Tải bản đầy đủ

Bài giảng kinh tế vi mô: Chuong 3 LY THUYET XAC DINH SAN LUONG CAN BANG

CHƯƠNG 3:


Nội dung:
1.

Các yếu tố của tổng cầu

2.

Sản lượng cân bằng

3.

Số nhân tổng cầu

06/12/16 09:56

2



1. Các yếu tố của tổng cầu
1.1. Tiêu dùng và tiết kiệm của hộ gia đình
Thu nhập khả dụng:
Yd = Y – Tx + Tr
Yd: Thu nhập khả dụng
Y: Sản lượng quốc gia hay thu nhập quốc gia
Tx: Thuế
Tr: Chi chuyển nhượng

06/12/16 09:56

3


1. Các yếu tố của tổng cầu
Giải thích công thức:
DI = PI – Thuế cá nhân = NI – Pr* + Tr – Thuế cá nhân
= NNPmp – Ti – Pr* - Thuế cá nhân + Tr
= GNPmp – De – Ti – Pr* - Thuế cá nhân + Tr
= GDPmp + NIA – De – Ti – Pr* - Thuế cá nhân + Tr

06/12/16 09:56

4


1. Các yếu tố của tổng cầu
Yd = C + S
C: Tiêu dùng
S: Tiết kiệm

06/12/16 09:56

5


1. Các yếu tố của tổng cầu
- Tiêu dùng biên (Cm- marginal Consumption) phản ánh lượng

thay đổi của tiêu dùng khi thu nhập khả dụng thay đổi một đơn

vị.
- Tiết kiệm biên (Sm- marginal Saving) phản ánh lượng thay đổi

của tiết kiệm khi thu nhập khả dụng thay đổi một đơn vị.
VD: Cm = 0,75 có ý nghĩa:
Khi Yd tăng thêm 1 đơn vị thì tiêu dùng tăng 0,75 đơn vị, khi
Yd giảm đi 1 đơn vị thì tiêu dùng giảm 0,75 đơn vị

06/12/16 09:56

6


1. Các yếu tố của tổng cầu
Xác định:

ΔC
Cm =
ΔYd

ΔS
Sm =
ΔYd

Từ đó: Cm + Sm = 1

06/12/16 09:56

7


1. Các yếu tố của tổng cầu
Hàm tiêu dùng C = f (Yd) phản ánh sự phụ thuộc của lượng
tiêu dùng dự kiến vào lượng thu nhập khả dụng mà hộ gia đình
có được.
C = C0 + Cm.Yd
C0: Tiêu dùng tự định, khi Yd = 0
Cm: Tiêu dùng biên
Yd: Thu nhập khả dụng

06/12/16 09:56

8


1. Các yếu tố của tổng cầu
Hàm tiết kiệm S = f (Yd) phản ánh sự phụ thuộc của lượng tiết
kiệm dự kiến vào lượng thu nhập khả dụng mà hộ gia đình có
được.
S = Yd – C = Yd – (C0 + Cm.Yd)
= - C0 + (1 – Cm)Yd
C0 > 0 và 0 < Cm < 1

06/12/16 09:56

9


1. Các yếu tố của tổng cầu
1.2. Đầu tư trong khu vực tư nhân
Hàm đầu tư theo sản lượng I = f (Y) phản ánh sự phụ thuộc
của lượng đầu tư dự kiến vào sản lượng quốc gia.
I = I0 + Im.Y
I0: Đầu tư tự định
Im: Đầu tư biên theo sản lượng, phản ánh lượng thay đổi của
đầu tư khi sản lượng thay đổi 1 đơn vị.

06/12/16 09:56

10


1. Các yếu tố của tổng cầu
1.3. Ngân sách chính phủ với các đại lượng T và G
Ngân sách chính phủ là một bản liệt kê nguồn thu và các
khoản chi tiêu của chính phủ trong một thời kỳ nhất định,
thường là một năm.
Nguồn thu của chính phủ: thuế (Tx)
Chi tiêu của chính phủ: chi mua hàng hóa, dịch vụ (G) và chi
chuyển nhượng (Tr)
T = Tx – Tr;

06/12/16 09:56

T gọi là thuế ròng

11


1. Các yếu tố của tổng cầu
Mức độ thặng dư hay thâm hụt ngân sách biểu thị bằng:
B = T – G;

%(B/T)

hay %(B/Y)

- Nếu T > G, ngân sách chính phủ thặng dư
- Nếu T < G, ngân sách chính phủ thâm hụt
- Nếu T = G, ngân sách chính phủ cân bằng

06/12/16 09:56

12


1. Các yếu tố của tổng cầu
Hàm thuế ròng T = f (Y) phản ánh các mức thuế ròng mà
chính phủ có thể thu được trên cơ sở các mức sản lượng khác
nhau.
T = T0 + Tm.Y
Tm: thuế ròng biên hay thuế biên

06/12/16 09:56

13


1. Các yếu tố của tổng cầu
Mặt khác: Yd = Y – Tx + Tr = Y – (Tx – Tr)
Hay Yd = Y – T
Thay vào hàm tiêu dùng: C = C0 + Cm.Yd
C = C0 + Cm (Y – T) = C0 + Cm (Y – T0 – Tm.Y)
= C0 + Cm.Y – Cm.T0 – Cm.Tm.Y
= (C0 – Cm.T0) + Cm(1 – Tm)Y

