Kế hoạch giảng dạy và giáo án lớp 5 (Tuần 11)


Trường TH TÔ VĨNH DIỆN
Năm học :2007-2008
NGÀY THỜI GIAN MÔN-LỚP

TÊN BÀI ĐỒ DÙNG
Thứ 2
12/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Đạức 5/6
Toán 5/5
Toán 5/6
Kóthuật5/5
Kóthuật5/9
Thực hành giữa học kì I
Luyện tập
Luyện tập
Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn
uống trong gia đình
Bảng phụ , nháp,
vở, xuc xắc,
thẻ
Bảng phụ, xuc xắc,
thẻ …
Thứ 3
13/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/6
Toán 5/5
Đòa lí 5/6
Đòa lí 5/7
Đòa lí 5/5
Trừ hai số thập phân
Trừ hai số thập phân
Lâm nghiệp và thủy sản
Lâm nghiệp và thủy sản
Lâm nghiệp và thủy sản
Bảng phụ , nháp,
vở, câu cá …
Sách , phiếuBT,
thẻ từ, xúc xắc
Thứ 4
14/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/6
Toán 5/5
Lòch sử 5/5
Lòch sử 5/7
Lòch sử 5/6
Luyện tập
Luyện tập
n tập:Hơn 80 năm chống
thựcdân Pháp(1858 – 1945)
n tập
Bảng phụ , nháp,
vở, xúc xắc,
thẻ ,S
Sách , phiếuBT,
thẻ từ
Thứ 5
15/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/5
Kóthuật5/8
Kóthuật5/7
Toán 5/6
Luyện tập chung
Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn
uống trong gia đình
Luyện tập chung
Bảng phụ , nháp,
Bảng phụ, xuc xắc,
thẻ …
vở, thẻ, xúc xắc, S
Thứ 6
16/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/5
Toán 5/6
Kóthuật5/6
SHTT
Nhân 1 STP với 1 STN
Nhân 1 STP với 1 STN
Rửa dụng cụ nấu.. gia đình
Tuyên dương, hát
Bảng phụ , nháp,
vở, sách, câu

Bảng phụ, xuc xắc,
Máy, đóa nhạc
HIỆU PHÓ KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Văn Thò Thanh Vân Phạm Trí Tuệ Nguyễn Thò Hường
Trường TH TÔ VĨNH DIỆN
Năm học 2007-2008
NGÀY THỜI GIAN MÔN-LỚP

TÊN BÀI ĐỒ DÙNG
Thứ 2
19/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Đạức 5/6
Toán 5/5
Toán 5/6
Kóthuật5/5
Kóthuật5/9
Kính già, yêu trẻ (tiết1)
Nhân 1 số thập phân với
10; 100; 1000…
Nấu canh
Nấu canh
Sách ,thẻ tán …
Bảng phụ , nháp,
vở, sách, câu

