Diện tích hình thang

Th hai ngày 21 tháng 01 n m 2008ứ ă
Tu n : 19 ầ MÔN : TOÁN
Ti t : 91 ế DI N TÍCH HÌNH THANGỆ
I- M C TIÊU : Ụ
- Hình thành đ c công th c tính di n tích hình thang. ượ ứ ệ
- Có k n ng tính đúng di n tích hình thang v i sô đo cho tr c. ỹ ă ệ ớ ướ
- B c đ u v n d ng công th c tính di n tích hình thang vào gi i toán có n iướ ầ ậ ụ ứ ệ ả ộ
dung th c t . ự ế
II- DÙNG D Y - H C : : ĐỒ Ạ Ọ
+ Hình thang ABCD b ng bìa ằ
+ Kéo, th c k , ph n màu ướ ẻ ấ
+ B ng ph n i dung ki m tra bài c ả ụ ộ ể ụ
- B đ dùng h c Toán ; gi y màu có k ô vuông c t 2 hình thang b ng nhau. ộ ồ ọ ấ ẻ ắ ằ
III- HO T NG D Y - H C : Ạ ĐỘ Ạ Ọ
Ho t đ ng d y ạ ộ ạ Ho t đ ng h c ạ ộ ọ
A- Ki m tra bài c ể ũ
1- Tính di n tích hình tam giác có đ dài đáyệ ộ
b ng 12dm, chi u cao 4dm. ằ ề
- HS làm bài trên b ng. ả
2- V thêm các đo n th ng đ đ c hìnhẽ ạ ẳ ể ượ
thang.
A B
- GV treo b ng ph ghi đ bài. ả ủ ề
- G i 2 HS lên b ng làm bài, HS d i l p làmọ ả ướ ớ
ra nháp.
B- Bài m i ớ
* GV h ng d n HS hình thành công th c tínhướ ẫ ứ
di n tích hình thang. ệ
- H ng d n c t ghép hình. ướ ẫ ắ
1- T ch c ho t đ ng c t ghép hình ổ ứ ạ ộ ắ
- Yêu c u HS l y m t hình thang b ng gi yầ ấ ộ ằ ấ
mày đã chu n b đ lên bàn.ẩ ị ể
- HS l y hình thang đ lên bàn. ấ ể
- GV g n mô hình hình thang. ắ
- Cô có hình thang ABCD có đ ng cao AH.ườ
Yêu c u v đ ng cao nh hình thang c a GV ầ ẽ ườ ư ủ
- Hãy th o lu n nhóm 4 ng i tìm cách c tả ậ ườ ắ
m t hình và ghép đ đ a hình thang v d ngộ ể ư ề ạ
hình đã bi t cách tính di n tích. ế ệ
- G i các nhóm nêu k t qu .ọ ế ả
- GV thao tác l i, g n hình ghép lên b ng. ạ ắ ả
- HS thao tác.
2- T ch c ho t đ ng so sánh hình và tr l i ổ ứ ạ ộ ả ờ
- Sau khi c t ghép ta đ c hình gì ? ắ ượ - Tam giác ADK.
A B
M
C
D
H
A
M
C H
C(B) K(A)
- H i : Hãy so sánh di n tích hình thang ABCDỏ ệ
và di n tích tam giác ADK.ệ
- Di n tích hình thang b ng di n tích tam giácệ ằ ệ
ADK.
GV vi t b ng SABCD = SADKế ả
H i : Nêu cách tính di n tích tam giác ADK.ỏ ệ
GV vi t b ng : ế ả
H i : Hãy so sánh chi u cao c a hình thangỏ ề ủ
ABCD và chi u cao c a tam giác ADK.ề ủ
- B ng nhau (đ u b ng AH) ằ ề ằ
H i : Hãy so sánh đ dài đáy DK c a tam giácỏ ộ ủ
ADK và t ng đ dài 2 đáy AB và CD c a hìnhổ ộ ủ
thang ABCD.
- DK = AB + CD
- GV vi t b ng : ề ả
- Yêu c u HS quan sát công th c (1) nêu cáchầ ứ
tính di n tích hình thang.ệ
- Hs nêu.
