Hoạt động ngoài giờ lên lớp Tháng 1Câu 1:
Đảng CSVN được thành lập
Đảng CSVN được thành lập
vào ngày, tháng, năm, nào?
vào ngày, tháng, năm, nào?
03/2/1930
03/2/1930

Câu 2:
Ai lµ Tæng bÝ th­ ®Çu tiªn cña
Ai lµ Tæng bÝ th­ ®Çu tiªn cña
®
®
¶ng ta?
¶ng ta?
®
®
ång chÝ TrÇn Phó
ång chÝ TrÇn Phó

Cõu 3:
đ
đ
ảng ta được thành lập ở đâu?
ảng ta được thành lập ở đâu?
Cửu Long Hương Cảng Trung
Cửu Long Hương Cảng Trung
q
q
uốc
uốc

Câu 4:
Ai là người chủ trì
Ai là người chủ trì
Hội nghị thành Lập Đảng CSVN?
Hội nghị thành Lập Đảng CSVN?
®
®
ång chÝ NguyÔn
ång chÝ NguyÔn
¸
¸
i Quèc
i Quèc

Cõu 5:
Ai là tác giả của bài hát
Ai là tác giả của bài hát


đ
đ
ảng cho ta mùa xuân?
ảng cho ta mùa xuân?
N
N
hạc sỹ: Phạm Tuyên
hạc sỹ: Phạm Tuyên

Generate time = 0.073703050613403 s. Memory usage = 1.92 MB