Dự án ĐTXD bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc

Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
MỤC LỤC
MỤC LỤC....................................................................................................................1
MỞ ĐẦU.......................................................................................................................4
I. XUẤT XỨ DỰ ÁN....................................................................................................4
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH
GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM).........................................................5
III. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM...................................7
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN........................................................................................8
Chương 1......................................................................................................................9
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN........................................................................................9
1.1. TÊN DỰ ÁN..........................................................................................................9
1.2. CHỦ DỰ ÁN .........................................................................................................9
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN..............................................................................9
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN..................................................................9
1.4.1. Mục tiêu đầu tư...............................................................................................9
1.4.2. Quy mô dự án................................................................................................10
1.4.2.1. Vốn, nguồn vốn và hình thức đầu tư.....................................................10
1.4.2.2. Loại hình, quy mô khám chữa bệnh......................................................11
1.4.2.3. Quy mô xây dựng công trình.................................................................11
1.4.2.4. Trang thiết bị.........................................................................................11
1.4.2.5. Hoá chất sử dụng...................................................................................13
1.4.2.6. Tổ chức điều hành.................................................................................14
1.4.3. Kinh phí đầu tư xử lý môi trường................................................................15
1.4.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.............................................................................16
1.4.4.1. Cấp điện.................................................................................................16
1.4.4.2. Cấp nước................................................................................................16
1.4.4.3. Thoát nước.............................................................................................17
1.4.4.4. Hệ thống giao thông và sân vườn..........................................................18
1.4.5. Phương án xây dựng ...................................................................................18
1.4.5.1. Nội dung các hạng mục xây dựng.........................................................18
1.4.5.2. Giải pháp xây dựng................................................................................19
1.4.6. Tiến độ thực hiện..........................................................................................20
1.4.7. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án................................................................20
Chương 2....................................................................................................................21
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI.....................21
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG....................................................21
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất..........................................................21
2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thuỷ văn...............................................................21
2.1.2.1. Điều kiện về khí tượng..........................................................................21
2.1.2.1. Điều kiện về thuỷ văn............................................................................22
2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên...........................................23
2.1.3.1. Môi trường không khí ...........................................................................23
2.1.3.2. Môi trường nước ...................................................................................24
2.1.3.3. Môi trường đất ......................................................................................27
2.1.3.3. Môi trường sinh thái..............................................................................27
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI........................................................................27
2.2.1. Điều kiện về kinh tế......................................................................................27
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 1
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
2.2.1.1. Về tiểu thu công nghiệp và thương mại dịch vụ....................................27
2.2.1.2. Về sản xuất nông nghiệp.......................................................................27
2.2.2. Điều kiện về xã hội.......................................................................................28
2.2.2.1. Dân số và lao động ...............................................................................28
2.2.2.2. Giáo dục đào tạo ...................................................................................28
2.2.2.3. Y tế........................................................................................................29
2.2.1.4. Cơ sở hạ tầng.........................................................................................29
2.2.1.5. Quản lý đô thị........................................................................................29
2.2.2.6. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ...............................30
Chương 3....................................................................................................................31
ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.....................................................31
3.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ MẶT BẰNG, THI CÔNG XÂY DỰNG..................33
3.1.1. Các tác động có liên quan đến chất thải........................................................33
3.1.1.1. Tiếng ồn ................................................................................................33
3.1.1.2. Bụi.........................................................................................................35
3.1.1.3. Khí thải..................................................................................................36
3.1.1.4. Nước thải...............................................................................................37
3.1.1.5. Chất thải rắn...........................................................................................40
3.1.2. Các tác động không liên quan đến chất thải.................................................41
3.1.2.1. Nguồn gây tác động...............................................................................41
3.1.1.2. Đối tượng và quy mô bị tác động..........................................................41
3.1.1.3. Đánh giá tác động .................................................................................41
3.2. KHI BỆNH VIỆN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG........................................................42
3.2.1. Các tác động có liên quan đến chất thải........................................................43
3.2.1.1. Tiếng ồn.................................................................................................43
3.2.1.2. Bụi và khí thải........................................................................................44
3.2.1.3. Nước thải...............................................................................................49
3.2.1.4. Chất thải rắn...........................................................................................52
3.2.1.5. Tia phóng xạ (tia Rơnghen)...................................................................54
3.2.2. Các tác động không liên quan đến chất thải.................................................55
3.1.2.1. Nguồn gây tác động...............................................................................55
3.1.1.2. Đối tượng và quy mô bị tác động..........................................................55
3.1.1.3.Đánh giá tác động...................................................................................56
3.3. DỰ BÁO NHỮNG RỦI RO VỀ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG .................................56
3.3.1. Tai nạn lao động ..........................................................................................56
3.3.2. Sự cố về điện ...............................................................................................57
3.3.3. Sự cố cháy nổ...............................................................................................57
3.3.4. Sự cố từ hệ thống xử lý nước thải ...............................................................58
3.3.4. Sự cố do thiên tai ........................................................................................58
3.4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG....................................................59
3.4.1. Các phương pháp sử dụng trong đánh giá tác động môi trường...................59
3.4.2. Nhận xét mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá..................................59
Chương 4....................................................................................................................61
BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ
SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.............................................................................................61
4.1. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU.................................................61
4.1.1. Trong giai đoạn chuẩn bị và thi công xây dựng............................................61
4.1.1.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, bụi và khí thải...................................61
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 2
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
4.1.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải..........................................................62
4.1.1.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn.....................................................62
4.1.1.4. Giảm thiểu tác động do một số hoạt động khác....................................63
4.1.2. Khi bệnh viện đi vào hoạt động....................................................................64
4.1.2.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn, bụi và khí thải...................................64
4.1.2.2. Giảm thiểu tác động do nước thải..........................................................68
4.1.2.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn.....................................................78
4.1.2.4. Giảm thiểu tác động do tia phóng xạ.....................................................82
4.2. PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG..................................84
4.2.1. An toàn lao động...........................................................................................84
4.2.1.1. An toàn cho CBCNV xây dựng trên công trường.................................84
4.2.1.2. An toàn cho CBCNV làm việc tại Bệnh viện........................................85
4.2.2. An toàn về điện.............................................................................................86
4.2.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ.........................................................86
4.2.3.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ....................................................86
4.2.3.2. Ứng phó khi xảy ra cháy nổ...................................................................87
4.2.4. Biện pháp khắc phục sự cố từ hệ thống xử lý nước thải...............................88
4.2.5. Biện pháp chống thiên tai ............................................................................88
4.2.5. Biện pháp chống sét......................................................................................89
Chương 5 ...................................................................................................................90
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...........................90
5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG .................................................90
5.1.1. Giai đoạn thi công xây dựng bệnh viện........................................................90
5.1.2. Khi bệnh viện đi vào hoạt động....................................................................90
5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ...............................................91
5.2.1. Giám sát chất thải.........................................................................................91
5.2.2. Giám sát chất lượng môi trường xung quanh...............................................92
Chương 6....................................................................................................................94
THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.......................................................................94
6.1. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ................................................94
6.2. Ý KIẾN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP XÃ ..............................94
6.3. Ý KIẾN PHẢN HỒI VÀ CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN TRƯỚC CÁC Ý KIẾN
CỦA UBND CẤP XÃ VÀ UBMTTQ CẤP XÃ .............................................96
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................97
I. KẾT LUẬN.............................................................................................................97
II. KIẾN NGHỊ...........................................................................................................98
III. CAM KẾT............................................................................................................98
PHẦN PHỤ LỤC
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 3
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
MỞ ĐẦU
I. XUẤT XỨ DỰ ÁN
Đất nước ngày càng phát triển, xã hội ngày càng đi lên, đời sống nhân dân
từng bước được cải thiện và nâng cao. Do đó, việc ban hành Nghị định về chính
sách khuyến khích xã hội hoá đời sống sức khoẻ tinh thần lẫn vật chất là phù
hợp với xu thế phát triển và hội nhập, là việc làm cần thiết và chính đáng.
