Quản lý kho dược theo chuẩn GSP

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
- - - - -
Thái Phấn Tiến – MSSV: 0012102
Đỗ Minh Hiếu – MSSV: 0012037
Giáo viên hướng dẫn : Th.S. Nguyễn Thị Diễm Tiên
LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC
TP. HCM, NĂM 2004
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2004
Nhận xét của giáo viên phản biện
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 2004
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Lời Cảm Ơn
..................
Để thực hiện và hoàn thành tốt đề tài luận văn tốt nghiệp này, chúng em đã nhận
được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của các Thầy Cô và các bạn thuộc khoa
Công Nghệ Thông Tin trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.Hồ Chí Minh, bộ
môn Vi Tính Dược thuộc khoa Dược trường Đại Học Y Dược TP.Hồ Chí Minh .
Chúng em xin cảm ơn các Thầy Cô thuộc khoa Công Nghệ Thông Tin, Thầy Cô bộ
môn Vi Tính Dược đã cung cấp cho chúng em các thông tin kiến thức vô cùng quý
báu và cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường để chúng chúng em có thể
thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Đặc biệt chúng em chân thành cảm ơn PGS.TS Đặng Văn Giáp, TS Lê Hoài Bắc,
Th.S Nguyễn Thị Diễm Tiên, Th.S Đỗ Quang Dương, Cử Nhân Trần Minh Triết,
Dược Sĩ Chung Khang Kiệt đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong suốt
thời gian thực hiện đề tài.
Cuối cùng, chúng em rất cảm kích và biết ơn gia đình cùng bạn bè đã tạo điều kiện
thuận lợi, động viên và giúp đỡ để chúng em có đủ tự tin và nghị lực để thực hiện
tốt đề tài.
Do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên đề
tài không tránh khỏi những sai sót ngoài ý muốn. Chúng em rất mong nhận được sự
thông cảm của Quý Thầy Cô và mong đón nhận sự đóng góp ý kiến của Thầy Cô và
các bạn.
Trân trọng kính chào.
Sinh viên thực hiện
Thái Phấn Tiến - Đỗ Minh Hiếu
Trang 4
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Mục Lục
Trang
Phần mở đầu
Phần mở đầu
.............................................................................
.............................................................................
11
11
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI....................................................12
1.1Đặt vấn đề.........................................................................................12
1.2Đề cương chi tiết...............................................................................15
1.3Tóm tắt nội dung của luận văn..........................................................18
Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG..........................................20
2.1Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất- thuốc thử..........20
2.1.1Hoạt động nhập nguyên phụ liệu...............................................20
2.1.2Qui trình nhập nguyên phụ liệu..................................................22
2.2Công việc nhập thành phẩm, vật tư y tế............................................22
2.2.1Hoạt động nhập thành phẩm......................................................22
2.2.2Qui trình nhập thành phẩm ........................................................23
2.3Công việc xuất thành phẩm, vật tư y tế.............................................23
2.3.1Hoạt động xuất thành phẩm.......................................................24
2.3.2Qui trình xuất thành phẩm .........................................................24
2.4Công việc theo dõi chất lượng..........................................................24
2.4.1Hoạt động theo dõi chất lượng...................................................24
2.4.2Qui trình theo dõi chất lượng.....................................................27
2.5Công việc kiểm kê.............................................................................27
2.5.1Hoạt động kiểm kê.....................................................................27
2.5.2Qui trình kiểm kê.......................................................................28
2.6Công việc theo dõi nhập xuất............................................................28
2.6.1Hoạt động theo dõi nhập xuất....................................................28
2.6.2Qui trình theo dõi nhập xuất.......................................................29
Phần phân tích - thiết kế
Phần phân tích - thiết kế
............................................................
............................................................
