HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI VIỆC XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC”

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN CHÂU THÀNH
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP VỚI VIỆC
XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN-HỌC SINH TÍCH CỰC”
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tầm quan trọng của các hoạt động ngoài giờ lên lớp:
Giáo dục là quá trình kết hợp vai trò chủ đạo cuả giáo viên với sự tự giác tích
cực, tự rèn luyện cuả học sinh nhằm hình thành ý thức , tính cách và chủ yếu là
hành vi thói quen đạo đức với các chuẩn mực xã hội quy định. Nhân cách học sinh
được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con đường dạy học trên lớp và con
đường hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động quan trọng, góp phần
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện mục tiêu giáo dục cuả nhà
trường. Chính từ những hoạt động như: lao động, sinh hoạt tập thể, hoạt động xã
hội đã góp phần rất lớn trong việc hình thành nhân cách cuả học sinh. Giúp các em
biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện mình . Có thể nói việc tổ chức các hoạt
động ngoài giờ lên lớp là xây dựng cho các em các mối quan hệ phong phú, đa
dạng, một cách có mục đích, có kế hoạch có nội dung và phương pháp nhất định,
gắn giáo dục với cộng đồng, tạo sự thân thiện trong mọi tình huống. Biến các nhu
cầu khách quan cuả xã hội thành những nhu cầu cuả bản thân học sinh.
Nhân cách trẻ được hình thành và phát triển thông qua các hoạt động có ý
thức. Chính trong quá trình sồng, học tập, lao động, giao lưu, vui chơi giải trí…
con người đã tự hình thành và phát triển nhân cách cuả mình. Vì thế, hoạt động
ngoài giờ lên lớp có liên quan đến việc mở rộng kiến thức, tư tưởng, tình cảm ,
năng lực nâng cao thể lực, thể chất và tinh thần của học sinh. Do vậy , cần thiết
phải kết hợp việc học tập trên lớp với việc rèn luyện kĩ năng thực hành, giúp học
sinh hiểu sâu hơn và nắm bản chất cuả sự vật hiện tượng, tạo niềm tin và óc sáng
tạo cho học sinh , giải quyết mối quan hệ giữa học và chơi- chơi và học nhằm đáp
ứng nhu cầu tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.
Hoạt động Ngoài giờ lên lớp được quy định cụ thể tại Điều lệ trường tiểu
học ban hành kèm theo Quyết định 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm
2007của Bộ GD-ĐT, tại Điều 26 đã chỉ rõ : “Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt
động trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển
năng lực, bồi dư¬ỡng năng khiếu, giúp đỡ học sinh yếu kém phù hợp đặc điểm tâm
lý, sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Hoạt động giáo dục trên lớp được tiến hành
thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn. Hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá, hoạt động vui chơi, thể dục thể
thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hoá; hoạt động bảo vệ môi trường; lao động
công ích và các hoạt động xã hội khác”.
2. Thực trạng hoạt động giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường
tiểu học hiện nay:
Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở tiểu học trong những năm qua đã có nhiều sự
chuyển biến rõ nét, đã được các cấp quản lý giáo dục, các trường, đội ngũ giáo
viên cũng như cộng đồng quan tâm và có các giải pháp tích cực nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động. Hệ thống văn bản chỉ đạo cũng đã đề cập nhiều đến việc tổ
chức Hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là khi Bộ GD-ĐT phát động phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thì việc đầu tư cho
Hoạt động ngoài giờ, việc gắn giáo dục với cộng đồng đã được chú trọng nhiều
hơn.
Song bên cạnh đó, với tình hình hiện nay nội dung hoạt động ngoài giờ lên
lớp chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế , chương trình còn đơn điệu, cứng nhắc.
Vẫn còn Cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên chưa thực sự quan tâm
hoặc chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động Ngoài giờ lên lớp, gần như cho rằng
đó là nhiệm vụ , là hoạt động cuả tổ chức đoàn thể nhất là Chi đoàn và Tổng phụ
trách Đội
Việc định hướng nội dung, hình thức về hoạt động ngoài giờ lên lớp ở một
số trường chưa có sự sáng tạo, hầu như vẫn còn lệ thuộc nhiều vào sự chi phối của
công văn 811/CV-SGD ngày 23/8/2004 v/v hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp ở bậc Tiểu học. Lãnh đạo một số trường chưa có biện pháp cụ thể, năng
lực tổ chức hoạt động ngoài giờ còn của một số giáo viên vẫn còn hạn chế.