Trong những năm qua, cùng với xu thế phát triển chung của cả nước, tỉnh
Quảng Nam đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, đặc biệt là các lĩnh vực văn hoá
xã hội, tạo động lực thúc đẩy các địa phương trong tỉnh cùng phát triển. Công
tác y tế của tỉnh cũng không ngừng vươn lên, cố gắng phục vụ tốt nhân dân. Thế
nhưng việc chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho cộng đồng dân cư vẫn còn
gặp nhiều khó khăn, các bệnh viện luôn ở trong tình trạng quá tải.
Trước tình hình đó, Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc đã
quyết định đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc quy mô
400 giường trên khu đất ven sông Kỳ Phú thuộc khu tái định cư ADB tại
phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại
Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 01/9/2008.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc ra đời
phù hợp với Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về
chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, y tế, văn hoá, thể thao.
Khi đi vào hoạt động bệnh viện sẽ góp sức cùng ngành y tế Quảng Nam
giáo dục sức khoẻ, tham gia khám, chuẩn đoán và điều trị bệnh nhằm giải quyết
phần nào sự quá tải của các cơ sở y tế Nhà nước, cung cấp thêm loại hình dịch
vụ khám chữa bệnh theo nhu cầu cho nhân dân. Đặc biệt, bệnh viện sẽ ưu tiên
dành 20% số giường bệnh miễn phí cho người nghèo và giảm 50% viện phí cho
các đối tượng có thu nhập thấp và đối tượng chính sách.
Với mục tiêu phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, đồng thời đánh giá những
tác động tích cực, tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội từ hoạt động
của Dự án, Công ty Cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc đã phối hợp với cơ
quan tư vấn là Công ty Cổ phần Nam Kỳ và Trung tâm Quan trắc & Phân tích
môi trường Quảng Nam tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
“Dự án ĐTXD bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc” theo Luật bảo vệ
môi trường năm 2005.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 4
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
1. Các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực
hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án
- Luật bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày
29/11/2005 và Chủ tịch nước công bố ngày 12/12/2005, có hiệu lực từ ngày
01/07/2006.
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2008 về
việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Theo
đó dự án xây dựng bệnh viện với quy mô từ 50 giường bệnh trở lên phải lập báo
cáo đánh giá tác động môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải.
- Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của
Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên
và Môi Trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá
tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi Trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về
môi trường.
- Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 25/09/2007 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam.
- Các tài liệu, số liệu liên quan đến khu vực thực hiện dự án.
- Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc.
- Kết quả đo đạc, phân tích môi trường nền tại khu vực dự án do cơ quan
tư vấn phối hợp với Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ thực hiện.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 5
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Bộ Y tế tại quyết định số
3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động , 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.
- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 - Bệnh viện đa
khoa - Hướng dẫn thiết kế.
- Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số
43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế QCVN
02:2008/BTNMT ban hành kèm theo quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày
18/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tiêu chuẩn TCVN 5949-1998 (Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư -
Mức ồn tối đa cho phép)
- Tiêu chuẩn TCVN 5937-2005 (Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất
lượng không khí xung quanh)
- Tiêu chuẩn TCVN 5942-1995 (Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất
lượng nước mặt)
- Tiêu chuẩn TCVN 5944-1995 (Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất
lượng nước ngầm)
- Tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 (Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải)
- Tiêu chuẩn TCVN 6772-2000 (Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt -
Giới hạn ô nhiễm cho phép)
- Tiêu chuẩn TCVN 6561-1999 (Tiêu chuẩn An toàn bức xạ ion hoá tại
các cơ sở y tế)
3. Nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng
- Lê Thạc Cán, Đánh giá tác động môi trường phương pháp luận và kinh
nghiệm thực tiễn, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
- Lê Xuân Hồng, Cơ sở đánh giá tác động môi trường, NXB Thống kê, 2006.
- World health organization, Assessment of sources of air, water and land
pollution, Geneva, 1993.
- Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, Tập 1,2,3, NXB
Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2002.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 6
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
- Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB Khoa học và Kỹ thuật
Hà Nội, 1997.
- PGS.TSKH Nguyễn Xuân Nguyên, Nước thải và công nghệ xử lý nước
thải, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003.
- Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải đô thị, NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà
Nội, 2006.
- Lâm Minh Triết (chủ biên), Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân,
Xử lý nước thải Đô thị và Công nghiệp – Tính toán thiết kế công trình, NXB Đại
học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2004.
- Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái, Quản lý chất
thải rắn, NXB Xây dựng, Hà Nội, 2001.
- Các báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã được phê duyệt).
- Niên giám thống kê tỉnh Quảng Nam năm 2007.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2007,
phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 và số liệu thống kê của
phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
III. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM
- Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số
liệu khí tượng thuỷ văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án.
- Phương pháp điều tra, khảo sát: Trên cơ sở các tài liệu về môi trường đã
có sẵn, tiến hành điều tra, khảo sát khu vực dự án nhằm cập nhật, bổ sung các tài
liệu mới nhất, cũng như khảo sát hiện trạng môi trường trong khu vực Dự án.
- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí
nghiệm: Nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng môi trường không
khí, môi trường nước và tài nguyên sinh vật tại khu vực Dự án.
- Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập
năm 1993: Nhằm dự báo và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ các hoạt động
của Dự án.
