Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự hoạt động của nhiều thành
phần kinh tế độc lập, tính tự chủ trong hoạt động kinh tế của mỗi doanh
nghiệp ngày càng cao, doanh nghiệp phải năng động sáng tạo, phải chịu trách
nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn nguồn vốn và quan trọng
hơn là kinh doanh có lãi. Muốn vậy các doanh nghiệp phải nắm bắt được cơ
chế thị trường,cách tổ chức hoạt động kinh doanh của mình sao cho hợp lý và
đạt kết quả cao nhất. Từ đó ra quyết định đúng đắn giúp cho doanh nghiệp tồn
tại và đứng vững trên thương trường.
Trong quá trình đào tạo tại trường đại học, sinh viên đÓ được tiếp cận
với các vấn đề lý luận về tổng quan cũng như chuyên ngành. Song, để hoàn
thiện tầm hiểu biết, giúp sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đó học
trong nhà trường vào thực tiễn, cần phải có quá trình thực tập tốt nghiệp tại cơ
sở. Đặc biệt với sinh viên chuyên ngành kế toán, quá trỡnh thực tập cuối khoá
cũn là cơ hội tốt để sinh viên học hỏi, quan sát, tổng hợp, đánh giá thực trạng
hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán tại đơn vị thực
tập, tạo tiền đề tốt cho khả năng làm việc sau này của mỗi sinh viên.
Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này em đã chọn địa điểm thực tập là Công
Ty CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN HÀ TÂY . Sau thời gian thực tập tại
Công Ty với các tài liệu thu thập được cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô
chú và anh chị trong phòng tài chính kế toán trong Công Ty và đặc biệt là sự
hướng dẫn chu đáo của Thầy Nguyễn Văn Sức đã giúp em hoàn thành bản
báo thực tập tại Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn.
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Bài báo cáo của em gồm ba phần sau đây:
Phần 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn Hà Tây.
Phần 2: Thực trạng công tác Kế toán tại Công ty Cổ phần Xi măng
Tiên Sơn Hà Tây.
Phần 3: Những ưu - nhược điểm và một số ý kiến nhằm nâng cao công
tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn - Hà Tây
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHẦN I:
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
TIÊN SƠN HÀ TÂY
1.1. Giới thiệu về doanh nghiệp
Tên công ty : Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn - Hà Tây.
Trụ sở chính : Xã Hồng Quang - huyện ứng Hoà - TP Hà Nội.
Điện thoại số: (0433)775.130 - 775.136. - FAX: (0433) 775.259.
Đăng ký kinh doanh số 030300348 cấp ngày 29/12/2004 đăng ký thay
đổi lần thứ 3 ngày 03 tháng 10 năm 2008 do sở kế hoạch và đầu tư thành phó
Hà Nội cấp.
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất xi măng, Clinker, vật liệu xây dựng.
Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông. San lấp mặt
bằng, kinh doanh nhà nghỉ khách sạn theo giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh.
Vốn điều lệ: 29.600.000.000 đ
Giám đốc : Nguyễn Thế Nhậm
Là đơn vị hoạch toán độc lập.
Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn ngày nay, tiền thân là xí nghiệp vôi
đá Tiên Sơn và công trường khai thác Vĩnh Sơn sát nhập ngày 10/03/1966
mang tên xí nghiệp vôi đá Tiên Sơn thuộc ty kiến trúc Hà Tây. Được thành
lập doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 484 - QĐ/UB ngày 01 tháng 12
năm 1992 và quyết định đổi tên số 593 - QĐ/UB ngày 24 tháng 10 năm 1995
của UBND Tỉnh Hà Tây, trực thuộc sở xây dựng Hà Tây. Thực hiện quyết
định số 1401 QĐ/UB ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh Hà Tây chuyển doanh
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 1
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
nghiệp nhà nước Công ty xi măng Tiên Sơn Hà Tây thành Công ty cổ phần từ
ngày 01/01/2005
1.2. Tình hình Và KẾT QUẢ sản xuất kinh doanh trong 02 năm 2007
-2008 (PHỤ LỤC 1)
Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây là một đơn vị hoạch toán
kinh doanh độc lập, sau thời kỳ Nhà nước thay đổi cơ chế thị trường từ năm
1993 đến nay Công ty đã mạnh dạn đầu tư hai dây truyền sản xuất xi măng lò
đứng công nghệ Trung quốc với tổng công suất năm là 150.000tấn. Qua quá
trình xây dựng và trưởng thành Công ty đã không ngừng lớn mạnh và phát
triển vững chắc. Với tốc độ tăng trưởng bình quân 15 - 25%/năm, sản lượng
xi măng tăng bình quân 20 - 25%/năm, thu nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ,
đời sống người lao động tăng từ 10 - 20%/năm. Hàng năm Công ty được các
cấp, các ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, năm 2000 được Chủ tịch
nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt nam tặng thưởng Huân chương lao
động hạng ba, năm 2003 được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghiã Việt
Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì và một số phần thưởng cao
quý khác.