Khá nhiều giáo viên thường dành thời gian của Hoạt động ngoài giờ lên lớp
để ôn kiến thức,kĩ năng , giải quyết các phần việc về lĩnh vực dạy học . Nhiều
trường ít chú ý đầu tư thời gian cho HĐNGLL bởi thường mất nhiều thời gian, nếu
tổ chức không tốt không những không mang lại lợi ích gì mà còn ảnh hưởng chất
lượng hoạt động dạy và học trên lớp, tốn kém kinh phí mà không có nguồn tài
chính hỗ trợ , có quan điểm còn cho đây là họat động vui chơi nên không quan
trọng, không cần thiết.
Nhìn chung, hoạt động NGLL vẫn còn chưa phát huy được hết ý nghĩa
thực chất của nó đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chưa thực sự
được các cấp quản lý và giáo viên đầu tư đúng nghĩa. Trong toàn ngành thực hiện
chưa được đồng bộ thống nhất, chưa có chiều sâu.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Đế nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, gắn
giáo dục nhà trường với cộng đồng, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực, đơn vị đã thực hiện một số giải pháp sau:
1. Quán triệt nhận thức :
- Bản thân Hiệu trưởng phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng cuả
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đưa nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp vào kế hoạch năm học cụ thể, tránh qua loa vài dòng chung chung.
- Đưa kế hoạch hoạt động ra bàn bạc thống nhất trong đội ngũ cán bộ cốt cán
rồi triển khai trong hội đồng sư phạm cùng với kế hoạch năm học. Nhằm :
+ Thống nhất nội dung hoạt động.
+ Bàn biện pháp thực hiện tích cực.
+ Từng bộ phận có kế hoạch cụ thể.
2. Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Sở GD-ĐT Trà Vinh và các cấp quản
lý GD:
- Xây dựng cụ thể chương trình NGLL phù hợp với tình hình của trường và
của địa phương trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD-ĐT.
- Giao cho tổ trưởng chuyên môn thống nhất trong tổ nội dung, bài dạy theo
thực tế, thống nhất trước khi vào năm học mới.
- Lồng ghép chương trình vào nội dung sinh hoạt Sao Đội và chào cờ đầu
tuần của Liên Đội.
3. Xây dựng kế hoạch, phân công phân nhiệm đảm bảo:
- Căn cứ hướng dẫn về hoạt động NGLL của Phòng GD-ĐT, nhà trường xây
dựng chương trình và nội dung phù hợp để triển khai thực hiện.
- Xây dựng ngay từ đầu năm học chương trình, lịch trình các hoạt động lớn,
các hội thi liên quan đến học sinh.
- Phân công cụ thể , phối kết hợp phân công cho từng thành viên trong nhà
trường thực hiện các nội dung NGLL :
+ GVCN : Thực hiện nội dung chương trình, giảng dạy ATGT, đôn đốc,
hướng dẫn Hs tham gia các hoạt động lớn.
+ TPT Đội : nghiên cứu ,lồng ghép phù hợp chương trình vào các buổi sinh
hoạt Sao Đội và Chào cờ đầu tuần. Tổ chức các hội thi như : văn nghệ, thể dục thể
thao, trò chơi dân gian, các hội thi vẽ tranh theo các chủ đề, viết thư UPU, Kể
chuyện về tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh tại buổi tiết chào cờ đầu tuần, Hội thi
nghi thức Đội, các hoạt động thi ứng xử tình huống giao tiếp trong Đội viên , hoạt
động đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề tại các tiết chào cờ…
+Chi Đoàn nhà trường : Hỗ trợ đắc lực cho Đội TNTP trong việc tổ chức các
chương trình hoạt động.
+ Cán bộ thư viện : Trực tiếp tổ chức hội thi tìm hiểu qua Sách, báo, tài liệu ở
thư viện thông qua các hội thi tìm hiểu theo Chủ điểm. Hàng tháng có thi, phát
thưởng và tổng kết kịp thời. Các chủ điểm bám theo các ngày lễ lớn trong tháng và
theo chủ điểm của chương trình NGLL.
4. Kết hợp hài hòa trong việc thực hiện các phong trào thi đua:
- Ngoài việc quy định bắt buộc về thực hiện chương trình thì các nội dung
hoạt động NGLL được đánh giá qua các đợt thi đua trong năm học của nhà trường.
- Hàng tháng, nhà trường tuyên dương học sinh xuất sắc trong tháng , mỗi
lớp 01 học sinh có thành tích cao trong hoạt động xây dựng tập thể lớp, do tập thể
HS trong lớp bình chọn.
\ - Thực hiện tốt phong traò “Sao điểm 10” , “Tiết học tốt” “Tiết dạy tốt”…
trong học sinh và giáo viên.
- Mỗi lớp có bản tự đăng ký xây dựng lớp học, trường học thân thiện, học
sinh tích cực phù hợp với tình hình của lớp, được tập thể HS bàn bạc, thống nhất
đăng ký từ đầu năm.
- Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được
triển khai rộng rãi trong CB-GV-NV, HS và CMHS.
5. Tổ chức các hoạt động mang tính tập thể cao:
- Nhà trường kết hợp với Đội TNTP, Đoàn thanh niên, Ban văn thể mĩ xác
định ngay từ đầu năm các hoạt động lớn, hội thi lớn để Mỗi một lớp, mỗi một GV
xác định và thực hiện, cụ thể: Tháng 8,9 : Các hoạt động về nghi thức Đội chuẩn bị
cho diễu hành trong lễ Khai giảng. Tháng 10, 11 Các hoạt động Văn nghệ, chuẩn
bị cho văn nghệ chào mừng 20/11. Tháng 12 :tổ chức các hoạt động tìm hiểu về
Anh bộ đội Cụ Hồ; Tháng 1,2 Các hoạt động về thi nghi thức Đội, trò chơi dân
gian thực hiện hướng về chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân. Tháng 3, 4: Tập trung
các hoạt động thể thao, bóng đá, trò chơi dân gian chuẩn bị cho sân chơi mùa hè.
- Thông qua các hoạt động lớn là việc tìm hiểu nội dung , chủ đề theo
chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho
học sinh.
6. Đẩy mạnh công tác hướng về cộng đồng:
- Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua hoạt
động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông.
- Thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh cảnh quan, tuyên truyền với mọi người
về giữ gìn vệ sinh chung như: 5 phút nhặt rác, bỏ rác đúng quy định, chăm sóc cây
cảnh…
- Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo, các bạn ở vùng sâu, vùng xa với
phong trào tương thân, tương ái : Hỗ trợ Bạn nghèo đủ các điều kiện đến lớp, Tết
vì bạn nghèo.
- Thực hiện tốt việc nhận chăm sóc gia đình chính sách: các đoàn thể trong
nhà trường cùng hướng dẫn Đội TNTP thực hiện nhận chăm sóc , thăm hỏi các gia
đình chính sách, tặng quà nhân các ngày Lễ, Tết, 27/7… Qua đó giáo dục học sinh
về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.
7. Đầu tư các điều kiện cho tổ chức các hoạt động NGLL:
- Sân chơi là yếu tố quan trọng, đầu tư sân chơi sạch sẽ, thoáng, đủ cho học
sinh chơi, hàng năm bổ sung đầu tư bê tông sân chơi.
- Các dụng cụ phục vụ cho các trò chơi dân gian được đầu tư mua sắm đủ để
phục vụ các trò chơi.
- Âm ly, loa máy, các dụng cụ phục vụ tuyên truyền, hướng dẫn học sinh
được mua sắm, phục vụ tốt cho hoạt động NGLL.
- Sách tham khảo, truyện đọc được mua mới, vận động quyên góp và luân
chuyển sách trong huyện đảm bảo đủ cho hoạt động đọc, tìm hiểu của GV và HS.
- Báo Đội, báo thiếu nhi dân tộc được nhà trường đặt mua đủ, phục vụ cho
nhu cầu đọc và nghiên cứu.
8. Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng trong và ngoài nhà
trường:
- Thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành giữa đơn vị với các ban ngành
,đoàn thể tại địa phương để làm tốt công tác giáo dục. Cụ thể:
+ Phối hợp với Đoàn TN, Ban văn hoá xã trong công tác tổ chức các hoạt
động lớn như Văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi hè cho học sinh.
+ Phối hợp với Cựu chiến binh thực hiện nội dung giaó dục truyền thống cho
HS nhân các buổi lễ. Chăm sóc gia đình Thương binh, liệt sĩ, gia đình có công.
- Các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt công tác phối hợp, đặc biệt là
chủ động trong các hoạt động bề nổi, các hoạt động lớn của nhà trường.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường có những giải pháp tích cực, đóng
góp công sức và tiền của vào các hoạt động giáo dục chung, đặc biệt là hỗ trợ khen
thưởng, huy động sự đóng góp của các mạnh thường quân.
III. KẾT QUẢ:
1. Chương trình hoạt động NGLL được tập thể CB-GV trong trường thực hiện
nghiêm túc, chất lượng giáo dục được nâng lên nhờ có sự bổ trợ của GD NGLL, ý
thức trách nhiệm của CB-GV được nâng lên.
2. Chất lượng của các hoạt động phong trào được thể hiện rõ nét, học sinh
hăng hái ,tích cực tham gia hoạt động tập thể, mạnh dạn trong giao tiếp, thân thiện
trong cư xử, đội ngũ Gv có trách nhiệm cao đối với công tác GDNGLL. Các hoạt
động phong trào đi vào nề nếp và có chất lượng.

Generate time = 0.14645910263062 s. Memory usage = 1.94 MB