- Phương pháp so sánh: Dùng để đánh giá các tác động trên cơ sở các tiêu
chuẩn, quy chuẩn Việt Nam hiện hành.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 7
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện
đa khoa sinh thái Hoàng Quốc do Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng
Quốc chủ trì thực hiện với sự tư vấn của Công ty cổ phần Nam Kỳ và Trung tâm
Quan trắc & Phân tích môi trường Quảng Nam.
 Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc
Đại diện: Ông Huỳnh Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Địa chỉ liên hệ: Lô E2, Cụm công nghiệp-TTCN Trường Xuân, phường
Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
* Những thành viên trực tiếp tham gia thực hiện báo cáo:
1. Nguyễn Quang Thành - Phó giám đốc
2. Nguyễn Văn Cúc - Trưởng phòng Kế hoạch
 Công ty cổ phần Nam Kỳ
Đại diện: Ông Hà Phước Tùng - Giám đốc
Địa chỉ liên hệ: 294 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
* Những thành viên trực tiếp tham gia thực hiện báo cáo ĐTM:
1. Nguyễn Dần Quang - Nhân viên
2. Nguyễn Khắc Hoa - Nhân viên
 Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam
Đại diện: Ông Lê Văn Việt – Phó Giám đốc phụ trách
Địa chỉ liên hệ: 102A/1 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam.
* Những thành viên trực tiếp tham gia thực hiện báo cáo ĐTM:
1. CN. Nguyễn Viết Thuận - Phó Giám đốc - Chủ trì
2. ThS. Nguyễn Văn Thanh - Chuyên viên
3. KS. Nguyễn Hoàng Tú - Chuyên viên
4. KS. Nguyễn Thế Công - Chuyên viên
5. KS. Trương Thị Trâm Chi - Chuyên viên
6. KS. Hoàng Thị Kim Chung - Chuyên viên
Và các thành viên khác của Trung tâm.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 8
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Chương 1
MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN
1.1. TÊN DỰ ÁN
Tên dự án: Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
1.2. CHỦ DỰ ÁN
Chủ dự án: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc
Đại diện: Ông Huỳnh Quốc Trung
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
Địa chỉ liên hệ: Lô E2, Cụm công nghiệp-TTCN Trường Xuân, phường
Trường Xuân, tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510)3.841344 – 3.841343
Email: Hoangquocjsc@gmail.com Website: www.hoangquoc.net.vn
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN
Dự án Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc được đầu tư xây dựng tại
phường Tân Thạnh - TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam.
Địa điểm thực hiện dự án nằm ven sông Kỳ Phú, cách trung tâm thành
phố Tam Kỳ khoảng 3 km về phía Đông, cách khu dân cư gần nhất khoảng 200
m về phía Đông Nam và tiếp giáp với khu dân cư đang quy hoạch phía Tây và
Tây Nam của dự án.
Ranh giới khu đất xây dựng án được xác định như sau:
+ Phía Đông Nam: giáp đường quy hoạch 17,5 m;
+ Phía Tây : giáp đường quy hoạch 17,5 m;
+ Phía Tây Bắc : giáp đường quy hoạch 17,5 m;
+ Phía Đông Bắc : giáp đường quy hoạch ven sông 27 m.
Tổng diện tích mặt bằng: 38.821 m
2
1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1.4.1. Mục tiêu đầu tư
- Xây dựng mới bệnh viện đa khoa với quy mô 400 giường, nhằm phục vụ
nhanh chóng và kịp thời cho nhu cầu khám chữa bệnh, góp phần giảm bớt sự quá
tải của các bệnh viện tuyến trên, đảm bảo yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 9
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Đồng thời, việc xây dựng mới bệnh viện tư nhân, tạo điều kiện cho người dân có
nhu cầu được lựa chọn loại dịch vụ, các y bác sỹ mà mình tin cậy để khám chữa
bệnh theo nguyện vọng.
- Xây dựng bệnh viện hoàn chỉnh và vững mạnh về độ ngũ chuyên môn
giỏi, đầu tư các thiết bị công nghệ kỹ thuật cao nhằm chuẩn đoán nhanh, chính
xác để rút ngắn thời gian điều trị và giảm chi phí chữa trị cho người bệnh.
1.4.2. Quy mô dự án
1.4.2.1. Vốn, nguồn vốn và hình thức đầu tư
* Tổng vốn đầu tư: 1.000.086.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn tỉ không trăm tám mươi sáu triệu đồng y)
Trong đó:
- Vốn cố định: 982.096.000.000 đồng
+ Xây lắp, giải toả đền bù: 361.300.000.000 đồng
+ Đầu tư trang thiết bị : 464.775.000.000 đồng
+ Kiến thiết cơ bản : 65.740.000.000 đồng
+ Dự phòng : 89.281.000.000 đồng
- Vốn lưu động: 17.990.000.000 đồng
+ Định phí : 28.250.000.000 đồng
+ Chi phí quản lý : 1.412.540.000 đồng
+ Chi phí dự phòng : 282.500.000 đồng
+ Bảo dưỡng thiết bị : 633.720.000 đồng
+ Vật tư + thuốc các loại : 2.700.000.000 đồng
+ Vốn dự trữ : 2.700.000.000 đồng
+ Vòng quay vốn lưu động: 2 vòng
* Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn tự có của Doanh nghiệp : 300.086.000.000 đồng
- Vốn vay bổ sung : 700.000.000.000 đồng
* Hình thức đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng mới hoàn toàn.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 10
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
1.4.2.2. Loại hình, quy mô khám chữa bệnh
Ước tính số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa
Hoàng Quốc được liệt kê dưới đây:
