DE KIEM TRA DAI SO 8 - CHUONG I

Trường ………….
Lớp: 8….. KIỂM TRA : 1Tiết
Họ và tên:……………………………………. Môn: Đại số 8 (Chương I)
Điểm: Lời phê của thầy, cô giáo:
Đề ra:
Câu1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp:
Câu Nội dung Đúng Sai
1 ( x – 1)
2
= 1 – 2x + x
2
2 -3x - 6 = - 3( x - 2 )
3
(10x
4
+ x
2
- 4xy): (-2x) = 5x
3
+
2
1
x + 2y
4 (a – b) (a + b) = a
2
– b
2
Câu2: Làm tính nhân:
a) 3x
2
(4xy – 3x + 5xy
2
)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
b) (5x – 5x
3
+ 6xy)(x – 3)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 3: Rút gọn biểu thức sau rồi tính giá trị của
M = x
2
- 4xy +y
2
tại x = 2; y = 3
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 4: Phân tích đa thức thành nhân tử:
a) x
2
– y
2
- 6x + 6y
b) x
3
+ x – 2x
2
– xy
2
c) x
2
- 4x + 3
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Chia đa thức:
(5x
3
– 2x
2
- 8x + 5) : (x – 1)
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Chứng minh rằng x
2
– 2x + 3 > 0 với mọi x
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Đáp án và biểu điểm:
Câu 1: (2 điểm)
1(Đ); 2 (S); 3(S); 4(Đ)
Câu 2: (2đ)
a) 3x
2
(4xy – 3x + 5xy
2
) = 3x
3
y – 9x
3
+ 15x
3
y
2
b) (5x – 5x
3
+ 6xy)(x – 3) = (x – 3) (5x – 5x
3
+ 6xy)
= x(5x – 5x
3
+ 6xy) - 3 (5x – 5x
3
+ 6xy)
= 5x
2
– 5x
4
+ 6x
2
y -15x + 15x
3
- 18xy
Câu 3: (1đ)
Ta có: M = x
2
- 4xy +4y
2

= (x – 2y)
2
.
Thay x = 2; y = 3 vào, ta được: (2 – 2.3)
2
= (-4)
2
= 16
Câu 4: (3 đ)
d) x
2
– y
2
- 6x + 6y = ( x
2
– y
2
)

- ( 6x - 6y ) = (x- y) ( x + y – 6)
e) x
3
+ x – 2x
2
– xy
2

= x (x – 1 – y) (x – 1 + y)
f) x
2
- 4x + 3 = x
2
- 3x - x + 3 = (x – 1) ( x – 3)
Câu 5: (1,5 đ) (5x
3
– 2x
2
- 8x + 5) : (x – 1) = 5x
2
+3x – 5
Câu 6: (0,5 đ)
Ta có: x
2
– 2x + 3 = ( x
2
– 2x + 1) + 2
= ( x – 1)
2
+ 2
Mà ( x – 1)
2


0 với mọi x
Do đó: ( x – 1)
2
+ 2

2với mọi x
Suy ra điều phải chứng minh: x
2
– 2x + 3 > 0 với mọi x.

Generate time = 0.076940059661865 s. Memory usage = 1.93 MB