TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 ĐẾN CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KNH TẾ - LUẬT
Bộ môn Kinh Tế Đối Ngoại
*************************************************************

BÀI TIỂU LUẬN NHÓM
Đề tài:
TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH 2008 ĐẾN
CÁN CÂN THANH TOÁN VIỆT NAM
TS. Lê Tuấn Lộc
Sakura
!"#$%&'()'*' )+
*!"#$,-%&'()'*' ..
/!01&&'()'*' +2
)!34"50&'()'*' 2.
.!6-$&-&'()'*'*'2
Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 12 năm 2009
Lời mở đầu
7889:#;*''+<=-3">?<@A
BCDD8E#FG>8>$:
H8><@89:IB8<J8CK"L
#M8"NFNMOP:$<@9>
@89:3!,>8JQ8R"HSR
TAUVFA<@TAF"O#
#@KPA<@9>!,DF@89:W:3">,>
O8JLN<@FA<@8TA9>
,>"X8D3YPM88;DD$"X
<>#ZP<@9>89:![Y\8J<CFT
@89:<@"P]FKF"8^_`
"88S9><M58<I-P->3RM
@89:>3<@9>@89:<DD9>M
8,>"><A3!,<M “Tác động khủng hoảng tài
chính 2008 đến cán cân thanh toán của Việt Nam”5aKP"
P-<bJ9>\1->
-=C>F-`><a">\PP8cPb<=
Pb"X8D3<J:->!
<=<MKPQ<#F\:1@89:W1"Cd
e-F<@9>@89:<,>OaC<@
PDD$"X">KIHf>FC
8\!,D""DR<J<M
<=c<J8SgP@bJ1<JP::\:
19>1<M!3AM8RC<M
?A1<$F"1K<gI<P9><@:!
TP.Hồ Chí Minh ngày 10/12/2009
Nhóm Sakura
2
MỤC LỤC
I. Vài đặc điểm nổi bật tác động đến cán cân thanh toán Việt Nam cuối
năm 2007 đến trước khủng hoảng tài chính 2008.
h! !i18j8HIcIKPIC@\8!
h!*!k<S,>;<@\!
II. Khủng hoảng tài chính năm 2008 tác động đến cán cân vãng lai.
hh! !<@C-TA!
hh!*!<@C-$b!
hh!/!<@C-KP!
hh!)!<@C-=C>@M!
III. Khủng hoảng tài chính tác động đến cán cân vốn.
IV. Những chính sách chính phủ đã thực hiện để cải thiện cán cân thanh
toán trong giai đoạn này.
h,! !lI<@Cl-=C>!
h,!*!lI<@Cl-!
*). Nhóm giải pháp bổ sung.
Tài liệu tham khảo
3
I. Vài đặc điểm nổi bậc tác động đến cán cân thanh toán Việt Nam cuối
năm 2007 đến trước khủng hoảng tài chính 2008.
@"?mS\K";*''(C-><g:F
"?;!0g"?><=g>n*'a_7oF
KPI<=C<>?Ipqa_7orFTA$b;
"H1g!
I.1. Xuất khẩu khởi sắc song nhập siêu vẫn là một bài toán khó
&AW18j;*''(<A3C1Q"<>3!&A
W18j;*''(<=>1P*'F C#; 22'F1P+F2C#; 22.F1P/F/
C#;*'''!&AW18j\D- 9>;*''(<=<AC)s
_7oFt>TRW18j<A<g":;Q 22/"HM"FI1P
IaRW18j":; 22)!
u3W18j>,><RR.v "8
[>wF<RR )v..NC=SH-wF<RR/+v x.
NC=S"ICIIF>TR\K9>;
">TR\KTRMo6!
&AW18j\D-<#XCb;C>;8A
W18j;*''(>T1P .FxC#I; 22'F1P F.C#I;
*''.!&AW18j9>,>;*''(<RR\K>TMR
\Ko6pR.8FR*)H-wR2'9>r!<@;8
AW1KP8j;*''(<A* F(yF31PT<@;"H9>
;"FMCg;3<CA@CA>!

