Mẫu Kế hoạch tuyển dụng nhân sự

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Mã hiệu: NS-01-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
(Quý 1 năm 2008)
Người lập kế hoạch : Ngày lập kế hoạch : 20/02/08 Ký duyệt thực hiện:
Trưởng phòng NS Người duyệt kế hoạch :
:
Stt Vị trí tuyển dụng SL Tiêu chuẩn tuyển dụng Lương dự
kiến
Ưu tiên Hình thức tuyển Ngày
ĐT
Test Thực hiện Ghi chú
1 BAN TÁI CẤU TRÚC
 Thư ký giám đốc 01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính.
- Có khả năng tốc ký, đánh máy >
120 từ/phút. Sử dụng các loại
máy văn phòng thành thạo.
- Hiểu biết về bộ máy tổ chức
công ty. Có khả năng lập kế
hoạch, tổ chức thực hiện, theo
dõi nhắc việc.
- Khả năng soạn thảo văn bản
tốt.
- Có khả năng phân tích, sàng lọc
làm việc với các con số.
- Có khả năng giao tiếp, thu hút
người khác.
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng
Anh nói, viết lưu loát.
3T – 6T Mức 1 x Săn người Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
2 PHÒNG NHÂN SỰ
 Trưởng phòng NS 01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế;
Quản trị nhân sự.
- Tham mưu cho Giám đốc và hổ
trợ các phòng ban chức năng
về việc tổ chức và bố trí nhân
sự phục vụ cho họat động sản
xuất kinh doanh.
- Tổ chức thực hiện công tác
tuyển dụng và triển khai kế
họach đào tạo, định hướng
chiến lược nhân sự.
- Quản lý và theo dõi biến động
nhân sự như: bổ nhiệm, bãi
miễn, khen thưởng, kỷ luật, các
chế độ lien quan đến người lao
động.
- Sử dụng tốt tin học văn phòng.
- Có khả năng phân tích, sàng lọc
làm việc với các con số.
6T – 9T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Phó phòng đào
tạo
01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính, Kinh tế, Sư phạm.
- Có kinh nghiệm xây dựng chính
sách, các cThanh/Việt trình đào
tạo cho doanh nghiệp.
- Có kinh nghiệp quản lý đào tạo
nội bộ.
3T – 6T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
________________________________________________________________________________________________________________________
Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau mức 2.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Mã hiệu: NS-01-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
  Truyền hình
 Giảng viên đào
tạo
03  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính, Kinh tế, Sư phạm.
- Có khả năng sư phạm, giảng
dạy đào tạo.
- Có khả năng xây dựng giáo
trình đào tạo.
3T – 5T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Chuyên viên đào
tạo
01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Kinh tế; Tài
chính, Kinh tế, Sư phạm.
- Có kinh nghiệm biên soạn các
giáo trình đào tạo.
- Có kinh nghiệm chuẩn bị, tổ
chức đào tạo.
2T – 4T Mức 2 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Cố vấn đào tạo
Thuê đào tạo theo
từng khoá học
01  Giảng viên tại các trường đại
học, trung tâm đào tạo kỹ năng.
 Đang tham gia đào tạo.
Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
2 PHÒNG NĂNG SUẤT
 Phó phòng năng
suất
01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Bách khoa;
Kỹ thuật.
- Am hiểu về các hệ thống quản
lý theo tiêu chuẩn ISO 9000,
ISO 22000, ISO/IEC 17025,
3T – 8T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
________________________________________________________________________________________________________________________
Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau mức 2.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Mã hiệu: NS-01-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
- Có khả năng quản lý, am hiểu
về lĩnh vực tài chính, văn
phòng, nhân sự, sản xuất, kinh
doanh.
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Chuyên viên năng
suất
 Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Bách khoa; Kỹ
thuật.
- Am hiểu về hệ thống quản lý
chất lượng ISO.
- Có kinh nghiệm về kiểm soát
nội bộ
- Có khả năng quan sát, phân
tích, phát hiện lỗi.
2T – 4T Mức 2 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
4 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 Kế toán tổng hợp
(Văn phòng Công
ty)
01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Tài chính; Kế
toán.
- Có kinh nghiệm
công tác 02 năm trở lên.
- Ưu tiên ứng viên
có kinh nghiệm trong lĩnh vực
xây dựng cơ bản và sản xuất.
