bai tap nong do dung dich

TOÁN DUNG DỊCH
A/ TÍNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH TRƯỚC PHẢN ỨNG
Bài 1: Cần phải hoà tan bao nhiêu gam K
2
O vào bao nhiêu gam H
2
O để thu được 200g dd
KOH 2,8%
Bài 2: Tính khối lượng dd H
3
PO
4
19,6% cần dùng để khi hoà tan vào đó 71g P
2
O
5
thì thu
được dd H
3
PO
4
49%
Bài 3: Tính khối lượng SO
3
và khối lượng dd H
2
SO
4
20,5% cần dùng để pha chế được 340g
dd H
2
SO
4
49%
Bài 4: Hoà tan hết 71g P
2
O
5
vào H
2
O thu được dd Axit có nồng độ 46%. Tính khối lượng
nước đã dùng ?
Bài 5: Cần hoà tan bao nhiêu gam Na
2
O với bao nhiêu gam H
2
O để thu được dd kiềm có
nồng độ 31%
Bài 6: Cần lấy bao nhiêu gam dd H
2
SO
4
35% để hoà tan vào đó 140g SO
3
thì thu được dd
Axit có nồng độ 70%
Bài 7: Tính khối lượng K
2
O và khối lượng dd KOH 8% cần dùng để pha chế được 653g dd
KOH 28%
Bài 8: Tính khối lượng Na
2
O cần dùng để hoà tan vào 650 ml dd NaOH 10% (D = 1,114g/ml)
thì được dd kiềm có nồng độ 40%
Bài 9: a) Hoà tan V(lít) khí SO
2
(đktc) vào 500g H
2
O thu được dd H
2
SO
3
có nồng độ 0,82%.
Tính V ?
b) Hoà tan m(g) SO
3
vào 500ml dd H
2
SO
4
24,5% (D = 1,2g/ml) thu được dd H
2
SO
4

49%. Tính m ?
Bài 10: Cho một mẫu Na tác dụng với 250ml H
2
O thấy có chất khí bay ra và tạo được dd có
C% là 1 5,64%. Tính khối lượng mẫu Na
Bài 11: Cần hoà tan bao nhiêu gam Na vào 195,6g H
2
O thu được dd NaOH 4%
Bài 12: Cho 6,9g Na và 9,3g Na
2
O tác dụng với H
2
O thu được dd A (NaOH 8%). Hỏi phải lấy
thêm bao nhiêu gam NaOH có độ tinh khiết 80% cho vào để được dd 15%
Bài 13: Xác đònh khối lượng dd KOH 7,93% cần lấy để khi hoà tan vào đó 4,7g K
2
O thu
được dd 21%
Bài 14: Cần bao nhiêu gam lêum có công thức H
2
SO
4
. 3SO
3
để pha vào 100ml dd H
2
SO
4

40% (D = 1,31g/ml) để tạo ra lêum có hàm lượng SO
3
là 10%
Bài 15: Cần hoà tan bao nhiêu gam K
2
O tác dụng với 68,8g H
2
O thu được 1 dd KOH 14%
Bài 16: Hoà tan một miếng K có khối lượng x(g) với 50g dd KOH 12% (dd
1
). Sau khi phản
ứng kết thúc thu được dd mới có nồng độ 15% (dd
2
). Tính khối lượng miếng K đã dùng
Bài 17: Hoà tan x(g) K tác dụng 150g dd KOH 10% khi phản ứng kết thúc thu được dd mới
có nồng độ 13,4%. Tính x ?
Bài 18: Tính lượng SO
3
cần lấy để khi hoà tan vào dd H
2
SO
4
50% thì tạo thành 100g dd
H
2
SO
4
79%
Bài 19: Cần bao nhiêu gam H
2
O hoà tan 188g K
2
O để điều chế dd KOH 5,6%
Bài 20: Cần thêm bao nhiêu gam SO
3
tác dụng với 100g dd H
2
SO
4
10% để được dd H
2
SO
4

