Đề thi HSG lớp 3

Trờng TH Tân dân
Họ và tên:...
Lớp:..
Đề thi chọn HSG vòng trờng- Đề 1
Môn: Tin học Năm học : 2005-2006
Thời gian: 20 phút (không kể thời gian giao đề)
Em hãy chọn phơng án trả lời đúng:
Câu 1: Để copy đoạn văn bản, ta có thể:
A.Vào Edit\ Copy.
B. Nháy chuột vào biểu tợng trên thanh công cụ.
C.Bấm Ctrl + C.
D.Cả 3 phơng án a, b, c đều đúng.
Câu 2: Để dán đoạn văn bản, ta có thể:
a. Vào File\ Paste.
b. Bấm Ctrl + X.
c. Nháy chuột vào biểu tợng trên thanh công cụ.
d. Cả 3 phơng án a, b, c đều đúng.
Câu 3: Muốn mở một trang văn bản mới, ta:
A.Vào File\ New.
B.Kích chuột vào biểu tợng trên thanh công cụ.
C.Bấm Ctrl + N.
D.Cả 3 phơng án trên đều đúng.
Câu 4: Muốn mở trang văn bản có sẵn, ta:
A.Vào Edit\ Open.
B.Kích chuột vào biểu tợng trên thanh công cụ.
C.Bấm Alt + O.
D.Cả 3 phơng án trên đều đúng.
Câu 5: Để định dạng kí tự (Chọn Font chữ) ta:
A.Vào Format\ Font.
B.Bấm Ctrl + D.
C.Cả a và b đều đúng.
D.Cả a và b đều sai.
Câu 6: Muốn hiển thị thanh công cụ định dạng văn bản ta:
A.Vào View\ Chọn Toolbar\ Formatting.
B.Kích chuột phải trên thanh công cụ, chọn Formatting.
C.Cả a và b đều đúng.
D.Cả a và b đều sai.
Câu 7: Muốn tạo cột cho đoạn văn bản, ta:
A.Vào Format\ Columns.
B.Kích chuột vào biểu tợng trên thanh công cụ.
C.Vào Insert\ Columns.
D.Cả a và b đều đúng.
Câu 8: Để lu lại trang văn bản dới một tên khác, ta bấm:
A.Ctrl + S.
B.Vào File\ Save.
C.Bấm vào biểu tợng Save trên thanh công cụ.
D.Vào File\ Save As
Câu 9: Muốn mở một trang mới để vẽ, ta:
A.Vào File\ New.
B.Bấm Ctrl + N.
C.Bấm vào biểu tợng trên thanh công cụ.
D.Cả a và b, c đều đúng.
Câu 10: Muốn thoát khỏi chơng trình Paint, ta có thể:
A.Vào File\ Exit.
B.Vào File\ Edit.
C.Bấm Ctrl + F4.
D.Cả 3 phơng án trên đều sai.
Câu 11: Một tay giữ phím Shift. Tay còn lại gõ phím chứa hai kí tự, ta đợc:
A.Chữ hoa.
B. Chỉ số trên.
C. Kí tự trên.
D. Chữ hoa hoặc kí tự trên.
Câu 12: Muốn lu văn bản vừa soạn thảo, ta:
A.Ctrl + S.
B.Edit\ Save.
C.Edit\ Save As ...
D.Cả 3 phơng án trên đều dúng.
Câu 13: Phím SpaceBar dùng ngón nào để gõ?
A.Ngón trỏ C. Ngón cái
B. Ngón út D. Ngón giữa
Câu 14: Con trỏ ở vị trí bất kỳ, muốn đa về cuối văn bản, ta bấm:
A. Ctrl + Home. C. Ctrl + end.
B. Shift + Home D. Home.
Câu 15: Tạo ký tự trống trong văn bản, ta bấm:
A. Delete. C. SpaceBar.
B. Backspace. D. Enter.
Câu 16: Muốn chuyển con trỏ về ở trí bất kì về đầu văn bản, ta bấm:
