Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng hà nội

www.Luanvan.Online

MỞ ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, với xu hướng
quốc tế hoá toàn cầu, sự phân hoá giầu nghèo trên thế giới ngày càng sâu
sắc. Do vậy một doanh nghiệp khi bắt tay vào kinh doanh lại không muốn
gắn với thị trường, vì chỉ trong cơ chế thị trường thì doanh nghiệp mới có
hy vọng tồn tại và phát triển được.
Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh một cơ thể sống của đời
sống kinh tế. muốn tồn và phát triển được dứt khoát doanh nghiệp phải có
các hoạt động chức năng như: sản xuất, tài chính, quản trị nhân lực,
marketing... nhưng trong nền kinh tế thị trường ngoài các chức năng trên
như quản lý sản xuất, quản lý nhân lực... chưa chắc đã đủ đảm bảo cho
doanh nghiệp tồn tại và cũng không có gì đảm bảo chắc chắn cho sự thành
đạt của doanh nghiệp nếu như không gắn nó với thị trường người tiêu
dùng.
Thật vậy trong doanh nghiệp với sự tập chung vào sản xuất thật nhiều
sản phẩm, làm ra thật nhiều các sản phẩm hoàn mĩ với chất lượng cao là sẽ
thu hút được khách hàng. Điều đó trên thực tế là không có gì đảm bảo vì:
+Liệu thị trường có cần mua hết số sản phẩm của doanh nghiệp
+Liệu khách hàng có chấp nhận số sản phẩm của doanh nghiệp hay

không
Để đạt được thành công các doanh nghiệp trên thế giới đã không chỉ
biết chú trọng vào mình mà họ đã hướng tới khách hành, với phương
châm: “hãy bán những thứ mà thị trường cần chứ không bán những cái gì
mà mình có”.
Hiện nay nghiên cứu về người tiêu dùng ở việt nam còn là công việc
mới mẻ mới chỉ được một số ít các nhà kinh doanh tiến hành. Khi thông
tin về người tiêu dùng hiện tại được thu thập tốt và phân tích một cách có
hệ thống thì sẽ là căn cứ tốt để
+ Các nhà kinh doanh có lựa chọn tốt nhất về phương án kinh
doanh của mình.
+ Là căn cứ để khắc phục các khuyết tật của các sản phẩm,
đảm bảo lợi ích cho khách hàng khi tiêu thụ sản phẩm của mình.
Trong quá trình đi thực tập ở xí nghiệp kinh doanh tổng hợp hà

Luanvan.online

Page 1


www.Luanvan.Online
nội, qua thực tế việc quản lý khách hàng ở đây và từ việc cấp thiết phải
quản lý khách hàng ở đây em đã lựa chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài:
"Hoàn thiện công tác quản lý khách hàng thường xuyên của xí nghiệp
kinh doanh tổng hợp công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội”
*Mục đích của việc nghiên cứu nhằm:
- Hệ thống hoá về lý luận:
+Quản lý khách hàng và dịch vụ noí chung
+Quản lý khách hàng trong kinh doanh vận tải nói riêng.
- Qua thực trạng của xí nghiệp đã được phân tích, tìm ra được
nguyên nhân từ đó đề ra các biện pháp để quản lý khách hàng cho xí
nghiệp.
*Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
- Đối tượng nghiên cứu: Là những khách hàng thường xuyên
của xí nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp luận nghiên cứu chung
cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải nói chungvà cho
đối tượng khách hàng thường xuyên của Xí nghiệp kinh
doanh tổng hợp Hà Nội
*Nội dung và kết cấu của đề tài.

Được kết cấu của đề tài ngoài phần mở đầu và kết luận thì
được chia làm ba phần chính:
CHƯƠNG 1: Tổng quan về khách hàng và công tác quản lý khách
hàng trong kinh doanh dịch vụ vận tải
CHƯƠNG 2: Phân tích đối tượng khách hàng thường xuyên và công
tác quản lý khách hàng thường xuyên hiện nay của xí nghiệp
CHƯƠNG 3: Phương án hoàn thiện công tác quản lý khách hàng
thường xuyên.

Luanvan.online

Page 2


www.Luanvan.Online

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ KHÁCH
HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI

1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀ KINH DOANH DỊCH VỤ VÀ
KHÁCH HÀNG TRONG KINH DOANH DỊCH VỤ
1.1.1. khái niệm về dịch vụ và kinh doanh dịch vụ.
a. Khái niệm về dịch vụ.
Dịch vụ theo nghĩa cổ điển: Là các hoạt động nằm ở khâu trung gian
nhằm kết nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Theo nghĩa này thì
dịch vụ là hoạt động môi giới trung gian nhằm liên kết:
Người sản xuất tìm đến người tiêu dùng
Người tiêu dùng tìm được người bán.
Do vậy theo nghĩa cổ điển thì dịch vụ là hoạt động không tạo ra sản
phẩm vật chất mà chủ yếu là thoả mãn nhu cầu của khách hàng nhằm thoả
mãn lợi ích cốt lõi của người tiêu dùng.
(+)Hoạtđộng sản xuất của xã hội bao gồm:
Sản xuất: Nhằm sản xuất ra sản phẩm cụ thể có đầy đủ cả ba
yếu tố của quá trình sản xuất:
+) Công cụ lao động.
+) Đối tượng lao động.
+) Lao động.
+) Dịch vụ: Sản xuất không cụ thể, không hiện hữu và sản xuất ra
tiêu thụ ngay chỉ bao gồm hai yếu tố:
+) Đối tượng lao động
+) Lao động.