30
30
Chương 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG.......................31
3.1Mô hình triển khai ứng dụng.............................................................32
Trang 5
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
3.2Sơ lược về cách hoạt động của hệ thống:..........................................33
3.2.1Bộ phận quản trị hệ thống..........................................................33
3.2.2Ban giám đốc .............................................................................33
3.2.3Tổng kho....................................................................................33
3.2.4Trưởng kho nguyên phụ liệu......................................................33
3.2.5Trưởng kho hóa chất – thuốc thử:..............................................33
3.2.6Trưởng kho bao bì......................................................................34
3.2.7Trưởng kho thành phẩm.............................................................34
3.2.8Trưởng kho vật tư y tế................................................................34
3.2.9Thủ kho nguyên phụ liệu............................................................34
3.2.10Thủ kho hóa chất – thuốc thử...................................................34
3.2.11Thủ kho bao bì.........................................................................34
3.2.12Thủ kho thành phẩm.................................................................34
3.2.13Thủ kho vật tư y tế...................................................................34
3.3Yêu cầu chức năng............................................................................35
3.3.1Danh sách các công việc............................................................35
3.3.2Danh sách các qui định...............................................................37
3.3.3Các biểu mẫu liên quan..............................................................39
3.3.4Bảng phân công trách nhiệm......................................................51
3.4Yêu cầu phi chức năng......................................................................57
3.4.1Tính tiến hóa.............................................................................57
3.4.2Tính tiện dụng...........................................................................57
3.4.3Tính hiệu quả.............................................................................58
3.4.4Tính bảo mật.............................................................................58
3.4.5Tính toàn vẹn dữ liệu................................................................63
Chương 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ...........................64
4.1Phân tích thiết kế Use-Case...............................................................64
4.1.1Mô hình Use-Case......................................................................64
4.2Mô hinh Thực Thể - Kết Hợp........................................................146
4.2.1Mô hình....................................................................................146
Trang 6
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
4.2.2Mô tả chi tiết các thực thể........................................................147
4.2.3Mô tả chi tiết Mối Kết Hợp......................................................151
4.3Thiết kế dữ liệu...............................................................................153
4.3.1Mô Hình Quan Hệ....................................................................154
4.4Danh sách các ràng buộc toàn vẹn..................................................163
4.4.1Kiểm tra miền giá trị dữ liệu....................................................163
4.4.2 Kiểm tra ràng buộc toàn vẹn dữ liệu......................................163
4.5Thiết kế đối tượng xử lý..................................................................164
4.5.1Mô tả các đối tượng.................................................................164
4.5.2Sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể các đối tượng...................168
4.6Sơ đồ phối hợp hoạt động chi tiết theo nghiệp vụ..........................176
Màn hình tổng thể................................................................................189
4.6.1Sơ đồ liên kết các màn hình.....................................................189
4.6.2Danh sách các màn hình...........................................................189
4.6.3Báo cáo.....................................................................................193
Phần cài đặt chương trình
Phần cài đặt chương trình
........................................................
........................................................
198
198
Chương 5. CÀI ĐẶT ....................................................................199
5.1Môi trường phát triển ứng dụng......................................................199
5.2Cài đặt chương trình.......................................................................199
5.2.1Kết quả cài đặt chương trình....................................................200
Chương 6. TỔNG KẾT..................................................................231
6.1Tự đánh giá về kết quả của đề tài....................................................231
6.2Hướng phát triển đề tài....................................................................231
6.3Tài liệu tham khảo...........................................................................231
6.4Lời kết.............................................................................................232
Trang 7
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Danh mục bảng
Trang
Bảng 1 - Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa
Bảng 1 - Danh sách các công việc Kho nguyên phụ liệu, hóa
chất – thuốc thử
chất – thuốc thử
................................................................................
................................................................................
35
35
Bảng 2 - Danh sách các công việc Kho bao bì
Bảng 2 - Danh sách các công việc Kho bao bì
..........................
..........................
36
36
Bảng 3 - Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế
Bảng 3 - Danh sách các công việc Kho thành phẩm, vật tư y tế
...........................................................................................................
...........................................................................................................
36
36
Bảng 4 - Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu
Bảng 4 - Bảng mô tả các qui định nguyên phụ liệu
..................
..................
37
37
Bảng 5 - Bảng mô tả các qui định bao bì
Bảng 5 - Bảng mô tả các qui định bao bì
..................................
..................................
37
37
Bảxng 6 - Bảng mô tả các qui định thành phẩm
Bảxng 6 - Bảng mô tả các qui định thành phẩm
.......................
.......................
38
38
Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
Bảng 7 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
NGUYÊN PHỤ LIỆU
NGUYÊN PHỤ LIỆU
......................................................................
......................................................................
51
51
Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
Bảng 8 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
BAO BÌ
BAO BÌ
.............................................................................................
.............................................................................................