A. Page Up C. Home.
B. Page down. D. Ctrl + Home
Câu 17: Con trỏ ở vị trí bất kì, muốn bôi đen toàn bộ văn bản, ta bấm:
A. Ctrl + Home + End C. Ctrl + End.
B. Shift + End D. Ctrl + A
Câu 18: Hàng phím cơ sở là hàng phím chứa các phím:
A. F và J C. T và O
B. X và C D. Cả 3 đều sai
Câu 19: Hàng phím trên là hàng phím chứa các phím:
A. F và J C. T và O
B. X và C D. Cả 3 đều sai
Câu 20: Hàng phím dới là hàng số chứa các phím:
A. F và J C. T và O
B. X và C D. Cả 3 đều sai
Trờng TH Tân dân
Họ và tên:...
Lớp:..
Đề thi chọn HSG vòng trờng- Đề 2
Môn: Tin học Năm học : 2005-2006
Thời gian: 20 phút (không kể thời giam giao đề)
Em hãy chọn phơng án đúng nhất rồi điền dấu x vào phiếu trả lời
Câu 1: Để nạp hệ điều hành (Khởi động nguội) ta có thể:
a. Bật công tắc nguồn (Power) trên hộp CPU.
b. Bấm nút Reset trên hộp CPU.
c. Bấm đồng thời 3 phím Ctrl + Alt + Del.
d. Cả 3 phơng án trên đều đúng.
Câu 2: Để nạp lại hệ điều hành (Khởi động nóng) cho máy vi tính, ta có thể:
a. Bật công tắc nguồn (Power) trên hộp CPU.
b. Bật nút Reset trên hộp CPU.
c. Bấm đồng thời 3 phím Ctrl + Alt + Del.
d. Cả 2 phơng án b và c.
Câu 3: Dòng lệnh nào sau đây là đúng để dùng mở phần mềm soạn thảo văn bản?
A. Start / Programs/ Accessories / Microsoft Word.
B. Start / Programs/ Microsoft Word.
C. Start / setting / Microsoft Word.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: Trong chơng trình soạn thảo văn bản bằng phần mền Word để căn lề
trái cho đoạn văn bản đã đợc đánh dấu ta dùng tổ hợp phím nào?
A. ấn Ctrl + J C. ấn Ctrl + R
B. ấn Ctrl + C D. ấn Ctrl + L
Câu 5: Muốn căn lề đều 2 bên cho văn bản:
A. ấn Ctrl + J C. Kích chuột vào nút
B. ấn Ctrl + E D. Cả A, B, C sai.
Câu 6: Muốn căn lề giữa cho văn bản:
A. ấn Ctrl + J C. ấn Ctrl + R
B. ấn Ctrl + E D. ấn Ctrl + L
Câu 7: Muốn căn lề phải cho văn bản:
A. Kích chuột vào nút C. Kích chuột vào nút
B. Kích chuột vào nút D. Kích chuột vào nút
Câu 8: Mở 1 trang văn bản mới để soạn thảo ta:
A. Vào File/ New. C. ấn Ctrl + O
B. ấn Ctrl + N D. A, B đúng.
Câu 9: Nút có tác dụng:
A. Để lu văn bản. C. Mở trang văn bản mới
B. Để mở văn bản đã lu. D. Cả A, B, C sai.
Câu 10: Để thoát khỏi phần mềm soạn thảo văn bản?
A. File/ exit. B. Kích chuột vào nút close
C. ấn Alt + F4 D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 11: Nút có tác dụng:
A. Để cắt đoạn văn bản đã bôi đen. C. Mở trang văn bản mới
B. Để dán đoạn văn bản D. Cả A, B, C sai.
Câu 12: Nút có tác dụng:
A. Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện. C. Kết thúc việc vừa làm.
B. Khôi phục thao tác vừa thực hiện. D. Cả A, B, C đúng.
Câu 13: Tổ hợp phím Ctrl + X có tác dụng tơng đơng với nút nào sau đây?
A. C. B. D.
Câu 14: Tổ hợp phím Ctrl + A có tác dụng?