06/12/16 09:56

14


1. Các yếu tố của tổng cầu
1.4. Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại
Hàm xuất khẩu X = f (Y) phản ánh lượng tiền mà nước ngoài
dự kiến mua hàng hóa và dịch vụ trong nước ứng với từng mức
sản lượng khác nhau.
X = X0,

06/12/16 09:56

X không phụ thuộc vào sản lượng

15


1. Các yếu tố của tổng cầu
Hàm nhập khẩu M = f (Y) phản ánh lượng tiền mà người
trong nước dự kiến mua hàng hóa và dịch vụ nước ngoài, ứng
với từng mức sản lượng khác nhau.
M = M0 + Mm.Y
Mm: nhập khẩu biên, (0 < Mm < 1)

06/12/16 09:56

16


1. Các yếu tố của tổng cầu
NX (Net Exports) được gọi là lượng xuất khẩu ròng
NX = X – M
- NX > 0 , ta nói cán cân thương mại thặng dư
- NX < 0, cán cân thương mại thâm hụt.
- NX = 0, cán cân thương mại cân bằng

06/12/16 09:56

17


1. Các yếu tố của tổng cầu
1.5. Tổng cầu
Hàm tổng cầu theo sản lượng AD = f (Y) phản ánh sự phụ
thuộc của lượng tổng cầu dự kiến vào sản lượng quốc gia.
AD = f (Y) = A0 + Am.Y
A0: Tổng cầu tự định hay chi tiêu tự định
Am: Tổng cầu biên;
Am.Y: Tổng cầu kéo theo hay chi tiêu kéo theo hay chi tiêu ứng
dụ
06/12/16 09:56

18


1. Các yếu tố của tổng cầu
Tổng cầu (AD)được tạo thành bởi toàn bộ lượng tiền mua hàng
hóa và dịch vụ sản xuất trong nước.
AD = C + I + G + X – M
Với các hàm:
C = C0 + Cm.Yd
I = I0 + Im.Y

G = G0

T = T0 + Tm.Y

X = X0

M = M0 + Mm.Y

Ta có: AD = f (Y) = A0 + Am.Y,
Trong đó:

với Yd = Y - T

A0 = C0 + I0 + G0 + X0 – M0 – Cm.T0
Am = Cm(1 – Tm) + Im - Mm

06/12/16 09:56

19


1. Các yếu tố của tổng cầu
VD: Cho các hàm:
C = 100 + 0,75Yd
T = 40 + 0,2Y

I = 50 + 0,05Y
M = 70 + 0,15Y

G = 300
X = 150

Thay vào công thức: AD = C + I + G + X – M, ta được:
AD = 500 + 0,5Y

06/12/16 09:56

20


2. Sản lượng cân bằng
2.1. Phương pháp xác định sản lượng cân bằng
Sản lượng cân bằng là mức sản lượng mà tại đó lượng hàng
hóa và dịch vụ mà mọi người muốn mua bằng với lượng hàng
hóa và dịch vụ mà các doanh nghiệp sẵn sàng sản xuất.
Có 3 phương pháp xác định sản lượng cân bằng:

06/12/16 09:56

21


2. Sản lượng cân bằng
 Sản lượng cân bằng trên đồ thị tổng cầu AD = f (Y)

Sản lượng Y0 là mức
sản lượng cân bằng.
Nó nằm tương ứng với
giao điểm giữa đường
tổng cầu AD = f (Y)
với đường 450

AD

E0

O

06/12/16 09:56

450
Y0

C+ I+ G+ X- M

Y

22


2. Sản lượng cân bằng
Tại điểm E0:
Y=C+I+G+X–M
Y = A0 + Am.Y

A0
Y=
1 - Am

06/12/16 09:56

23


2. Sản lượng cân bằng
Ví dụ:
C = 100 + 0,75Yd
T = 40 + 0,2Y

I = 50 + 0,05Y
M = 70 + 0,15Y

G = 300
X = 150

Ta có: C = 100 + 0,75Yd = 100 + 0,75(Y – T)
= 100 + 0,75 (Y – 40 – 0,2Y) = 70 + 0,6Y
Thay vào phương trình cân bằng sản lượng ta được:
Y = (70+ 0,6Y)+ (50+ 0,05Y)+ 300+ 150– (70+ 0,15Y)
= 500 + 0,5Y
=> Y = 500/0,5 = 1.000
06/12/16 09:56

24


2. Sản lượng cân bằng
 Sản lượng cân bằng trên đồ thị “bơm vào – rút ra”

Ta có: Yd = Y – T  Y = Yd + T
Thay vào phương trình cân bằng sản lượng:
Y=C+I+G+X–M
Yd + T = C + I + G + X – M
Yd – C + T + M = I + G + X
mà Yd – C = S

S+ T+ M
I+ G+ X

S+ T+ M
E0

I+ G+ X

Nên: S + T + M = I + G + X
Y0
06/12/16 09:56

Y
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×