Luanvan.online

Page 3


www.Luanvan.Online
Theo nghĩa hiện đại: Dịch vụ bao gồm mọi khâu của quá trình sản xuất
kinh doanh, từ việc tìm kiếm thị trường cho đến dịch vụ sau bán hàng.
Dịch vụ =Tìm kiếm thị trường+Sản xuất + Tiêu thụ + Dịch vụ sau bán
hàng.
- Dịch vụ không chỉ bao hàm toàn bộ các quá trình của dịch vụ theo
nghĩa cổ điển mà nó còn bao hàm cả việc tìm kiếm thị trường, sản xuất ra
sản phẩm....Do đó mà quá trình sản xuất dịch vụ nó bao hàm đầy đủ cả 3
yếu tố là.
+) Đối tượng lao động.
+) Công cụ lao động.
+)Lao động.
Dịch vụ là lĩnh vực sản xuất vật chất lớn nhất của xã hội hiện đại,xã
hội hiện đại càng phát triển thì hoạt động dịch vụ càng mở rộng để thoả
mãn nhu cầu thường xuyên tăng lên của xã hội .
Những yêu cầu mới của xã hội ngày càng tăng nhanh. Con người
ngoài nhu câù làm việc, nghiên cứu, đòi hỏi phỉa có nhu cầu khác như: vui
chơi, giải trí, tĩnh dưỡng, giao lưu, du lịch...
KL: Dịch vụ là các hoạt động xã hội( lao động xã hội) được sử dụng
để đáp ứng các nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người, bao gồm cả
dịch vụ công nghiệp (sửa chữa máy móc,trang thiiết bị...) và các dịch vụ
phi công nghiệp( văn hoá,văn nghệ,sc khoẻ...) trong đó bao gồm cả việc đi
lại.
Dịch vụ vận tải là mục tiêu và cũng là kết quả cuối cùng của quá trình
sản xuất vận tải là tổng hợp sự tác động qua lại giữa ba yếu tố cơ bản là:
khách hàng, cơ sở vật chất và nhân viên tiếp xúc. Lực tổng hợp này phải
thoả mãn nhu cầu của khách hàng đối với việc vận chuyển hành khách, hàng
hoá từ nơi này đến nơi khác.
Trong dịch vụ bao giờ cũng bao gồm các yếu tố sau:
a1. Dịch vụ sơ đẳng: là dịch vụ có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến
quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó có tầm quan trọng
khác nhau và có thể phân biệt thành:
- Dịch vụ cơ bản: là những dịch vụ sẽ thoả mãn nhu cầu chính của

Luanvan.online

Page 4


www.Luanvan.Online
khách hàng, và từ đó doanh nghiệp sẽ có những chính sách về dịch vụ này
để lôi kéo khách hàng đến với mình.
VD: Đối với kinh doanh vận tải thì dịch vụ chính là vận chuyển hành
khách hàng, hàng hoá từ nơi này đến nơi khác.
- Dịch vụ bổ sung: Tuy dịch vụ này không quan trọng bằng dịch vụ cơ
bản, nhưng các dịch vụ này tương ứng với nhu cầu và mong muốn của
khách, nó tạo điều kiện tốt và tăng chất lượng cho dich vụ cơ bản.
- Nếu dịch vụ cơ bản là đơn nhất thì dịch bổ sung là nhiều. Tuy vậy
dịch vụ bổ sung cũng có bị loại bỏ không mang tính chất bắt buộc đối với
khách hàng, họ có thể sử dụng hoặc không sử dụng. Nhưng trong một số
trường hợp thì một số dịch vụ bổ sung được coi là cần thiết bắt buộc mới
thành dịch vụ cơ bản . VD: dịch vị bán vé

Dịch vụ bổ
xung

Dịch vụ bổ
xung
Dịch vụ cơ
bản

Dịch vụ bổ
xung

Dịch vụ bổ
xung

- Tính chất của dịch vụ sơ đẳng:
+Mỗi dịch vụ sơ đẳng đều có một quá trình sản xuất, có bao nhiêu dịch
vụ thì có bấy nhiêu quá trình sản xuất. Tuy nhiên bên cạnh các quá trình
tạo ra dịch vụ phải có sự có mặt của nhân viên phục vụ thì cũng có quá
trình hoàn toàn do khách hàng tự tham gia mà không có sự tiếp xúc của
nhân viên phục vụ: như dịch vụ rút tiền tự động
+Tất cả các quá trình sản xuất đều có một yếu tố chung, yếu tố duy
nhất đó là khách hàng. Họ thể tham gia vào mọi quá trình hay bị doanh
nghiệp áp đặt những quá trình bắt buộc cho khách hàng.
a2. Dịch vụ tổng thể
Toàn bộ các dịch vụ sơ đẳng dù cơ bản hay bổ sung đều có mối

Luanvan.online

Page 5


www.Luanvan.Online
quan hệ lẫn nhau, các dịnh vụ này tạo nên hệ thống gồm:
+ Các yếu tố của hệ thống gồm tất cả các dịch vụ sơ đẳng và quá
trình sản xuất của nó.
+ Mỗi yếu tố đều được nối liền với các yếu tố khác, các mối quan hệ
này được xây dựng với mục đích chung nhất đó là hướng tới khách hàng.
+ Cũng như một hệ thống, hệ thống này hướng tới một mục tiêu, kết
quả đạt được ta gọi là dịch vụ tổng thể.
Dịch vụ tổng thể là dịch vụ bao gồm mọi quá trình sản xuất.
- Trong một số trường hợp một số dịch vụ bổ sung trở thành dịch vụ cơ
bản, dịch vụ cơ bản mới này gọi là dịch vụ cơ bản phát sinh, và nó cùng
với một số dịch vụ bổ sung khác tạo thành một dich vụ tổng thể mới.
a3. Đặc điểm của dịch vụ:
+ Đặc tính không hiện hữu: Dịch vụ có đặc tính không hiện hữu,
không tồn tại dưới dạng vật thể, chúng là tập hợp các hoạt động chứ không
phải là yếu tố vật chất.
+Dịch vụ có tính không đồng nhất: Sản phẩm dịch vụ không tiêu
chuẩn hoá được, không tạo ra được những dịch vụ như nhau trong những
thời gian khác nhau. Mặt khác, khách hàng là người tiêu dùng dịch vụ cho
nên việc quyết định chất lượng dịch vụ dựa vào cảm nhận của họ và với
mỗi người khác nhau thì việc đánh giá cùng một dịch vụ sẽ là khác nhau.
+ Dịch vụ có đặc tính không tách rời: Sản phẩm dịch vụ gắn liền với
hoạt động cung cấp, quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn ra đồng thời. Do vậy
chỉ ki khách hàng có nhu cầu thì quá trình sản xuất mới được thực hiện.
+ Sản phẩm dịch vụ mau hỏng: Do quá trình sản xuất và tiêu thụ diễn
ra đồng thời cho nên khi sản xuất là phải tiêu thụ, không cất giữ được, và
cung không vận chuyển từ nơi này đến nơi khác như sản pẩm hữu hình
khác do vậy mà việc mua bán bị giới hạn.
b. Phân loại dịch vụ
* Theo phương pháp loại trừ:
+ Dịch vụ thương mại
+ Dịch vụ vận chuyển, phân phối