53
53
Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
Bảng 9 - BẢNG TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU NGHIỆP VỤ
THÀNH PHẨM
THÀNH PHẨM
................................................................................
................................................................................
55
55
Bảng 10: Bảng
Bảng 10: Bảng
..........................................................................
..........................................................................
57
57
Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG
Bảng 11 - BẢNG PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG
.........................
.........................
60
60
Bảng 12 - Danh sách Actor
Bảng 12 - Danh sách Actor
.......................................................
.......................................................
64
64
Bảng 13 - Danh sách Use-case
Bảng 13 - Danh sách Use-case
..................................................
..................................................
64
64
Trang 8
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Danh mục biểu mẫu
Trang
Trang 9
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Danh mục màn hình chương trình
Trang 10
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Phần mở đầu
Trang 11
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Đặt vấn đề
Công nghệ thông tin ngày nay đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong xã
hội, giúp con người làm việc với mức độ chính xác cao, quản lý và tổ chức công
việc đạt hiệu quả, cũng như thông tin được phổ biến và cập nhật nhanh chóng, chính
xác.
Không ngoài mục đích trên, với đề tài quản lý kho dược theo chuẩn GSP, chúng em
mong muốn áp dụng các kiến thức được học trong trường, cùng với việc tìm hiểu,
nghiên cứu các ngôn ngữ và môi trường lập trình mới để xây dựng một hệ thống
phần mềm nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý kho xí nghiệp dược theo tiêu chuẩn
GSP (thực hành tốt bảo quản tốt).
Hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ cho thủ kho có thể theo dõi việc
nhập xuất, theo dõi chất lượng, báo cáo tồn kho, kiểm kê một cách tự động và dễ
dàng. Hệ thống cũng giúp cho ban giám đốc, các tổng kho có thể giám sát và theo
dõi hoạt động xuất nhập của xí nghiệp.
Tuy chủ đề không mới, nhưng điểm mạnh của đề tài là ở chỗ được phân tích thiết kế
và lập trình theo hướng đối tượng và lập trình trên môi trường .NET một hệ thống
ứng dụng quản lý.
Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, với những giới hạn về mặt kiến thức và thời
gian thực hiện, những khó khăn trong việc sử dụng phương pháp phân tích thiết kế
hướng đối tượng, là phương pháp phân tích thiết kế khá xa lạ đối với sinh viên
chuyên ngành hệ thống thông tin, cùng với việc xây dựng ứng dụng trên môi trường
lập trình .NET.
Một số khái niệm về GSP:
Định nghĩa:
Trang 12
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
GSP là những ngun tắc chung về việc bảo quản thuốc đối với mỗi cơ sở (bao gồm
ngun liệu và sản phẩm). Các ngun tắc này phải phù hợp với tình hình thực tế
của mỗi cơ sở
Lãnh vực áp dụng:
Tồn trữ, vận chuyển và phân phối
Cơ sở áp dụng:
Nhà sản xuất, nhà xuất-nhập khẩu, nhà phân phối sỉ và khoa dược bệnh viện
Qui trình
Lơ (Batch):
Lơ sản xuất: Bao gồm một số lượng sản phẩm được sản xuất trong cùng một q
trình và với một lệnh sản xuất, được xem là đồng nhất về tính chất và đồng nhất về
chất lượng.
Trang 13

Đảm bảo chất lượng toàn diện
Thực hành tốt sản xuất thuốc
Thực hành tốt kiểm nghiệm thuốc
Thực hành tốt bảo quản thuốc
Thực hành tốt phân phối thuốc
Thực hành tốt nhà thuốc
GMP = Good Manufacturing Practices
GLP = Good Laboratory Practices
GSP = Good Storage Practices
GDP = Good Distribution Practices
GPP = Good Pharmacy Practices
Nguyên liệu
(Được cung cấp)
Sản phẩm
(Nhà sản xuất)
Sản phẩm
(Nhà phân phối)

Sản phẩm
(Người tiêu dùng)
GMP
GPP
GDP
GSP
GLP
Sản phẩm
(Nhà thuốc)

Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Số lô: chuỗi ký tự và/ hoặc chữ số được ấn định sao cho việc nhận dạng sản phẩm
và truy tìm hồ sơ sản xuất được dễ dàng và hiệu quả
Tuổi thọ (shelf life, expiration dating period):
- Số năm (hay tháng) sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn. Thí dụ: 2 năm.