Bảng 1.1- Loại hình, quy mô khám chữa bệnh tại bệnh viện
TT Loại hình khám chữa bệnh
Quy mô
(lượt người/tháng)
1 Khám bệnh thông thường 6.000 – 7.000
2 Xét nghiệm, siêu âm, nội soi, X-quang 13.000 – 14.000
3 Phẫu thuật (tiểu, trung, đại phẫu) 2.000 – 2.500
4 Sinh + thủ thuật phụ khoa 2.000 – 3.000
5 Điều trị nội trú 3.000
6 Điều trị ngoại trú 1.000
7 Điều trị, chăm sóc sức khoẻ ngoại trú 1.500
1.4.2.3. Quy mô xây dựng công trình
Quy mô giường bệnh ở các khoa điều trị dự kiến là 400 giường bao gồm các
hạng mục được liệt kê như sau:
Bảng 1.2- Quy mô giường bệnh từng hạng mục của bệnh viện
TT Hạng mục
Quy mô
(giường)
1 Khoa khám bệnh và buồng cấp cứu 40
2 Khoa gây mê hồi sức nội - ngoại 40
3 Khoa nội 85
4 Khoa ngoại 90
5 Khoa nhi 40
6 Khoa sản 40
7 Khoa tai mũi họng 5
8 Khoa mắt 20
9 Khoa dịch vụ 40
1.4.2.4. Trang thiết bị
Bệnh viện sử dụng các máy móc, thiết bị mới hoàn toàn, trong đó một số sản
phẩm sản xuất trong nước còn phần lớn các trang thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài,
được liệt kê cụ thể dưới đây:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 11
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Bảng 1.3- Danh mục các máy móc, thiết bị của bệnh viện
TT Hạng mục ĐVT Số lượng
A Thiết bị trong nước
1 Giường Inox, nệm + Tủ đầu giường Cái 550 + 550
2 Bàn sanh + Dụng cụ sanh và khám phụ khoa Cái 10 + 20
3 Xe đẩy băng ca Inox + Xe lăn tay Cái 20 + 60
4 Dụng cụ xét nghiệm Bộ 20
5 Máy điện tim tự động Bộ 10
6 Máy đo điện não Bộ 4
7 HT rửa tay tiệt trùng MD 2.200T Cái 6
B Thiết bị nhập khẩu
1 Đèn mổ Bộ 6
2 Máy X-quang CIAM truyền hình Bộ 2
3 Máy gây mê giúp thở Cái 10
4 Máy giúp thở tự động Cái 10
5 Máy CT-scanner Cái 2
6 Máy chụp RMI Cái 2
7 Máy cắt đốt phẫu thuật Cái 6
8 Máy hút phẫu thuật Cái 6
9 Máy soi cổ tử cung Cái 5
10 Máy đốt điều trị Cái 4
11 Máy mổ nội soi (đủ bộ) Bộ 6
12 Máy theo dõi nồng độ O
2
, CO
2
, PO
2
Cái 30
13 Dụng cụ mổ đại + trung + tiểu phẩu Bộ 30
14 Máy giác hút sanh Bộ 10
15 Monitor theo dõi tim thai Bộ 20
16 Lồng ủ ấm thai nhi Bộ 20
17 Máy hút đàm Cái 20
18 Máy cắt đốt siêu âm Cái 4
19 Máy cắt đốt qua nội soi Cái 4
20 Dụng cụ nội soi các loại Bộ 16
21 Bình bốc hơi Halothom Bộ 6
22 Máy siêu âm đen trắng + màu Bộ 4 + 4
23 Máy siêu âm 3 chiều + 4 chiều Bộ 4 + 4
24 Máy đo điện tim 6 cần Cái 10
25 Máy X quang 500 MA truyền hình Bộ 4
26 Máy X quang di động Bộ 5
27 Máy chụp X quang toàn cảnh Cái 3
28 Máy chụp X quang răng Cái 2
29 Máy chụp X quang Mamography Cái 2
30 Cassette có màng tăng sáng các loại Cái 40
31 Máy in phim CT-RMI Cái 2
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 12
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
32 Đèn diệt trùng Cái 150
33 Hệ thống camera quan sát (8 mắt) Bộ 12
34 Xe cấp cứu Ambulance Chiếc 6
35 Hệ thống Oxy VACUM Bộ 1
36 Hệ thống khí trung tâm Bộ 1
37 Máy hấp Cái 6
38 Máy huyết học tự động Hamatil Bộ 4
39 Máy sinh hóa tự động Bộ 4
40 Máy xét nghiệm nước tiểu Clinitet Bộ 4
41 Máy lon đồ Modica Na, K, Cl Bộ 4
42 Máy đông máu 4 thông số Bộ 4
43 Kính hiển vi điện tử Bộ 10
44 Máy li tâm máu Bộ 4
45 Máy li tâm nước tiểu Cái 4
46 Đèn đọc Film X quang (1film và 2 film) Cái 20
47 Máy đo độ loãng xương Cái 4
48 Máy rửa phim X quang tự động Bộ 6
49 Máy nội soi dạ dày các loại Bộ 4
50 Máy nội soi đại tràng các loại Bộ 4
51 Máy nội soi phế quản, phổi Bộ 4
52 Máy nội soi TMH Bộ 4
53 Máy nội soi niệu (ống trứng) Bộ 4
54 Máy tán sỏi niệu Bộ 2
55 Máy điều hòa nhiệt độ Bộ 50
56 Máy tán sỏi niệu qua nội soi Bộ 6
57 Máy phát điện dự phòng 500 KVA Cái 2
58 Hệ thống xử lý nước thải HT 1
59 Lò đốt rác y tế HT 1
1.4.2.5. Hoá chất sử dụng
Bệnh viện sử dụng các hoá chất được sản xuất trong nước và các hoá chất
ngoại nhập, dưới đây là các hoá chất chính được sử dụng tại bệnh viện:
Bảng 1.4- Danh mục hoá chất sử dụng
TT Hoá chất Nguồn cung cấp
1 Acid Acetic Việt nam
2 Acid Salicylic (tinh thể) Trung Quốc
3 Acid Oxalic Trung Quốc
4 Acid Citric (tinh thể) Trung Quốc
5 Acid Chlohydric Trung Quốc
6 Acid Formic Trung Quốc
7 Acid Nitric Trung Quốc
8 Albumin Đức
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 13
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
9 Alpha Amylase Đức
10 Ampicillin 10 mcg Việt Nam
11 Alkanlin Phosphastese Đức
12 Bacitracin Việt Nam
13 CK-UV Đức
14 Cidezyme Mỹ
15 Các loại kháng huyết thanh Việt nam
16 EDTA 2,5 ml Tây Ban Nha
17 Formol Việt nam
18 Gentamycin 10 mcg Việt Nam
19 Hoá chất tiệt trùng phòng mổ Anios special DJP Pháp
20 Hoá chất giải điện đồ Pháp
21 Hemostat Đức
22 Hexagon HBsAg Đức
23 ISE fluid Pack 180 Mỹ
24 Natri citrat Trung Quốc
25 Natri hydroxyt Trung Quốc
26 Norfloxacin 10 mcg Việt Nam
27 Sulfolyer (dd ly giải hồng cầu) Đức
28 Stromatolyer (dd ly giải bạch cầu) Đức
29 Thuốc thử Hexagon Tropomin Pháp
30 Total protein liquicolor Đức
1.4.2.6. Tổ chức điều hành
a. Các phòng ban chức năng
- Cơ cấu phòng ban gồm: Phòng hành chính, phòng kế hoạch tổng hợp,
phòng y vụ, phòng tài chính quản trị.
