qua trinh hinh thanh loai mo

Câu 1 Quá trình hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến thành
phần......(H: kiểu hình, G: kiểu gen) của quần thể ban đầu theo
hướng.......(F: phức tạp và đa dạng, N: thích nghi) tạo ra........(Hm: kiểu
hình mới; Gm: kiểu gen mới), cách li.......(D: di truyền, S: sinh sản) với
quần thể gốc:
A) H; F; Hm; D
B) G; N; Gm; D
C) G; N; Gm; S
D) H;F;Hm; S
Đáp Án C
Câu 2 Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào
dưới đây là không đúng:
A) Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức có cả ở động vật
và thực vật
B) Trong những điều kiện sống khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích luỹ các
đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau dần dần tạo
thành những nòi địa lý rồi thành loài mới
C) Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương
ứng trên cơ thể sinh vật
D) Khi loài mở rộng khu phân bố điều kiện khí hậu địa chất khác nhau ở
những vùng lãnh thổ mới hoặc khu phân bố bị chia cắt do các vật cản
địa lý sẽ làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau
Đáp Án C
Câu 3 Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lý, phát biểu nào
dưới đây là không đúng:
A) Hình thành loài bằng con đường địa lý là phương thức xảy ra chủ yếu ở
động vật
B) Cách li địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hoá trong loài
C) Điều kiện địa lý là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương
ứng trên cơ thể sinh vật
D) Điều kiện địa lí là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi
Đáp Án A
Câu 4 Sự hình thành loài mới bằng con đường địa lý là phương thức có
ở ..........( Đ: động vật; T: thực vật; ĐT: động vật và thực vật), sự cách li
địa lý là nhân tố tạo điều kiện cho sự.........(P: phân hoá; B: phát sinh đột
biến) trong loài. Điều kiện địa lý không phải là nguyên nhân trực tiếp
gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là nhân tố.......
(C: chọn lọc; L: tích luỹ) những kiểu gen thích nghi
A) ĐT;P;C
B) Đ; P; C
C) ĐT; B; L
D) T; P; L
Đáp Án A
Câu 5 Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường
gặp ở những nhóm sinh vật:
A) Thực vật
B) Động thực vật bậc thấp
C) Thực vật và động vật ít di động xa
D) Thực vật và động vật ký sinh
Đáp Án B
Câu 6 Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá là phương thức
thường được thấy phổ biến ở:
A) Thực vật
B) Động vật
C) Thực vật và động vật ít di động xa
D) Thực vật và động vật ký sinh
Đáp Án A
Câu 7 Thể song nhị bội là cơ thể có:
A) Tế bào mang bộ nhiễm sắc thể(NST)lưỡng bội 2n
B) Tế bào mang bộ NST tứ bội
C) Tế bào chứa hai bộ NST lưỡng bội của hai loài bố mẹ khác nhau
D) Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa bộ nhân từ loài bố và nửa
kia nhận từ loài mẹ. Bố và mẹ thuộc 2 loài khác nhau
Đáp Án C
Câu 8 Trong cùng một khu địa lý, các.......(Q: quần thể; N: nòi) của loài được
chọn lọc theo hướng thích nghi với những điều kiện..........( Đ: địa lí; S:
sinh thái) khác nhau dẫn đến sự hình thành các nòi...........( Đ: địa lí; S:
sinh thái) rồi đến loài mới
A) Q; S; S
B) Q; Đ; Đ
C) N; S; S
D) N; Đ; Đ
Đáp Án A
Câu 9 Yếu tố nào dưới đây sẽ thúc đẩy quá trình hình thành loài mới xảy ra
nhanh hơn:
A) Có các biến động di truyền
B) Do lai xa và đa bội hoá
C) Do chọn lọc tự nhiên tích luỹ nhiều đột biến nhỏ
D) A và B đúng
Đáp Án -D
Câu 10 Cơ sở di truyền học của quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa
và đa bội hoá là:
A) Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ nhiễm sắc thể(NST) của 2 loài
bố mẹ nên cách li sinh sản với 2 loài bố mẹ
B) Sự tứ bội hoá ở cơ thể lai xa sẽ làm cho tế bào sinh dục của nó giảm
phân bình thường giúp cơ thể lai xa có khả năng sinh sản hữu tính
C) Cơ thể lai xa thực hiện việc duy trì và phát triển nòi giống bằng hình
thức sinh sản sinh dưỡng
