Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động dạy học trường trung học cơ sở huyện đông hưng, tỉnh thái bình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
------------------------

NGUYỄN THỊ THẮM

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI – 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
------------------------

NGUYỄN THỊ THẮM

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Mã số: 60 14 01 14

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN KHẮC BÌNH

HÀ NỘI – 2015


LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên cho phép em xin được bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Ban
Giám hiệu Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, các giảng viên
đã trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành
khoá học.
Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô trong Hội đồng bảo vệ Đề cương
Luận văn, bảo vệ luận văn đã có nhiều ý kiến đóng góp giúp em hoàn thành luận
văn.
Xin cho em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS-TS. Nguyễn Khắc
Bình – Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD & ĐT - người hướng dẫn đã tận tình, giúp
đỡ em trong việc định hướng đề tài cũng như trong suốt quá trình nghiên cứu,
viết luận văn.
Em cũng xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, cán bộ quản lý và GV các
trường THCS trong huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và các đồng chí lãnh đạo,
chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hưng, Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Thái Bình đã động viên giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn
thành đề tài này.
Mặc dù đã hết sức cố gắng, song luận văn không tránh khỏi những hạn
chế, thiếu sót, em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý thêm của các thầy, cô
giáo và các bạn đồng nghiệp.
Hà Nội, tháng 11 năm 2015
Tác giả

Nguyễn Thị Thắm

i


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

- BGD&ĐT

Bộ giáo dục và đào tạo

- SGD&ĐT

Sở giáo dục và đào tạo

- PGD&ĐT

Phòng giáo dục và đào tạo

- GV:

Giáo viên

- CBQL:

Cán bộ quản lý

- CSVC:

Cơ sở vật chất

- ĐDDH:

Đồ dùng dạy học

- CNH - HĐH

Công nghiệp hóa hiện đại hóa

- GD:

Giáo dục

- GDCD:

Giáo dục công dân

- HT

Hiệu trưởng

- GD&ĐT:

Giáo dục và đào tạo

- PHT:

Phó hiệu trưởng

- HK:

Hạnh kiểm

- HĐDH:

Hoạt động dạy học

- HL:

Học lực

- QLGD

Quản lý giáo dục

- PPDH:

Phương pháp dạy học

- QLGD

Quản lý giáo dục

- QLHĐDH

Quản lý hoạt động dạy học

- QLNT:

Quản lý nhà trường

- SKKN:

Sáng kiến kinh nghiệm

- TBDH:

Thiết bị dạy học

- ƯDCNTT

Ứng dụng công nghệ thông tin

- HS

Học sinh

- THCS,THPT

Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

- PPDH

Phương pháp dạy học

ii


MỤC LỤC
Lời cảm ơn.............................................................................................................. i
Danh mu ̣c chữ viế t tắ t ........................................................................................... ii
Mục lục ................................................................................................................ iii
Danh mu ̣c bảng..................................................................................................... vi
MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ở TRƢỜNG `TRUNG HỌC CƠ SỞ................................................................. 5
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 5
1.2. Những khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu ........................................ 6
1.2.1. Quản lý ........................................................................................................ 6
1.2.2. Quản lý giáo dục ......................................................................................... 7
1.2.3. Quản lý nhà trường...................................................................................... 7
1.2.4. Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở .............................................. 8
1.2.5. Hoạt động dạy học....................................................................................... 9
1.2.6. Quản lý hoạt động dạy học........................................................................ 10
1.3. Vị trí,vai trò, nhiệm vụ của hiệu trưởng trường trung học cơ sở ................. 11
1.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS ................................. 12
1.4.1. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên ........................................................ 12
1.4.2. Quản lý hoạt động học của học sinh ......................................................... 22
1.4.3. Quản lý các điều kiện-phương tiện dạy học.............................................. 24
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dạy học của hiệu trưởng trường
trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay ............................................................ 25
1.5.1. Các yếu tố chủ quan .................................................................................. 25
1.5.2. Các yếu tố khách quan .............................................................................. 26
Tiểu kết chương 1................................................................................................ 28
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA
HIỆU TRƢỞNG MỘT SỐ TRƢỜNG THCS

HUYỆN ĐÔNG HƢNG,

TỈNH THÁI BÌNH ............................................................................................ 29

iii


2.1. Khái quát về tình hình kinh tế-văn hóa -xã hội-giáo dục của huyện Đông
Hưng, tỉnh Thái Bình .......................................................................................... 29
2.1.1. Một số đặc điểm về kinh tế-văn hóa -xã hội của huyện Đông Hưng ........... 29
2.1.2. Khái quát về tình hình giáo dục của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình . 29
2.2. Tình hình phát triển giáo dục THCS của huyện Đông Hưng ...................... 29
2.2.1. Mạng lưới trường lớp ................................................................................ 29
2.2.2. Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực của học sinh ................................ 31
2.2.3. Đội ngũ giáo viên ...................................................................................... 33
2.2.4. Đội ngũ cán bộ quản lý các trường THCS. ............................................... 34
2.2.5. Cơ sở vật chất ở các trường THCS ........................................................... 35
2.3. Thực trạng quản lý HĐDH ở một số trường THCS thuộc huyện Đông Hưng,
tỉnh Thái Bình...................................................................................................... 36
2.3.1. Thực trạng về hoạt động dạy học .............................................................. 37
2.3.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tại 6 trường THCS Huyện Đông
Hưng .................................................................................................................... 49
2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động học của học sinh ...................................... 67
2.4 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng của công tác
quản lý hoạt động dạy học .................................................................................. 71
2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý HĐDH ở các Trường THCS huyện
Đông Hưng .......................................................................................................... 72
2.51. Những mặt mạnh ........................................................................................ 72
2.5.2. Những hạn chế .......................................................................................... 74
2.6. Nguyên nhân thành công và tồn tại trong công tác quản lý hoạt động dạy
học của Hiệu trưởng trường THCS ..................................................................... 74
2.6.1. Nguyên nhân thành công ........................................................................... 74
2.6.2. Nguyên nhân của những tồn tại ................................................................ 75
Tiểu kết chương 2................................................................................................ 77
CHƢƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRƢỜNG
TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐÔNG HƢNG, TỈNH THÁI BÌNH .......... 78

