bài 38- Sinh học 11- nâng cao


Kiểm tra bài cũ
Cõu 1. Tại sao nuôi cá rô phi, người ta thường
thu hoạch cá sau một năm nuôi khi cá đạt khối lư
ợng từ 1,5- 1,8 kg, mà không nuôi kéo dài tới năm
thứ 3 khi cá đạt khối lượng tối đa là 2,5 kg?
A: Vì ở thi im sau một năm, cá sinh trưởng
nhanh hơn so với những giai đoạn trc v sau
đó, mặc dù khối lượng cá tăng nhưng thức ăn và
công chăm sóc còn tốn hơn.

Câu 2. Hãy cho biết nhân tố quan trọng nhất tác
động đến sự biến thái từ nòng nọc thành Ếch là
nhân tố nào?
ĐA: Sự biến thái ở ếch nhái được điều hoà bởi
Hoocmon tirôxin do tuyến giáp trạng của nòng
nọc tiết ra.

Các nhân tố ảnh hưởng
đến sinh trưởng và phát
triển ở động vật
Bài 38

I. ảnh hưởng của các nhân tố bên trong
1. Giới tính
1. Hãy nghiên cứu ví dụ SGK, quan sát Hình 38.1 và rút
ra nhận xét về tốc độ lớn của mối chúa so vi mối đực,
mi lớnh, mi th và tốc độ tăng khối lượng của 2 giới
nam và nữ.
2. Kết luận chung về ảnh hưởng của giới tính đến sinh
trưởng v phỏt trin của động vật?

Hình 1. Mối Chúa, mối đực, mối lính và mối thợ

H×nh 38.1(sgk)- Tèc ®é sinh tr­ëng ë ng­êi

Kết luận
-
Trong cùng một loài, con đực và con cái
có sự sinh trưởng và phát triển khác nhau.
- Con cái thường lớn nhanh hơn và sống
lâu hơn con đực.

2. C¸c hoocmon sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn

Hoàn thành phiếu học tập số 1.
Tìm hiểu các HM điều hoà sinh trưởng
Loại HM Nơi sản sinh Tác dụng
GH(Growth-
hoocmon)
Tiroxin
a. Hoocmon điều hoà sinh trưởng

Hình 2:
Người bình thường,
người khổng lồ và
người lùn
Tại sao lại có hiện tượng
trên?

Hình 3. TUYẾN GIÁP Ở NGƯỜI

Bảng 1. Các HM điều hoà sinh trưởng
Loại HM Nguồn gốc Tác dụng
GH
(Growth-
hoocmon):
thuỳ trước
tuyến yên.
tăng cường quá trình sinh
tổng hợp Prôtêin trong tế
bào, mô cơ quantăng
cường quá trình sinh trưởng
của cơ thể.
Tiroxin tuyến giáp tăng tốc độ chuyển hoá cơ
bản, tăng cường sinh
trưởng; ở ếch nhái, gây biến
thái từ nòng nọc thành ếch.

Generate time = 0.056733846664429 s. Memory usage = 1.93 MB