quy trình kiểm soát và kiểm tra chất lượng gỗ.doc

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP
QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
Kính gửi: Công CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
Đường Đt 747, khu phố 7, thị trấn Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương.
ĐT: 0650 3 642 004 Fax: 0650 3 642 006
Email: contact@truongthanh.com
Tôi tên: LÊ PHAN QUANG HẬU
Mssv: 08610556
Email: mr.quanghau@gmail.com
Đt : 0938 3456 63
Là sinh viên khoa: Quản trị doanh nghiệp Khóa học: 2009-2011
Đại học Bình Dương, Sau đây là nội dung thực tập tại Công ty
Địa điểm: Công Ty CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
Ngày bắt đầu: 14/02/2011 ngày kết thúc: 05/05/2011
Đăng ký lịch làm việc/ thực tập: 4 ngày/ buổi/tuần
Người hướng dẫn:……………………………………………
Trang 1/5
NỘI DUNG THỰC TẬP
I- Mục đích thực tập:
Qua đơt thực tập, em sẽ hiểu rõ hơn về công tác quản lý chất lượng tại
một doanh nghiệp chế biến gỗ mà cụ thể là Công ty Cổ phần Chế biến
Gỗ Trường Thành. Được tận mắt chứng kiến và quan sát cách áp dụng
các lý thuyết quản lý chất lượng vào thực tiễn giúp chúng em, hiểu rõ
hơn về các phương pháp và công cụ kiểm soát chất lượng mà chúng em
đã được giảng viên giảng dạy.
II- Phương pháp – Kế hoạch thực tập:
A- Phương pháp:
1- Đọc kỹ các bài học lý thuyết về quản lý chất lượng như:
- Các khái niệm thường dung trong lĩnh vực quản lý chất lượng.
- Tám nguyên tắc quản lý chất lượng.
- Các công cụ kỹ thuật thống kê giúp kiểm soát và cải tiến chất lượng.
- Các loại hình và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Các hệ thống quản lý thường được áp dụng tại doanh nghiệp: 5S,
ISO 9001:2008, SA 8000…
2- Đến thực tế doanh nghiệp, quan sát hoạt động cụ thể của đội ngũ cán
bộ quản lý chất lượng, xem các báo cáo thống kê tình hình chất
lượng cụ thể, phân tích tình trạng quản lý chất lượng hiện tại của
doanh nghiệp bằng cách áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học và đề
xuất các giải pháp nhằm cải tiến công tác quản lý chất lượng giúp
doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn nữa trong kiểm tra, kiểm soát
chất lượng .
Trang 2/5
B- Kế hoạch thực tập:
- Thời gian dự kiến: từ 14/2/2011 đến 14/05/2011
- Kế hoạch thực tập cụ thể: Mỗi tuần đến công ty 4 ngày vào các ngày
thứ Hai, Ba, Năm và Sáu trong tuần từ 8.00 đến 16.00
+ Tuần 1 : Làm quen và tìm hiểu về công ty:
Tìm hiểu về lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ của Công ty và hoạt
động chính tại Phòng Quản lý chất lượng của công ty.
+ Tuần 2 : Làm quen và trực tiếp tham gia làm việc cùng các nhân
viên kiểm tra chất lượng tại công ty:
Tìm hiểu về các vấn đề liên quan đề tài Báo cáo tốt nghiệp mà cụ thể là đề
tài “Công tác kiểm tra chất lượng tại Công ty Cổ phần chế biến gỗ
Trường Thành.”
Bám vào đề cương để làm quen với các Đôi trưởng quản lý chất lượng tại
từng công đoạn, đặt các câu hỏi với các nhân viên kiểm tra chất lượng
(Quality Controller - QC ) nhằm hiểu rõ các vấn đề lien quan đến công tác
kiểm tra chất lượng.
+Tuần 3 : Quan sát, thu thập dữ liệu về Kiểm tra đầu vào: Kiểm tra nguyên
liệu gỗ, Kiểm tra vật tư như: Vis, các phụ liệu bao bì đóng gói .
Thu thập một vài báo cáo kết quả kiểm tra đầu vào cho phần Gỗ và Vật tư.
+Tuần 4 : Quan sát, thu thập dữ liệu về hoạt động kiểm tra trong quá
trình:
• Kiểm tra tại công đoạn Phôi.
Trang 3/5
• Kiểm tra tại công đoạn Định hình.
Thu thập một vài báo cáo kết quả kiểm tra trong quá trình tạo Phôi và Định
hình
+ Tuần 5 :Quan sát, thu thập dữ liệu về hoạt động kiểm tra trong quá
trình (tiếp theo):
• Kiểm tra công đoạn Lắp ráp.
• Kiểm tra công đoạn Sơn
• Kiểm tra công đoạn Hoàn thiện và Đóng gói
Thu thập một vài báo cáo kết quả kiểm tra trong quá trình Lắp ráp, Sơn,
Hoàn thiện, đóng gói
+ Tuần 6 :Quan sát, thu thập dữ liệu về hoạt động kiểm tra trong quá
trình (tiếp theo):
• Kiểm tra công đoạn Cuối cùng (Trước khi xuất).
• Công tác báo cáo , thống kê về Kiểm tra Chất lượng sản phẩm.
Thu thập một vài báo cáo kết quả kiểm tra cuối cùng và một vài báo cáo
tổng hợp chất lượng các tháng trong năm 2010
+ Tuần 7 : Công tác báo cáo quá trình thực tập và thu thập thông tin
với doanh nghiệp
Trang 4/5
• Trình Phó Giám đốc Quản lý chất lượng bản thảo báo cáo thực tập
tốt nghiệp để nhận được lời nhận xét của Công ty .
+ Tuần 8 : Hoàn tất thực tập
• Nêu các thắc mắc với đơn vị thực tập và hoàn thiện báo cáo.
• Chia tay Doanh nghiệp, kết thúc đợt thực tập

Trang 5/5

Generate time = 0.15933895111084 s. Memory usage = 1.93 MB