- Các bộ phận:
+ Khu khám chữa bệnh gồm các khoa: Ngoại, Nội, Sản, Nhi, Răng - Hàm -
Mặt, Tai - Mũi - Họng.
+ Khu vực cận lâm sàng (cùng với khu khám bệnh): Siêu âm, Xét nghiệm,
điện tim, chụp X-quang, chụp CT.
+ Khu điều trị bệnh: Hồi sức cấp cứu, khoa ngoại, khoa sản, khoa nội,
khoa nhi.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 14
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
b. Đội ngũ nhân viên
Bảng 1.5- Số lượng nhân sự của bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
TT Nhân sự Số lượng
1 Thạc sỹ - Bác sỹ 200
2 Dược sỹ đại học 30
3 Dược sỹ trung học 50
4 Y sỹ, Y tá trung học 80
5 Hộ lý 80
6 Kỹ thuật viên 10
7 Nhân viên khoa dược 10
8 Hành chính 40
Tổng cộng 500
c. Nguồn nhân viên
- Đăng ký tuyển chọn cán bộ nhân viên trong nước và nước ngoài.
- Tuyển sinh từ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.
- Những bác sỹ làm việc ngoài giờ của bệnh viện đa khoa Quảng Nam.
- Mời các chuyên gia y tế nước ngoài về làm việc ngắn hạn và dài hạn tại
bệnh viện.
d. Chế độ làm việc
- Tuỳ theo khoa phòng, bộ phận chuyên môn, bệnh viện sẽ bố trí thời gian
làm việc cho phù hợp, đảm bảo chế độ làm việc 8 giờ/ngày theo các kíp trực,
thực hiện 24/24 giờ được phân công các ca trực liên tục, đảm bảo việc chăm sóc
bệnh nhân với phương châm “Lương y như từ mẫu”.
- Việc quản lý bệnh viện thực hiện theo chế độ thủ trưởng từng phòng và
khoa có người phụ trách. Hằng ngày, thực hiện chế độ giao ca từng khoa và toàn
bệnh viện. Bệnh viện tổ chức công đoàn mua bảo hiểm xã hội, y tế, công đoàn
nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
1.4.3. Kinh phí đầu tư xử lý môi trường
* Dự toán kinh phí đầu tư cho các công trình xử lý môi trường
- Hệ thống thu gom và xử lý nước thải: 2.500.000.000 đồng
- Thu gom, xử lý chất thải rắn y tế : 4.000.000.000 đồng
- Hệ thống PCCC : 1.500.000.000 đồng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 15
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
- Hệ thống chống sét : 1.000.000.000 đồng
- Trồng cây xanh : 5.000.000.000 đồng
* Dự toán kinh phí vận hành
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải:
+ Chi phí điện năng : 20.000.000 đồng/năm
+ Chi phí hoá chất : 10.000.000 đồng/năm
+ Chi phí quản lý (nhân công) : 25.000.000 đồng/năm
+ Chi phí sửa chữa : 25.000.000 đồng/năm
Vậy: Chi phí vận hành trong 1 năm: 80.000.000 đồng
- Vận hành lò đốt rác y tế:
+ Chi phí điện năng : 10.000.000 đồng/năm
+ Chi phí nhiên liệu : 30.000.000 đồng/năm
+ Chi phí quản lý (nhân công) : 25.000.000 đồng/năm
+ Chi phí sửa chữa : 20.000.000 đồng/năm
Vậy: Chi phí vận hành trong 1 năm: 85.000.000 đồng
1.4.4. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
1.4.4.1. Cấp điện
- Nguồn cung cấp điện cho bệnh viện sẽ được lấy từ mạng lưới điện Quốc
gia tại địa bàn. Chủ đầu tư sẽ thoả thuận với Điện lực tỉnh về điểm đấu nối điện
khi dự án được phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.
- Xung quanh bệnh viện sử dụng hệ thống đường dây cáp điện CADIVI
tiết diện 150 mm
2
.
- Ngoài ra, để đề phòng trường hợp mất điện từ lưới điện Quốc gia, bệnh
viện sẽ đầu tư một máy phát điện 500 KVA, đảm bảo nguồn điện được cấp liên
tục cho hoạt động của bệnh viện.
1.4.4.2. Cấp nước
a. Nguồn cung cấp nước
Nước sinh hoạt sử dụng nước của nhà máy nước thành phố Tam Kỳ, bằng
hệ thống đường ống PVC φ200. Để đảm bảo chất lượng nước ổn định, Chủ Dự
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 16
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
án đầu tư xây dựng bể chứa nước theo nhu cầu sử dụng, đồng thời để phòng khi
có sự cố hoả hoạn xảy ra.
b. Nhu cầu dùng nước
Tính toán nhu cầu sử dụng nước tại bệnh viện theo TCVN 4513 – 88
(Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế) như sau:
- Nhu cầu nước cho bệnh nhân:
Q
1
= N
1
x q
bv
= 400 x 400 = 160 (m
3
/ngđ)
Trong đó: + N
1
: Số giường bệnh, N
1
= 400 giường.
+ q
bv
: Tiêu chuẩn cấp nước cho 1 giường bệnh, q
bv
= 400 l/người/ngđ.
- Nhu cầu nước cho CBCNV:
Q
2
= 20%Q
1
= 20% x 160 = 32 (m
3
/ngđ)
- Nhu cầu dùng nước cho người phục vụ bệnh nhân:
Q
3
= 30%Q
1
= 30% x 160 = 48 (m
3
/ngđ)
- Nhu cầu tưới nước:
Q
t
= F x q
t
= 20.550 x 4 = 82 (m
3
/ngđ)
Trong đó: + F: diện tích vườn hoa, F = 20.550 m
2
+ q
t
: Tiêu chuẩn tưới nước, q
t
= 4 l/m
2
/lần (mỗi ngày tưới 1 lần)
- Nhu cầu nước dự trữ cứu hoả:
Tính toán theo TCVN 2622-1995 (Phòng cháy, chống cháy cho nhà và
công trình – Yêu cầu thiết kế)
Lượng nước dự trữ yêu cầu phải đảm bảo chữa cháy trong vòng 2 giờ bổ
sung nước liên tục
Qcc = q
cc
x t = 15 x 3600 x 2 = 108 (m
3
/ngđ)
Với q
cc
: Lưu lượng nước chữa cháy trong 1 giây (cho loại hình bệnh viện
với quy mô 400 giường bệnh), q
cc
= 15 l/s.