- Được xác định dựa trên tài liệu thử nghiệm/ theo dõi về độ ổn định.
Hạn dùng (expirate date, expiration date):
- Tháng năm sản phẩm còn đạt tiêu chuẩn. Thí dụ: 12/05
- Được suy ra từ tuổi thọ và tính từ ngày sản xuất
Hạn thử lại (retest date):
- Ngày tháng năm nguyên liệu được kiểm nghiệm lại. Thí dụ 01/12/20
Trang 14
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
1.2 Đề cương chi tiết
 Tên đề tài
Quản lý kho dược theo chuẩn GSP (Good Storage Pratice)
 Mục tiêu và việc thực hiện đề tài
Tìm hiểu và khảo sát qui trình bảo quản thuốc theo chuẩn GSP (Good Storage
Practice) tại các xí nghiệp dược nhằm xây dựng một hệ thống quản lý hỗ trợ bảo
quản thuốc theo chuẩn GSP. Hệ thống sẽ được cài đặt và triển khai tại các kho của
các xí nghiệp
 Nội dung tóm tắt yêu cầu của đề tài
• Giám đốc xí nghiệp, phụ trách tổng kho, trưởng kho nguyên phụ liệu, bao bì,
thành phẩm, vật tư y tế
 Theo dõi thông tin danh mục các sản phẩm
 Theo dõi quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập
kho, trả lại sản phẩm
 Theo dõi quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm
 Theo dõi báo cáo tồn kho sản phẩm
 Theo dõi báo cáo hàng cận hạn dùng sản phẩm
 Theo dõi báo cáo hạn kiểm tra lại sản phẩm
 Theo dõi báo cáo thanh lý sản phẩm
 Theo dõi báo cáo kiểm kê sản phẩm
• Thủ kho
 Thủ kho nguyên phụ liệu:
 Cập nhật thông tin danh mục các nguyên phụ liệu
Trang 15
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
 Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập
kho, trả lại nguyên phụ liệu
 Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng nguyên phụ liệu
 Báo cáo tồn kho nguyên phụ liệu
 Báo cáo hàng cận hạn dùng nguyên phụ liệu
 Báo cáo hạn kiểm tra lại nguyên phụ liệu
 Báo cáo thanh lý nguyên phụ liệu
 Báo cáo kiểm kê nguyên phụ liệu
 Thủ kho bao bì:
 Cập nhật thông tin danh mục bao bì
 Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập
kho, trả lại bao bì
 Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng bao bì
 Báo cáo tồn kho bao bì
 Báo cáo hàng cận hạn dùng bao bì
 Báo cáo hạn kiểm tra lại bao bì
 Báo cáo thanh lý bao bì
 Báo cáo kiểm kê bao bì
 Thủ kho thành phẩm:
 Cập nhật thông tin danh mục thành phẩm
 Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập
kho, trả lại thành phẩm
 Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng thành phẩm
 Báo cáo tồn kho thành phẩm
 Báo cáo hàng cận hạn dùng thành phẩm
Trang 16
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
 Báo cáo hạn kiểm tra lại thành phẩm
 Báo cáo thanh lý thành phẩm
 Báo cáo kiểm kê thành phẩm
 Thủ kho thiết bị vật tư y tế:
 Cập nhật thông tin danh mục thiết bị vật tư y tế
 Cập nhật quá trình nhập xuất sản phẩm: tiếp nhận, nhập
kho, trả lại thiết bị vật tư y tế
 Cập nhật quá trình kiểm tra chất lượng thiết bị vật tư y
tế
 Báo cáo tồn kho thiết bị vật tư y tế
 Báo cáo hàng cận hạn dùng thiết bị vật tư y tế
 Báo cáo hạn kiểm tra lại thiết bị vật tư y tế
 Báo cáo thanh lý thiết bị vật tư y tế
 Báo cáo kiểm kê thiết bị vật tư y tế
Trang 17
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
1.3 Tóm tắt nội dung của luận văn
Toàn bộ nội dung của luận văn được tổ chức thành sáu chương, bao gồm:
Chương 1 : Giới thiệu đề tài
Chương 1 bắt đầu bằng việc mô tả một cách khái quát nội dung thực hiện của luận
văn tốt nghiệp, mục tiêu mong muốn đạt được khi thực hiện đề tài cũng như giới
thiệu tổng quan về công cụ và môi trường phát triển ứng dụng.
