Bo giao an du thi giao vien gioi

Trường THCS Mỹ Thạnh Đông
Tên : ……………………………………. KIỂM TRA 45 Phút
Lớp 7
3
Môn : Toán ( ĐS ) _ chương I

Điểm Lời phê của giáo viên
I/ Hãy khoanh tròn ý đúng trong các câu sau :(2,5điểm)
Câu 1 : Kết quả phép tính 3
6
. 3
4
.3
2

a/ 27
12
b/ 3
48
c/ 3
12
d/ 27
48

Câu 2 : Câu nào trong các câu sau sai ?
a/ -2=2 b/ -0,25= -(-0,25)
c/ --7= -7 d/ 4 =
±
2
Câu 3 : Kết quả đúng của phép tính : -
81
a/ -9 b/ -4 c/ 9 và -9 d/
±
9
Câu 4 :Tìm n biết :3
n+1
= 3
4

a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ 4
Câu 5 : Tìm x biết :
15
18
5
=
x
a/ 4 b/ 5 c/ 6 d/ 7
II/ Điền từ ( Đ ) hoặc ( S) vào các câu sau : (0,5 điểm )
Nếu a là một số hữu tỉ thì a cũng là số thực .

III/ Hãy ghép ý A và ý B để được kết quả đúng (1 điểm)
A B Ghép A và B
1. Tính : 2
4
. 2
2
=
2.Tính: (2
4
)
3
=
a. 2
12
b. 2
2
c. 2
6
1 với…………….
2 với …………….
IV / Hãy điền số thích hợp vào ô vuông để có kết quả đúng :(1 điểm)

1 / [(0,1)
3
] = ( 0,1)
6
2/ : 6 = 7 : 3
B / Tự luận : :(5 điểm)
Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể )
a /
5
1
44.
4
3
5
1
26.
4
3


b/ -
25
+ 2
16
ĐỀ 1
Bài 2 :( 2 điểm )
Ba bạn Huệ , Lan , Hồng cùng đi mua sách . Biết rằng số tiền ba bạn Bích ,
Lan , Hồng tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 5 và số tiền bạn Hồng nhiều hơn số tiền bạn Bích là
10 000 đồng . Tính số tiền của mỗi bạn .
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trường THCS Mỹ Thạnh Đông
Tên : ……………………………………. KIỂM TRA 45 Phút
Lớp 7
3
Môn : Toán ( ĐS ) _ chương I

Điểm Lời phê của giáo viên
I/ Hãy khoanh tròn ý đúng trong các câu sau :(2,5điểm)
Câu 1 : Kết quả phép tính 3
6
. 3
4
.3
2

a/ 3
12
b/ 3
48
c/ 27
12
d/ 27
48

Câu 2 : Câu nào trong các câu sau sai ?
a/ -2=2 c/ -0,25= -(-0,25)
b/ --7= -7 d/ 4 =
±
2
Câu 3 : Kết quả đúng của phép tính : -
81
a/ -9 và 9 b/ -4 c/ -9 d/
±
9
Câu 4 :Tìm n biết :3
n+1
= 3
4

a/ 3 b/ 2 c/ 1 d/ 4
Câu 5 : Tìm x biết :
15
18
5
=
x
a/ 4 b/ 7 c/ 5 d/ 6
II/ Điền từ ( Đ ) hoặc ( S) vào các câu sau : (0,5 điểm )
Nếu a là một số hữu tỉ thì a cũng là số thực .

III/ Hãy ghép ý A và ý B để được kết quả đúng (1 điểm)
A B Ghép A và B
1.Tính : 2
4
. 2
2
=
2.Tính: (2
4
)
3
=
a. 2
2
b. 2
12
c. 2
6
1 với…………….
2 với …………….
IV / Hãy điền số thích hợp vào ô vuông để có kết quả đúng :(1 điểm)
1/ : 6 = 7 : 3
2 / [(0,1)
3
] = ( 0,1)
6

B / Tự luận : :(5 điểm)
Bài 1 : (2 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể )
a /
5
1
44.
4
3
5
1
26.
4
3


b/ -
25
+ 2
16
ĐỀ 2
Bài 2 :( 2 điểm )
Ba bạn Huệ , Lan , Hồng cùng đi mua sách . Biết rằng số tiền ba bạn Bích ,
Lan , Hồng tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 5 và số tiền bạn Hồng nhiều hơn số tiền bạn Bích là
10 000 đồng . Tính số tiền của mỗi bạn .
Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Trường THCS Mỹ Thạnh Đông
Tuần : Ngày soạn : /11 / 2007
Tiết Ngày kiểm tra : / 11 / 2007
Kiểm Tra 1 tiết ( lần 1 )
I/ Mục tiêu
- n tập hs các kiến thức đã học về : cộng , trừ , nhân , chia ,
lũy thừa số hữu tỉ .
- Vận dụng được các kiến thức về tỉ lệ thức , tính chất dãy tỉ
sô` bằng nhau vào giải các bài tập .
- Các kiến thức về số vô tỉ , căn bậc 2 , số thực
* Trọng tâm :
tỉ lệ thức , tính chất dãy tỉ sô` bằng nhau
II/ Hình thức
Trắc nghiệm : 50%
Tự luận : 50 %
III/ Ma trận , đáp án ]

Mức
Độ
Đơn vò
Kiến thức


Nhận Biết

Thông
Hiểu

Vận Dụng
Tổng
Điểm
TN
TL TN
TL TN
TL
Các phép tính
cộng , trừ ,
nhân , chia , Lũy
thừa của 1 số
hữu tỉ
Tỉ lệ thức , tính
chất dãy tỉ số
bằng nhau
giá trò tuyệt đối ,
căn bậc hai .
IV . RÚT KINH NGHIỆM

Generate time = 0.32434296607971 s. Memory usage = 1.94 MB