Luanvan.online

Page 6


www.Luanvan.Online
+ Dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm
+ Dịch vụ bưu chính
+ Dịch vụ bất động sản
+ Dịch vụ công cộng...
...
*Theo mức độ liên hệ với khách hàng: Với mỗi loại dịch vụ khác nhau
luôn có mối liên hệ với khách hàng của mình, tuy nhiên mối liên hệ này
khác nhau, từ thường xuyên đến thỉnh thoảng, từ cao đến thấp.
-Mức liên hệ cao:
+ Dịch vụ thuần tuý:

Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ
Dịch vụ giao thông
Dịch vụ đào tạo

+ Dịch vụ pha trộn :

Dịch vụ bất động sản
Dịch vụ máy
Dịch vụ du lịch
Dịch vụ bưu điện

+ Dịch vụ bao hàm sản xuất: Dịch vụ hàng không
Dịch vụ sửa chữa
Dịch vụ thương nghiệp
- Mức liên hệ thấp

Luanvan.online

Page 7


www.Luanvan.Online
*Phân theo mảng dịch vụ:
Bảng1.1.1b: Phân loại dịch vụ theo mảng có những đặc tính dựa vào
thiết lập ma trận
Phương thức chuyển giao

Ảnh
hưởng của tổ
chưc dịch vụ
đối với khách
hàng

Khách tự
tìm đến với tổ
chức dịch vụ

Khả năng tiêu dùng
Đơn vị trí

Đa vị trí

- Nhà hát

- Xe buýt

- Bệnh
viện

- Nhà ăn

Tổ
chưc
tìm đến với
khách hàng

- Làm
vườn

- Thư tín

Cả
hai
cùng tìm đến
với nhau

- Thẻ
dụng

- Sửa chữa

- Taxi
tín

- Trạm
phát thanh

- Thông tin

- Điện
thoại

c. Khái niệm về kinh doanh dịch vụ
Trong xã hội hay từng tổ chức và ngay với mỗi cá nhân đều có những
hoạt động khác nhau với các mục đích khác nhau. Trong đó một hoạt động
có vai trò quyết định sự tồn tại và phát triển của các hoạt động khác của
con người đó là hoạt động kinh tế.
Để hiểu được hoạt động kinh doanh ta phải hiểu thế nào là hoạt động
kinh tế kinh, kinh doanh.
Hoạt động kinh tế là những hoạt động có ý thức của con người nhằm
tạo ra sản phẩm hay dịch vụ để cung ứng cho mình hay xã hội nhằm thu
được lợi ích về kinh tế cho chính mình.
Tuy nhiên không phải bất cứ một hoạt động kinh tế nào cũng đều
mang tính chất kinh tế kinh doanh. Mà chỉ có những hoạt động kinh tế
nhằm tìm kíêm lợi nhuận mới được gọi là hoạt động kinh doanh.

Luanvan.online

Page 8


www.Luanvan.Online
Hoạt động kinh doanh là những hoạt động kinh tế được tiến hành
nhằm tìm kiếm lợi nhuận.
Từ khái niệm hoạt động kinh doanh ta có thể đưa ra khái niệm kinh
doanh dịch vụ.
Kết luận: Kinh doanh dịch vụ là hoạt đông có ý thức của con người
nhằm cung ứng những dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của cá nhân hoặc tổ
chức nhằm thoả mãn nhu cầu của họ, và thu được lợi nhuận nhất định.
d. Yêu cầu đối với việc kinh doanh dịch vụ
d1. Chính sách thiết lập chủng loại dịch vụ
Trong kinh doanh hiện đại rất hiếm các doanh nghiệp chỉ cung ứng
một loại dịch vụ duy nhất đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải, bởi vì trong
quá trình sản xuất phải có nhiều dịch vụ khác nhau để quá trình sản xuất
được liên tục, mặt khác thị trường luôn biến động, nhu cầu của khách luôn
thay đổi theo không gian ,thời gian, tuổi tác nghề nghiệp. Để tránh rủi ro
trong kinh doanh các doanh nghiệp cần phải đưa ra nhiều dịch vụ và xác
định rõ từng loại dịch vụ đó .
Vì tổng thể các dịch vụ tạo nên một hệ thống nên cần phải quyết định
số lượng các dịch vụ và mối quan hệ tập hợp giữa các loại dịch vụ đó. Điều
khó khăn là phải đưa ra các loại dịch vụ nào trong tổng thể của nó để thoả
mản nhu cầu của khách hàng.
Kinh nghiệm cho thấy rằng càng tăng số dịch vụ thì nguy cơ giảm chất
lượng của dịch vụ càng lớn nên ảnh hưởng đến dịch vụ càng lớn. Do vậy
doanh nghiệp phải đưa ra được các dịch vụ có hiệu quả nhất.
d2. Lựa chọn quá trình hoạt động của các dịch vụ.
Với mỗi dịch vụ cần xác định các yếu tố của nó: Cơ sở hạ tầng, trang
thiết bị, nhân viên tiếp xúc, cũng như cách vận hành của hệ thống đó để đa
dến một dịch vụ sơ đẳng. Việc lựa chọn này là rất quan trọng vì nó có liên
quan trực tiếp đến chất lượng của dịch vụ và sự tham gia của khách hàng
cũng như phương thức quản lý chúng. VD: Dịch vụ bán vé xe buýt phải
như thế nào? Bán vé tháng tại văn phòng hay các cơ quan, bán bằng máy
tự động hay bán trực tiếp cho khách hàng trên xe. Như vậy đối với một
dịch vụ có thể quyết định bao nhiêu quá trình và dành cho các đoạn khách
hàng nào.
d3. Chất lượng của chào hàng dịch vụ.

