7 4 7
7 2 5
11 15 11
 
− −
 ÷
 

Câu 3(2 điểm) . Lúc 7 giờ 40 phút bạn An đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h . Lúc 7 giờ 55 phút bạn Bình đi từ B đến
A với vận tốc 14 km/h . Hai bạn gặp nhau lúc 8 giờ 25 phút . Tính quãng đường AB .
Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA
Trường THCS Lạc Long Quân Môn :
Số học lớp 6
(
Thời gian : 45phút)
Họ và tên học sinh : ........................................................................... Lớp : ......................
Phần trả lời :
Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. ;   /   =   ~ 04. ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~
02. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~
03. ;   /   =   ~ 06. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~
Mã đề: 593
Hãy chọn phương án trả lời đúng bằng cách chọn chữ A hoặc B , C , D ứng với mỗi câu . ( 0,5 điểm)
Câu 1.
Tìm x biết
7 5
: x
13 11

=
thì x là
A.
77
65


B.
65
77


C.
77
65

D.
65
77

Câu 2. Hai người cùng làm một cơng việc . Nếu làm riêng , người thứ nhất phải mất 4 giờ , người thứ hai mất 5 giờ .
Nêu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được :
A.
9
20
(cơng việc) B.
2
9
(cơng việc) C.
1
9
(cơng việc) D.
1
20
(cơng việc)
Câu 3. Kết quả của phép tính :
15 5 8
23 13 23
− −
+ +
là A.
8
13

B.
18
13
C.
18
13

D.
8
13

Câu 4. . Tính
5 19 4 19 5
373 23 131 23 373
− −
+ + + +
là : Hãy Chọn kết quả đúng
A. 0 B.
266
131
C.
13
131
D.
4
131

Câu 5. Nếu
1 5 2
x
4 8 3
− = ×
thì x = ? A.
2
3

B.
3
4
C.
2
5

D.
2
3

Câu 6. Chọn kết quả đúng .
30 2 68 1 1 1
111 33 555 3 4 12
   
+ − × − − =
 ÷  ÷
   

A.
0
B.
-1
C.
1
D.
2
Câu 7. Tính :
6 1 10 12 18
21 4 14 44 33

− + − −

. Chọn kết quả đúng ?
A.
43
44

B.
34
44

C.
43
44
D.
34
44

Câu 8.
Chọn kết quả đúng của phép tính
6 4 8
: 4
7 7 9
+ − =
?
A.
3
7


B.
3
7

C.
1
9


D.
1
9

Câu 9.
Cho x là số ngun và
19 15 11 5 19 10
x
6 2 3 4 12 3
− − − −
+ + < ≤ + +
thì tập hợp các giá trị của x là :
A. { -6;-5;-4} B. {-7; -6;-5;-4;-3} C. { -6;-5;-4;-7} D. { -6;-5;-4;-3}
Câu 10.
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là
5
6
km , chiều rộng là
7
12
km . Chiều dài hơn chiều rộng là
A.
1
2
km
B.
1
5
km
C.
1
3
km
D.
1
4
km
Tự luận:
Câu 1 (1 điểm) Tìm x biết : a.
3 4
x 2
5 7

× =
b.
4 1
x 1 0,75
5 4
× = −
Câu 2( 2 điểm): Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nêu có thể)
a.
1 3
7 6
8 4

b.
7 5 11
:6
12 12 36
+ −
c.
4 2
0,8 2 :3
15 3
 

 ÷
 
d.
7 4 7
7 2 5
11 15 11
 
− −
 ÷
 

Câu 3(2 điểm) . Lúc 7 giờ 40 phút bạn An đi từ A đến B với vận tốc 12 km/h . Lúc 7 giờ 55 phút bạn Bình đi từ B đến
A với vận tốc 14 km/h . Hai bạn gặp nhau lúc 8 giờ 25 phút . Tính quãng đường AB .
Phòng giáo dục Buôn Ma Thuột ĐỀ KIỂM TRA
Trường THCS Lạc Long Quân Môn :
Số học lớp 6
(
Thời gian : 45phút)
Họ và tên học sinh : ........................................................................... Lớp : ......................
Phần trả lời :
Số thứ tự câu trả lời dưới đây ứng với số thứ tự câu trắc nghiệm trong đề. Đối với mỗi câu
trắc nghiệm, học sinh chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng.

01. ;   /   =   ~ 04. ;   /   =   ~ 07. ;   /   =   ~ 10. ;   /   =   ~
02. ;   /   =   ~ 05. ;   /   =   ~ 08. ;   /   =   ~
03. ;   /   =   ~ 06. ;   /   =   ~ 09. ;   /   =   ~
Mã đề: 584
Hãy chọn phương án trả lời đúng bằng cách chọn chữ A hoặc B , C , D ứng với mỗi câu . ( 0,5 điểm)
Câu 1.
Chọn kết quả đúng .
30 2 68 1 1 1
111 33 555 3 4 12
   
+ − × − − =
 ÷  ÷
   

A. 1 B. -1 C. 0 D. 2
Câu 2.
Tính :
6 1 10 12 18
21 4 14 44 33

− + − −

. Chọn kết quả đúng ?
A.
43
44


B.
34
44

C.
34
44


D.
43
44

Câu 3. Cho x là số ngun và
19 15 11 5 19 10
x
6 2 3 4 12 3
− − − −
+ + < ≤ + +
thì tập hợp các giá trị của x là :
A.
{ -6;-5;-4;-3}
B.
{ -6;-5;-4;-7}
C.
{ -6;-5;-4}
D.
{-7; -6;-5;-4;-3}
Câu 4. Tìm x biết
7 5
: x
13 11

=
thì x là A.
77
65
B.
65
77
C.
77
65

D.
65
77


Câu 5. Kết quả của phép tính :
15 5 8
23 13 23
− −
+ +
là A.
8
13
B.
18
13

C.
8
13

D.
18
13

Câu 6. Nếu
1 5 2
x
4 8 3
− = ×
thì x = ? A.
3
4
B.
2
3

C.
2
5

D.
2
3

Câu 7. . Tính
5 19 4 19 5
373 23 131 23 373
− −
+ + + +
là : Hãy Chọn kết quả đúng
A. 0 B.
4
131
C.
13
131
D.
266
131

Câu 8. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là
5
6
km , chiều rộng là
7
12
km . Chiều dài hơn chiều rộng là
A.
1
4
km B.
1
3
km C.
1
5
km D.
1
2
km
Câu 9.
Hai người cùng làm một cơng việc . Nếu làm riêng , người thứ nhất phải mất 4 giờ , người thứ hai mất 5 giờ .
Nêu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được :
A.
1
20
(cơng việc)
B.
2
9
(cơng việc)
C.
9
20
(cơng việc)
D.
1
9
(cơng việc)
Câu 10.
Chọn kết quả đúng của phép tính
6 4 8
: 4
7 7 9
+ − =
?
A.
3
7


B.
1
9


C.
3
7

D.
1
9

Tự luận:
Câu 1 (1 điểm) Tìm x biết :
a.
3 4
x 2
5 7

× =
b.
4 1
x 1 0,75
5 4
× = −
Câu 2( 2 điểm): Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nêu có thể)
a.
1 3
7 6
8 4

b.
7 5 11
:6
12 12 36
+ −
c.
4 2
0,8 2 :3
15 3
 

 ÷
 
d.
7 4 7
7 2 5
11 15 11
 
− −
 ÷
 

Generate time = 0.12448406219482 s. Memory usage = 1.94 MB