Chương 1 còn đề cập đến đề cương chi tiết của luận văn, thông qua đó chúng ta nắm
bắt được các vấn đề chính sẽ được đề cập và giải quyết trong các chương sau.
Chương 2 : Khảo sát hiện trạng
Nội dung chính của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng thực tế hoạt động
của các xí nghiệp dược như: Sanofi Synthelabo, Imexpharrm, Domesco mà mô tả lại
các qui trình hoạt động của các công việc có liên quan đến nội dung của đề tài với
mục đích thông suốt các hoạt động diễn ra trong thực tế.
Chương 3 : Kết quả phân tích hiện trạng
Từ kết quả khảo sát hiện trạng của Chương 2, Chương 3 đề cập đến vấn đề hệ thống
sẽ được triển khai như thế nào và cách thức hoạt động ra sao.
Ngoài ra chương này còn trích dẫn danh sách các yêu cầu chức năng và phi chức
năng của hệ thống. Với các nghiệp vụ chức năng có kèm bảng mô tả các biểu mẫu
có liên quan đến các công việc và một số các qui định ràng buộc dữ liệu cho các
nghiệp vụ đó.
Chương này là nền tảng để từ đó tiến hành bắt tay vào việc phân tích và thiết kế hệ
thống ứng trong các chương sau.
Chương 4 : Kết quả phân tích thiết kế hệ thống
Chương 4 được thiết kế tập trung vào ba vấn đề chính, đó là thiết kế tầng dữ liệu,
thiết kế tầng xử lý và thiết kế đối tượng giao tiếp người dùng.
o Ứng dụng phương pháp phân tích thiết kế theo hướng đối tượng để lập ra danh
sách các use-case và actor của hệ thống, phân tích thiết kế các lược đồ use-case
Trang 18
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
và đặt tả chi tiết hoạt động của use-case. Từ đó lọc ra danh sách các đối tượng
có liên quan đến hoạt động của hệ thống. Tiếp theo là mô hình thực thể kết hợp
cùng với bảng mô tả chi tíêt ý nghĩa, thuộc tính của từng thực thể và các mối kết
hợp
o Phần thiết kế dữ liệu của hệ thống được thực hiện bằng cách ánh xạ các bảng dữ
liệu từ các lớp đối tượng của hệ thống, xây dựng sơ đồ logic, mô tả chi tiết các
bảng và danh sách các ràng buộc toàn vẹn trên dữ liệu.
o Phần thiết kế các hoạt động xử lý chính của các đối tượng trong ứng dụng. Phần
này mô tả các hàm xử lý của các lớp đối tượng trong ba tầng xử lý của ứng dụng
theo mô hình ba lớp. Tiếp theo là thiết kế các sơ đồ phối hợp hoạt động tổng thể
giữa các đối tượng ở các tầng giao tiếp cơ sở dữ liệu, tầng xử lý và tầng giao
tiếp người dùng. Và chi tiết hơn là sơ đồ phối hợp hoạt động giữa các đối tượng
trong từng nghiệp vụ và trong từng hoạt động xử lý chính của nghiệp vụ.
Phần thiết kế của chương là cốt lõi chính cho việc cài đặt và thử nghiệm chương
trình trong chương kế tiếp.
Chương 5 : Cài đặt
Nội dung chính của Chương 5 bao gồm mô tả các xử lý ba lớp trên môi trường cài
đặt .NET bằng ngôn ngữ VB.NET kết quả cài đặt của hệ thống thông qua các giao
diện người dùng.
Chương 6 : Tổng kết
Cuối cùng là tổng kết những ưu, khuyết điểm của hệ chương trình, đề xuất phương
án khắc phục nhược điểm và đề ra hướng phát triển của đề tài, tài liệu tham khảo.
Trang 19
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho

Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG
Nhiệm vụ của chương này là thông qua khảo sát hiện trạng hoạt động nghiệp vụ của
các xí nghiệp dược như: Sanofi Synthelabo, Imexpharm, Domesco để từ đó có cơ sở
cho quá trình phân tích thiết kế hệ thống.