20%
Bài 21: Hoà tan 11,5g Na vào 189ml nước. Tính C%, C
M
và khối lượng riêng của dd thu được
Bài 22: Cho 188g K
2
O vào 1 lít dd KOH 10% (d = 1,082 g/ml) thì được dd A. Tính C% dd A
Bài 23: Trộn dd A chứa KOH và dd B chứa Ba(OH)
2
theo tỉ lệ thể tích 1 :1 được dd C. Để
trung hoà hết 400ml dd C cần dùng 140ml dd H
2
SO
4
2M, sau phản ứng thu được 37,28g kết
tủa. Tính C
M
của dd A và B ?
Bài 24: Tính C
M
của dd HCl và dd NaOH biết:
+ Khi hoà tan hết 5g CaCO
3
trong 40ml dd HCl thì phải dùng hết 20ml NaOH dể trung
hoà lượng dư
+ Để trung hoà hết 150ml dd NaOH thì cần đúng 50ml dd HCl
Bài 25: Cho 365g dd HCl (dd A) tác dụng vừa đủ với 307g dd Na
2
CO
3
(dd B). Sau phản ứng
thu được 1 dd muối có nồng độ 9%. Xác đònh C% của dd A và dd B ?
Bài 26: Dung dòch A chứa HCl và HNO
3

+ Để trung hoà hết 40ml dd A cần đúng 300ml dd NaOH 0,2M
+ Lấy 40ml dd A cho tác dụng với AgNO
3
dư thu được 5,74g kết tủa
Xác đònh nồng độ M của HCl và HNO
3
trong dd A ?
Bài 27: Trộn 200ml dd HCl (dd A) với 300ml dd HCl (dd B) thu được 500ml dd mới (dd C).
Lấy 1/5 thể tích dd C cho tác dụng với AgNO
3
dư thu được 11,48g kết tủa
a) Tính nồng độ M của dd C ?
b) Tính nồng độ M của dd A và dd B. Biết nồng độ M của dd A lớn gấp 2,5 lần nồng độ
M của dd B
Bài 28: A là dd H
2
SO
4
, B là dd NaOH.
+ Đổ 50ml dd A vào 50ml dd B, thì được 1 dd có tính axit với nồng độ H
2
SO
4
là 0,6M.
+ Đổ 150ml dd B vào 50ml dd A thì được 1 dd có tính kiềm với nồng độ NaOH là
0,2M
Xác đònh nồng độä M của dd A và dd B
Bài 29: Trộn 400g dd HCl (ddA) với 100g dd HNO
3
(ddB) thu được dd C. Để trung hoà hết
100g dd C cần đúng 500ml dd NaOH 0,2M. Cô cạn dd sau phản ứng thì thu được 6,38g muối
khan. Xác đònh C% của dd A và B ?
Bài 30: Đem hoà tan hoàn toàn 1 lượng bột CuO vào 400g dd HCl thì vừa đủ. Sau phản ứng
thu được 1 dd muối có nồng độ 12,5%. Xác đònh nồng độ của dd HCl đã dùng
Bài 31: Tính nồng độ M của dd H
2
SO
4
và dd KOH . biết rằng:
+ Trung hoà hết 30ml dd H
2
SO
4
cần dùng đúng 40ml dd KOH
+ Nếu lấy 60ml dd KOH đem trung hoà bởi 50ml dd HCl 1M thì phải dùng tiếp 20ml dd
H
2
SO
4
ở trên để trung hoà lượng KOH dư
Bài 32: Cho 315g dd HNO
3
tác dụng vừa đủ với dd K
2
CO
3
17,25%. Sau phản ứng thu được 1
dd muối có nồng độ 10%. Xác đònh C% của dd HNO
3
đã dùng ?
Bài 33: Trộn 20ml dd H
2
SO
4
(dd A) với 80ml dd HCl (dd B) thì được 100ml dd mới (dd C) .
Đem pha loãng C bằng nước cất được 500ml dd D. Trung hoà hết 200ml dd D thì cần đúng
500ml dd NaOH 0,8M. Cô cạn dd sau khi trung hoà thu được 26,4g muối khan. Hãy xác đònh
nồng độ M của dd A và dd B ?
Bài 34: Dung dòch A chứa NaOH và Ba(OH)
2
.
 Đem trung hoà 200g dd A thì cần đúng 450ml dd HCl 2M.
 Nếu lấy 50g dd A trung hoà với 150g dd H
2
SO
4
vừa đủ thì sau phản ứng thu được
11,65g kết tủa
a) Tính C% của NaOH và Ba(OH)
2
trong dd A
b) Tính C% của dd H
2
SO
4
đã dùng ? (364BT)