iv


3.1. Những nguyên tắc đề xuất các biện pháp .................................................... 78
3.2. Biện pháp quản lý HĐDH tại các trường THCS Huyện Đông Hưng Tỉnh
Thái Bình ............................................................................................................. 78
3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động tổ chuyên môn; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ GV .......................................................................... 78
3.2.2. Đổi mới công tác kiểm tra - đánh giá HĐDH của giáo viên .................... 85
3.2.3. Tăng cường quản lý hoạt động học tập của học sinh ................................ 88
3.2.4. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học ....................................................... 91
3.3. Khảo nghiệm sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ....................... 94
3.3.1. Mục đích:................................................................................................... 94
3.3.2. Đối tượng khảo nghiệm............................................................................. 94
3.3.3. Nội dung: .................................................................................................. 95
3.3.4. Phương pháp khảo nghiệm ........................................................................ 95
Tiểu kết chương 3................................................................................................ 98
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................... 99
1. Kết luận ........................................................................................................... 99
2. Khuyến nghị .................................................................................................... 99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 102
PHỤ LỤC ......................................................................................................... 105

v


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Quy mô phát triển học sinh THCS huyện Đông Hưng ...................... 30
Bảng 2.2. Kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS huyện Đông Hưng năm
học 2013-2014, 2014-2015 ................................................................................. 31
Bảng 2.3. Kết quả xếp loại học lực học sinh THCS huyện Đông Hưng năm học
2013-2014, 2014-2015 ........................................................................................ 32
Bảng 2.4. Đội ngũ giáo viên THCS huyện Đông Hưng ..................................... 33
Bảng 2.5. Đội ngũ CBQL các trường THCS huyện Đông Hưng năm 2015 .... 34
Bảng 2.6. Cơ sở vật chất của các trường THCS huyện Đông Hưng .................. 35
Bảng 2.7. Đội ngũ hiệu trưởng 6 trường THCS huyện Đông Hưng ................... 37
Bảng 2.8. Đội ngũ phó hiệu trưởng 6 trường THCS huyện Đông Hưng ............ 37
Bảng 2.9: Đội ngũ tổ trưởng chuyên môn 6 trường THCS huyện Đông Hưng
năm học 2014 - 2015. .......................................................................................... 38
Bảng 2.10 : Đội ngũ giáo viên 6 trường THCS huyện Đông Hưng năm học
2014-2015............................................................................................................ 40
Bảng 2.11 Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy học tại 6 trường
THCS năm học 2014-2015.................................................................................. 41
Bảng 2.12: Chất lượng giảng dạy của giáo viên 6 trường THCS huyện Đông
Hưng năm học 2014 – 2015 do PGD & ĐT đánh giá ........................................ 42
Bảng 2.13: Kết quả kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo đánh giá của
các nhà trường năm học 2014-2015 .................................................................... 43
Bảng 2.14. Kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh năm học 2014-2015 ........ 44
Bảng 2.15. Kết quả xếp loại học lực của học sinh năm học 2014-2015 ............. 45
Bảng 2.16 :Kết quả tốt nghiệp THCS 2 năm học 2013-2014,2014-2015........... 47
Bảng 2.17. Thống kê sô lượng học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp 6
trường năm học 2013-2014, 2014-2015 .............................................................. 48
Bảng 2.18: Nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên về tầm quan trọng của
các nội dung quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường ................................. 50
Bảng 2.19: Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch dạy học ................................. 52

vi


Bảng 2.20 : Thực trạng quản lý việc soạn bài và chuẩn bị bài trước khi lên lớp 53
Bảng 2.21 :Thực trạng quản lý giờ dạy trên lớp của giáo viên ........................... 54
Bảng 2.22: Thực trạng quản lý thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của giáo
viên ...................................................................................................................... 56
Bảng 2.23: Thực trạng quản lý thiết bị dạy học và ứng dụng CNTT ................. 58
Bảng 2.24: Thực trạng quản lý kiểm tra đánh giá của giáo viên đối với kết quả
học tập của học sinh ............................................................................................ 60
Bảng 2.25: Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng giáo viên và tự bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên .............................................. 62
Bảng 2.26 :Thực trạng quản lý thực hiện hồ sơ chuyên môn của giáo viên ....... 64
Bảng 2.27 :Thực trạng quản lý cơ sở vật chất thiết bị dạy học........................... 66
Bảng 2.28: Thực trạng quản lý nề nếp học tập của học sinh .............................. 67
Bảng 2.29: Thực trạng quản lý hoạt động học tập của học sinh tại trường ....... 69
Bảng 2.30: Thực trạng quản lý hoạt động tự học của học sinh.......................... 70
Bảng 2.31. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng của công
tác quản lý hoạt động dạy học ............................................................................. 71
Bảng 3.1: Kết quả đánh giá về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
quản lý HĐDH ở các trường THCS huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình............ 96
Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý HĐDH ở
các trường THCS huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ........................................ 97

