Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2012 - 2013

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PHÒNG GD&ĐT CÁI BÈ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ NGHIỆP

NĂM HỌC 2012 - 2013

--------------

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Marks:

Listening
Q.1

Q.2


Reading and writing
Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Speaking
Q.9

Total

Q.10

PART 1. LISTENING
Question 1. Listen and number: (1 pt)

Question 2. Listen and circle: (1 pt)

mum / sister

grandma / grandpa

aunt / uncle

mum /dad

Question 3. Listen and draw a line:: (1 pt)
Emma

Toby

Jane


Oli


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 4. Listen and tick . (1 pt)
1.

A: What do you can?

B:

2.

A: What are these ?

B:

3.

A: Tick the word you hear ?

B:

4.

A: How do you feel?

B:

Question 5: Listen and write a word( 1pt)
1.

Voice 1: How many boys are there?
Voice 2: There are____________.

2.

Voice 1: What color is her hair?
Voice 2: It’s ___________.

3.

Voice 1: What can you do?
Voice 2: I can __________.

4.

Voice 1: How do you feel?
Voice 2: They are _______________ .


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PART II . READING AND WRITING. (15’)
Question 6. Look and read . Put a tick () or a cross (X) in the box as examples. (1 pt)4 . He can’t play football.

1 . Open your bag.

2 . This is a book.

3 . They’re thirsty.

Question 7. Look and write: (1pt)5. He can ride a bike.

30

6 . There are forty.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 8. Read and match. (1 pt)

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1pt)

Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4. ( 1pt)

shoes


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

PART III. SPEAKING ( 1pt) (5’)
Question 10:
1.

Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3.

Listen and comment.

4. Interview

The end


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

TAPESCRIPTS & ANSWER KEYS

PART 1. LISTENING
Question 1. Listen and number:. (1 pt)
1.

She’s hot.

2.

she’s thirsty.

3.

He’s sad.

4.

She’s hungry.

Question 2. Listen and circle: (1 pt)
1. sister

2.grandpa

3.aunt

4. dad

Question 3. Listen and draw a line:: (1 pt)
1.

Emma can sing a song.

2.

Toby can swim.

3.

Jane can run.

4.

Oli can walk.

Question 4. Listen and tick . (1 pt)
1.

A: What do you can?

B:


2.

A: What are these ?

B:


3.

A: Tick the word you hear ?

B:


4.

A: How do you feel?

B:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Question 5: Listen and write a word( 1pt)
1.

Voice 1: How many boys are there?
Voice 2: There are fourteen.

2.

Voice 1: What color is her hair?
Voice 2: It’s yellow.

3.

Voice 1: What can you do?
Voice 2: I can swim.

4.

Voice 1: How do you feel?
Voice 2: They are hungry.

PART II . READING AND WRITING. (15’)
Question 6. Look and read . Put a tick () or a cross (X) in the box as examples. (1 pt)


1 . Open your bag.

4 . He can’t play football.


2 . This is a book.5. He can ride a bike.3 . They’re thirsty.
Question 7. Look and write: (1pt)
u: jug, run30

6 . There are forty.

a: hat, cat

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1pt)
cold/ sad / happy/ hungry
Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1- 4. ( 1pt)
1.

teacher

2.

chair

3.

shoes
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4.

fish

5.

bath

6.

teacher

PART III. SPEAKING ( 1pt) (5’)
Question 10:
1.

Listen and repeat.

2. Point, ask and answer.

3.

Listen and comment.

4. Interview
The endTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×