bai 25 : phuong trinh can bang nhiet

Vật Lý 8
Bài 25:
PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT
Biên Soạn :
Nhóm lý trường Đặng Trần Côn
Nhóm lý trường Đặng Trần Côn
Giáo án Điện Tử

Nhiệt truyền từ ca
nước sang giọt
nước ?
Nhiệt truyền từ giọt
nước sang ca
nước?
hay

I/ Nguyên lý truyền nhiệt:
1. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có
nhiệt độ thấp hơn .
2. Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của 02 vật
bằng nhau thì ngừng lại.
3. Nhiệt lượng do vật này tỏa ra bằng nhiệt lượng do vật
khác thu vào .

II/ Phương trình cân bằng nhiệt
Q
tỏa ra
==
Q
thu vào
Q thu vào được tính theo công thức nào ?
Q
=
mc.Δt
=
mc(t
2
-t
1
)
Q tỏa ra được tính bằng công thức nào ?
Q
=
mc.Δt
=
mc(t
1
-t
2
)
t
1
: nhiệt độ ban đầu.
t
2
: nhiệt độ cuối.

Ví dụ về dùng phương trình cân bằng nhiệt
Thả một quả cầu nhôm khối lượng
0,15kg được đun nóng tới 100
o
C vào
một cốc nước ở 20
o
C. Sau một thời
gian , nhiệt độ của quả cầu và của
nước đều bằng 25
o
C . Tính khối
lượng nước , coi như chỉ có quả cầu
và nước truyền nhiệt cho nhau .

Generate time = 0.092368841171265 s. Memory usage = 1.93 MB