Nh n m nh : Cùng đ n v đo.ấ ạ ơ ị
3- GV chính xác hóa, gi i thi u công th c ớ ệ ứ
- Yêu c u HS đ c quy t c tính di n tích hìnhầ ọ ắ ệ
thang SGK trang 39.ở
- 3 HS đ c. ọ
- Hình thang ABCD có đ dài đáy l n là a, độ ớ ộ
dài đáy bé là b, chi u cao là h. Hãy vi t côngề ế
th c tính di n tích hình thang (vào nháp)ứ ệ
- Gv vi t b ng : ế ả - HS vi t : ế
- Yêu c u HS nh c l i quy t c tính di n tíchầ ắ ạ ắ ệ
hình thang và ghi vào v .ở
- GV : Chú ý các s đo a, b, h cùng đ n v đo.ố ơ ị
S là di n tíchệ
a, b là đ dài các c nh đáy. ộ ạ
h chi u cao ề
(a, b, h cùng đ n v đo).ơ ị
* Rèn k n ng tính di n tích hình thang d aỹ ă ễ ự
vào s đo cho tr c. ố ướ
* Bài 1 * Bài 1
- Yêu c u HS đ c đ bài ầ ọ ề Tính di n tích hình thang bi t :ệ ế
a = 12cm ; b = 8cm ; h = 5cm
a = 9,4cm ; b = 6,6cm ; h = 10,5cm
- G i 2 HS lên b ng, HS d i l p làm vào v ọ ả ướ ớ ở
- Yêu c u HS d i l p nh n xét, b sung (n uầ ướ ớ ậ ổ ế
sai)
- Nh n xét các đ n v đo c a các s đo trongậ ơ ị ủ ố
m i tr ng h p.ỗ ườ ợ
- Các s đo cùng đ n v đo. ố ơ ị
* Bài 2 * Bài 2
- Yêu c u HS đ c đ bài ầ ọ ề - 1 HS đ c đ , l p theo dõi ọ ề ớ
- Yêu c u HS vi t quy t c tính di n tích hìnhầ ế ắ ệ
thang.
- HS vi t quy t c ế ắ
S
ABCD
= S
ADK
=
DK x AH
2
S
ADK
=
DK x AH
2
S
ABCD
= S
ADK
=
DK x AH
2
=
(DC+AB) x AH
2
(1)
S =
(a + b+ x h
2
S =
(a + b+ x h
2
S =
(a + b) x h
2
a) Ch ra các s đo c a hình thang. ỉ ố ủ
b) ây là hình thang gì ? Đ
a) a = 9cm ; b = 4cm ; h = 5cm
b) Hình thang vuông
- N u các s đo c a hình thang vuông ế ố ủ a = 7cm ; b = 3cm ; h = 4cm
- Yêu c u HS làm bài vào v . ầ ở
- G i 2 HS đ c bài ch a, c l p đ i v ki m traọ ọ ữ ả ớ ổ ở ể
chéo (c p đôi) ặ
* Bài 3 * Bài 3
- yêu c u HS đ c đ bài, v hình và đi n cácầ ọ ề ẽ ề
s đo đã cho vào hình v . ố ẽ
- G i 1 HS lên b ng làm bài, HS d i l p làmọ ả ướ ớ
vào v . ở
Bài gi i :ả
Chi u cao c a hình thang là : ề ủ
(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)
Di n tích hình thang là : ệ
áp s : 10 020,01m2Đ ố
- Gv quan sát, ki m tra k t qu tính c a HSể ế ả ủ
còn y u. ế
- Yêu c u HS nh n xét. ầ ậ
- GV nh n xét, đánh giá, ch a bài (n u c n) ậ ữ ế ầ
a) S =
(9 + 4) x 5
2
= 32,5 (cm
2
)
b) S =
(7 + 3) x 4
2
= 20 (cm
2
)
A B
CD H
S = ?
90,2m
110 m
h = trung bình cộng của 2 đáy
(110 + 90,2) x 100,1
2
= 10020,01 m
2

Generate time = 0.12497496604919 s. Memory usage = 1.93 MB