bai 37 Định luật bảo toàn cơ năng


GI O N I N T S D NG Á Á Đ Ệ Ử Ử Ụ
PH N M M POWERPOINTẦ Ề
SINH VIÊN: DƯƠNG THỊ KIỀU TRINH
LỚP : SƯ PHẠM LÝ K28
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ

Hãy định nghĩa và viết biểu thức thế năng
Hãy định nghĩa và viết biểu thức thế năng
trọng trường , thế năng đàn hồi của vật
trọng trường , thế năng đàn hồi của vậtViết hệ thức liên hệ giữa độ biến thiên thế
Viết hệ thức liên hệ giữa độ biến thiên thế
năng và công của trọng lực
năng và công của trọng lực
2
t
kx
1
w
2
=
mghw
t
=
t2t1p
WWA −=
Thế năng đàn hồi
Thế năng trọng trường
Công của trọng lực
Câu 1

Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũViết định nghĩa và biểu thức động năng
Viết định nghĩa và biểu thức động năng
của vật
của vậtPhát biểu định lý động năng
Phát biểu định lý động năng
Động năng là dạng năng lượng có được do
vật chuyển động
đ1đ2p
WWA −=
2
đ
mvW
2
1
=
Công của trọng lực bằng độ biến thiên
động năng của vật
Câu 2

BÀI 37

1.Thiết lập định luật
1.Thiết lập định luật


a/ Trường hợp trọng lực
a/ Trường hợp trọng lực


* Bài toán
* Bài toán


Một vật có khối lượng m được thả rơi tư
̣
do từ điểm A
Một vật có khối lượng m được thả rơi tư
̣
do từ điểm A
có độ cao h
có độ cao h
1
1
đến điểm B có độ cao h
đến điểm B có độ cao h
2
2
.
.


Hãy tính:
Hãy tính:


a- Độ tăng động năng và độ giảm thế năng khi vật
a- Độ tăng động năng và độ giảm thế năng khi vật
rơi từ A đến B và cho nhận xét.
rơi từ A đến B và cho nhận xét.


b- Tổng động năng và thế năng của vật tại A và B
b- Tổng động năng và thế năng của vật tại A và B
và cho nhận xét.
và cho nhận xét.a/ Trường hợp trọng lực
a/ Trường hợp trọng lực

V1 < V2 W
đA
< W
đB
: động
năng của vật tăng

h1 > h2 W
tA
> W
tB
: thế năng
của vật giảm
Khi vật rơi qua A đến B thì động
năng và thế năng của vật thay đổi
như thế nào
h2
A
B
h1

a/ Trường hợp trọng lực
a/ Trường hợp trọng lực
Hãy tính độ tăng động năng,độ
giảm thế năng và cho nhận xét?
Độ giảm thế năng bằng công của trọng lực:
A
P
= W
tA
– W
tB
= mg(h
1
–h
2
)
Công này cũng bằng độ tăng động năng
(1)
(2)
22
2
1
2
1
12đAđBp
mvmvWWA −=−=

a/ Trường hợp trọng lực
a/ Trường hợp trọng lực


W
W
ñB
ñB
– W
– W
ñA
ñA
= W
= W
tA
tA
– W
– W
tB
tB


Độ tăng động năng bă
̀
ng đô
̣
gia
̉
m thế năng hay nói
cách khác nếu vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực (lực
thế) động năng có thể chuyển hoá thành thế năng và
ngược lại
Từ (1) và (2) suy ra

̃
i vê
́
cu
̉
a đă
̉
ng thư
́
c thu đươ
̣
c gô
̀
m tô
̉
ng đô
̣
ng năng va
̀


̃
i vê
́
cu
̉
a đă
̉
ng thư
́
c thu đươ
̣
c gô
̀
m tô
̉
ng đô
̣
ng năng va
̀

thê
́
năng cu
̉
a vâ
̣
t ta
̣
i mô
̃
i thơ
̀
i điê
̉
m.Tô
̉
ng đô
̣
ng năng va
̀

thê
́
năng cu
̉
a vâ
̣
t ta
̣
i mô
̃
i thơ
̀
i điê
̉
m.Tô
̉
ng đô
̣
ng năng va
̀

thê
́
năng cu
̉
a vâ
̣
t đươ
̣
c go
̣
i la
̀
cơ năng
thê
́
năng cu
̉
a vâ
̣
t đươ
̣
c go
̣
i la
̀
cơ năng
Có nhận xét gì về tổng động
năng và thế năng của vật tại
A và B
W
ñA
+ W
tA
= W
ñB
+ W
tB
2211
mghmvmghmv +=+
22
2
1
2
1


a/ Trươ
̀
ng hơ
̣
p tro
̣
ng lư
̣
c
a/ Trươ
̀
ng hơ
̣
p tro
̣
ng lư
̣
c
Khi vật rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì cơ
Khi vật rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực thì cơ
năng của vật là một đại lượng bảo toàn
năng của vật là một đại lượng bảo toàn
Có nhận xét gì về cơ năng của vật
rơi khi vật chỉ chịu tác dụng của
trọng lực(lực thế)
conts==
AB
WW

Generate time = 0.093148946762085 s. Memory usage = 1.93 MB