vii


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất nước ta đang bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của khoa học công nghệ, sự
bùng nổ thông tin, nền kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hóa. Đảng và Nhà
nước ta luôn coi trọng, đánh giá cao vai trò của giáo dục. Ngành giáo dục - đào
tạo cần tập trung sức lực, trí tuệ nhằm tìm ra biện pháp nâng cao chất lượng dạy
học, phát huy tối đa năng lực sáng tạo của người học.
Yêu cầu khá khắc nghiệt của thời đại toàn cầu hóa đặt giáo dục Việt Nam trước
rất nhiều thử thách mà lớn nhất là phải làm sao đào tạo được những con người
thực sự năng động, sáng tạo, có đầy đủ năng lực và phẩm chất để có thể ứng phó
với mọi biến động của xã hội.
Đất nước Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới- một xã hội công
nghiệp, hiện đại, văn minh, công bằng, thì vai trò, chức năng, nhiệm vụ của nhà
trường, của người hiệu trưởng đã có sự thay đổi cơ bản. Người hiệu trưởng của
thế kỷ XXI phải được đào tạo ở trình độ cao về học vấn cả về khoa học tự nhiên,
khoa học xã hội – nhân văn và khoa học giáo dục; phải được trang bị những tri
thức cơ bản về công nghệ thông tin và ứng dụng vào trong quá trình quản lý
hoạt động dạy học. Người hiệu trưởng không chỉ thực hiện chức năng quản lý
giáo dục mà còn là một nhà khoa học, nhà văn hoá, nhà đạo đức, nhà hoạt động
xã hội....
Ở trường THCS, Hiệu trưởng là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước
Nhà nước về quản lý nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học.
Quản lý HĐDH là một nội dung chủ yếu của công tác quản lý nhà trường phổ
thông nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với
giáo dục. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả HĐDH, người Hiệu trưởng phải

những biện pháp quản lý hợp lý, hiệu quả, khẳng định vị trí của nhà trường.
Thực tế những năm qua, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình phong trào
giáo dục đã có những bước tiến vượt bậc; công tác quản lý nhà trường THCS

1


nói chung và quản lý HĐDH nói riêng ngày càng được đổi mới đem lại hiệu quả
ngày càng cao về chất lượng dạy học.Trước yêu cầu phát triển của đất nước
trong thời kỳ mới đang đặt ra cho ngành giáo dục nói chung , cho mỗi ngành học
cấp học, và mỗi nhà trường nói riêng, cho mỗi CBQL giáo dục câu hỏi: “ Cần
phải làm gì để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt biệt là chất lượng
dạy học cho mỗi nhà trường?”. Việc tìm kiếm biện pháp, giải pháp trong công
tác quản lý HĐDH của Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo
là vấn đề cấp thiết hiện nay vừa có tầm chiến lược trong quá trình phát triển nhà
trường tương lai lại vừa đáp ứng mục tiêu văn hoá xã hội của địa phương. Đó là
những lý do thúc đẩy tôi chọn, nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động dạy học
trường Trung học cơ sở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình”.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý hoạt động dạy học ở trường trung
học cơ sở và thực tiễn về công quản lý hoạt động dạy học tại các trường THCS
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đề xuất một số biện pháp quản lý HĐDH của
Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn huyện
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý hoạt động dạy học ở trường trung
học cơ sở và thực tiễn về công quản lý hoạt động dạy học tại các trường THCS
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đề xuất một số biện pháp quản lý HĐDH của
Hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn huyện
3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Chỉ nghiên cứu các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng ở 6 trường
THCS: Phú Lương, Đông La, Phương Cường Xá, Liên Giang , Đông Sơn và
Phong Huy Lĩnh thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý HĐDH ở trường THCS
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2


4.2. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng
các trường THCS huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục của các nhà trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
5. Giả thuyết khoa học
Công tác quản lý HĐDH của Hiệu trưởng các trường THCS ở huyện Đông
Hưng, tỉnh Thái Bình trong thời gian qua đã thu được một số kết quả nhất định,
góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường, nâng cao chất lượng
giáo dục của ngành giáo dục - đào tạo huyện Đông Hưng và tỉnh Thái Bình. Tuy
nhiên vấn đề quản lý HĐDH ở nhiều trường THCS thuộc huyện Đông Hưng,
tỉnh Thái Bình còn một số bất cập, chưa thực sự phát huy hết khả năng vốn có.
Nếu có những biện pháp quản lý HĐDH phù hợp với thực tiễn của các trường
trung học cơ sở hiện nay thì sẽ nâng cao được chất lượng HĐDH trong nhà
trường, đáp ứng mục tiêu phát triển giáo dục của địa phương.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1. Xác lập cơ sở lý luận về quản lý HĐDH của Hiệu trưởng các trường THCS.
6.2. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý HĐDH
6.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý HĐDH của Hiệu trưởng trường
THCS áp dụng cho tất cả các trường có điều kiện tương tự.
7. Phƣơng pháp nghiên cứu
7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu tài liệu liên
quan đến nhà trường phổ thông: Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường, văn bản
pháp qui, qui chế về lĩnh vực giáo dục phổ thông, các tài liệu khoa học có liên
quan đến đề tài để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài.
7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: quan sát, điều tra, phỏng
vấn, tổng kết kinh nghiệm, phương pháp chuyên gia, phương pháp khảo nghiệm
để thu thập thông tin.
7.3. Nhóm các phương pháp thống kê toán học: xử lý các số liệu để phân
tích rút ra nhận xét.
8.Câu hỏi nghiên cứu :