Bài 35: Có 2 dd: Dd A chứa H
2
SO
4
85%, dd B chứa HNO
3
chưa biết nồng độ. Hỏi phải trộn 2
dd này theo tỉ lệ khối lượng là bao nhiêu để được 1 dd mới, trong đó H
2
SO
4
có nồng độ là
60%, HNO
3
có nồng độ là 20%. Tính nồng độ % của HNO
3
ban đầu (LG/7)
Bài 36: : A là dd H
2
SO
4
, B là dd NaOH
+ Trộn 50ml dd A với 50ml dd B được dd C. Cho q tím vào dd C thấy có màu đỏ.
Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd C thấy q trở lại màu tím
+ Trộn 50ml dd A với 100ml dd B được dd D. Cho q tím vào D thấy có màu xanh.
Thêm từ từ 20ml dd HCl 0,1M vào dd D thấy q trở lại màu tím
Tính nồng độ M các dd A, B ? (LG/36)

Bài 37: Có 1 hỗn hợp gồm Na
2
SO
4
và K
2
SO
4
được trộn lẫn theo tỉ lệ 1 :2 về số mol. Hoà tan
hỗn hợp vào 102g nước thì thu được dd A. Cho 1664g dd BaCl
2
10% vào dd A. Lọc kết tủa,
thêm H
2
SO
4
dư vào nước vừa lọc thì thấy tạo ra 46,6g kết tủa.
Xác đònh C% của Na
2
SO
4
và K
2
SO
4
trong dd đầu ?
Bài 38: Tính C
M
của dd H
2
SO
4
và NaOH biết rằng 10ml dd H
2
SO
4
tác dụng vừa đủ với 30ml
dd NaOH . Nếu lấy 20ml dd H
2
SO
4
cho tác dụng với 2,5g CaCO
3
thì axit còn dư và lượng dư
này tác dụng vừa đủ 10ml NaOH
Bài 39: (A) là dd H
2
SO
4
, (B) là dd NaOH
+ Trộn 0,3 lít (B) với 0,2 lít (A) được 0,5 lít (C)
Lấy 20ml (C), thêm 1 ít q tím vào thấy có màu xanh . Sau đó thêm từ từ dd HCl
0,05M tới khi q đổi thành màu tím thấy hết 40ml axit
+ Trộn 0,2 lít (B) với 0,3 lít (A) được 0,5 lít (D)
Lấy 20ml dd (D) , thêm 1 ít q tím vào thấy có màu đỏ. Sau đó thêm từ từ dd NaOH
0,1M tới khi q đổi thành màu tím thấy hết 80ml dd NaOH
Tìm nồng độ mol dd (A) và (B) ? (LG/99)
Bài 40: Cho X, Y là 2 dd HCl có nồng độ khác nhau. Lấy V ml dd X tác dụng với AgNO
3

tạo thành 35,876g kết tủa. Để trung hoà V ml dd Y cần 500ml dd NaOH 0,3M
a) Khi trộn V lít dd X với V
1
lít dd Y thu được 2 lít dd Z. Tính C
M
dd Z ?
b) Nếu lấy 100ml dd X và lấy 100ml dd Y cho tác dụng hết với kim loại Fe thì lượng
hidro thoát ra trong 2 trường hợp lệch nhau 0,448 lít (đktc). Tính C
M
của dd X, Y ?
(LG/103)
Bài 41: Trộn lẫn 10ml dd HCl với 20ml dd HNO
3
và 20ml dd H
2
SO
4
thu được dd A, pha
thêm nước vào dd A để có thể tích gấp đôi dd B. Trung hoà 25ml dd B cần 8ml dd NaOH 8%
(D = 1,25 g/ml). Đem cô cạn dd tạo thành được 1,365g muối khan. Nếu cho 40ml dd B tác
dụng với 1 lượng dư dd BaCl
2
thì thu được 0,932g kết tủa
a) Tính C
M
dd axit ban đầu ?
b) Dung dòch C chứa hỗn hợp NaOH 0,8M và Ba(OH)
2
0,2M, cần bao nhiêu ml dd C để
trung hoà hết 50ml dd B (LG/104)