Bảng phụ , thẻ
Bảng phụ , thẻ
Thứ 3
20/11
Nghỉ lễ 20/11
Thứ 4
21/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/6
Toán 5/5
Lòch sử 5/5
Lòch sử 5/7
Lòch sử 5/6
Nhân 1 STP với 1 STP
Nhân 1 STP với 1 STP
Vượtquatìnhthếhiểm nghèo
Vượt qua tình hiểm nghèo
Vượt qua tình hiểm nghèo
Bảng phụ , nháp,
vở, sách, thẻ…
Sách ,phiếuBT, thẻ
từ…
Thứ 5
22/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/5
Kóthuật5/8
Kóthuật5/7
Toán 5/6
Luyện tập
Nấu canh
Nấu canh
Luyện tập
Bảng phụ , nháp,
Bảng phụ , thẻ
Bảng phụ , thẻ
vở, sách, câu cá
Thứ 6
23/11
7h15-7h50
7h55-8h30
8h55-9h30
9h35-10h10
10h15-10h50
Toán 5/5
Toán 5/6
Kóthuật5/6
SHTT
Luyện tập
Luyện tập
Nấu canh
Tuyên dương, thi kểchuyện
Bảng phụ , nháp,
vở, sách,xúc
xắc
Bảng phụ , thẻ
KHỐI TRƯỞNG HIỆU PHÓ GIÁO VIÊN
Phạm Trí Tuệ Văn Thò Thanh Vân Nguyễn Thò Hường
Nguyễn Thò Hường GIÁO ÁN TUẦN 11
Lớp : 5/6 Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007
Tiết 11 : ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH GIỮA HKI
Mục tiêu:
1.HS biết thực hiện :
-Rèn luyện , xứng đáng HS lớp 5
-Có trách nhiệm với việc làm của mình
-Có những biểu hiện của ý chí vượt khó
-Có những hành động biết ơn tổ tiên
-Đối xử tốt với bạn
2. Hát , kể chuyện ….về một nội dung em thích
CÁC HOẠT ĐỘNG :
TG HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
20’
15’
Hoạt động 1:
Mục tiêu : Biết các hành vi cần thực hiện sau
5 bài học.
-Rèn lắng nghe , chia sẻ.
*Phương pháp: Nhóm lắp ghép
*Hình thức : nhóm 5, lớp
*Tiến hành : Giới thiệu – đếm số 1-5- nhận
câu hỏi – di chuyển trao đổi nhóm số5’-di
chuyển trao đổi nhóm ban đầu 8’–báo cáo -Kết
luận -
Hoạt động 2:
Mục tiêu : đảm bảo mục tiêu 2-rèn giao tiếp
*Phương pháp: Nói chuyện tay 3
*Hình thức : cá nhân, nhóm 3, lớp
*Tiến hành : Giới thiệu - yêu cầu – cá nhân
làm việc 2’– nói cho nhau nghe6’ – báo cáo
nhóm 3- Kết luận
Dặn dò : Kính già, yêu trẻ - tiết 1
Rút kinh nghiệm :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nguyễn Thò Hường GIÁO ÁN TUẦN 11
Lớp : 5/6 Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007
Tiết 11 : KĨ THUẬT
RỬA DỤNG CỤ NẤU ĂN VÀ ĂN UỐNG TRONG GIA ĐÌNH
Mục tiêu : HS cần
-Nêu được tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia
đình
-Biết cách rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình
- Có ý thức giúp gia đình
CÁC HOẠT ĐỘNG :
TG HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
3’
20’
12’
-Nêu các thu dọn sau bữa ăn?
-Giới thiệu
Hoạt động 1:
Mục tiêu : Tìm hiểu mục đích, tác dụng việc
rửa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia
đình
-Rèn lắng nghe, chia sẻ, giao tiếp.
*Phương pháp: Di chuyển trạm
*Hình thức : cá nhân , nhóm 5 , lớp
*Tiến hành : đếm số 1-5- Nhận yêu cầu :
1.Nêu tên các dụng cụ nấu ăn, ăn uống thường
dùng.
2. Nêu mục đích và tác dụng của việc rửa
sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia
đình.
3.Nêu trình tự rửa chén sau bữa ăn.
4. Những dụng cụ dính dầu mỡ , có mùi tanh
nên rửa trước hay sau? Cách rửa như thế
nào?
5.Theo em , vì sao phải rửa bát ngay sau khi
ăn
-Cá nhân di chuyển làm việc theo nhóm số5’-1
HS ngồi lại- cá nhân di chuyển đến 4 nhóm
còn lại hỏi nội dung ; Ai hỏi xong trước , về
thay chỗ bạn đang ngồi 8’-báo cáo –kết luận
Hoạt động 2:
Mục tiêu : Củng cố.
-Giúp HS có ý thức giúp gia đình
-Rèn đặt câu hỏi , lắng nghe,chia sẻ
*Phương pháp: Trò chơi Ô
*Hình thức : cá nhân , nhóm 4 , lớp
*Tiến hành : Chia nhóm 4-Yêu cầu :
1. Tác dụng của việc rửa sạch dụng cụ nấu ăn
và ăn uống trong gia đình.
2.Nêu trình tự rửa chén sau bữa ăn.
3. Cách rửa những dụng cụ dính dầu mỡ , có
mùi tanh như thế nào?
4.Em có suy nghó gì khi tìm hiểu xong bài học
này?
Dặn dò : Thêu trang trí tự do
Rút kinh nghiệm :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Nguyễn Thò Hường GIÁO ÁN TUẦN 11
Lớp : 5/6 Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007
Tiết 51 : Toán
LUYỆN TẬP
Mục tiêu: Củng cố
-Kó năng tính tổng nhiều số thập phân , sử dụng các tính chất của phép cộng
để tính bằng cách thuận tiện nhất.
-So sánh các số thập phân
-Giải bài toán với các số thập phân
CÁC HOẠT ĐỘNG :
TG HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG
1’
14’
8’
12’
-Giới thiệu
Hoạt động 1:
Mục tiêu : đảm bảo mục tiêu 1
-Rèn tính tổng, sử dụng các tính chất của phép
cộng, lắng nghe, chia sẻ
Bài 1+2/52 :
*Phương pháp: Suy nghó , trao đổi , chia sẻ-
trực quan
*Hình thức : cá nhân, nhóm 6, lớp
*Tiến hành : Đếm 1-6-Yêu cầu :
1. Bài 1 c)32,4+12+1,35
2. -Cá nhân làm vở 5’– 1 nói 2 nghe5’ – báo
cáo nhóm 3- Kết luận
Hoạt động 2:
Mục tiêu : đảm bảo mục tiêu 2
-Rèn tính nhanh nhẹn , chính xác
Bài 3/52 :Trò chơi Ô
*Phương pháp: trò chơi
*Hình thức : cá nhân , nhóm 6, lớp
*Tiến hành : Giới thiệu – Đếm 1-6-yêu cầu –
nhận đồ dùng - HS chơi – báo cáo-
Kết luận
Hoạt động 3: đảm bảo mục tiêu 3. Rèn giải
toán, chia sẻ
Bài 4/52:
*Phương pháp: đôi bạn học tập
*Hình thức : cá nhân , nhóm 2, lớp
*Tiến hành : Yêu cầu – cá nhân làm vở 6’-di
chuyển hỏi bạn nhóm 2 (3’)– báo cáo ý kiến
của bạn – Kết luận
Dặn dò : Trừ 2 số thập phân
Rút kinh nghiệm :

Generate time = 0.03633189201355 s. Memory usage = 1.94 MB