Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng (có ảnh)

Văn bản: THẦY THUỐC GIỎI
CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG
I-MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:Giúp học sinh
-Nắm được nội dung và ý nghóa của truyện.
-Nắm được tính hấp dẫn của truyện là đặt tình huống gay cấn để làm rõ bản chất, tính cách nhân vật.
II-CHUẨN BỊ:
1.Giáo viên: Nghiên cứu SGK, SGV, bảng phụ, tranh ảnh.
2.Học sinh: Học bài, xem bài mới
III-TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG 1 (5

)
Khởi động
-n đònh
-Kiểm tra bài cũ
-Bài mới
-Kiểm tra sỉ số lớp
HỎI:
1/Hãy tóm tắt lại truyện Mẹ hiền
dạy con?
2/ Hãy nêu nội dung và ý nghóa của
truyện?

-Y/c HS nhận xét và bổ sung
-GV nhận xét và công bố điểm
Trong xã hội có rất nhiều nghề và
làm nghề nào cũng cần phải có đạo
đức.Do đó nghề được tôn vinh nhất
đó là nghề dạy học và nghề thầy
thuốc.
-Ghi tựa bài lên bảng
-Báo cáo sỉ số
-Cá nhân trả lời:
1/Tóm tắt lại truyện:…
2/Bà mẹ thầy Mạnh Tử là tấm
gương sáng về tình thương con và
đặc biệt là về cách dạy con:
+Tạo cho con một môi trường sống
tốt đẹp;
+Dạy con vừa có đạo đức vừa có
chí học hành;
+Thương con nhưng không nuông
chiều, ngược lại rất kiên quyết.
- HS nhận xét và bổ sung
-Lắng nghe
-Ghi tựa bài vào tập
HOẠT ĐỘNG 2 (30

)

Đọc và hiểu văn bản
I-TÌM HIỂU CHUNG
-Y/c HS đọc chú thích SGK
-GV hướng dẫn HS đọc văn bản
-Y/c HS đọc văn bản
-GV nhận xét chung về cách đọc của
học sinh
-Y/c HS kể lại văn bản
-Y/c HS nhận xét và bổ sung
HỎI:Văn bản có bố cục như thế
-Cá nhân đọc
-Lắng nghe
-Cá nhân đọc
-Lắng nghe
-Cá nhân kể lại văn bản
-HS nhận xét và bổ sung.
-Cá nhân trả lời: bố cục có ba
Tiết 65
Ngày soạn:07/12/08
Ngày dạy:15/12/08
II-PHÂN TÍCH.
1.Công đức của Thái y lệnh họ
Phạm:
-Có lòng thương người, có tài trò
bệnh,…
2.Thái y lệnh kháng lệnh vua cứu
người bệnh nghèo.
-Tin ở việc mình làm, không sợ
quyền uy.
3.Hạnh phúc của Thái y lệnh họ
Phạm.
nào?. Nêu nội dung của mỗi phần?
HỎI:Công việc của người thầy
thuốc họ Phạm được giới thiệu như
thế nào?
HỎI:Ngoài ra thầy thuốc họ Phạm
là người như thế nào?
HỎI:Những việc làm như vậy đã nói
lên phẩm chất gì của người thầy
thuốc họ Phạm?
-GV treo tranh
HỎI:Tấm lòng của người thầy thuốc
được bộc lộ rõ nhất trong một tình
huống.Đó là tình huống nào?
HỎI:Nhưng Thái y lệnh họ Phạm đã
quyết đònh như thế nào?. Vì sao lại
quyết đònh như vậy?
HỎI:Làm như thế người thầy thuốc
họ Phạm sẽõ mắc tội gì với vua?
HỎI:Em có nhận xét gì về câu
nói:”Tôi có mắc tội.....Tội tôi xin
chòu”?
HỎI:Trước cách xử sự của vò Thái y
lệnh, thái độ của Trần Anh Vương
diễn biến như thế nào?
HỎI:Qua đó, nhân cách của Trần
Anh Vương được thể hiện ra sao?
HỎI:Trò bệnh cứu người trước vào
cung khám bệnh sau, cách xử thế
phần:
+”Cụ tổ......trọng vọng”: giới thiệu
tung tích, chức vò, công đức của bậc
lương y.
+”Một lần có........mong mỏi”: tình
huống gay cấn.
+Phần còn lại:Hạnh phúc của bậc
lương y.
-Cá nhân trả lời: nghề y gia
truyền, coi việc chữa bệnh trong
cung, giữ chức Thái y lệnh,...
-Cá nhân trả lời: thương người
nghèo, trò bệnh và cứu sống nhiều
dân thường,...
-Cá nhân trả lời: có tài và có đức
thương người, không vụ lợi,...
-Quan sát tranh
-Cá nhân trả lời: Một lần có
người,.....
-Cá nhân trả lời: trò bệnh cứu
người trước. Vì mạng sống của
người bệnh trông cậy vào mình
-Cá nhân trả lời: tội chết,...
-Cá nhân trả lời: đặt mạng sống
của người bệnh lên trên hết, tin ở
việc mình làm, không sợ quyền uy.
-Cá nhân trả lời: Ngươi thật là
bậc lương y chân chính,...
-Cá nhân trả lời: hiểu được tính
cách của Thái y lệnh,...
-Cá nhân trả lời: người bệnh được
cứu sống, vua mừng rỡ gọi là bậc
lương y chân chính...
-Tài đức được sống mãi vì được
con cháu kế tục xứng đáng.
can đảm đó đã dẫn đến kết quả gì?
HỎI:Về sau nhiều con cháu họ
Phạm đều thành lương y được người
đời khen.Em hiểu đều gì về vấn đề
này?
-Cá nhân trả lời: được con cháu
kế tục....
HOẠT ĐỘNG 3 (5