Do việc khảo sát hiện trạng dựa trên nhiều xí nghiệp, trong mỗi xí nghiệp các hoạt
động nghiệp vụ lại khác nhau, cũng như có xí nghiệp đã đạt chuẩn GSP, có xí
nghiệp chưa đạt chuẩn GSP, nên ở đây chúng em xin trình bày các hoạt động chung
nhất của các xí nghiệp với sự tham khảo tài liệu chỉ dẫn thực hiện GSP của WHO và
Bộ y tế Việt Nam.
2.1 Công việc nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất-
thuốc thử
Ghi chú: Do qui trình nhập nguyên phụ liệu, bao bì, hóa chất, thuốc thử tương tự
nhau nên ở đây ta chỉ xét đến qui trình nhập nguyên phụ liệu. Qui trình nhập bao bì,
hóa chất, thuốc thử thì tương tự.
2.1.1 Hoạt động nhập nguyên phụ liệu
Hàng tháng, phòng kế hoạch sẽ lên kế hoạch sản xuất một lượng thành phẩm nhất
định. Từ lượng thành phẩm này phòng kế hoạch sẽ tính toán được lượng nguyên
phụ liệu cần đặt và yêu cầu phòng cung ứng đặt hàng nhà cung cấp. Lúc này phòng
cung ứng sẽ lập đơn đặt hàng nhà cung cấp. Mỗi nguyên phụ liệu bao gồm các
thông tin sau:
Nguyên phụ liệu: Mã nguyên liêu, tên nguyên liêu, đơn vị tính, nhiệt độ bảo quản
và các yêu cầu bảo quản khác.
Nguyên phụ liệu bao gồm nhiều loại: độc thường lạnh cháy nổ. Mỗi nguyên phụ
liệu nằm trong nhiều lô sản xuất.. Mỗi lô sản xuất bao gồm các thông tin:
Trang 20
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Lô sản xuất: Mã lô sản xuất, ngày sản xuất, nơi sản xuất, hạn dùng, số thùng, qui
cách, nước sản xuất.
Một lô sản xuất được cung ứng bởi một nhà cung cấp duy nhất. Thông tin nhà cung
cấp bao gồm:
Nhà cung cấp: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp.
Có 2 loại nhà cung cấp: trong nước và ngoài nước.
Khi nguyên phụ liệu về đến kho, nguyên phụ liệu sẽ được biệt trữ tại kho. Lúc này
thủ kho sẽ lập phiếu tiếp nhận nguyên phụ liệu.
Phiếu tiếp nhận nguyên phụ liệu: Tên kho sẽ tiếp nhận nguyên phụ liệu, ngày
nhận, tên nguyên phụ liệu, lô sản xuất, hạn dùng, quy cách, tổng số thùng, số lượng
tòan bộ, tên nhà sản xuất, tình trạng nguyên phụ liệu bao bì.
Phiếu tiếp nhận này sẽ được gửi cho phòng kiểm nghiệm. Lúc này phòng kiểm
nghiệm sẽ xuống kho lấy mẫu để kiểm nghiệm xem nguyên phụ liệu có đạt yêu cầu
hay không. Sau khi kiểm nghiệm xong, phòng kiểm nghiệm sẽ lập phiếu báo kết quả
nguyên phụ liệu thành 2 liên một cho kho, một cho phòng cung ứng.
Phiếu báo kết quả nguyên phụ liệu: Tên nguyên phụ liệu, lô sản xuất, nơi sãn
xuất, hàm lượng, mã phiếu tiếp nhận, ngày tiếp nhận, phiếu kiểm nghiệm, ngày
kiểm tra lại, số thùng. Mỗi phiếu kiểm nghiệm là duy nhất.
Nếu lô nguyên phụ liệu không đạt chất lượng thì phòng cung ứng sẽ có nhiệm vụ
liên lạc với nhà cung cấp.
Ngược lại, lô nguyên phụ liệu nào đạt chất lượng sẽ được đánh lại theo lô riêng của
xí nghiệp để dễ dàng cho việc quản lý.