3


8.1 Quản lý hoạt động dạy học có tầm quan trọng như thế nào?
8.2 Quản lý hoạt động dạy học đáp ứng được những yêu cầu nào?
8.3.Có những biện pháp nào quản lý hoạt động dạy học?
9.Cấu trúc luận văn:
Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của một số hiệu trưởng
trường THCS
Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng
trường THCS

4


CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Ở TRƢỜNG `TRUNG HỌC CƠ SỞ
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
HĐDH là hoạt động đặc trưng căn bản nhất của nhà trường. Trong nhà
trường, hiệu trưởng là người đại diện cho quyền lực nhà nước điều hành và chịu
trách nhiệm về mọi hoạt động mà trọng tâm là hoạt động giáo dục - dạy học.
Công tác quản lý trường học của Hiệu trưởng chủ yếu là quản lý HĐDH với
mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.
Chính vì giáo dục có tầm quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi
dân tộc như vậy nên từ xa xưa đến nay luôn dành được sự quan tâm nghiên cứu
của các nhà khoa học để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục. Ở nước ta, Đảng và
Nhà nước đã đề cao vai trò giáo dục đối với sự phát triển của đất nước. Giáo dục
được xác định là quốc sách hàng đầu, toàn xã hội phải chăm lo cho sự nghiệp
giáo dục. Để nâng cao chất lượng, phát triển sự nghiệp giáo dục một trong
những yếu tố quan trọng có tính chất định hướng là vấn đề quản lý nâng cao
chất lượng dạy học. Điều này, được Đảng ta tiếp tục khẳng định tại Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XI: "Đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương
pháp dạy và học ở các cấp học, bậc học” [22, 133]
Những năm gần đây vấn đề QLGD được đặc biệt quan tâm với sự xuất hiện của
những công trình nghiên cứu khoa học,những bài viết trên báo,tạp chí,tài liệu
được dịch từ nước ngoài,nhiều tài liệu được xuất bản của những nhà nghiên cứu
về công tác giáo dục của một số tác giả
Tác giả Trần Ngọc Giao trong cuốn”Quản lý trường phổ thông” cũng đã bàn về
khoa học QL và QLGD.
Vì thế, việc nghiên cứu về lý luận dạy học và quản lý HĐDH phục vụ mục đích
nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề dành được sự quan tâm chú ý của
nhiều nhà nghiên cứu giáo dục. Nhiều đề tài nghiên cứu đã ra đời, đóng góp vào
kho tàng tri thức về khoa học quản lý giáo dục. Tác giả Nguyễn Thị Kim Oanh

5


với đề tài "Biện pháp quản lý HĐDH của hiệu trưởng các trường THCS thị xã
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ”( 2007),Lã Thanh Hà Thu với đề tài: "Biện pháp quản
lý HĐDH của hiệu trưởng các trường THCS công lập quận Nam Từ Liêm thành
phố Hà Nội” (2015);. Luận văn của các tác giả trên đã nêu lên các biện pháp
quản lý HĐDH của Hiệu trưởng trường THCS. Đó là những công trình có giá trị
về lý luận và thực tiễn, phù hợp với công việc của các tác giả trong thực hiện
chức trách Hiệu trưởng trường THCS, đồng thời cũng giúp cho các CBQL nhà
trường nói chung và các Hiệu trưởng trường THCS khác tham khảo để vận dụng
trong công tác quản lý của mình.
1.2. Những khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu
1.2.1. Quản lý
Quản lý hình thành và phát triển cùng với sự xuất hiện, phát triển của xã hội loài
người. Quản lý là một phạm trù tồn tại khách quan, được ra đời một cách tất yếu
do nhu cầu của mọi chế độ xã hội, mọi tổ chức, mọi quốc gia, mọi thời đại. Lao
động quản lý là một lĩnh vực lao động trí tuệ và thực tiễn phức tạp nhất của con
người, nhằm điều khiển lao động thúc đẩy xã hội phát triển trên tất cả các bình
diện. Khoa học quản lý cũng như nhiều khoa học xã hội -nhân văn khác gắn với
tiến trình phát triển của xã hội loài người, nó luôn mang tính lịch sử, tính giai
cấp, tính dân tộc, tính thời đại.
Theo tác giả Đặng Quốc Bảo:”Quản lý là quá trình gây tác động của chủ thể
quản lý đến đối tượng quản lý nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt được mục
đích tổ chức”. [14]
Tác giả Nguyễn Đức Trí cho rằng: "Quản lý là một quá trình tác động có định
hướng (có chủ định), có tổ chức, có lựa chọn trong số các tác động có thể có dựa
trên các thông tin về tình trạng và môi trường, nhằm giữ cho sự vận hành của đối
tượng ổn định và làm cho nó phát triển tới mục tiêu đã định". [16]
Tác giả Nguyễn Phúc Châu lại cho rằng: “Quản lý là sự tác động liên tục, có tổ
chức, có định hướng của chủ thể quản lý (người quản lý) lên khách thể quản lý

