Bài 43 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vât

Tuần:27 Ngày soạn:
Tiết:53 Ngày dạy:

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
-Biết được phân loại thực vật là gì?
-Nắm được tên các bậc phân loại ở thực vật và những đặc điểm chủ yếu của ngành
2.Kỹ năng:
Vận dung phân loại 2 lớp của Hạt kín

II. Phương pháp:
- Trực quan
- Thảo luận nhóm
- Nêu và giải quyết vấn đề
III. Phương tiện:
-Giáo viên : sơ đồ phân loại trang 141, bảng phụ
-Học sinh :phiếu học tập
IV. Tiến trình bài giảng
1.n đònh (1phút):
- Giáo viên:Kiểm tra só số
-Học sinh : báo cáo só số
Kiểm tra bài cũ (4phút):
Nêu đặc điểm phân biệt lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm
2.Mở bài (1 phút):
Các thực vật từ tảo đến Hạt kín hợp với nhau thành giới thực vật .Giới thực vật gồm nhiều dạng khác
nhau về tổ chức cơ thể.Để nghiên cứu sự đa dạng của giới thực vật người ta tiến hành phân loại chúng
. Đó là nội dung của bài học hôm nay
3. Phát triển bài
TG Nội dung tiết dạy Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Tiểu kết 1:Phânloại thực vật
là gì?
Là tìm hiểu điểm giống nhau và
khác nhau giữa các dạng thực
vật để phân chia chúng thành
các bậc phân loại
Hoạt động 2:Phân loại thực
vật là gì? ( 10phút)
-Yêu cầu học sinh nhắc lại
các nhóm thức vật đã học
-Tại saongười ta xếp cây
dương xỉ và cây lông cu li vào
1 nhóm
-Tại sao tảo và thông được xếp
vào 2 nhóm khác nhau ?
Mục tiêu:Nêu được khái
niệm phân loại thực vật
-Học sinh nhắc lại nhóm
tảo , rêu, dương xỉ,hạt trần ,
Hạt kín
-Vì chúng có nhiều đặc điểm
giống nhau về tổ chức cơ thể
và sinh sản
-Yêu cầu học sinh làm bài tập
trang 140sgk trong 3 phút
-Chohọc sinh đọc thông tin sgk
và cho biết phân loại thực vật
là gì ?
-Học sinh làm việc theo
nhóm 3 phút sau đó báo cáo
-Học sinh đọc thông tin sgk
và nêu khái niệm về phân
loại thực vật
Tiểu kết 2:Các bậc phân loại
-Các bậc phân loại từ cao đến
thấp : ngành –lớp –bộ –họ –chi
–loài
-Loài là tập hợp của những cá
thể có nhiều đặc điểm giống
nhau về hình dạng và cấu
tạo.Loài là bậc phân loại cơ sở
Hoạt động 2 : Các bậc phân
loại (12 phút)
-Cho sinh đọc thông tin sgk và
cho biết
+Người ta phân chia thực vật
thành những bậc phân loại
như thế nào ?
+ Loài là gì?
-Bậc càng thấp thì sự khác
nhau càng ít .Ví dụ : loài
bưởi ,bưởi năm roi...
ví dụ : lục bình :lớp Một lá
mầm
Phượng :lớp Hai lá
mầm
Mục tiêu :Nêu được các
bậc phân loại
-Học sinh đọc thông tin sgk
và thảoluận 4 phút
+Ngành –Lớp –bộ –họ – chi
loài
+Ngành là bậc cao nhất
+Loài là bậc thấp nhất
+Loài là tập hợp các cá thể
cung 1loài co ùnhiều đặc
điểm giống nhau về hình
dạng và cấu tạo
-Học sinh theo dõi sự hướng
dẫn của gíao viên
Hoạt động 3: các ngành thực
vật (13 phút)
-Treo sơ đồ câm trang 141 sgk.
Phát cho các nhóm các tấm bìa
có ghi sẵn đặc điểm để phân
chia các ngành
-Yêu cầu các nhóm gắn thông
tin cho thích hợp
-Yêu cầu học sinh tiếp tục
chia ngành Hạt kín thành 2
lớp Một lá mầm và lớp Hai
lámầm
Mục tiêu:Nhắc lại các
ngành thực vật đã học và
cách phân chia các ngành
-Học sinh quan sát sơ đo.à
Đọc thông tin trên các tấm
bìa để gắn vào đúng vò trí
-Đại diện các nhóm gắn
thông các nhóm khác bổ
sung
Ngành Hạt kín
Phôi có Phôi có
Một lá mầm Hai lá
mầm
Lớp Một lá Lớp Hai

mầm
mầm
4.Củng cố: (3phút )
Khi nghiên cứu giới thức vật để phân loại chúng ,người ta đã thấy có 1 số đặc điểm sau
1.Chưa có rễ , thân, la ù
2.Đã có re,ã thân ,lá
3.Rễ giả ,lá nhỏ chưa có gân giữa
4.Rễ thật ,lá đa dạng
5.Sống ở nước là chủ yếu
6.Sống ở cạn , nhưng thừng là nơi ẩm ướt
5.Dặn dò: (1 phút)
-Học sinh trả lời câu hỏi sgk
-Soạn bài mới : sự phát triển của giới thực vật
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY

Generate time = 0.14050889015198 s. Memory usage = 1.93 MB