Tải bản đầy đủ

Đề KT HKII

TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….

MÔN: Mi thuật

LỚP: 6

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Bộ đội”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành


Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh đúng theo chủ đề.
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương


TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….


MÔN: Mi thuật

LỚP: 7

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Tự chọn”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh theo ý thích
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương


TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….

MÔN: Mi thuật

LỚP: 8

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Gia đình”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh đúng theo chủ đề Gia đình
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật, thể hiện không khí đầm ấm của gia đình
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương


TRƯỜNG THCS CẢNH HÓA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2015 -2016

Họ tên: …………………………….…..……………………………..……..

SBD:

………………………………….

MÔN: Mi thuật

LỚP: 9

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ RA: Hãy vẽ một bức tranh đề tài “ Tự chọn”
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương

HƯỚNG DẪN CHẤM
Loại Đạt:
+ Hoàn thành một bức tranh theo ý thích.
+ Hình vẽ đẹp, sinh động, nêu bật được nội dung bức tranh
+ Bố cục có mảng chính, mảng phụ.
+ Màu sắc tươi sáng, nổi bật.
Loại Chưa đạt: Những bài còn lại
Chuyên môn trường

Nguyễn Tân Thành

Tổ duyệt

Hoàng Minh Đức

Giáo viên

Trần Thị Thu Hương
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×