6


(những người bị quản lý) bằng việc sử dụng các phương tiện quản lý nhằm làm
cho tổ chức vận hành đạt tới mục tiêu quản lý” [17, 20]
Tuy có nhiều cách diễn đạt khái niệm về quản lý khác nhau nhưng tôi nhận thấy
các tác giả đều có một điểm chung thống nhất: Quản lý là một quá trình tác động
có định hướng,phù hợp quy luật khách quan của chủ thể quản lý đến đối tượng
quản lý,nhằm khai thác và tận dụng hiệu quả những tiềm năng và cơ hội của đối
tượng QL,để đạt được mục tiêu QL trong một môi trường luôn biến động.
1.2.2. Quản lý giáo dục
Trong thời đại ngày nay giáo dục đã trở thành nhân tố quyết định, động lực thúc
đẩy sự phát triển xã hội, vì chỉ có giáo dục mới đào tạo được nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội. Giáo dục đã trở thành mục tiêu phát
triển hàng đầu của tất cả các quốc gia trên thế giới. Giáo dục có vị trí quan trọng
như vậy nên quản lý giáo dục cũng có nhiều quan niệm khác nhau phụ thuộc vào
cách tiếp cận khác nhau.
Theo tác giả Đặng Quốc Bảo: "Quản lý giáo dục theo nghĩa tổng quát là hoạt
động điều hành phối hợp của các lực lượng xã hội, nhằm thúc đẩy công tác đào tạo
thế hệ trẻ theo yêu cầu của xã hội” [3, 31]
Tác giả Trần Kiểm lại quan niệm: " Quản lý giáo dục thực chất là những tác
động của công tác quản lý vào quá trình giáo dục (được tiến hành bởi giáo viên
và học sinh với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm hình thành và
phát triển toàn diện nhân cách

học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà

trường"[5, 26].
Mặc dù có nhiều quan niệm khác nhau về quản lý giáo dục nhưng đều thống
nhất cách hiểu đó là quá trình tác động có định hướng của người quản lý giáo
dục trong việc vận dụng những nguyên lý, phương pháp chung nhất của khoa
học quản lý vào lĩnh vực giáo dục, nhằm đạt mục tiêu mà giáo dục đã đề ra.
1.2.3. Quản lý nhà trường
Có thể xem quản lý trường học vừa có bản chất xã hội, vừa có bản chất sư
phạm. Khi thực hiện quản lý trường học của mình, các nhà quản lý phải kết hợp

7


hài hoà các khoa học: Giáo dục học, Xã hội học, Tâm lý học, Điều khiển học,
Khoa học quản lý v.v... Hoạt động dạy và học là hoạt động cơ bản nhất, chủ yếu
nhất trong các nhà trường, vì vậy quản lý trường học thực chất là quản lý hoạt
động của giáo viên và học sinh, từ đó có thể hiểu quản lý trường học là một hệ
thống những tác động sư phạm hợp lý có hướng đích của chủ thể quản lý đến tập
thể giáo viên học sinh, các lực lượng xã hội trong và ngoài trường, nhằm huy
động và phối hợp sức lực, trí tuệ của họ và mọi mặt hoạt động của nhà trường
vào việc hoàn thành có chất lượng và hiệu quả mục tiêu giáo dục. Quản lý nhà
trường có thể mô tả theo sơ đồ sau:
Chủ thể quản lý

Tập thể sư phạm

Các lực lượng XH
trong và ngoài trường

Học sinh

Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa các thành tố trong quản lý nhà trƣờng
Tác giả Phạm Minh Hạc cho rằng: "Quản lý nhà trường là thực hiện đường lối
giáo dục của Đảng, trong phạm vi trách nhiệm của mình, đưa nhà trường vận
hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo với
ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học sinh"."[8, 22].
Nhìn nhận một cách chung nhất thì quản lý nhà trường phổ thông thực chất là
tác động có định hướng, có kế hoạch của chủ thể quản lý lên tất cả các nguồn
lực, nhằm đẩy mạnh hoạt động của nhà trường theo nguyên lý giáo dục và tiến
tới mục tiêu giáo dục mà trọng tâm của nó là đưa HĐDH tiến lên trạng thái mới
về chất.
1.2.4. Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở
Theo Điều lệ Trường trung học thì trường trung học có nhiều hoạt động
trong đó trọng tâm là hoạt động dạy học.

