Đố vui để học (Khối 8-9)


CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA
ĐỐ
EM

THỂ LỆ ĐẤU TRƯỜNG 40
1/ Số học sinh tham gia 40 học sinh .
2/ Tổng số câu hỏi : 40 câu .
3/Tham gia trả lời đầy đủ 40 câu hỏi .
5/ Học sinh trả lời sai về lại vị trí
lớp cuả mình .
6/ Chọn ra 3 học sinh xuất sắc .
7/ Ba câu hỏi dành cho khán giả .
4/ Thời gian trả lời 1 câu hỏi 1 phút .

CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ
CAO TRONG CUỘC CHƠI
CÁC EM CHUẨN BỊ CHÚNG
TA BẮT ĐẦU.

Giao điểm ba đường cao của
một tam giác gọi là :
1
2
3
A. Trực tâm
B. Trọng tâm.
C. Trung tâm.
A. Trực tâm.
01


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Câu toán học

Nước trong cốc bay hơi
càng chậm khi :
1
2 3
A. Nước trong cốc càng nhiều.
B. Nước trong cốc càng nóng.
C. Nước trong cốc càng lạnh.
C. Nước trong cốc càng lạnh.
02


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Câu vật lý

Nơi đăng cai thế vận hội
mùa hè 2008 :
1
2 3
A. ToKyo.
B. Thượng Hải.
C. Bắc Kinh
C. Bắc Kinh.
03


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Thể dục - thể thao

Trong các đại dương sau đây, đại
dương nào có nhiều bão nhất ?
1
2 3
A. Ấn Độ Dương.
B. Thái Bình Dương.
C. Đại Tây Dương.
B. Thái Bình Dương.
04


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Địa lý

Trong tam giác, đường thẳng
nào chia tam giác thành hai
miền có diện tích bằng nhau ?
1
2 3
A. Đường trung tuyến
B. Đường phân giác.
C. Đường trung bình.
A. Đường trung tuyến.
05


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Toán học

1 2 3

Choose the most suitable words to fill in
the blank .
1
2 3
A. to translate
C. translated
B. translate
06


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
The teacher asked me...........a
passage into VietNamese
A. to translate
Tiếng Anh

Nhà toán học đã chứng minh được tổng
ba góc của một tam giác bằng 180
0
là :
1
2 3
A. TALET.
B. PYTAGO.
C. Ơ CLIT.
B. PYTAGO.
07


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Toán học

Nguyên tố X có NTK bằng 3,5 lần
NTK cuả oxi : X là nguyên tố nào sau
đây?
1
2 3
A. Fe
B. Na
C. Al
A. Fe
08


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Hoá học

Làm thế nào để nhận
biết được giun đất đực
và giun đất cái ?
Sinh học


Chọn câu đúng trong các câu sau :
1
2 3
A. Tứ giác có 4 góc vuông là hình vuông.
B. Ion là hạt trung hòa điện.
C. PYTAGO là người Hy Lạp.
C. PYTAGO là người Hy Lạp.
09


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Toán học

Sông Thạch Hãn ở
tỉnh nào ?
1
2 3
A. Tỉnh Quảng Nam.
B. Tỉnh Quảng Ngãi.
C. Tỉnh Quảng Trị.C. Tỉnh Quảng Trị.
10


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Địa lý

Hai số là hai số :
1
2 3
A. Đối nhau.
B.Nghịch đảo nhau.
C. Cả A và B đều sai.
B.Nghịch đảo nhau.
11


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Toán học

Nguyên tố hoá học có thể tồn tại
ở những dạng nào ?
1
2 3
A.Dạng tự do .
B.Dạng tự do và hoá hợp .
C.Dạng hỗn hợp.
B.Dạng tự do và hoá hợp .
12


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END
Hoá học

Việt nam gia nhập khối
ASEAN năm nào ?
1
2 3
A. 1995
B. 1994
C. 1997
A. 1995
13


01 02 03
04
05 06 07
08 09 10 11
12
13 14 15
16
17 18 19
20
21 22 23
24
25 26 27
28 29 30 31
32
33 34 35
36
37 38 39
40
END

Generate time = 0.12236094474792 s. Memory usage = 1.93 MB