Tải bản đầy đủ

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 2 Nhà công nghiệp 1 tầng lắp ghép

Chương 2

Nhμ c«ng nghiÖp 1 tÇng BTCT

4


Nội dung chương 2
1. Khái niệm chung
2. Tải trọng
3. Nội lực
4. Tính toán

5


1. Khái niệm chung
Phạm vi ứng dụng :
9 Công nghiệp nặng :
• Luyện kim (sản xuất thép)
• Cơ khí chế tạo

• Bê tông đúc sẵn
9 Dệt may, lắp ráp thiết bị
9 Trại chăn nuôi, kho chứa…

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


1.1. Các bộ phận cơ bản

16


1718


Thông số cấu tạo cơ bản
L – Nhịp :
18, 21, 24, 27, 30m....
B – Bước cột:
6m hoặc 12m
Chiều dài nhà = n.B
n.B ≤ 90m: sx không sinh nhiệt
≤ 60m: sx có sinh nhiệt
Æ Khe nhiệt

Cửa trời

Vai cột

R: cao trình ray (m)
V : cao trình vai cột (m)
V = R – Hd - hr
D: cao trình đỉnh cột (m),
D = R + Hc t + a1
M: cao trình mái (m)
M = D + hm1 + L.i/2 + t + hcm

Cột biên

Cột giữa

Móng

19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×