Luanvan.online

Page 9


www.Luanvan.Online
Những quyết định lựa chọn các quá trình hoạt động của dịch vụ có
ảnh hưởng chính đến chất lượng dịch vụ đó và do đó nó ảnh hưởng đến
chất lượng của dịch vụ tổng thể. Vấn đề chất lượng đối với một sản phẩm
hữu hình đã phức tạp hơn hơn đối với một sản phẩm vô hình.
Việc sách báo viết về chất lượng dịch vụ là không nhiều: Với W. E.
Sassen và một số tác giả thì nhấn mạnh chất lượng dịch vụ về trình độ, với
J. A. Fittizimonmon và Rssutlivax lại nhấn mạnh về thành tích và việc
kiểm soát chất lượng dịch vụ, còn G.M.Hostage lại nhấn mạnh về vai trò
của nhân viên tiếp xúc. Tuy nhiên tuỳ theo tính chất của tổng dịch vụ mà
mỗi trường phải tìm cách đánh giá khác nhau, nhưng việc đánh giá chất
lượng dịch vụ bao giờ cũng gồm hai yếu tố:
+ Chủ quan: Là chất lượng dịch vụ có liên quan đến các thành phần
vật chất của dịch vụ.
+ Khách quan: Chất lượng được tạo ra bởi sự thoả mãn của khách
hàng thông qua nhận thức của họ.
Vậy một dịch vụ được đánh giá là tốt là một dịch vụ trong mọi tình
huống nhất định làm thoả mãn khách hàng.
d4. Tổ chức các dịch vụ sơ đẳng.
Tổng số các dịch vụ sơ đẳng tạo lên một hệ thống, mà sự vận hành
của hệ thống này sẽ dẫn đến một dịch vụ tổng thể. Vì vậy doanh nghiệp
cần xắp xếp các dịch vụ này và qua quá trình sản xuất của nó, tính toán
dung lượng của nó một cách tối ưu để khi hoạt động chúng tạo ra một
dịch vụ tổng thể có chất lượng. Khi đó chúng ta cần xem xét những vấn
đề sau:
+ Các dịch vụ đã tạo ra một chuỗi lôgíc hay chưa.
+ Các dịch vụ đã cân đối nhau chưa.
+ Trong mỗi dịch vụ đòi hỏi hoạt động của khách và nhân viên tiếp
xúc và đợc xác định rõ chưa và có ăn khớp với các hoạt động trong giai
đoạn tiếp theo.
+ Sự xắp xếp cơ sở vật chất và trang thiết bị có dễ dàng cho chuỗi các
dịch vụ hay không, có thuận lợi cho khách hàng.
d5. Quản lý các dịch vụ phát sinh.

Luanvan.online

Page 10


www.Luanvan.Online
Trong một số trường hợp khách hàng yêu cầu thêm một số dịch vụ thì
vấn đề đặt ra là các nhà lãnh đạo có muốn hay không. Đây là điều khó
khăn cần phải được nghiên cứu cẩn thận.
1.1.2. Khách hàng và phân loại khách hàng.
a. Khái niệm về khách hàng
Rất nhiều người nghĩ rằng khách hàng là những người mua hàng hoá,
và chỉ các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mới thực sự có khách hàng
Khách hàng không nhất thiết phải là những người mua hàng hoá,
dịch vụ họ có thể là các tổ chức, các nhà đầu tư, các nhà quản lý và cả
những người làm việc trong doanh nghiệp, ngay cả các tổ chức phi chính
phủ cũng có khách hàng dù họ không thực sự bán sản phẩm hay dịch vụ
nào
Đối với các doanh nghiệp tồn tại được là nhờ cung cấp hàng hoá, dịch
vụ trên thị trường và họ không còn cách nào khác là cạnh tranh, giành giật
khách hàng cho nên sự sống còn của họ phụ thuộc hoàn toàn vào khách
hàng
Đối với các tổ chức phi lợi nhuận: Họ cũng cần khách hàng và họ cần
thoả mãn nhu cầu của khách hàng để tồn tại lâu dài :ví dụ : Đối với vận tải
hành khách công cộng thì mục đích của họ không phải là lợi nhuận nhưng
họ cũng cần có khách hàng để tồn tại
Trong nội bộ doanh nghiệp: Đối với mỗi doanh nghiệp thì khách hàng
nội bộ của họ là khác nhau nhng bao giờ cũng có:
+ Những người mà bạn phải báo cáo (cấp trên).
+ Những người cần cung cấp dịch vụ, hàng hoá nào đó.
+ Những người cần sự hợp tác.
- Đối với những loại khách hàng này tuy họ có thể không chi tiền trực
tiếp nhưng nếu không đáp ứng nhu cầu của họ thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn
đến doanh nghiệp
Kết luận: Tuy nhiên dù có ở loại hình nào thì doanh nghiệp cũng cần
phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nhu cầu của họ không chỉ đơn
thuần về hàng hoá, dịch vụ mà hơn thế nữa họ cần doanh nghiệp phục vụ
tận tình , chu đáo...v.v về những hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp cung

Luanvan.online

Page 11


www.Luanvan.Online
ứng
Khách hàng là những người mà doanh nghiệp phục vụ cho dù có trả
tiền hay không.
Đối với các doanh nghiệp nếu không phục vụ khách hàng nội bộ tốt thì
khách hàng bên ngoài cũng không đợc phục vụ tốt.
b. Phân loại khách hàng
Phân loại
khách hàng