D) Đa bội hoá làm tăng số lượng và hoạt động của vật liệudi truyền ở cơ
thể lai dẫn đến những thay đổi lớn về kiểu gen và kiểu hình
Đáp Án B
Câu 11 Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra tương đối nhanh trong
trường hợp:
A) Chọn lọc tự nhiên diễn ra theo chiều hướng khác nhau
B) Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá
C) Hình thành loài bằng con đường sinh thái
D) Hình thành loài bằng con đường địa lý
Đáp Án B
Câu 12 Cơ thể lai xa ở thực vật chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng mà không sinh
sản hữu tính được là do:
A) Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST đơn bội của hai loài bố mẹ
nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân xảy ra rối loạn trong
quá trình phân ly của các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho việc
phát sinh giao tử
B) Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST lưỡng bội của hai loài bố
mẹ nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự
tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại
cho việc phát sinh giao tử
C) Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST đơn bội của hai loài bố mẹ
nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân không xảy ra sự tiếp
hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho
việc phát sinh giao tử
D) Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST lưỡng bội của hai loài bố
mẹ nên trong kì sau của lần phân bào I của giảm phân xảy ra rối loạn
trong quá trình phân ly của các cặp nhiễm sắc thể(NST) gây trở ngại cho
việc phát sinh giao tử
Đáp Án C
Câu 13 Sự hình thành loài mới ở thực vật được thực hiện qua:
A) Con đường địa lí
B) Con đường sinh thái
C) Con đường lai xa và đa bội hoá
D) Tất cả đều đúng
Đáp Án -D
Câu 14 Loài cỏ Spartina sử dụng trong chăn nuôi ở Anh là kết quả lai tự nhiên
giữa một loài cỏ gốc Châu Âu có 2n=50 và một loài cỏ gốc Mỹ nhập
vào Anh có 2n=70. Hãy cho biết số lượng nhiễm sắc thể(NST) trong bộ
nhiễm sắc thể của loài cỏ Spartina?
A) 60
B) 120
C) 240
D) 100
Đáp Án B
Câu 15 Phát biểu nào dưới đây liên quan đến quá trình hình thành loài là không
đúng:
A) Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra từ từ trong hàng vạn hàng
triệu năm hoặc có thể diễn ra tương đối nhanh trong một thời gian không
dài lắm
B) Loài không xuất hiện với một đột biến mà thường là có sự tích luỹ một
tổ hợp nhiều đột biến, loài mới không xuất hiện với một cá thể duy nhất
mà phải là một quần thể hay một nhóm quần thể tồn tại, phát triển như là
một khâu trong hệ sinh thái, đứng vững qua thời gian dưới tác dụng của
chọn lọc tự nhiên
C) Lai xa và đa bội hoá là con đường hình thành loài thường gặp ở thực vật,
ít gặp ở động vật vì ở động vật cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất
phức tạp và việc đa bội hoá thường không thành công
D) Quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lý và bằng con đường
sinh thái luôn luôn diễn ra hoàn toàn độc lập với nhau
Đáp Án D
Câu 16 Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài
theo con đường:
A) Địa lí
B) Sinh thái
C) Lai xa và đa bội hoá
D) Tất cả đều đúng
Đáp Án C
Câu 17 Sự hình thành loài mới ở các động vật thân mềm, sâu bọ thường được
thực hiện qua:
A) Con đường địa lí
B) Con đường sinh thái
C) Con đường lai xa và đa bội hoá
D) Tất cả đều đúng
Đáp Án B
Câu 18 Tế bào của cơ thể lai khác loài chứa bộ NST..........(n: đơn bội; 2n: lưỡng
bội) của 2 loài bố mẹ. Do 2 bộ NST này không tương đồng nên
trong.........( Đ: kì đầu; S: kì sau) của lần phân bào I của giảm phân
không xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp NST gây trở ngại
cho việc phát sinh giao tử làm cơ thể lai xa không thể..........(D: sinh sản
sinh dưỡng; H: sinh sản hữu tính) được.
A) n; S; D
B) 2n; S; H
C) n; Đ; H
D) n; S
Đáp Án C

Generate time = 0.074885129928589 s. Memory usage = 1.93 MB