1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm (PHỤ LỤC 2)
Quy trình công nghệ sản xuất xi măng của Công ty cổ phần xi măng Tiên
Sơn Hà Tây là một quy trình công nghệ sản xuất khép kín, phần lớn trong dây
truyền đã được cơ giới hoá, có những công đoạn được tự động hoá 100% như
hệ thống cân băng định lượng, đồng nhất phối liệu, trộn ẩm, vê viên. Vì vậy
với hệ thống quy trình sản xuất trên đã giúp Công ty tạo ra được nhiều sản
phẩm với chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, ngày một đưa
Công ty phát triển.
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 2
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
1.4. Cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý công ty cổ
phần xi măng Tiên Sơn (PHỤ LỤC III)
* Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết,
là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được
Luật pháp và điều lệ Công ty quy định.
* Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân
danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của
Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra.
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành
hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty.
* Ban Giám đốc: Ban giám đốc của công ty gồm có Giám đốc phụ
trách chung và 2 phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và phụ trách sản xuất. Giám
đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm
trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
Các phó giám đốc là người giúp việc cho giám đốc và chịu trách nhiệm trước
giám đốc về phần việc được giao.
* Các phòng ban chức năng:
- Phòng tổ chức Hành chính
- Phòng Vật tư vận tải
- Phòng Kế hoạch điều độ sản xuất
- Phòng kỹ thuật công nghệ
- Phòng Kế toán thống kê
* Các phân xưởng:
- Phân xưởng cơ điện
- Phân xưởng khai thác đá
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 3
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Phân xưởng liệu
- Phân xưởng lò nung
- Phân xưởng thành phẩm
* Các chi nhánh và văn phòng đại diện:
Văn Phòng đại diện tại Hà Đông - Đại chỉ : BaLa - Hà Đông
Văn Phòng đại diện tại Hà Nội - Đại chỉ : Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
* Giám đốc:
Là người điều hành mọi hoạt động, tổ chức quản lý lãnh đạo cán bộ công
nhân viên trong toàn Công ty. Định hướng, ra kế hoạch hoạt động sản xuất
kinh doanh hàng tháng, quý, năm.
* Phó giám đốc phụ trách sản xuất: Là người chịu trách nhiệm tham
mưu cho giám đốc, thay mặt giám đốc phụ trách, giải quyết những công việc
được giám đốc uỷ quyền.Lập kế hoạch về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của
Công ty.
* Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật: Phụ trách về kế hoạch, kỹ thuật,
lao động vật tư đưa vào sản xuất.Giám sát quy trình kỹ thuật của dây chuyền
công nghệ, sản xuất đúng tiêu chuẩn đã được quy định.
* Phòng tổ chức Hành chính: Tổ chức quản lý nhân sự của Công
ty.Tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong công tác bố trí lao động, bổ
nhiệm cán bộ, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Phòng Vật tư vận tải: Lập kế hoạch, xây dựng các định mức vật tư
chủ yếu, ký hợp đồng mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, vân chuyển hàng
đến các cửa hàng đại lý tiêu thụ sản phẩm .
* Phòng Kế hoạch điều độ sản xuất: Hàng tháng lập kế hoạch sản xuất
trong tháng .Tổ chức điều hành sản xuất và kiểm tra giám sát việc thực hiện
kế hoạch.
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 4
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
* Phòng kỹ thuật công nghệ :
Là bộ phận quan trọng của Công ty, có trách nhiệm kiểm tra đánh giá
chất lượng đầu vào từ khâu nhập nguyên liệu, các phụ tùng thay thế và cũng
là nơi đánh giá chất lượng đầu ra của sản phẩm hàng hoá
* Phòng Kế toán thống kê: Thực thi mọi chính sách chế độ, kế toán
kiểm tra ghi chép và giám sát mọi tình hình biến động về tài chính của Công
ty.Lưu giữ toàn bộ chứng từ, sổ sách có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát
sinh của Công ty.
* Phân xưởng Khai thác đá:
Bộ phận khai thác đá : Có trách nhiệm khoan bắn nổ mìn khai thác ,pha
bổ thành đá nhỏ có kích cỡ theo quy định cho vừa vào hàm kẹp máy đập đá .
Bộ phận đập đá: máy hàm kẹp đập nhỏ thành đá mạt đủ tiêu chuẩn làm
xi măng
* Phân xưởng Liệu: Có trách nhiệm phơi , sấy nguyên vật liệu cho
khô đủ độ ẩm < 5% để đưa vào nghiền thành bột liệu.Vận hành máy nghiền
liệu nghiền nhỏ các nguyện vật liệu đầu vào thành bột liệu.
* Phân xưởng Lò nung: Nung luyện bột liệu thành Clinker.