Theo số
lượng

Khách

nhân

Theo người
mua và sử
dụng

Khách
là các
tổ
chức

Người
mua

Người
sử
dụng

Bên trong,
bên ngoài

Khách
bên
ngoài

Khách
bên
trong

Hình1.2.2b : Phân loại khách hàng
b1. Phân loại theo số lượng :
Người tiêu dùng là cá nhân: là người mua hàng hoá, dịch vụ nhằm
phục vụ cho mình hoặc gia đình mình và họ là người sử dụng cuối cùng
các hàng hoá dịch vụ này
- Khách hàng là tổ chức: Mua hàng, hoá dịch vụ nhằm phục vụ cho tổ
chức mình.
b2. Theo người mua và người sử dụng:
- Người mua: Là tiến hành mua dịch vụ hàng hoá nào đó. Tuy nhiên
không phải người nào tiến hành mua hàng hoá dịch vụ cũng là người sử
dụng nó.
- Người sử dụng: là người cuối cùng sử dụng nó.
Như vậy người mua và người sử dụng không phải bao giờ cũng đồng

Luanvan.online

Page 12


www.Luanvan.Online
nhất với nhau.
b3: Bên trong và bên ngoài doanh nghiệp:
- Khách bên ngoài: là nhóm đối tượng bên ngoài mà doanh nghiệp
phục vụ
- Khách nội bộ: Là nhóm khách bên trong doanh nghiệp mà doanh
nghiệp phải phục vụ.
c. Phân đoạn khách hàng
- Một hệ thống của một quá trình sản xuất thường được chuyên môn
hoá, nó không có khả năng cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau. Một
dịch vụ chỉ có thể tương ứng với một quá trình sản xuất. Chính vì vậy đòi
hỏi phải phân đoạn khách hàng.
- Mặt khác khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất dịch vụ có
những nhu cầu và mong muốn khác nhau, có khi còn mâu thuẫn với nhau
và có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ. Việc ghép họ vào từng
nhóm có cùng nhu cầu, mong muốn, thị hiếu và cách cư sử là điều rất cần
thiết.

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KHÁCH HÀNG TRONG KINH
DOANH VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI
1.2.1. Các loại hình dịch vụ vận tải
a. Dịch vụ vận chuyển
- Thuê bao là hình thức thuê phương tiện vận tải giữa khách hàng có
nhu cầu vận tải với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
- Thuê theo xe là hình thức thuê phương tiện vận tải theo yêu cầu của
khách hàng nhưng không có sự thay đổi sở hữu
+ Thuê theo số km xe chạy: Là hình thức thuê xe được tính theo số km
xe chạy mà doanh nghiệp tính tiền thuê của khách hàng
+ Thuê theo giờ, ngày: Là hình thức thuê phương tiện vận tải theo
ngày, giờ để tính tiền thuê của khách
- Bán vé dịch vụ: Đây là hình thức mà khách hàng căn cứ vào lịch

Luanvan.online

Page 13


www.Luanvan.Online
chạy của các phương tiện trong các công ty vận tải mà có thể mua vé theo
số ghế mà họ có nhu cầu
b. Đại lý vận chuyển
Đại lý được sự uỷ thác trách nhiệm bán hàng trên cơ sở hoạt động đại
lý được ký kết. Hàng hóa giữa người uỷ thác và người đại lý không có sự
thay đổi sở hữu. Đại lý được bao gồm:
+ Đại lý bán buôn
+ Đại lý bán lẻ
1.2.2. Mục đích của việc quản lý khách hàng
- Mọi doanh nghiệp đều cần thông tin về khách hàng để biết xem họ là
ai, cần thoả mãn nhu cầu gì và mua hàng như thế nào
- Tập khách hàng của một doanh nghiệp bao gồm nhiều loại người
khác nhau, bản thân nhu cầu giữa các nhóm khách hàng là khác nhau và
thường xuyên biến đổi. Nhu cầu và sự biến đổi của nhu cầu lại chịu chi
phối của nhiều yếu tố, đến lượt mình nhu cầu và sự biến đổi của nhu cầu
lại ảnh hưởng đến toàn bộ quết định của doanh nghiệp .
- Mặt khác việc nghiên cứu người tiêu dùng cho thấy sự tiêu dùng
hàng hoá, dịch vụ của họ không phải hoàn toàn giống nhau, nhiều người
tiêu dùng không muốn sử dụng sản phẩm giống với người khác. Họ ưu tiên
mua sản phẩm, dịch vụ mà họ cảm thấy phản ánh sự đặc biệt của riêng họ,
cá tính, lối sống riêng của họ .
- Như vậy để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, yêu cầu của doanh
nghiệp phải thường xuyên theo dõi, tìm hiểu các thông tin về họ, để từ đó
việc chăm sóc khách hàng phải được thể hiện trên mọi phơng diện từ sản
phẩm dịch vụ cung cấp cho họ, tạo sự hài lòng, quen với lối sống thông
qua việc phục vụ theo cách họ mong muốn.
Do vậy Việc quản lý khách hàng nhằm mục đích sau:
+ Phục vụ cho việc phát triểnthi trường và xây dựng các chiến lược
kinh doanh
+ Căn cứ để đầu tư phát triển dịch vụ
+ Căn cứ để dánh giá chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp

Luanvan.online

Page 14


www.Luanvan.Online
1.2.3. Nội dung của công tác quản lý khách hàng.
a. Nghiên cứu thị trường để phân đoạn và phân khúc thị trường
a1. Ngày nay, nghiên cứu thị trường là một việc cần thiết đầu tiên đối
với bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tham gia vào thị trường. Nghiên
cứu thị trường theo nghĩa rộng là quá trình điều tra để tìm triển vọng bán
hàng cho một sản phẩm, dịch vụ cụ thể hay một nhóm sản phẩm và
phương án thực hiện mục tiêu đó. Quá trình nghiên cứu thị trường không
có gì khác là quá trình thu thập sử lý thông tin để từ đó rút ra những kết
luận. Công tác nghiên cứu thị trường phải góp phần vào việc thực hiện
phương châm hoạt động: ” chỉ bán cái thị trường cần chứ không bán cái
doanh nghiệp có”. Tuy nhiên việc nghiên cứu thị trường nhằm trả lời một
số câu hỏi:
+ Thị trường nào là thị trường triển vọng nhất đối với sản phẩm của
doanh nghiệp
+ Khả năng bán được bao nhiêu.
+ Sản phẩm cần có những thích ứng gì trước đòi hỏi của thị trường .
+ Nên chọn phương án nào cho phù hợp .
Quá trình nghiên cứu thị trường bao gồm 3 bước :
+ Thu thập thông tin .
+ Xử lý thông tin .
+ Quyết định .
Từ việc nghiên cứu thị trường thì doanh nghiệp sẽ có chính sách để
phân mảng thị trường , phân chia tổng số thị trường tiềm năng thành
những phân mảng đồng nhất nhỏ hơn để từ đó có thể thiết kế các sản
phẩm riêng biệt và tiến hành hoạt động qảng cáo, tiếp thị ,... để đáp ứng
nhu cầu của phân mảng khách hàng
a2. Khái niệm về thị trường.
Từ việc nghiên cứu thị trường và các đặc trưng của nó người ta đã đưa
ra khá nhiều khái niệm khác nhau về thị trường.
+ Khái niệm về thị trường theo góc độ Marketing:

Luanvan.online

Page 15


www.Luanvan.Online
Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng tiềm ẩn cùng có một nhu
cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng và có khả năng tham gia trao đổi để
thoả mãn nhu cầu và mong muốn đó.
+ Nếu ta chia các đơn vị kinh tế đơn lẻ thành hai nhóm chức năng:
Người mua và người bán: Vậy hầu hết mọi người và mọi doanh nghiệp
vừa là người bán và vừa là ngươì mua họ tác động qua lại lẫn nhau để tạo
lên thị trường
Thị trường là nơi tập hợp những người mua và những người bán tác
động qua lại lẫn nhau, dẫn đến khả năng trao đổi.
+ Tuy nhiên dù là khái niệm nào thì thị trường cũng phải có những
đặc trưng sau:
Thị trường là trung tâm của các hoạt động kinh tế.
Thị trường chứa tổng số cung và tổng số cầu và bằng cơ cấu
của nó về một loại hàng hoá, dịch vụ nào đó.
Thị trường bao hàm cả yếu tố không gian và thời gian.
a3. Phân khúc thị trường.
- Khái niệm:
Thị trường tổng thể luôn gồm một số lượng rất lớn khách hàng với
những nhu cầu đặc tính mua và khả năng tài chính là rất khác nhau. Sẽ
không có một doanh nghiệp nào có đủ khả năng với tới tất cả khách hàng
tiềm năng. Mặt khác doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh
tranh khác cùng những cách thức lôi kéo khách hàng khác nhau. Mỗi
doanh nghiệp thường có những thế mạnh xét trên phương diện nào đó
trong việc tìm kiếm nhu cầu thị trường. Việc phân đoạn thị trường nhằm
xác định thị trường mục tiêu để doanh nghiệp biết tập trung nguồn lực của
mình nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất.
- Để hiểu được khái niệm về phân đoạn thị trường thì ta cần biết khái
niệm đoạn thị trường.
+ Đoạn thị trường là một nhóm người tiêu dùng có phản ứng như nhau
đối với cùng một tập hợp những kích thích của maketing.
+ Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia người tiêu dùng thành
những nhóm trên cơ sở những khác biệt nhu cầu về tính cách hay hành vi.

Luanvan.online

Page 16


www.Luanvan.Online
Như vậy thực chất của phân đoạn thị trường là căn cứ vào mục đích
nghiên cứu và các tiêu thức cụ thể để chia thị trường thành một đơn vị
nhỏ, khác biệt nhau để các doanh nghiệp có các chính sách phù hợp nhằm
khai thác tối đa thị trường mục tiêu của mình.
b. Xác định các chỉ tiêu phản ánh đặc tính của từng nhóm khách hàng.
Chỉ tiêu

Thông
tin
chung
về
khách
hàng

Tần
xuất
xuất
hiện
nhu
cầu

Yêu
cầu về
mức
chất
lượng
DV

Khả
năng
chi
tiêu
cho
DV

Các
yêu
cầu
đặc
biệt
khác

Hình: Các chỉ tiêu phản ánh đặc tính từng loại khách hàng
Mọi doanh nghiệp đều cần thông tin về khách hàng để từ đó có thể đề
ra được những chính sách nhằm phát triển thị trường của doanh nghiệp.
b1. Theo thông tin chung về khách hàng
Đây là những thông tin cơ bản nhất về khách hàng, và những thông
tin này có thể biết được họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp của khách. Những
thông tin này nhằm giúp cho người quản lý dễ dàng phân biệt nhất giữa
khách hàng này với khách hàng khác và dễ dàng cho công tác tìm kiếm.
b2. Tần xuất xuất hiện nhu cầu.
Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng chịu ảnh hưởng vủa nhiều yếu tố
trong đó bao gồm những yếu tố chủ quan và những yếu tố khách quan.
+ Khách quan: Thông thường hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến quyết định
mua của khách. Những ảnh hưởng đó là môi trường xã hội xung quanh,
ảnh hưởng của thời gian, hoàn cảnh mua
+ Chủ quan: Đây là các yếu tố nằm trong bản thân khách hàng như
tâm lý, tuổi tác, nghề nghiệp, gia đình, tổ chức. Những yếu tố này có ảnh
hưởng chính đến sức mua của khách hàng.