2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Kế toán sản xuất
(Văn Phòng Công
ty)
01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Tài chính; Kế
toán.
- Có kinh nghiệm
công tác 02 năm trở lên tại vị trí
kế toán sản xuất
- Ưu tiên ứng viên
có kinh nghiệm trong lĩnh vực
về thép và bê tông
2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Kế toán sản xuất
(Nhà máy Lai Vu)
01 - Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Tài chính; Kế
2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
________________________________________________________________________________________________________________________
Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau mức 2.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Mã hiệu: NS-01-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Kế toán sản xuất
(Nhà máy hạt Nix)
Tuyển tại Nha
Trang
01 - Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Tài chính; Kế
toán.
- Có kinh nghiệm
công tác 02 năm trở lên tại vị trí
kế toán sản xuất.
- Làm việc tại Nhà
máy hạt Nix.
2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
5 PHÒNG KẾ HOẠCH ĐIỀU PHỐI
 Phó phòng phụ
trách kế hoạch
01  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Luật; Bách khoa;
Kỹ thuật.
 Xây dựng các mục tiêu, theo
dõi, giám sát các hoạt động kinh
doanh, dự án của Công ty; lập
kế hoạch sản xuất; điều hành
sản xuất.
 Xác định thứ tự ưu tiên trong
sản xuất bằng cách xem xét
đơn đặt hàng và yêu cầu của
khách hàng cùng lịch sản xuất;
phân tích khả năng hiện có của
thiết bị, nguyên vật liệu và nhân
sự.
 Giải quyết các vấn đề liên quan
đến tiến độ thi công tại các công
trình thuộc công ty bằng cách
phân tích báo cáo; khai triển các
3T – 8T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Nhân viên mua
vật tư
02  Nam/Nữ tốt nghiệp đại học các
chuyên ngành Ngoại
tThanh/Việt, Xuất nhập khẩu.
- Có kinh nghiệm mua vật tư.
- Hiểu biết về nhiều loại vật tư
xây dựng, vật tư sản xuất.
- Khả năng đàm phán tốt.
2T – 4T Mức 2 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
________________________________________________________________________________________________________________________
Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau mức 2.
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG
Mã hiệu: NS-01-BM02
Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: 15/02/08
  Truyền hình
6 ĐÀ TÀU HẬU GIANG
 Kỹ sư truỏng
(Làm việc tại Hậu
Giang)
01 - Kỹ thuật cầu có kinh nghiệm 10
năm, đã làm chỉ huy trưởng 02
công trình cầu, bê tông, cốt thép
(ưu tiên cho người đã tham gia
quản lý thi công đà tàu, triền
tàu, ụ tàu...).
- Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn
giám sát (ưu tiên có giấy phép
hành nghề tư vấn giám sát).
- Sử dụng thành thạo Autocad.
- Trung thực, độc lập trong công
việc
- Có khả năng làm việc độc lập
và quản lý.
5T – 10T Mức 1 x Săn người T2 Giữa T3 x Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Cán bộ kỹ thuật 02 - Tốt nghiệp đại học chuyên
ngành Xây dựng, Giao thông,
Thủy lợi chuyên ngành xây
dựng công trình cầu, đê, đập.
- Đã được đào tạo kỹ sư tư vấn
giám sát (ưu tiên người có giấy
phép hành nghề tư vấn giám
sát).
- 3 năm kinh nghiệm tham gia thi
công và giám sát các công trình
cầu, đê, đập.
3T – 6T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Trung cấp xây
dựng
01 - Có 01 năm kinh nghiệm thi công
trở lên
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong
công việc
1T – 2,5T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
 Kế toán công
trình
- Tốt nghiệp trung cấp kế toán
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong
công việc
2T – 4T Mức 1 Săn người T2 Giữa T3 Săn: Trung; Hưng
  x Đăng nội bộ x Test: Thanh; Việt
Đăng báo x PV: Hưng; Thái
  Vnexpress (paner)
x Vietnamworks;
  Truyền hình
________________________________________________________________________________________________________________________
Mức 1 là mức độ ưu tiên số 1 phải thực hiện ngay; Mức 2 là mức độ làm sau mức 1 hoặc có thể kế hợp làm cùng mức 1; Mức 3 là mức làm sau mức 2.

Generate time = 0.092039823532104 s. Memory usage = 1.94 MB