dien tich hinh thang lop 5


Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra bài cũ:
Cho
Cho


hình thang ABCD.
hình thang ABCD.


A
D
B
C
? Cạnh bên nào vuông góc hai đáy?
-
Cạnh AD vuông góc với hai đáy.
-
Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang
vuông.
?Hình thang ABCD có những góc nào là góc
?Hình thang ABCD có những góc nào là góc
vuông?
vuông?

Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2008
Thứ hai ngày 24 tháng 11 năm 2008
Môn: Toán
Môn: Toán

Bài: Di n tích hình thangệ
Bài: Di n tích hình thangệ

Bài mới:
Bài mới:
Cho hình thang ABCD và M là trung điểm
Cho hình thang ABCD và M là trung điểm
của cạnh BC . Cắt hình tam giác ABM rồi
của cạnh BC . Cắt hình tam giác ABM rồi
ghép với hình tứ giác AMCD ( như hình
ghép với hình tứ giác AMCD ( như hình
vẽ ) ta được hình tam giác ADK.
vẽ ) ta được hình tam giác ADK.
C
A
D
B
M

A
B
M
CD
H
K
(A)
(B)

Generate time = 0.086323976516724 s. Memory usage = 1.93 MB