Như vậy, tổng lượng nước sử dụng trong một ngày đêm là:
Q = Q
1
+ Q
2
+ Q
3
+ Q
t
+ Q
cc
= 322 (m
3
/ngđ)
1.4.4.3. Thoát nước
- Nước mưa chảy tràn theo hệ thống mương dọc đường nội bộ của bệnh
viện rồi thoát ra sông Kỳ Phú.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 17
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
- Nước thải vệ sinh được xử lý sơ bộ trước khi xử lý triệt để tại hệ thống
xử lý nước thải tập trung của bệnh viện.
- Nước thải ra từ quá trình rửa phim, giặt giũ được xử lý sơ bộ tại hầm
riêng trước khi đưa ra hệ thống xử lý nước thải tập trung.
- Nước thải sinh hoạt và nước thải y tế được tập trung xử lý tại hệ thống
xử lý nước thải trước khi thải ra sông Kỳ Phú.
1.4.4.4. Hệ thống giao thông và sân vườn
- Quy hoạch hệ thống đường nội bộ đảm bảo tính liên hoàn, hợp lý, thuận
tiện cho việc đi lại và đảm bảo đủ lớn để xe di chuyển dễ dàng khi có sự cố.
Đường nội bộ sử dụng bêtông đá 4x6 mác 150 dày 100 làm nền, bên trên là lớp
bêtông đá 1x2 mác 200 dày 50.
- Sân vườn tổ chức trồng cây xanh có tán lớn để tạo bóng mát, cải thiện khí
hậu khu bệnh viện, phần còn lại trồng cỏ và hoa để trang trí, tạo mỹ quan, đồng
thời góp phần làm giảm bức xạ Mặt trời, hạn chế không khí oi bức giữa trưa
nắng.
1.4.5. Phương án xây dựng
1.4.5.1. Nội dung các hạng mục xây dựng
Bảng 1.6 – Bảng các hạng mục công trình của bệnh viện
TT Hạng mục công trình
Diện tích
(m
2
)
Tầng cao
xây dựng
1
Khối khám chữa bệnh
- Cấp cứu
- Khám chữa bệnh
- Hành chính
- Kỹ thuật
- Các khu chức năng
3.500 9 tầng
2 Khu cách ly (Các khoa lây nhiễm) 550 2 tầng
3 Khu nghỉ dưỡng (gồm 6 biệt thự) 540 1,5 tầng
4 Khu ở thân nhân 640 2 tầng
5 Nhà điều hành 490 2 tầng
6 Khu ở chuyên gia (gồm 2 block) 940 2 tầng
7 Nhà để xe 350 1 tầng
8 Nhà đại thể 112 1 tầng
9 Nhà bảo vệ 80 1 tầng
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 18
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
10 Khu xử lý chất thải 112 1 tầng
11
Vườn hoa nội bộ
- Vườn hoa, tượng đài
- Hồ nước
- Cây xanh cách ly
- Đường đi dạo
11.882
12
Vườn hoa công cộng
- Vườn hoa
- Hồ nước
- Đường đi dạo
8.668
13 Đất giao thông hạ tầng 10.957
Tổng cộng 38.821
Nguồn: Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
1.4.5.2. Giải pháp xây dựng
Công trình được xây dựng trên nền đất yếu, cường độ chịu lực của đất từ
4 – 0,5 kg/cm
2
nên giải pháp xây dựng được thực hiện như sau:
- Phần kết cấu: Gia cố móng bằng cột BTCT 300 x 300, chiều dài dựa vào
kết quả khảo sát địa chất khu vực là 48 m, móng BTCT mác 200. Cột đà BTCT,
công trình gồm 9 tầng và sàn mái bằng BTCT kết cấu tuân thủ nghiêm ngặt theo
tiêu chuẩn xây dựng quy định.
- Phần kiến trúc:
Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc là công trình phục vụ chuyên
ngành đòi hỏi phải sử dụng nhiều vật liệu xây dựng và thiết bị đặc chủng nhằm
tránh ô nhiễm môi trường và đảm bảo vô trùng, vì vậy giải pháp sử dụng vật liệu
xây dựng được thực hiện như sau:
+ Toàn bộ tường ốp gạch men 200 x 250, cao 1,5 m (6 lớp) bao gồm:
Tường trong phòng và tường hành lang, hệ thống phòng mổ sử dụng gạch men
kích thước lớn hơn 250 x 400.
+ Phần tường trần không được ốp gạch men sẽ sử dụng trét mastic + sơn
flinkote, sử dụng sơn ICI đặc chủng cho từng khu vực cũng như sử dụng từng
loại riêng biệt cho cả bên trong và bên ngoài.
+ Hệ thống phần phòng mổ đóng trần thạch cao, khung nổi, sơn đặc
chủng (có thể lau chùi dễ dàng).
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 19
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
+ Toàn bộ cửa (cửa đi và cửa sổ) sử dụng cửa inox kín có khung bảo vệ,
riêng hệ thống phòng mổ sử dụng cửa inox lambri có gắn hệ thống tự động.
1.4.6. Tiến độ thực hiện
Tổng tiến độ: 31 tháng kể từ khi công trình khởi công thực hiện.
- Khởi công xây dựng: Ngay sau khi có giấy phép xây dựng.
- Thời gian xây dựng: 24 tháng kể từ ngày khởi công.
- Thời gian xây dựng các công trình xử lý môi trường: Từ tháng thứ 20
đến tháng thứ 25 kể từ ngày khởi công.
- Thời gian lắp đặt thiết bị: Từ tháng thứ 20 kể từ ngày khởi công.
- Hoàn thiện công trình: Từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30 kể từ ngày khởi công.
- Chính thức đi vào hoạt động : Tháng thứ 31 kể từ ngày khởi công.
1.4.7. Ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án
Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc có những
ý nghĩa về mặt kinh tế - xã hội như sau:
- Cùng với bệnh viện nhà nước điều trị và chăm sóc sức khoẻ cho nhân
dân tại tỉnh nhà và các tỉnh lân cận, giảm bớt sự quá tải của các bệnh viện công,
hạn chế tử vong do phải chuyển đi xa, giảm bớt sự tốn kém cho người điều trị.
- Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc khi đi vào hoạt động sẽ thu hút
thêm nguồn lao động ngành y có chuyên môn nghiệp vụ cao, giải quyết việc làm
và tạo thu nhập chính đáng cho số cán bộ phục vụ trực tiếp và một số bác sỹ liên
kết từ bệnh viện bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam. Đồng thời khi bệnh viện
hoạt động sẽ tạo ra một số loại hình dịch vụ góp phần giải quyết một số lao động
nhàn rỗi.
