Bai: Ve tinh vat (Lo hoa va qua)


Giáo án mĩ thuật 8
Bài 30: vẽ tĩnh vật (lọ hoa và quả)
(vẽ màu)
Người thể hiện
Giáo Viên Mỹ Thuật
Trịnh Thành Trung

Bài 10 Vẽ theo mẫu
Vẽ tĩnh vật lọ hoa và quả
(Vẽ màu)

I- Quan s¸t, nhËn xÐt
- Quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt
cña c¸c ho¹ sÜ.

- Quan s¸t mét sè tranh tÜnh vËt cña häc sinh

? Tranh tĩnh vật thường vẽ những
gì.
? Cách sắp xếp hình ảnh trong từng

tranh.
? Màu sắc trong tranh như thế nào.
Em hãy cho biết

Tranh tĩnh vật thường vẽ đồ vật
như chai, lọ kết hợp với hoa quả tự
nhiên.
Lọ hoa thường đặt ở giữa, quả đặt
xung quanh và phía trước.
Màu sắc vẽ theo sự quan sát thực
và cảm xúc riêng của người vẽ.

Bµy mÉu - quan s¸t nhËn xÐt
1
2
3 4
? NhËn xÐt c¸c c¸ch bµy mÉu d­íi ®©y.
? §¹i diÖn c¸c nhãm lªn bµy mÉu vÏ vµ
nhËn xÐt.

Generate time = 0.35180997848511 s. Memory usage = 1.93 MB