Bài 17 : Vẽ trang trí hình vuông


Líp tËp huÊn tin häc hÌ 2006
Líp tËp huÊn tin häc hÌ 2006

Giáo án điện tử
Giáo án điện tử


Bộ môn: Mĩ thuật Lớp 4
Bộ môn: Mĩ thuật Lớp 4
GV thực hiện: Phan Quốc Tuấn
GV thực hiện: Phan Quốc Tuấn
Nguyễn Thị Lan Ngọc
Nguyễn Thị Lan Ngọc

Bµi 17: VÏ
Bµi 17: VÏ
trang trÝ
trang trÝ
Trang trÝ
Trang trÝ
h×nh vu«ng
h×nh vu«ng

Quan s¸t c¸c h×nh sau
Quan s¸t c¸c h×nh sau
1
1
2
2

3
3
4
4

1
1
2
2
3
3
4
4

Generate time = 0.1156051158905 s. Memory usage = 1.92 MB