Bài 42: Trộn 120ml dd H
2
SO
4
với 40ml dd NaOH. Dung dòch sau khi trộn chứa 1 muối axit
và còn dư H
2
SO
4
có nồng độ 0,1M. Mặt khác nếu trộn 40ml dd H
2
SO
4
với 60ml dd
NaOH này thì trong dd sau khi trộn còn dư NaOH có nồng độ 0,6M .
Xác đònh nồng độ M của 2 dd H
2
SO
4
và NaOH ban đầu (LG/136)

Bài 43: Lấy 1 hỗn hợp gồm 6,9g Natri và 6,2g Na
2
O vào 500ml nước tạo thành dd A. Cần
lấy bao nhiêu gam NaOH ( có lẫn 20% tạp chất) cho vào dd A để được dd B có nồng độ 2M.
Biết thể tích không thay đổi trong quá trình thực hiện trên
(LG/142)
Bài 44: Dung dòch X là dd H
2
SO
4
, dd Y là dd NaOH.
+ Nếu trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích là V
X
: V
Y
= 3 :2 thì dd A có chứa X dư. Trung hoà 1 lít
A cần 40g KOH 20%.
+ Nếu trộn X và Y theo tỉ lệ thể tích V
X
: V
Y
= 2 :3 thì được dd B có chứa Ydư . Trung hoà 1
lít B cần 29,2g dd HCl 25%.
Tính nồng độ mol của X và Y ? (400BT/16)
Bài 45: Thêm 400g nước vào dd chứa 40g NiSO
4
thì nồng độ của nó giảm 5%. Tính C% của
dd ban đầu (ĐS: 10%) (BTTHPT/24)
Bài 46: Cho 200g dd Na
2
CO
3
tác dụng vừa đủ với 100g dd HCl. Tính C% của 2 dd ban đầu .
Biết khối lượng của dd sau phản ứng là 289g (ĐS :13,25% và 18,25%) (BTTHPT/28)

Bài 47: Cho 18,6g hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 500ml dd HCl. Khi phản ứng hoàn toàn cô
cạn dd thu được 34,575g chất rắn. Lập lại thí nghiệm trên với 800ml dd HCl rồi cô cạn thu
được 39,9g chất rắn . Tính nồng độ mol/l của dd HCl và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn
hợp (ĐS: 0,9M và 13g; 5,6g) (BTTHPT/30)
Bài 48: Cho 16g Fe
x
O
y
tác dụng vừa đủ với 120ml dd HCl. Sau phản ứng thu được 32,5g
muối khan. Tính C
M
của dd HCl ? (ĐS : 5M) (BTTHPT/31
Bài 49: Có 2 dd cùng 1 axit : ddA và ddB có nồng độ khác nhau:
• Nếu trộn 2 dd A, B theo tỉ lệ về thể tích là 3 :1 thì khi trung hoà 10cm
3
hỗn hợp axit
mới phải cần 7,5 cm
3
dd NaOH
• Nếu trộn A, B theo tỉ lệ 1 :3 về thể tích thi khi trung hoà 10 cm
3
hỗn hợp axit mới phải
cần 10,5 cm
3
dd NaOH
a) Xác đònh về tỉ lệ thể tích 2 dd axit cần trộn để sau khi trộn , thể tích dd NaOH dùng
trung hoà bằng thể tích dd trộn
b) Nếu dùng dd B trong các trường hợp sau:
- Dung dòch A, B là HCl
- Dung dòch A, B là H
2
SO
4
(ĐS: 1 :2 ; 0,3M và 0,6M) (BTTHPT/44)