8


1.2.5. Hoạt động dạy học
Theo thuyết hoạt động, dạy học gồm hai hoạt động: hoạt động dạy của thầy và
hoạt động học của trò. Mỗi hoạt động có mục đích, chức năng, nội dung và
phương pháp riêng nhưng chúng có gắn bó mật thiết với nhau, quy định lẫn
nhau, bổ sung cho nhau do hai chủ thể thực hiện đó là thầy và trò nhằm truyền
thụ và lĩnh hội tri thức khoa học, những kỹ năng và kỹ xảo, hoạt động nhận thức
và thực tiễn, để trên cơ sở đó hình thành thế giới quan, phát triển năng lực sáng
tạo và xây dựng các phẩm chất nhân cách cho học sinh.
1.2.5.1. Hoạt động dạy của giáo viên
Đó là hoạt động lãnh đạo, tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức - học tập của
HS, giúp HS tìm tòi khám phá tri thức, qua đó thực hiện có hiệu quả chức năng
học của bản thân. Hoạt động lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người GV đối với
hoạt động nhận thức - học tập của HS thể hiện như sau:
- Đề ra mục đích, yêu cầu nhận thức - học tập.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của mình và dự tính hoạt động tương ứng của
người học.
- Tổ chức thực hiện hoạt động dạy của mình với hoạt động nhận thức, học tập
tương ứng của người học.
- Kích thích tính tự giác, tính tích cực, chủ động, độc lập, sáng tạo của người học
bằng cách tạo nên nhu cầu, động cơ, hứng thú, khêu gợi tính tò mò, ham hiểu
biết của người học làm cho họ ý thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ học tập của mình.
- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học, qua đó mà có
những điều chỉnh, sửa chữa kịp thời những thiếu sót, sai lầm của người học cũng
như của chính người dạy.
1.2.5.2. Hoạt động học của học sinh
Là hoạt động tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động
nhận thức- học tập của người học nhằm thu nhận, xử lí và biến đổi thông tin bên

9


ngoài thành tri thức của bản thân, qua đó người học thể hiện mình, biến đổi
mình, tự làm phong phú những giá trị của mình.
Hoạt động học có hai chức năng thống nhất với nhau là: Lĩnh hội thông tin và tự
điều khiển quá trình chiếm lĩnh khái niệm của mình một cách tích cực, tự giác,
chủ động. Nội dung của hoạt động học bao gồm toàn bộ hệ thống khái niệm của
môn học, phương pháp đặc trưng của môn học, của khoa học đó với phương
pháp nhận thức độc đáo, phương pháp chiếm lĩnh khoa học để biến kiến thức
của nhân loại thành học vấn của bản thân.
1.2.5.3. Quá trình dạy học
Quá trình dạy học là quá trình hoạt động tương tác và thống nhất giữa giáo viên
và học sinh trong đó dưới tác động chủ đạo( tổ chức,điều khiển) của giáo viên,
học sinh tự giác, tích cực, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động học để thực hiện
các nhiệm vụ dạy học.
Các nhiệm vụ dạy học cơ bản là :
- Tổ chức, điều khiển người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học và hệ
thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng.
- Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển năng lực và những phẩm
chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo.
1.2.6. Quản lý hoạt động dạy học
HĐDH là hoạt động trung tâm của nhà trường, là một trong những hoạt động
giữ vai trò chủ đạo. Mặt khác, HĐDH còn là nền tảng cho tất cả các hoạt động
giáo dục khác trong nhà trường. Có thể nói rằng: dạy học là hoạt động giáo dục
cơ bản nhất, có vị trí nền tảng và chức năng chủ đạo trong quá trình giáo dục ở
nhà trường.
Quản lý HĐDH là điều khiển HĐDH vận hành một cách có kế hoạch, có tổ chức
và được chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm từng bước hướng vào
thực hiện các nhiệm vụ dạy học để đạt mục đích dạy học.
Quản lý HĐDH là một hệ thống những tác động có mục đích, có kế hoạch, hợp
quy luật của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong quá trình dạy học nhằm

10


đạt được mục tiêu dạy học. Quản lý HĐDH phải đồng thời quản lý hoạt động
dạy của giáo viên và quản lý hoạt động học của HS.
1.3. Vị trí,vai trò, nhiệm vụ của hiệu trƣởng trƣờng trung học cơ sở
Điều 54, Luật Giáo dục 2005 có ghi: "Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm
quản lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ
nhiệm, công nhận”.
HT có vị trí cao nhất, trunng tâm nhất trong việc điều hành và xử lí các công
việc, là người đi tiên phong, là cánh chim đầu đàn trong nhà trường. HT là thủ
trưởng đơn vị, là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động cuả nhà
trường. HT có thẩm quyền cao nhất về mặt hành chính và chuyên môn, thay mặt
nhà trường xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với cộng đồng, với các lực
lượng xã hội nói chung để tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giáo dục mang
định hướng xã hội chủ nghĩa cho trẻ em.
Điều 19, Khoản 1, Điều lệ trường trung học đã nêu rõ 10 nhiệm vụ và quyền hạn
của hiệu trưởng trường trung học.
a) Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;
b) Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3
Điều 20 của Điều lệ này;
c) Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế
hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng
trường và các cấp có thẩm quyền;
d) Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà
trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường
trình cấp có thẩm quyền quyết định;
đ) Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm
tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ
luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân
viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy
định của Nhà nước;

