Ôn tập về số thập phân ( tiết 1)

Kế hoạch bài dạy môn Toán lớp 5
Tiết 142: Ôn tập về số thập phân
I - Mục tiêu :
- Giúp học sinh củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân.
- Rèn cho HS cách đọc, viết đúng về số thập phân và rèn kỹ năng so sánh số thập
phân.
- Giúp HS có ý thức viết và đọc đúng các số thập phân, rèn cho HS tính cẩn thận
trong làm toán.
II - Đồ dùng dạy học:
- GV: Bảng nhóm, bút phớt.
- HS: vở bài tập, bảng con.
III - Các hoạt động dạy học:
*/Hoạt động 1( 5 phút ): Củng cố về so sánh phân số:
- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài tập 5b ->GV kiểm tra bài làm của HS ở dới lớp.
- GV cho HS nhận xét bài trên bảng, GV bổ sung và kết luận ghi điểm, nhận xét
bài làm của cả lớp.
*/Hoạt động 2 ( 27 phút ): Luyện tập, thực hành:
Bài 1:
- GV cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài tập.
- GV yêu cầu HS làm bài tập, sau đó gọi HS trung bình, yếu nêu kết quả, HS
khác bổ sung, nhận xét, GV bổ sung ( nếu HS nêu sai )
- Chốt kiến thức: củng cố cho HS về cấu tạo số thập phân và cách đọc số thập
phân.
Bài 2: - GV cho HS đọc thầm bài tập và nêu yêu cầu của bài tập.
- GV đọc số thập phân -> HS viết bảng con, GV theo dõi uốn nắn, sửa sai cho
HS.
- Chốt kiến thức: Củng cố cách viết số thập phân.
Bài 3 ( SGK ): - HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV cho HS làm bài tập vào vở, 02 HS làm trên bảng lớp.
- GV cho HS nhận xét, bổ sung bài làm, GV bổ sung và kết luận.
- Chốt kiến thức: Củng cố về số thập phân bằng nhau.
Bài 3:
- HS đọc thầm bài tập và nêu yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm bàn.
- GV cho các nhóm trình bày kết quả -> các nhóm nhận xét, GV bổ sung.
- Chốt kiến thức: Củng cố cho HS về mối quan hệ giữa phân số thập phân và số
thập phân.
Bài 4: - HS đọc thầm bài tập, sau đó nêu yêu cầu bài tập.
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở bài tập.
- GV cho HS nhận xét, bổ sung bài làm, GV bổ sung, kết luận.
- Chốt kiến thức: Củng cố về so sánh số thập phân.
*/ Hoạt động nối tiếp ( 3 phút): GV nhận xét về tiết học, tuyên dơng HS tích cực trong
tiết học.
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài ở tiết sau

Generate time = 0.042589902877808 s. Memory usage = 1.93 MB