Bài 50: Trộn 1/3 lít dd HCl thứ nhất (ddA) với 2/3 lít dd HCl thứ hai (ddB) được 1 lít dd C.
Lấy 1/10 dd C cho tác dụng với AgNO
3
dư thì thu được 8,61g kết tủa
a) Tính nồng độ mol của dd C ?
b) Tính nồng độ mol của dd A và B. Biết rằng nồng độ dd A lớn gấp 4 lần nồng độ dd B
(ĐS: 0,6M; 1,2M; 0,3M)
(BTTHPT/44)
Bài 51: Trộn 200ml dd HNO
3
(dd X) với 300ml dd HNO
3
(dd Y) được dd Z. Biết ½ dd Z tác
dụng vừa đủ với 7g CaCO
3
a) Tính nồng độ mol dd Z
b) Người ta có thể điều chế dd X từ dd Y bằng cách thêm H
2
O vào dd Y theo tỉ lệ thể
tích VH
2
O : Vdd Y = 3 :1. Tính nồng độ mol dd X và dd Y?
(ĐS: 0,56M; 0,2M; 0,8M) (PPGTVC/184)
Bài 52: Khi trung hoà 100ml dd của 2 axit H
2
SO
4
và HCl bằng dd NaOH, rồi cô cạn thì thu
được 13,2g muối khan. Biết rằng cứ trung hoà 10ml dd 2 axit này thì cần vừa đủ 40ml dd
NaOH 0,5M
Tính nồng độ mol của mỗi axit trong dd ban đầu ? (ĐS: 0,6M; 0,8M) (PPGTVC/186)
Bài 53: Tính nồng độ mol của dd H
2
SO
4
và dd NaOH biết rằng:
+ 30ml dd H
2
SO
4
được trung hoà hết bởi 20ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M
+ 30ml dd NaOH được trung hoà hết bởi 20ml dd H
2
SO
4
và 5ml dd HCl 1M
(ĐS: 0,7M; 1,1M) (PPGTVC/188)
Bài 54: Tính nồng độ mol của dd NaOH và dd H
2
SO
4
. Biết:
+ Nếu lấy 60ml dd NaOH thì trung hoà hoàn toàn 20ml dd H
2
SO
4
+ Nếu lấy 20ml dd H
2
SO
4
tác dụng với 2,5g CaCO
3
thì muốn trung hoà lượng axit còn dư
phải dùng hết 10ml dd NaOH ở trên (ĐS: 1,5M; 1M)
(PPGTVC/188)
Bài 55: Tính nồng độ mol của dd HNO
3
và dd KOH. Biết:
+ 20ml dd HNO
3
được trung hoà hết bởi 60ml dd KOH
+ 20ml dd HNO
3
sau khi tác dụng hết với 2g CuO thì được trung hoà hết bởi 10ml dd KOH
(ĐS: 3M; 1M) (PPGTVC/189)
Bài 56: Có 2 dd H
2
SO
4
: A và B
a) Nếu 2 dd A và B được trộn lẫn theo tỉ lệ khối lượng 7 : 3 thì thu được dd C có nồng
độ 29%. Tính nồng độ % của dd A và dd B. Biết nồng độ của dd B bằng 2,5 lần nồng độ dd
A
b) Lấy 50ml dd C (d = 1,27g/ml) cho phản ứng với 200ml dd BaCl
2
1M. Tính khối
lượng kết tủa và nồng độ mol của dd D còn lại sau khi đã tách bỏ kết tủa
(ĐS: 20%; 50%; 1,5M; 0,0484M) (PPGTVC/190)
Bài 57: Có 2 dd NaOH (xM) và H
2
SO
4
(yM). Biết:
+ Cần dùng 36ml dd NaOH trung hoà 15ml dd H
2
SO
4
+ Cho 40ml dd H
2
SO
4
tác dụng với dd Ba(OH)
2
thì tạo thành 0,394g kết tủa. Dung dòch thu
đựoc có chứa axit dư và muốn trung hoà phải dùng hết 56ml dd NaOH (yM) . Tính trò số x, y
(ĐS: 0,1M; 0,08M) (PPGTVC/219)
Bài 58: Cần dùng 75ml dd HCl 0,15M tác dụng vừa đủ với 50ml dd hỗn hợp NaOH (xM) và
Na
2
CO
3
(yM). Biết rằng nếu trước khi cho tác dụng với HCl, cho vào dd hỗn hợp 1 lượng

Generate time = 0.070495843887329 s. Memory usage = 1.94 MB