* Phân xưởng Thành Phẩm: Có trách nhiệm nghiền nhỏ Clinker và
các phụ gia thành xi măng bột và đóng thành bao xi măng thành phẩm
* Phân xưởng Cơ điện: Có trách nhiệm trực tiếp quản lý vận hành hệ
thống điện, máy móc thiết bị trong toàn Công ty. Sửa chữa , bảo dưỡng máy
móc thiết bị theo định kỳ hoặc khi sảy ra sự cố hỏng .
Số lượng lao động của Công ty gồm 500 lao động. Trong đó có 29 cán
bộ quản lý, 471 lao động trực tiếp.
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 5
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
PHẦN II:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN XI MĂNG TIÊN SƠN
2.1. Hình thức và bộ máy Kế toán Công ty áp dụng.(Phụ Lục IV)
Bộ máy kế toán của công ty dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban Giám đốc
Chức năng nhiệm vụ của từng cán bộ trong phòng tài vụ:
Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm dưới sự chỉ đạo của ban giám
đốc công ty, là người quản lý và chịu trách nhiệm cao nhất trong phòng.
Phó phòng kế toán: là người giúp việc cho trưởng phòng có nhiệm vụ
thay mặt trưởng phòng giải quyết các công việc khi trưởng phòng đi công tác
được uỷ quyền.
Kế toán tiền lương tiêu thụ: Có trách nhiệm tính lương cho cán bộ công
nhân viên, theo dõi sản phẩm tiêu thụ, cũng như các khoản phải thu của khách
hàng.
Kế toán vật tư, BHXH: Có trách nhiệm theo dõi ghi chép việc xuất nhập
vật tư cho các đối tượng sử dụng. Đồng thời theo dõi việc trích bảo hiểm XH,
kinh phí công đoàn, và bảo hiểm y tế, của các công nhân viên trong công ty.
Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt cập nhật các chứng từ thu
chi hàng ngày, phát lương cho cán bộ công nhân viên, kiểm tra sự tăng giảm
quỹ tiền mặt, lập báo cáo quỹ để chuyển cho kế toán thanh toán
2.2. Chính sách Kế toán Công ty áp dụng.
Từ đặc điểm hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, Công ty thực hiện
chế độ kế toán theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC.
- Kỳ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng
năm.
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 6
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
- Đơn vị tiền tệ sử dụng: VNĐ
- Hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp kế toán GTGT: tính thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá thực tế.
- Phương pháp tính trị giá hàng xuất kho: Công ty áp dụng phương pháp
bình quân gia quyền theo từng tháng.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): khấu
hao theo đường thằng để trừ dần nguyên giá TSCĐ theo thời gian sử dụng
ước tính.
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Tài sản
cố định hữu hình và vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Tài sản cố đọnh thuê
tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản
thanh toán tiền thuê tối thiểu.
- Hình thức ghi sổ: Công ty sử dụng phần mềm Kế toán dựa trên hình
thức ghi sổ Nhật ký chung. (Phụ Lục V)
2.3. Một số phâ
̀
n ha
̀
nh chủ yếu tại Công ty Cổ phần Xi măng Tiên Sơn
Ha
̀
Tây.
2.3.1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Theo quy định hiện hành:
Tỷ lệ trích BHXH là 20% trong đó 15% tính vào chi phí SXKD còn 5%
khấu trừ vào lương của người lao động.
Tỷ lệ trích BHYT là 3% trong đó 2% tính vào chi phí kinh doanh còn
1% tính vào lương của người lao động.
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 7
MSV: 06A05790N
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Tỷ lệ trích nộp KPCĐ là 2% trên tiền lương thực tế được tính toàn bộ
vào chi phí SXKD
2.3.1.1 Phương pháp tính lương và chứng từ tiền lương
* Phương pháp tính lương
Lương của nhân viên trong công ty được tính toán theo công thức:
L= Lcb + Lpc + Lcđ + Ltg
Trong đó : - L : Tiền lương của nhân viên
Lcb: Tiền Lương cơ bản theo cấp bậc
Lcđ: Tiền lương chế độ ( lễ, phép)
Ltg: Tiền lương làm thêm giờ ( nếu có)
Trong đó:
Tiền lương CBCNV = Bậc lương x Lương cơ bản x Số ngày công làm
việc thực tế
* Chứng từ sử dụng:
- Bảng chấm công
- Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, giấy nghỉ phép
2.3.1.2: Tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán
* Tài khoản sử dụng:
- Tk 334- phải trả công nhân viên
- Tk 338- phải trả phải nộp khác
- Tk 3382- kinh phí công đoàn
-Tk 3383- BHXH
-Tk 3384 - BHYT
* Ví Dụ :(ĐVT: đồng )
Ngày 30/7/2009 trích trả lương của nhân viên PX nghiền liệu: 165.000đ
Nguyễn Thị Minh Lợi Kt 11 - 20 8
MSV: 06A05790N

Generate time = 0.10499787330627 s. Memory usage = 1.94 MB