11


e) Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét
duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, ký xác nhận hoàn
thành chương trình tiểu học cho học sinh tiểu học (nếu có) của trường phổ thông
có nhiều cấp học và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;
g) Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;
h) Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên,
học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;
i) Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực
hiện công khai đối với nhà trường;
k) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng
các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
1.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THCS
Quản lý HĐDH phải đồng thời quản lý hoạt động dạy của giáo viên, hoạt
động học của học sinh và một số thành tố khác của quá trình dạy học. Các thành
tố đó sẽ phát huy tác dụng thông qua quy trình hoạt động của người dạy một
cách đồng bộ đúng nguyên tắc dạy học.
1.4.1. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên
Dạy học là một công việc đòi hỏi sự sáng tạo nhằm làm cho chương trình
phù hợp với thực tiễn. Để chương trình, sách giáo khoa phù hợp với học sinh
theo xu hướng đổi mới, đòi hỏi sự tham gia có trách nhiệm của đội ngũ giáo
viên vững về chuyên môn.
Dạy học hiện đại đặt ra yêu cầu cao đối với giáo viên về năng lực chuẩn đoán
tâm lý, sự vững vàng chuyên môn, năng lực lập kế hoạch, năng lực đánh giá kết
quả dạy học, điều chỉnh HĐDH. Chính vì vậy, Hiệu trưởng cần quan tâm đến
việc bồi dưỡng giáo viên, nâng cao phẩm chất và năng lực cho họ, vì đây là một
trong những nhân tố quyết định chất lượng dạy học.
1.4.1.1. Phân công giảng dạy đối với giáo viên

12


Phân công giảng dạy cho giáo viên thực chất là công tác tổ chức và công tác cán
bộ, hiệu trưởng cần thấu đáo chỗ mạnh, chỗ yếu, sở trường, hoàn cảnh của từng
giáo viên để sử dụng họ, tạo cho họ niềm tin trong nghề nghiệp.Từ đó, mỗi giáo
viên sẽ cố gắng để khẳng định mình trong tập thể sư phạm. Trong tình hình đội
ngũ giáo viên hiện nay, chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều,
vì vậy hiệu trưởng phải cân nhắc kỹ càng khi phân công giảng dạy cho giáo
viên.
Phân công giảng dạy cho giáo viên là một việc quan trọng, thu hút sự chú ý của
cả hiệu trưởng và giáo viên. Phân công sử dụng đúng sẽ mang lại kết quả to lớn,
ngược lại sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về tư tưởng tình cảm và sẽ ảnh
hưởng không tốt đến các mặt hoạt động của nhà trường.
Để có sự phân công hợp lý, hiệu trưởng cần quán triệt quan điểm phân công giáo
viên theo đúng khả năng, chuyên môn được đào tạo của mỗi giáo viên và theo
hướng phát triển. Hiệu trưởng cũng cần tin vào khả năng vươn lên của từng giáo
viên, không định kiến với bất cứ người nào. Mọi sự phân công đều cố gắng bảo
vệ uy tín nhân cách của giáo viên.
Trong phân công giảng dạy, phải xuất phát từ yêu cầu của việc giảng dạy và
quyền lợi học tập của toàn thể học sinh. Phân công giáo viên trước hết phải vì sự
tiến bộ của cả tập thể sư phạm, tạo điều kiện người giỏi kèm cặp người chưa có
kinh nghiệm, người còn yếu. Đồng thời chú ý đúng mức đến khả năng tiếp thu
kiến thức của học sinh.
Phân công công tác giảng dạy cho đội ngũ giáo viên một cách hợp lý, phù hợp
với tình hình thực tế của nhà trường sẽ góp phần quyết định nâng cao chất lượng
giảng dạy. Phân công đi đôi với công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho
đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng của người hiệu trưởng nhà trường nhằm ngày
càng hoàn thiện tay nghề của đội ngũ.
1.4.1.2. Quản lý việc thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình
Điều quan trọng hàng đầu của quản lý HĐDH là quán triệt các quy định về mục
tiêu, chương trình, nội dung được quy định tại điều 27 Luật giáo dục 2005.

13


Chương trình dạy học là văn bản pháp luật của Nhà nước do Bộ GD&ĐT ban
hành, quy định nội dung, phương pháp, hình thức dạy học các môn, thời gian
dạy học từng môn nhằm thực hiện yêu cầu, mục tiêu cấp học. Là căn cứ pháp lý
để các cấp quản lý tiến hành chỉ đạo, giám sát HĐDH của các trường. Đây cũng
là căn cứ pháp lý để Hiệu trưởng quản lý giáo viên theo yêu cầu của Bộ
GD&ĐT đã đề ra cho từng cấp học.
Chương trình quy định nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các môn,
thời gian dạy học từng môn, nhằm thực hiện yêu cầu, mục tiêu cấp học.
Về nguyên tắc, chương trình dạy học là pháp lệnh của Nhà nước do Bộ Giáo
dục- Đào tạo ban hành, người giáo viên phải thực hiện nghiêm chỉnh, không
được tùy tiện thay đổi, thêm bớt làm sai lệch chương trình dạy học.
Chương trình dạy học là công cụ chủ yếu để Nhà nước lãnh đạo và giám sát
HĐDH của nhà trường thông qua các cơ quan quản lý giáo dục. Đồng thời nó
cũng là căn cứ pháp lý để nhà trường và các giáo viên tiến hành tổ chức công tác
giảng dạy thống nhất trong phạm vi toàn quốc, học sinh tiến hành học tập theo
yêu cầu chung.Giáo viên cần nghiên cứu nắm vững chương trình môn học mà
mình phụ trách. Đồng thời cũng tìm hiểu, nghiên cứu chương trình các môn có
liên quan để có thể thiết lập mối quan hệ liên môn trong quá trình dạy học.
Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm quản lý đội ngũ giáo viên thực hiện đúng
yêu cầu của chương trình dạy học (trong tình huống cụ thể của từng địa phương
cần vận dụng linh hoạt trong chừng mực và phạm vi cho phép dưới sự chỉ đạo
của cấp trên).
Khi hiệu trưởng quản lý giáo viên thực hiện chương trình dạy học phải đảm bảo
các yêu cầu chủ yếu sau đây:
- Đảm bảo đúng nội dung kiến thức qui định của chương trình từng môn học,
không "giảm nhẹ" cũng không "nâng cao", "mở rộng" hơn so với yêu cầu
chương trình.

