Tiết 41 hóa 9 bài luyện tập

GIÁO ÁN DỰ THI
GIÁO ÁN DỰ THI
Môn : Hóa học lớp 9
Môn : Hóa học lớp 9
Tiết 41 : Luyện tập chương III
Tiết 41 : Luyện tập chương III
Giáo viên : Lê Trọng Tá
Giáo viên : Lê Trọng Tá
Trường : THCS EaH’Nin Huyện Cư Kuin – ĐăkLăk
Trường : THCS EaH’Nin Huyện Cư Kuin – ĐăkLăk
Tiết 41: Luyện tập chương III
PHI KIM. SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HÓA HỌC

I. Tính chất hóa học chung của phi
kim
Phiếu học tập 1:
-
Nêu tính chất chung của phi kim.

- Quan sát sơ đồ chuyển hóa thể hiện tính chất hóa học
của phi kim
Phi kim
Oxit axit
Hợp chất khí
Muối
+ H
2
(1)
+ O
2
(3)
+ Kim loại
(2)

1. Lưuhuỳnh
Phiếu học tập 2:
1.Cho các chất sau: SO
2
, H
2
SO
4
, SO
3
, H
2
S,
FeS, H
2
O, S.
Lập sơ đồ thể hiện tính chất hóa học của phi kim
lưu huỳnh?
S
SO
2
H
2
S
FeS
+ H
2
(5)
+ O
2
+ Fe
+O
2 (KK)
(6)
H
2
SO
4
SO
3
+ Cu, đun nóng+ HCl
+O
2
(2)
xt
+ H
2
O
(1)
(3)
(4)
(7)
(
8
)
II. Một số phi kim cụ thể:

2. Các phương trình phản ứng:
4. 2H
2
SO
4 đ.n
+ Cu
(r)
→ CuSO
4(dd)
+ SO
2(k)
+ 2H
2
O
(l)
1. S
(r)
+ O
2(k)
→ SO
2(k)
3. SO
3(k)
+ H
2
O
(l)
→ H
2
SO
4(k)
5. S
(r)
+ H
2(k)
→ H
2
S
(k)
6. 2H
2
S
(k)
+ O
2(k)
→ 2S
(r)
+ 2H
2
O
(l)
7. S
(r)
+ Fe
(r)
→ FeS
(r)
8. FeS
(r)
+ 2HCl
(dd)
→ FeCl
2(dd)
+ H
2
S
(k)

2. 2SO
2(k)
+ O
2(k)
→ 2SO
3(k)
xt, t
o
2. Viết các phương trình thể hiện theo sơ đồ trên?

Generate time = 0.067909955978394 s. Memory usage = 1.93 MB