Luanvan.online

Page 17


www.Luanvan.Online
Với những yếu tố ảnh hưởng trên thì tần xuất xuất hiện nhu cầu của
khách hàng phụ thuộc vào những yếu tố đó.
b3. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:
Với mỗi khách hàng khác nhau thì khả năng tài chính của họ là khác
nhau. Mặt khác cùng một loại dịch vụ nhưng với khách hàng khác nhau
họ cũng có sự đánh giá chất lượng là khác nhau. Do vậy mà mức yêu cầu
về chất lượng dịch vụ của mỗi khách là khác nhau. Nghiên cứu cho thấy
rằng với những khách hàng có mức thu nhập thấp thì yêu cầu về mức dịch
vụ còn thấp nhưng khi thu nhập càng cao thì yêu cầu về các dịch vụ bổ
xung càng nhiều nên mức chất lượng dịch vụ càng cao. Bởi vì khách hàng
mua hàng hoá, dịch vụ là mua lợi ích sẽ thu được chứ không phải mua đặc
tính của sản phẩm, dịch vụ. Đặc tính của sản phẩm, dịch vụ cần phải được
chuyển thành các lợi ích về công dụng và tính chất có ý nghĩa nào đó đối
vơí khách hàng.
b4. Khả năng chỉ tiêu cho dịch vụ
Việc chi tiêu cho dịch vụ ở mỗi người là khác nhau bởi vì thu nhập
của họ là khác nhau. VD như: theo số liệu điều tra đời sống kinh tế hộ gia
đình 1999 thì thu nhập ở thành thị là 8325 nghìn đồng /nguời /tháng, còn
thu nhập ở nông thôn là 225 nghìn đồng /người /tháng. Như vậy thu nhập
ở thành thị so với thu nhập của nông thôn gấp 3,7 lần và có xu hướng tăng
lên.
b5. Các yêu cầu đặc biệt khác:
Việc phục vụ khách hàng thì ngoài những yêu cầu về dịch chung đối
với toàn bộ khách hàng đã phản ánh đầy đủ về họ thì còn có một số ít
khách hàng có những yêu cầu đặc biệt mà bắt buộc doanh nghiệp phải
phục vụ vì những yêu cầu này có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua
cuả khách.
c. Xây dựng các biện pháp để duy trì và mở rộng khách hàng.
c1. Mở rộng các dịch vụ mới: (đa dạng các loại hình dịch vụ).
Khái niệm dịch vụ mới: Dịch vụ mới chia làm ba loại.
+ Những sản phẩm, dịch vụ mới về nguyên tắc: Là những dịch vụ lần
đầu tiên doanh nghiệp cung cấp và so sánh với dịch vụ đã cung cấp cho
đến lúc thâm nhập vào thị trường chưa có loại tương tự.

Luanvan.online

Page 18


www.Luanvan.Online
+ Mới về nguyên mẫu: Là những dịch vụ được phát triển trên cơ sở bắt
chước theo kiểu của các doanh nghiệp bạn hoặc doanh nghiệp nước ngoài.
+ Những dịch vụ cải tiến: Là những dịch vụ được phát triển trên cơ sở
các dịch vụ trước đây, các tham số của nó được cải tiến hoặc nâng cao.
Trên thực tế các dịch mới về nguyên tắc chiếm tỷ lệ rất nhỏ, còn lại đa
số dịch vụ mới về nguyên mẫu và dịch vụ cải tiến. Do vậy khái niệm về
dịch vụ mới chỉ là tương đối: Một dịch vụ mới có thể là mới so với các
dịch vụ trong nước hoặc trong một khu vực nào đó.
Tuy nhiên việc phát triển dịch vụ mới trên hai mặt sau:
+ Dịch vụ thoả mãn về cả hai phương diện tiến bộ khoa học kỹ thuật
và tiến bộ về mặt kinh tế.
+ Các dịch vụ mới ít nhiều mang tính mạo hiểm
Nhãn hiệu
mới

Nhãn hiệu
đang có
Hệ thống các
DV mới

Đoạn khách
hàng mới

Một DV cơ
bản mới

Đoan khách
hàng hiện có

Hệ thống các
DV mới

Mạng lưới
hiện có

DV
BS
mới

DV
BS
hiện


Mạng lưới
mới

Hình: Các yếu tố cấu thành việc mở rộng dịch vụ mới bao gồm.
Tuy nhiên: Một hệ thống dịch vụ hiện có ghép thêm dịch vụ bổ xung
mới cùng với quá trình sản xuất của nó dùng cho một đoạn khách hàng
hiện có ở một mạng lới hiện có không được coi là một dịch vụ mới.
c2. Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ hiện có:

Luanvan.online

Page 19


www.Luanvan.Online
Chất lượng sản phẩm từ lâu đã là mối quan tâm của nhiều người.
Trong khi đối với hàng hoá hữu hình thì việc quản lý chất lượng là khá
đơn giản thì việc quản lý chất lượng của hàng hoá vô hình là khó xác định
vì không có việc quản lý nào là hiệu quả.
Chất lượng dịch vụ là sự so sánh giữa sự mong đợi về giá trị một
doanh nghiệp nào đó của khách hàng với giá trị thực tế nhận được do
doanh nghiệp cung cấp.
Việc nâng cao chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào các yếu tố:
Các yếu tố
quyết định chất
lượng DV
1- Giao tiếp
2- Tiếp cận
3- Tính tin cậy
4- Tính
năng
sẵn sàng
5- Năng lực, kỹ
năng
6- Cư sử lịch sự
7- Uy tín
8- Sự an toàn
9- Tính
hữu
hình hoá
10Sự
hiểu biết của khách
hàng

Luanvan.online

Thông
tin
truyền
miệng

Nhu
cầu cá
nhân

Dịch vụ mong
đợi

Dịch vụ nhận
được

Kinh
nghiệm
qúa khứ

Chất
lượng
dịch
vụ
nhận
được

Page 20


www.Luanvan.Online

Hình : các yếu tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ
1. Tính tiếp cận: Bao gồm khả năng tiếp cận dễ dàng
- Dịch vụ dễ tiếp cận (điện thoại, trực tiếp hoặc thông tin đại chúng).
- Thời gian chờ dịch vụ không quá lâu.
- Thời gian hoạt động thuận tiện.
- Vị trí thuận tiện cho phương tiện dịch vụ.
2. Tính tin cậy được: Sự thực hiện thích hợp và có độ tin cậy thực hiện
đúng ngay lần đầu, tôn trọng những thông điệp truyền thông của mình
đồng thời đảm bảo đúng:
- Tính tiền đúng.
- Ghi chép chính xác
- Thực hiện dịch vụ đúng kế hoạch.
3. Tính sẵn sàng: Bảo đảm dịch vụ khi nào cũng có thể thoả mãn nhu
cầu của khách hàng:
- Quy chế, thủ tục dịch vụ
- Giao dịch dịch vụ nhanh chóng
- Khách hàng tới trong mọi tình huống
- Dịch vụ nhanh, thoả mãn tức thời.
4. Năng lực: Là kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện dịch vụ.
- Kiến thức và kỹ năng cung cấp

