Bài 29: Nhận biêt cây cối và con vật

Chñ nhËt ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2008
Chñ nhËt ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2008
Tù nhiªn - x· héi
Tù nhiªn - x· héi
Bµi 29: NhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
Bµi 29: NhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
Chñ nhËt ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2008
Chñ nhËt ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2008
Tù nhiªn - x· héi
Tù nhiªn - x· héi
Bµi 29: NhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
Bµi 29: NhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008
Chủ nhật ngày 16 tháng 3 năm 2008
Tự nhiên - xã hội
Tự nhiên - xã hội
- Có nhiều loại cây như: cây rau, cây hoa, cây gỗ
- Có nhiều loại cây như: cây rau, cây hoa, cây gỗ
Kết luận:
Kết luận:
- Mỗi cây đều có: rễ, thân, lá, hoa.
- Mỗi cây đều có: rễ, thân, lá, hoa.
- Các loại cây này khác nhau về hình dạng, kích thước
- Các loại cây này khác nhau về hình dạng, kích thước
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật
Bài 29: Nhận biết cây cối và con vật


Generate time = 0.04543399810791 s. Memory usage = 1.93 MB