Những tình tiết loại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi


ch­¬ng XI


1. Kh¸i niÖm chung
2. Phßng vÖ chÝnh ®¸ng
3. T×nh thÒ cÊp thiÕt
4. C¸c tr­êng hîp kh¸c ®­îc lo¹i
trõ TNHS
Néi dung

1. khái niệm chung
1. khái niệm chung
Hành vi
giống
tội phạm
về mặt
hình
thức
Hành vi
giống
tội phạm
về mặt
hình
thức
Người có
HV này
không
phải
chịu
TNHS
Người có
HV này
không
phải
chịu
TNHS
Tình tiết này làm mất đi
tính nguy hiểm của HV
Tình tiết này làm mất đi
tính nguy hiểm của HV
Tình tiết loại trừ tính chất
nguy hiểm cho XH của HV
Tình tiết loại trừ tính chất
nguy hiểm cho XH của HV

những tình tiết
loại trừ
tính chất
nguy hiểm
cho XH của HV
những tình tiết
loại trừ
tính chất
nguy hiểm
cho XH của HV
tình
thế
cấp
thiết
tình
thế
cấp
thiết
Bắt
người
phạm
pháp
Bắt
người
phạm
pháp
Thi
hành
mệnh
lệnh
cấp
trên
Thi
hành
mệnh
lệnh
cấp
trên
Thực
hiện
chức
năng
nghề
nghiệp
Thực
hiện
chức
năng
nghề
nghiệp
Rủi
ro
trong
sản
xuất
Rủi
ro
trong
sản
xuất
phòng
vệ
chính
đáng
phòng
vệ
chính
đáng

2. Phßng vÖ achÝnh ®¸ng
2. Phßng vÖ achÝnh ®¸ng
2.1. Kh¸i niÖm vÒ PVC§
2.1. Kh¸i niÖm vÒ PVC§
Hµnh vi cña ng­êi kh¸c

lîi Ých cña Nhµ n­íc,

lîi Ých cña tæ chøc,

quyÒn, lîi Ých chÝnh
®¸ng cña m×nh hoÆc cña
ng­êi kh¸c
Hµnh vi cña con ng­êi

Hành vi phòng vệ chỉ được coi là chính
đáng khi người phòng vệ phải hành động
chống trả trong những điều kiện nhất định
Quy định quyền PVCĐ là nhằm:

Khuyến khích mọi CD đấu tranh với những
hành vi xâm hại các QHXH;

Ngăn chặn hoặc hạn chế những thiệt hại do
hành vi xâm hại gây ra.
PVCĐ không có nghĩa là CD có quyền tự xử
Bảo vệ các lợi ích nêu trên là nghĩa vụ PL của
người có CV, QH
PVCĐ là quyền, không phải nghĩa vụ PL của CD.
Lưu ý:

thuéc vÒ
c¬ së ph¸t
sinh quyÒn
PVC§
thô«c vÒ
néi dung
cña PVC§
thuéc vÒ
ph¹m vi
cña PVC§
2.2. §iÒu kiÖn cña PVC§
2.2. §iÒu kiÖn cña PVC§

2.2.1. Điều kiện thuộc về cơ sở phát sinh quyền PVCĐ
2.2.1. Điều kiện thuộc về cơ sở phát sinh quyền PVCĐ
có thể có
dấu hiệu
của tp
cụ thể;
có thể là
vi phạm
pháp luật
khác
HV xâm hại
đang xảy
ra (đang
hiện hữu)
Hành vi tấn công ( HVTC )
đang xảy ra xâm hại
các lợi ích chính đáng
Hành vi tấn công ( HVTC )
đang xảy ra xâm hại
các lợi ích chính đáng
HVTC là của con người

Nếu người có HV xâm hại là trẻ em hoặc
người không có nltnhs thì người PV chỉ
được gây thiệt hại cho họ khi không còn
biện pháp khác
Hành vi PV có thể nhằm vào người có hành
vi xâm hại hoặc nhằm vào công cụ, phương
tiện mà họ đang sử dụng
Nếu hành vi chống trả gây thiệt hại cho
người khác thì người có hành vi đó phải
chịu TNHS
Hành vi chống trả sự xâm hại được thừa
nhận ngay cả khi có biện pháp khác có thể
ngăn chặn được sự xâm hại
2.2.2. Điều kiện thuộc về nội dung của PVCĐ
2.2.2. Điều kiện thuộc về nội dung của PVCĐ

Căn cứ để đánh giá sự cần thiết và phù hợp là:
Biện pháp chống trả phải là biện pháp cần thiết, phù hợp với tính
chất, mức độ nguy hiểm của HV xâm hại trong hoàn cảnh cụ thể
Biện pháp chống trả của người phòng vệ trong hoàn cảnh cụ
thể là cần thiết để ngăn chặn hoặc hạn chế sự xâm hại.
2.2.3. Điều kiện thuộc về phạm vi của PVCĐ
2.2.3. Điều kiện thuộc về phạm vi của PVCĐ

Tính chất của QHXH bị đe doạ xâm hại;

Mức độ thiệt hại bị đe doạ gây ra;

Sức mạnh và sự mãnh liệt của HVTC;

Tính chất và mức độ nguy hiểm của phương pháp,
phương tiện, công cụ mà kẻ xâm hại sử dụng;

Sức mạnh và khả năng phòng vệ của người phòng vệ
trong hoàn cảnh cụ thể ...

Generate time = 0.69603395462036 s. Memory usage = 1.93 MB