Bài 25 : Phong trào Tây Sơn (Tiết 53)


Chào mừng qúy thầy cô giáo và các
em học sinh
về dự tiết học hôm nay

KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy nêu tình hình kinh tế, đời
Em hãy nêu tình hình kinh tế, đời
sống của nhân dân Đàng Ngoài ở
sống của nhân dân Đàng Ngoài ở
thế kỉ XVIII ? Tình hình ấy dẫn tới
thế kỉ XVIII ? Tình hình ấy dẫn tới
hậu qủa gì ?
hậu qủa gì ?

WELCOM TO
Lòch söû 7

Tieát 53
I. KHÔÛI NGHÓA NOÂNG DAÂN
TAÂY SÔN

Bài 25 :
PHONG TRÀO TÂY SƠN
Tiết 53
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVII
a) Tình hình xã hội :
- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.
- Đời sống nhân dân cơ cực

Bài 25 :
PHONG TRÀO TÂY SƠN
Tiết 53
I. KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN TÂY SƠN
1. Xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVII
b) Cuộc khởi nghóa của chàng Lía
- Đòa điểm : nổ ra ở Truông Mây (Bình Đònh)
- Chủ trương của cuộc khởi nghóa : “Lấy của nhà giàu chia cho người nghèo”
- Ý nghóa :
+ Thể hiện tinh thần đấu tranh quật cường của nông dân chống chính quyền họ Nguyễn
+ Báo trước cơn bão táp đấu tranh vào chính quyền nhà Nguyễn

Generate time = 0.062481880187988 s. Memory usage = 1.93 MB