A. Bôi đen toàn bộ văn bản. C. Bôi đen 1 đoạn văn bản.
B. Bôi đen 1 dòng văn bản. D. Cả A, B, C sai.
Câu 15: Cách đặt đúng các kí tự kết thúc mệnh đề (dấu . , : ...) trong soạn thảo văn bản là:
A. Đặt tự do. C. Gõ 1 dấu cách rồi mới đặt.
B. Đặt sát kí tự cuối cùng. D. Cả A và B đều đúng.
Câu 16: Khi đèn Capslock sáng ta gõ đợc:
A. Chữ in hoa có dấu. C. Chữ in hoa không dấu.
B. Chữ thờng có dấu. D. Cả A và B đều đúng.
Câu 17: Phím F và J là:
A. Hai phím có gai.
B. Là phím dấu huyền và dấu nặng trong soạn thảo văn bản.
C. Hai phím bình thờng nh các phím khác.
D. Cả A, B đúng.
Câu 18: Dòng lệnh nào sau đây là đúng dùng để mở phần mềm tính toán
Calculator?
A. Start/ Progams/ Acessories/ Calculator.
B. Start/ Programs/ Acessoriess/ Calculator.
C. Start/ Programs/ Accessories/ Calculator.
Câu 19: Thanh Taskbar chứa:
A. Nút Start C. Nút
B: Nút close D: Cả 3 đều sai
Câu 20: Muốn mở nhanh hộp thoại Font chữ?
A. kích đúp tráI chuột vào thanh thớc ngang.
B. kích đúp tráI chuột vào thanh thớc dọc.
C. ấn phím Ctrl + D
D. Cả A và B đều đúng.
Trờng TH Tân dân
Họ và tên:...
Lớp:..
Đề thi chọn HSG vòng trờng - Đề 3
Môn: Tin học Năm học : 2005-2006
Thời gian: 20 phút (không kể thời gian giao đề)
Em hãy chọn phơng án đúng nhất rồi điền dấu x vào phiếu trả lời
Câu 1: Mở máy tính đúng là:
A. Bật công tắc màn hình rồi bật công tắc ở bộ trung tâm.
B. Bật công tắc của bộ trung tâm trớc rồi bật màn hình.
C. Bật công tắc màn hình và công tắc của bộ trung tâm cùng lúc.
D. Cả 3 cách trên đều đúng.
Câu 2: Phím Capslock dùng để làm gì ?
A. Để viết hoa. C. Để viết thờng
B. Để thay đổi chế độ viết hoa, viết thờng D. Cả A, B đều sai
Câu 3: Hàng phím cơ sở là hàng phím thứ mấy tính từ dới lên ?
A. Hàng 1 C. Hàng 2
B. Hàng 3 D. Hàng 4
Câu 4: Phím SpaceBar dùng ngón nào để gõ ?
A. Ngón trỏ C. Ngón cái
B. Ngón út D. Ngón giữa
Câu 5: Phím nào trên hàng cơ sở là phím làm mốc để đặt tay:
A. Phím A và L C. Phím D và K
C. Phím S và K D. Phím F và J
Câu 6: Chuột máy tính thờng có mấy nút ?
A. Nút trái và nút phải chuột C. 3 nút
B. Cả 3 đều sai D. 1 nút
Câu 7: Có mấy thao tác dùng chuột máy tính.
A. Có 3 thao tác là: kích, kích đúp và rê chuột.
B. Có 2 thao tác là: kích và kích đúp.
C. Có 1 thao tác: nháy chuột.
D. Có 1 thao tác: rê chuột.
Câu 8: Gõ chỉ số trên là:
A. Ctrl + + B. Ctrl + =
C. Ctrl + Shift + + D. Ctrl + Shift + =
Câu 9: Gõ chỉ số dới là:
A. Ctrl + + B. Ctrl + =
C. Ctrl + Shift + + D. Ctrl + Shift + =
Câu 10: Phím Home có tác dụng:
A. Đa con trỏ chuột từ vị trí bất kỳ về đầu dòng văn bản.
B. Đa con trỏ chuột từ vị trí bất kỳ về cuối dòng văn bản.

Generate time = 0.32600402832031 s. Memory usage = 1.93 MB