; *''' *'') *''. *''x 2007
<@;8A
i&pyr
*.F. / F) **F. **F( 21,9
0g8Ai&
;3<p"
_7or
*2) F/ x//.F( .2x*F' (/(2F* 8733,8
zI?><@;8AW18jI<@;o6<A#*FxC#!
laI"<=13W18jC<$F<kXW18j<="H
<@C9>;"H8!"<<@88"
;**F/y>T<@;C@<J13"M;>3F
8<#;*'!2y![-3OC@Cg<JX{
<#<,>!
3-;"H9>8AW18jJ:C;:
Cg!q8;Cg@IYW18j9
C><; yFP;* F+yF>I; FxyFA<M;*'F)yF|
4
;(F+y!!!;# FxyFP*.yFA (!.yFA ' F)yF
>I(F yFA<M(F y!!!
DW18j;*''(<=g>8A;"H* F(yI
(F)y:M8A3<)+!)s_7oI)xF)s_7o!
KPI;*''(<=C< *!))/"_7oF>1Q">3aC
KPIIW18jC<*.F(yF\";*''+aCKPI
tPb;!KPI*''(\<Y<J<C}
MộtFRKPI<=C<*?IF>1P#*F.C#;">1
Q">3!
HaiFaCKPII8AW18jO;1P<;"
p*.FxyI *F(yrCaC>1Q; 22+<>3gW>aC
\D- 22+<*''xp )F2yr!
BaFKPI<=gW>IR8Ap *F).a_7oI.F a_7or!
,gW>I8A.;*''xE*' '!
BốnF"8W1IIHW>FkKF
]F%Fh>C>F[R`D,>CAH$KPII#
"uFzuF0>F~[@`
3-KPI>M3-8>:
3CFCFKC$"X;>F1CW;#FIc
mPFPmPF>F:IgFP-\FR;>I5!3-9>
C55"<MW1KP8j9>>P!
<@;8AKP8j>TMI<@;8AW1
8j•\$"X>F1Cg>W18j>>F
IRA">tA!
I.2. Nguồn vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam tăng đột biến
";*''(:<=5/.'Cg;I"/F*a
_7o<#;9>O!m"5€oh;
*''(CT1<#<=3J$QPI>Cd$b8
IAF;@FFC$FF-!!![$>\<#O
3JA<NM"FM•c!;*''(F:
.*<$>PT5€oh!laM";*''(<=5/F/a
_7o<#<;8}F;*x)F.yI;*''x#\LI
€oh9> +;"<@CAp/F.a_7or!3C{#,O‚%
>gP<#F€oh9>a65ƒ<A F(a_7oC<R<#
aM"Fg>[„Fu:>Q>Ez!
SI<#p€ohr;*''(9>><A*'F/a_7oCR
>1Q"<>3!
,<#;*''(<A.F a_7oF; F*a_7op/'F(yrI
;*''xp/2F.xa_7or!
lN;€ohFCg8M<SM,>Pb;>!o8
:;*''(FCg8M9>X,>HfM>8
5
R<A.F.a_7oIR)F(a_7o;*''x1P .(C#;
*'' !<@;\D-/(yv;<>Cg8Mf>8R
<gQ; 22 <*''(CI*2F)a_7oF('y€ohF
Q; 22+>1P"nVo%<g:-8JQ 22/!k
8M;*''(93C5PX-"<#R8F8
><$>F@P#>IcI:F>FC4@$P;!
Năm *''* *''/ *'') *''. *''x 2007
Tr USD *! '' *!('' /!*'' /!+'' )!('' 5.500
Lượng kiều hối vào Việt Nam qua các năm
,<#PQ$"XR8:;<AQ)F.<.a_7o
;*''(!
?\1KPC><tA,>J8J<
MộtFI\1-WRMT1kk3
C!"8k3@;Dk"
CA:!
Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NVTN .2F+y .(F/y .*F2y )+F y )(F y )xF)y )/F/y
NVNN **Fxy *.F/y / F y /(F(y /+F'y /(F(y )'F(y
HaiF3k<#CHQktAF
"D:-<AaC>>FM<;8ba<k
CA>">M><A:-"9""1C!&9:
;*''+<@ABCA<@8>9>>P
\@{P:cY-IF8<kI<g:-
:W<8J!
II. Khủng hoảng tài chính năm 2008 tác động đến cán cân vãng lai
