Kể chuyện về Bác Hồ - Chiếc vòng bạc


Người kể chuyện: Phan Đăng Quyết
Trường THCS Thuỷ Sơn
Câu chuyện:
Món quà của bác


Hang p¸c bã

Bµ con cao b»ng ®ãn b¸c

B¸c hå trao vßng b¹c cho em bÐ

Generate time = 0.099519968032837 s. Memory usage = 1.92 MB