Tải bản đầy đủ

nho giai bai peptit

Câu 46: Hỗn hợp E gồm 3 peptit mạch hở X, Y, Z ( M X < MY < MZ , nY = nZ) có tổng số
liên kết peptit trong 3 phân tử là 13 trong đó số nguyên tử oxi trong phân tử mỗi peptit
không nhỏ hơn 6. Để thủy phân hoàn toàn 32,13 gam hỗn hợp E cần vừa đủ 510ml dung
dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối của Gly và Val có tỷ lệ mol là 16 : 1. Mặt khác,
đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol E cần vừa đủ 2,565 mol oxi. Phần trăm theo khối lượng của Z
gần nhất với giá trị nào sau đây
A. 17
B. 12
C. 14
D. 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×