Sự ra đời của bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc hoàn toàn phù hợp
với yêu của xã hội hiện tại và tương lai. Đồng thời cho thấy sự quan tâm của
lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện xã hội hoá y tế và tạo điều kiện cho
đầu tư nước ngoài vào tỉnh nhà.
ơ
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 20
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Chương 2
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI
2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa hình, địa chất
Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc được xây dựng tại phường Tân
Thạnh – TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam. Nằm trong vùng nội thành của thành phố
Tam Kỳ, cách Quốc lộ 1A khoảng 700 m về phía Đông, cách trung tâm cách
thành phố Đà Nẵng khoảng 70 km về phía Đông Nam, cách trung tâm thành phố
Quảng Ngãi khoảng 65 km về phía Đông Bắc và khá gần khu dân cư mới đang
được quy hoạch.
- Khu vực công trình có địa hình trũng thấp nên phải san lấp mặt bằng để
đạt cao trình vượt lũ trước khi tiến hành thi công xây dựng.
- Theo kết quả khoan khảo sát địa chất công trình tại khu vực dự án:
+ Lớp 1: Lớp đất nguyên thổ pha tạp chất hữu cơ bị phân huỷ xen lẫn
cát, lớp đất này có cường độ biến thiến 0,2 – 0,4 kg.
+ Lớp 2: Đất sét màu xám lẫn nhiều chất hữu cơ và bột cát ở trạng thái
dẻo mềm đến dẻo nhão, có chỗ là dạng bùn sét.
+ Lớp 3: Đất sét màu xám lẫn đất bột và cát nhuyễn trạng thái chảy dẻo
đến dẻo nhão.
+ Lớp 4: Cát hạt mịn màu xám xanh, đôi chỗ có lẫn bùn, trạng thái chặt,
mực nước ngầm dao động cách mặt đất trung bình từ 1,7 – 2,2 m.
2.1.2. Điều kiện về khí tượng – thuỷ văn
Vị trí thực hiện Dự án thuộc địa phận TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nên
điều kiện khí tượng thuỷ văn mang đặc tính của khu vực tỉnh Quảng Nam và khí
hậu nhiệt đới gió mùa.
2.1.2.1. Điều kiện về khí tượng
Theo số liệu đo đạc năm 2007 của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn
tỉnh Quảng Nam, các đặc trưng khí hậu tỉnh Quảng Nam cụ thể:
a) Nhiệt độ không khí
Nhiệt độ trung bình năm là 25,8
0
C, nhiệt độ trung bình cao nhất là 29,3
0
C
vào tháng 6, nhiệt độ trung bình thấp nhất là 21,2
0
C vào tháng 1. Biên độ nhiệt
ngày đêm đạt giá trị lớn nhất trong mùa có gió Tây Nam.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 21
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
b) Số giờ nắng
Số giờ nắng trung bình năm là 2.026 giờ, tháng có số giờ nắng ít nhất là
39 giờ vào tháng 1, tháng có số giờ nắng nhiều nhất là 279 giờ vào tháng 7.
c) Độ ẩm không khí
Độ ẩm trung bình năm là 86%, độ ẩm trung bình thấp nhất được ghi nhận
là 78% vào tháng 6, độ ẩm trung bình cao nhất được ghi nhận là 92% vào tháng
1 và tháng 10.
d) Mưa
Hằng năm, tại khu vực Quảng Nam có một mùa mưa và một mùa khô.
Mùa mưa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12, mưa lớn tập trung vào tháng 10 và
11. Các tháng có ít mưa nhất trong năm từ tháng 4 – 7.
Lượng mưa trung bình năm là 287 mm, lượng mưa trung bình nhỏ nhất là
18 mm vào tháng 6, lượng mưa trung bình lớn nhất là 1.196 mm vào tháng 11.
e) Gió
Chế độ gió khu vực Dự án chia 2 mùa rõ rệt:
+ Gió Đông Bắc kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.
+ Gió Nam, Đông Nam và Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 9.
Tần suất của hướng gió Đông Bắc chiếm khoảng 50÷70%, trong đó gió có
tốc độ 6÷10 m/s chiếm ưu thế và đạt tới 40%; gió có tốc độ 10÷15 m/s đạt
khoảng 15% và có sự xuất hiện của gió vượt quá 20 m/s.
Tần suất của hướng gió Nam, Đông Nam và Tây Nam chiếm khoảng
35÷60%, trong đó gió có tốc độ 6÷10 m/s chiếm ưu thế và đạt khoảng 35%; gió
có tốc độ 11÷15 m/s đạt khoảng 15% (vào tháng 7).
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Quảng Nam
2.1.2.1. Điều kiện về thuỷ văn
Khu vực xây dựng Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc cách sông
Kỳ Phú khoảng 150 m về phía Tây. Sông Kỳ Phú nối tiếp sông Bàn Thạch kể từ
cầu Kỳ Phú về phía hạ lưu.
Sông Bàn Thạch là một những con sông lớn của thành phố Tam Kỳ. Sông
Bàn Thạch hợp lưu với sông Tam Kỳ từ phía Tây Nam xuống khu phía Đông
của thành phố hình thành sông Trường Giang rồi đổ ra Biển Đông. Lưu lượng
lớn nhất ghi nhận được tại sông Bàn Thạch là 96,6 m
3
/s.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 22
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Hệ thống sông này chịu tác động của thủy triều, chủ yếu là chế độ bán
nhật triều, thường bị nhiễm mặn trong mùa khô. Mức thuỷ triều cao nhất và thấp
nhất trong mùa khô phân biệt là 0,46 m và - 0,56 m với mức độ thay đổi của
thuỷ triều là 1 m.
Bảng 2.1- Mức lũ tại sông Bàn Thạch
Tần suất lũ 5% 10% 20% 50%
Chu kỳ tái diễn 1 lần trong 20
năm
1 lần trong 10
năm
1 lần trong
5 năm
1 lần trong
2 năm
Mực nước (m) 3,75 3,20 2,90 2,20
Khu vực thực hiện dự án nằm ven sông Kỳ Phú nên chịu tác động rất lớn
do chế độ thuỷ văn của tuyến sông này. Vùng dự án thường xảy ra tình trạng ngập
lụt trên diện rộng vào mùa mưa. Do đó trước khi tiến hành xây dựng công trình
Chủ dự án sẽ nâng cao cốt nền đến cao trình 3,1 m. Đây là cao trình phù hợp với
quy hoạch tổng thể của thành phố Tam Kỳ, có khả năng hạn chế được các trận lũ
nhỏ và trung bình. Đối với các trận lũ lớn, trong quá trình hoạt động Chủ Dự án
sẽ có các giải pháp phòng chống thiên tai (trình bày cụ thể ở mục 4.2.5).
