bai 24: cuoc khang chien tu 1858 den 1873(tiet 1)


Gi¸o viªn: §Æng ThÞ Thu H­¬ng
Tr­êng THCS Quang S¬n.
Phßng GD ThÞ x· Tam §iÖp-
Ninh B×nh.

Chương I:
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.
Bài 24:
Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.
Phần II
Lịch sử Việt Nam
từ năm 1858 đến năm 1918.

GV giíi thiÖu: HK II chóng ta häc lÞch sö ViÖt Nam tõ 1858
®Õn 1918.
§©y lµ thêi k× lÞch sö cã nhiÒu biÕn ®éng, xoay quanh vÊn
®Ò: Thùc d©n Ph¸p x©m l­îc n­íc ta vµ c¸c phong trµo
chèng TDP x©m l­îc cña nh©n d©n ta.

ViÖt Nam n»m trong
khu vùc §NA nguy
c¬ bÞ x©m l­îc lµ
kh«ng tr¸nh khái.

Bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
1. Chiến sự ở Đà Nẵng ( 1858- 1859).
a. Nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta.
- Đáp ứng nhu cầu: thị trường, nguyên liệu.

huÕ
®µ n½ng

Thµnh ®µ n½ng

B¸n ®¶o s¬n
trµ
cÈm lÖ

Bài 24: cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến
năm 1873.
I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
1. Chiến sự ở Đà Nẵng ( 1858- 1859).
a. Nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta.
-
Đáp ứng nhu cầu: thị trường, nguyên liệu.
b. Chiến sự ở Đà Nẵng.
* Diễn biến.
+Pháp: chiều 31/8/1858 dàn trận ở cửa biển.
rạng sáng 1/9 nổ súng xâm lược.
+ Ta: bao vây, cô lập giặc.

Kết quả.

Sau 5 tháng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.

®µ n½ng
gia ®Þnh

thµnh gia ®Þnh

Ph¸p tÊn c«ng thµnh Gia §Þnh.

chÝ hoµNgày 5- 6 - 1862 Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ư
ớc Nhâm Tuất:
Theo đó, triều đình thừa nhận quyền cai quản của nư
ớc Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kì( Gia Định, Định
Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn; mở ba cửa biển
( Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn
bán; cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do
truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây; bồi
thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương
288 vạn lạng bạc; Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long
cho triều đình chừng nào triều đình buộc được dân
chúng ngừng kháng chiến.

Generate time = 0.22940683364868 s. Memory usage = 1.93 MB