14


- Coi trọng tất cả các môn học, bảo đảm phân phối chương trình: số tiết học, số
bài học và trình tự thực hiện với những qui định về ôn tập, tổng kết, kiểm tra,
thi...
Để quản lý tốt vấn đề này, Hiệu trưởng cần:
+ Hiểu nguyên tắc, cấu trúc chương trình của từng môn học và phạm vi kiến
thức chung.
+ Nắm vững phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của bộ môn,
từ đó có kế hoạch chuẩn bị những phương tiện dạy học phù hợp.
+ Phổ biến những thay đổi về nội dung, phương pháp dạy học bộ môn, những
sửa đổi trong chương trình sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
+ Chỉ đạo tổ chuyên môn thảo luận những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giảng
dạy, những vấn đề mới trong chương trình dạy học để thống nhất thực hiện trong
cả năm học.
+ Cân đối các hoạt động trong năm học để đảm bảo thời gian cho giáo viên thực
hiện hết chương trình dạy học.
+ Hiệu trưởng theo dõi, nắm tình hình thực hiện chương trình dạy học của giáo
viên qua: sổ ghi đầu bài, sổ báo giảng, giáo án, thời khoá biểu, qua phản ánh của
Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, của các tổ chuyên môn để có kế hoạch
điều chỉnh thời gian học cho hợp lý, đảm bảo chương trình không bị cắt xén và
thực hiện đều ở các khối lớp.
1.4.1.3 Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp
Soạn bài là khâu quan trọng nhất trong việc chuẩn bị của GV cho giờ lên
lớp.Việc QL bài soạn,chuẩn bị lên lớp phải đảm bảo những yêu cầu cần thiết:
- Bảo đảm tính tư tưởng,tính giáo dục thông qua bài giảng.
- Thực hiện soạn bài đúng quy chế,soạn bài chu đáo trước khi lên chống việc
soạn bài để đối phó với việc kiểm tra
- Đảm bảo nội dung kiến thức khoa học chính xác mang tính giáo dục
Chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn nghiên cứu kỹ nội dung chương trình mà mình
giảng dạy,trao đổi kỹ trong nhóm dạy để thống nhất về mục đích yêu cầu,nội

15


dung,phương pháp,phương tiện,hình thức tổ chức dạy học.Trên cơ sở đó hướng
dẫn GV laaoj kế hoạch và thực hiện soạn bài theo kế hoạch và chuẩn bị làm
ĐDDH.
-Hướng dẫn GV sử dụng sách giáo khoa,sách GV,sách tham khảo và sử dụng
ĐDDH hiện đại.Hướng dẫn GV soạn giáo án điện tử để phát huy tối đa hiệu quả
của phương tiện dạy học hiện đại
1.4.1.4. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên
Hiệu trưởng chỉ đạo hoạt động giảng dạy của giáo viên thông qua ba hướng:
Một là chỉ đạo trực tiếp; hai là thông qua việc chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn;
ba là phối hợp với các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, để đảm bảo tính nghiêm minh,
sự nhất quán trong dạy học và để nâng cao chất lượng dạy học trong nhiều
trường hợp Hiệu trưởng cần phổ biến và tác động trực tiếp đến từng giáo viên
về những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất.
+Quản lý công tác chuẩn bị bài trước khi lên lớp của giáo viên.
Quản lý hoạt động dạy của giáo viên bắt đầu từ việc soạn bài. Bài soạn là một
bản kế hoạch lên lớp, là bản thiết kế cho học sinh hoạt động. Theo đặc điểm
từng môn học, giáo viên phát hiện ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa các phần kiến
thức trong bài, đồng thời nắm vững đặc điểm của học sinh. Ẩn chứa trong các
hoạt động của học sinh là sự tổ chức, hướng dẫn, động viên, khuyến khích của
giáo viên. Vì vậy, Hiệu trưởng cần chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn tổ chức thảo
luận, đánh giá bài soạn theo hướng đổi mới một cách chặt chẽ, trở thành quy
định nội bộ để mọi người thực hiện.
+Quản lý giờ dạy trên lớp của giáo viên.
HĐDH được thể hiện chủ yếu bằng hình thức dạy học trên lớp với những giờ lên
lớp và hệ thống bài học. Giờ lên lớp của giáo viên phản ánh toàn bộ khả năng
giảng dạy, sự nỗ lực cố gắng rèn luyện tay nghề cũng như tinh thần trách nhiệm
của họ. Trong giờ dạy trên lớp, mỗi công việc, mỗi thái độ biểu thị trước học
sinh của giáo viên đều là những chi tiết thể hiện phương pháp dạy học, phương
pháp đó còn được thể hiện ở sự hài hòa giữa công việc của thày và trò; ở sự cân

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×