)
III-TỔNG KẾT
-Nội dung: Truyện ca ngợi phẩm
chất cao quý của vò Thái y lệnh
họ Phạm: không chỉ có tài chữa
bệnh mà quan trọng hơn là có
lòng thương yêu và quyết tâm cứu
sống người bệnh tới mức không sợ
quyền uy, không sợ mang vạ vào
thân.
-Nghệ thuật: Với hình thức ghi
chép chuyện thật, trong đó biết
xoáy vào một tình huống gay cấn
để tính cách nhân vật được bộc lộ
rõ nét
HỎI:Nêu nội dung và ý nghóa của
câu chuyện Thầy thuốc giỏi cốt nhất
ở tấm lòng?
HỎI:Em hiểu gì về giá trò hình thức
nghệ thuật từ câu chuyện này?
HỎI:Qua câu chuyện, có thể rút ra
cho những người làm nghề y hôm
nay và mai sau bài học gì?
-Cá nhân trả lời: ca ngợi phẩm
chất cao quý của vò Thái y lệnh họ
Phạm: không chỉ có tài chữa bệnh
mà quan trọng hơn là có lòng
thương yêu và quyết tâm cứu sống
người bệnh tới mức không sợ
quyền uy, không sợ mang vạ vào
thân.
-Cá nhân trả lời: Với hình thức
ghi chép chuyện thật, trong đó biết
xoáy vào một tình huống gay cấn
để tính cách nhân vật được bộc lộ
rõ nét.
-Cá nhân trả lời: có lòng thương
yêu người bệnh,.....
HOẠT ĐỘNG 4 (5

)

Củng cố-Dặn dò
HỎI:Hãy so sánh nội dung y đức
được thể hiện trong văn bản Thầy
thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng với
văn bản kể về Tuệ Tónh?
-Về nhà học bài và chuẩn bò bài n
tập tiếng Việt cần nắm:
+Nội dung, kiến thức các bài đã học
+Hệ thống các bài tập
-Nhận xét lớp học
-Cá nhân trả lời:
+Văn bản Thầy thuốc giỏi cốt nhất
ở tấm lòng..
+Văn bản Tuệ Tónh...
-Nghe tiếp thu để chuẩn bò

Generate time = 0.061988830566406 s. Memory usage = 1.93 MB