Luanvan.online

Page 21


www.Luanvan.Online
- Kiến thức và kỹ năng nhân viên trợ giúp
- Khả năng nghiên cứu, quản lý điều hành tổ chức
5. Giao tiếp: Khả năng hướng dẫn cho khách hàng bằng lời nói ngắn
ngọn, dễ hiểu.
- Giải thích dịch vụ
- Giải thích giá cả dịch vụ
- Giải thích sự chuyển giao dịch vụ và chi phí
- Bảo đảm với khách hàng các vấn đề sẽ được giải quyết
6. Uy tín: sự tin tưởng, trung thực làm cho khách hàng hài lòng, vui
vẻ:
- Tên công ty
- Sự nổi tiếng của công ty
- Tính cách của nhân viên cung cấp dịch vụ
- Độ phức tạp trong hoạt động chuyển giao dịch vụ
7. Sự an toàn:
- An toàn về vật chất
- An toàn về tài chính
- Bí mật
8. Tính hữu hình hoá:
- Phương tiện vật chất
- Gương mặt nhân viên
- Công việc và thiết bị tạo ra dịch vụ
- Đầu mối vật chất của dịch vụ
- Những khách hàng trong hệ thống dịch vụ
9. Sự hiểu biết của khách hàng:

Luanvan.online

Page 22


www.Luanvan.Online
- Học tập đào tạo những kỹ năng riêng biệt theo yêu cầu của khách
hàng.
- Chú ý tới nhu cầu cá nhân
- Thừa nhận khách hàng quen
Để chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng được tốt nhất doanh
nghiệp cần phải thoả mãn các yếu tố trên.
c3. Công tác Makêting
- Tạo ra sự khác biệt đối với các dịch vụ khác:
+ Tạo ra sản phẩm, dịch vụ khác so với đối thủ.
+ Bổ xung các dịch vụ phụ và dịch vụ cơ bản.
+ Đổi mới liên tục dịch vụ, đưa ra các dịch vụ mới gồm:
Đào tạo đội ngũ nhân viên tiếp khách giỏi, đáng tin cậy.
Môi trường vật chất hấp dẫn ở nơi cung ứng dịch vụ
Thiết kế quy trình cung ứng dịch vụ tốt hơn về chất lượng,
nhanh hơn về thời gian và đa dạng về khả năng tiếp cận.
- Đảm bảo hệ thống truyền thông Mar.
+ Quảng cáo: Nhằm giới thiệu, khuyếch trương các ý tưởng về sản
phẩm dịch vụ và đòi hỏi phải chi tiền để thực hiện.
+ Mar trực tiếp: Qua thư tín, điện thoại và những công cụ liên lạc gián
tiếp để thông tin cho khách hàng hiện có và tiềm năng và yêu cầu họ có
phản ứng đáp lại.
+ Khuyến mại: Khích lệ dưới hình thức thưởng để khuyến khích người
tiêu dùng dùng thử hay mua sản phẩm, dịch vụ.
+ Quan hệ với công chúng; những trương trình nhằm đề cao, bảo vệ
hình ảnh của doanh nghiệp, sản phẩm, dịchvụ.
+ Bán trực tiếp: Giao dịch trực tiếp với khách hàng nhằm mục đích
bán.
Quảng cáo

Luanvan.online

Khuyến

Quan hệ

Bán

trực

Markệting

Page 23


www.Luanvan.Online
mãi
ấn phẩm

Thi,
trò
chơi,xổ số

Truyền
thanh

Thưởng,
tặng quà

Bao bì

Mẫu
hàng

Phim ảnh
Sách,
gấp

tập

áp phích, tờ
rơi
Sách
giám
Tái
cáo

với công
chúng

niên
quảng

Pa nô
Trưng bày
tại cửa hàng
Tư liệu nghe
nhìn

Luanvan.online

chào

Hội
chợ
triển lãm
Trình diễn
Phiếu
thưởng
Tài trợ lại
suất thấp

Họp báo
Nói chuyện

tiếp

trực tiếp

Trình diễn
thời trang

Catalog, gửi
thư
Markêting
qua
điện
thoại

Báo
năm

cáo

Hội
nghị
bán hàng

Đóng
năm

góp

Chương
trình khen
thưởng

Đóng góp
từ thiện

Mẫu
hàng

Bảo trợ

Hội
trợ
triển lãm

Tuyên
truyền

Tiếp khách

Quan
hệ
với
công
chúng

Phiếu mua
hàng

Vận động
hành lang

chào

Mua
bán
qua mạng
Mua
bán
qua tivi

Môi trường
thuần nhất

Page 24


www.Luanvan.Online
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN VÀ
CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN HIỆN NAY
CỦA XÍ NGHIỆP KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI

2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP KINH DOANH
TỔNG HỢP HÀ NỘI
a. Lịch sử hình thành
+ Ngày 29/6/2001 UBNDTP Hà Nội ra quyết định số 45QĐ - UB về
việc thành lập Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội trên cơ sở hợp
nhất của 4 công ty hiện có là:
Công ty xe buýt Hà Nội
Công ty xe điện
Công ty vận tải hành khách phía nam
Công ty xe du lịch Hà Nội
+ Tiếp đó ngày 19/11/ 2001 UBNDTP ra quyết định số 117QĐ - UB cho
phép Công ty vận tải và dịch vụ công cộng thành lập ra các tổ chức thành
viên trong nội bộ công ty thành các xí nghiệp trực thuộc công ty bao gồm:
Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Hà Nội
Xí nghiệp xe buýt Hà Nội
Xí nghiệp xe buýt 10/10
Xí nghiệp xe buýt Thủ đô
Xi nghiệp xe buýt Thăng Long

Luanvan.online

Page 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×