Do nguyên phụ liệu về làm nhiều đợt nên với một lô nhà sản xuất ta sẽ có nhiều lô
kho. Nếu một lô nhà sản xuất có nhiều lô kho thì các lô kho sẽ phân biệt với nhau
qua: lô sản xuất, ngày nhập kho. Mỗi lô kho phải được kiểm nghiệm lại sau một
khoảng thời gian qui định. Qúa trình kiểm nghiệm này giống như trên. Mỗi lô kho
sẽ được cấp cho 1 phiếu tình trạng. Phiếu này gồm 3 loại: phiếu xanh, phiếu đỏ,
phiếu vàng. Phiếu xanh: nguyên phụ liệu đạt, phiếu đỏ: nguyên phụ liệu không đạt
Trang 21
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
và chờ xử lý. Phiếu vàng: nguyên phụ liệu đang chờ được kiểm nghiệm. Nếu lô kho
nào có phiếu vàng hay phiếu đỏ thì không được xuất đi sản xuất.
Sau khi nhận được phiếu báo kết quả nguyên phụ liệu, phòng cung ứng sẽ lập phiếu
nhập kho thành 4 liên cho: kế toán để thanh toán tiền nhà cung cấp, phòng cung ứng,
kho, kế toán.
2.1.2 Qui trình nhập nguyên phụ liệu
2.2 Công việc nhập thành phẩm, vật tư y tế
Ghi chú: Do qui trình nhập thành phẩm, vật tư y tế tương tự nhau nên ở đây ta chỉ
xét đến qui trình nhập thành phẩm. Qui trình nhập vật tư y tế tương tự như qui trình
này.
2.2.1 Hoạt động nhập thành phẩm
Sau khi đã sản xuất ra thành phẩm, bộ phận sản xuất sẽ thông báo đến cho phòng
kiểm nghiệm. Lúc này phòng kiểm nghiệm sẽ kiểm nghiệm thành phẩm và gửi
Trang 22
Hình 1 - Qui trình nhập nguyên phụ liệu
(1): Phiếu tiếp nhận
(2), (3): Phiếu báo kết quả kiểm nghiệm
(4), (5), (6): Phiếu nhập kho
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
phiếu báo kiểm nghiệm thành phẩm cho phòng kinh doanh. Sau đó phòng quản lý
chất lượng sẽ làm lệnh đồng ý xuất xưởng cho phòng kinh doanh. Lúc này phòng
kinh doanh sẽ lập phiếu nhập thành phẩm thành 4 liên: kho, kế toán, phòng kinh
donah, khách hàng. Phòng kinh doanh sẽ gửi phiếu báo kết quả kiểm nghiệm cùng
với phiếu nhập thành phẩm cho kho. Kho sẽ lưu trữ lại phiếu kiểm nghiệm và phiếu
nhập thành phẩm.
2.2.2 Qui trình nhập thành phẩm
2.3 Công việc xuất thành phẩm, vật tư y tế
Ghi chú: Do qui trình xuất thành phẩm, vật tư y tế tương tự nhau nên ở đây ta chỉ
xét đến qui trình xuất thành phẩm. Qui trình xuất vật tư y tế thì tương tự
Trang 23
Hình 2 - Qui trình nhập thành phẩm
(1) Lệnh xuất xưởng thành phẩm
(2) Phiếu báo kết quả kiểm nghiệm
(3), (4), (5): Phiếu nhập kho
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
2.3.1 Hoạt động xuất thành phẩm
Khi có nhu cầu xuất thành phẩm, phòng kinh doanh sẽ lập phiếu xuất thành phẩm
thành 4 liên cho: kho, khách hàng, kế toán, phòng kinh doanh
2.3.2 Qui trình xuất thành phẩm
2.4 Công việc theo dõi chất lượng
2.4.1 Hoạt động theo dõi chất lượng
Hàng tháng thủ kho phải lập hồ sơ theo dõi chất lượng các sản phẩm. Việc theo dõi
chất lượng sẽ có sự tham gia của phòng kiểm nghiệm. Sau đó, kết quả theo dõi sẽ
được chuyển cho phòng quản lý chất lượng để giải quyết. Nếu có sản phẩm không
đạt chất lượng hay hết hạn dùng, phòng quản lý chất lượng sẽ quýêt đinh xem có
hủy bỏ hay không.
Trang 24
Hình 3 - Qui trình xuất thành phẩm
(1), (2), (3): Phiếu xuất kho
Luận văn tốt nghiệp Phần mềm quản lý kho
Trang 25

Generate time = 0.14678001403809 s. Memory usage = 1.98 MB