em tim hieu ve lien hiep quoc

Môn : Đạo đức - Lớp 5
Người thực hiện: Cao Thị Ngân Hoa
Giáo viên : Trường Tiểu học Hoàng Lê- TXHY
Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009
Thø hai ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009
®¹o ®øc
®¹o ®øc


Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1)
Em t×m hiÓu vÒ Liªn Hîp Quèc (tiÕt 1)

Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009
Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009
đạo đức
đạo đức


Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1)
Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1)
Liên hợp quốc:
Liên hợp quốc: + Là tổ chức quốc tế lớn nhất.
+ Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm
2005, có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006 Liên
Hợp Quốc có 192 thành viên.

Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc
Trô së Liªn Hîp Quèc t¹i Niu I-oãc
Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009
Thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2009
đạo đức
đạo đức


Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1)
Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc (tiết 1)


Liên Hợp Quốc:
Liên Hợp Quốc:
+ Là tổ chức quốc tế lớn nhất
+ Là tổ chức quốc tế lớn nhất
+ Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005,
+ Ngày thành lập: 24/10/1945. Tính đến năm 2005,
có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006
có 191 quốc gia thành viên. Cho đến 28/6/2006
Liên Hợp Quốc có 192 thành viên.
Liên Hợp Quốc có 192 thành viên.

Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt
Nh©n viªn Liªn Hîp Quèc ®Õn I r¾c ®Ó gióp gi¶i quyÕt
xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng
xung ®ét v× nÒn hoµ b×nh Trung §«ng

Generate time = 0.078238964080811 s. Memory usage = 1.93 MB