2.1.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên
Để đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng môi trường khu vực, đơn vị tư vấn
phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ tiến hành khảo
sát, lấy mẫu tại một số vị trí đặc trưng của khu vực Dự án và vùng lân cận và
phân tích một số chỉ tiêu đặc trưng. Đây được xem là số liệu nền để theo dõi sự
biến đổi môi trường có thể gây ra bởi các hoạt động của dự án trong thời gian tới.
2.1.3.1. Môi trường không khí
Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy khu vực thực hiện dự án không nằm gần
những tuyến đường trung tâm của thành phố Tam Kỳ nên lượng xe lưu thông
qua lại không nhiều. Hiện tại khu vực chưa có các cơ sở sản xuất công nghiệp
do đó mức độ ảnh hưởng từ các nguồn gây ô nhiễm đến môi trường không khí là
không đáng kể. Chất lượng môi trường không khí khu vực còn khá trong lành,
chưa thấy dấu hiệu bị ô nhiễm môi trường.
Để đánh giá sơ bộ hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực
dự án các đơn vị tư vấn đã tiến hành lấy 02 mẫu không khí tại hai vị trí khác nhau
(01 mẫu trong khu vực dự án và 01 mẫu cách khu vực Dự án khoảng 100 m về
hướng Tây Nam). Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí được thể
hiện ở bảng 2.2:
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 23
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Bảng 2.2 – Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường không khí tại khu vực Dự án
T
T
Chỉ tiêu
Phương pháp
phân tích
ĐVT
Kết quả phân tích
TCVN
5937-2005
KK1 KK2
1 Nhiệt độ Đo trực tiếp
0
C 26,8 26,6 -
2 Độ ẩm Đo trực tiếp % 87 85 -
3 Tiếng ồn TCVN 5949-1995 dBA 62,2 60,4 50
(
*
)
4 Vận tốc gió KTTV-TCN-2001 m/s 0,4 0,4 -
5 Hướng gió KTTV-TCN-2001 - NE NE -
6 VOC
Hấp thụ trên ống
than và đo trên máy
sắc ký khí GC/FID
mg/m
3
KPH KPH KPH
7 NO
x
TCVN 6137-1996 mg/m
3
0,006 0,005 0,2
8 SO
x
TCVN 5971-1995 mg/m
3
0,002 0,002 0,35
9 CO TCVN 5972-1995 mg/m
3
1,06 1,02 30
10 Bụi TCVN 5067-1996 mg/m
3
0,25 0,22 0,3
Nguồn: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc.
Ghi chú: - TCVN 5937-2005: Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.
- (*): TCVN 5949:1998: Âm học – Tiếng ồn khu vực công cộng và dân
cư – Mức ồn tối đa cho phép (đối với khu vực đặc biệt yên tĩnh, từ 6h – 18h).
- KPH: Không phát hiện.
- Thời gian lấy mẫu:02/12/2008
- Vị trí lấy mẫu:
+ KK
1
: Trong khu vực Dự án;
+ KK
2
: Cách khu vực Dự án khoảng 100 m về hướng Tây Nam.
Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy tất các các chỉ tiêu phân tích đều nằm
trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 5937-2005). Điều này
phù hợp với tình tình thực tế tại khu vực triển khai Dự án.
2.1.3.2. Môi trường nước
a. Môi trường nước mặt
Tại thời điểm lấy mẫu, chúng tôi không thấy rác rưởi trôi nổi trên bề mặt
và hai bên bờ, nước sông khá trong do mật độ dân cư tại đây còn thấp, xung
quanh chưa có các cơ sản xuất công nghiệp. Sơ bộ có thể đánh giá sông Kỳ Phú
đoạn gần khu vực thực hiện dự án vẫn chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm môi trường.
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 24
Báo cáo ĐTM Dự án ĐTXD Bệnh viện đa khoa sinh thái Hoàng Quốc
Để kiểm tra chất lượng môi trường nước sông Kỳ phú đoạn qua khu vực dự
án các đơn vị tư vấn đã tiến hành lấy 03 mẫu nước tại hai vị trí trên đoạn sông này.
Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường nước mặt được thể hiện ở bảng 2.3:
Bảng 2.3 – Kết quả phân tích các chỉ tiêu nước mặt trong khu vực Dự án
TT Chỉ tiêu Phương pháp
phân tích
ĐVT Kết quả phân tích TCVN
5942-1995
(loại B)
NM1 NM2 NM3
1 pH TCVN 6492-2000 - 7,46 7,45 7,60 5,5 – 9
2 SS TCVN 6625-2000 mg/l 36 29,01 30,14 80
3 BOD
5
TCVN 6664-2000 mg/l 2,2 3,8 4,0 < 25
4 COD TCVN 6491-1999 mg/l 5 8 8 < 35
5 Cl ˉ TCVN 6494-2000 mg/l 14,54 13,12 20,50 -
6 NO
3
ˉ TCVN 6494-2000 mg/l 1,729 2,303 2,378 15
7 Fe tổng TCVN 6177-1996 mg/l 1,036 0,502 0,512 2
8 NH
4
+
TCVN 6179-1-1996 mg/l 0,996 0,920 0,928 1
9 Cu TCVN 6193-1996 mg/l 0,00237 0,00127 0,00129 1
10 Hg TCVN 5991-1995 mg/l KPH 0,00032 0,00036 0,002
11 Zn TCVN 6193-1996 mg/l 0,01011 0,00685 0,00692 2
12 Dầu mỡ TCVN 7875-2008 mg/l 0,2 0,2 0,24 0,3
13 Coliform TCVN 6187-2-1996 MPN/100ml 95 100 110 10.000
Nguồn: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc.
Ghi chú: - TCVN 5942-1995 (cột B): Chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng
nước mặt. Áp dụng đối với nước mặt không dùng làm nguồn cấp nước sinh hoạt.
- KPH: Không phát hiện.
- Vị trí lấy mẫu:+ NM1: tại khu vực xả nước thải dự kiến.
+ NM2: cách khu vực xả thải khoảng 100 m về phí Nam.
+ NM3: cách khu vực xả thải khoảng 100 m về phí Bắc.
- Thời gian lấy mẫu: + NM1: vào lúc 8h ngày 02/12/2008.
+ NM2: vào lúc 8h ngày 08/01/2009.
+ NM3: vào lúc 16h ngày 08/01/2009.
Nhận xét: Kết quả phân tích mẫu nước mặt được so sánh với TCVN 5942-1995
(loại B) cho thấy: Tất cả các chỉ tiêu của mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần XD – TM & DV Hoàng Quốc 25

Generate time = 0.088162899017334 s. Memory usage = 2.03 MB