l-=C>9>@>\>k
El-TAi18j>KP8j>!
El-$bi18j$bKP8j$b!
El-KP!
El3J>=C> M!
"Ab9>8:=C>Dl-TAC>"{
1!X-b8:=C>FD3-93C
-b-TA!
&9:#;*''+CIP"JC>…>9>@
89:z>&†;*''(tPb4">";*''2!
l@89:<=:H<M8F-3">
6
I38HMT;"H8KCA!YN,><=
3JI<J<P89:F3<@H9>M8
,>8>t$<@\1Cg":/\DTAF
<#IB<R"MR!;*''+F<#
p€ohr<S,>/'yS<#F<#P>8
"PP9F$"XR8a"{8>p/2y"P
*.ySR9>$"XrF<=1I3:89
:!
II.1. Tác động lên cán cân thương mại
YN-bTACD"A<=8mM;H,>F3
F<M<\<@C;*''+-b-TA9>,>
<=HR<a<JR-b (F.a_7o![M3J<gC:
P#\H@89:*''+!
l@89:8*''+A]<=8M83"8
#"TD"AI3F<@;"H:I5!q
<F<k_7o1"$"XF<kd>s,ov_7o
:F:H"P<W18j9>,>!"8<F]C$
"XW18jC9>,>F8:*'E* y8AW18j!
&9:<=<@<<@;"HW18j$"X
]#NA$"X]<>"<:A!,I3:
<@;"HW18j$"X]IB:H<<@;"H
W18j9>,>";*''+:;*''2pM8
]>1Pbkr!
Y8F<YKP8jIB;I:W1\$:
$"XHP"JIBDH"@$"X8!"
$"XKP8j9>,>;*''+F8AKP8jQ8
%7^%F 2F.s_7oF;**F.yI;*''(•"u .F)s
_7oF;*/F*y•$"X^_.F*s_7oF; F(y•[0>+F)s_7oF;
* F+y•K•:+F/s_7oF;/(F(y!KPI;*''+ (F.s
_7oF;*)F yI;*''(F\L*(F+yS8AW18j!3
KPI<=:MI\?"<-3RKPI
;*''+8>!
Kim ngạch xuất nhập nhẩu hàng hóa Việt Nam thời kì 2005 - 2008
2005 2006 2007 2008
'
x
_7o y '
x
_7o
y '
x
_7o y '
x
_7o
y
XUẤT
KHẨU
32447 100 39826 100 48561 100 62700 100
" /+2/ )*F+ x(x. )*F *'(+x )*F+ *+*'' ).F'
 +..) .(F* */'x .(F2 *(((x .(F* /).'' ..F'
7
o# (/+( **F+ +/ *'F2 +)+( (F. '//' xF.
NHẬP
KHẨU
36761 100 44891 100 62764 100 80714 100
" */ * x*F2 *+)'* x/F/ ) *)( x.F( .*+ . x.F)
 /x)' /(F x)+2 /xF( * . ( /)F/ *(+22 /)Fx
CÂN ĐỐI -4314 -5065 -14202 -18014
Nguồn Tổng cục thống kê
&9:]t<@MM88"
F<Y\C^_K•:e<-3OC>$"XW18j>"{
9>,>!o<@9>89:FX-A$"X3O
P:c:FKP8j88:;>8
8;MFq<KP8j<W18j9>,>
W:!
l?<@<8:;W18j9>,>:I5F
tKP8jCA;A<R-bTA;*''+;C
tJPb;"X>8IRC>…>9>@89
:CC!
II.2. Tác động lên cán cân dịch vụ
Xuất nhập khẩu dịch vụ năm 2008


(Triệu
USD)
;*''+I

;*''(pyr
lT1
;*''+y

*''( *''+
    
Xuất khẩu 6460 7096 109,8 100,0
o$bK:8 'x2 /** */F( +Fx
o$bK:\J + ' '/) *(F( )Fx
o$b\4
 ' +' (*F( F*
o$bC$ /(.' )'*' '(F* .xF(
o$b
//* */'
x2F/ /F*
o$b\:J
x. x'
2*F/ 'F+
o$blP9 ). .' F 'F(
o$b8 *(2 /'' '(F. )F*
    
8
Nhập khẩu 7176 7915 110,3 100,0
o$bC$ **' /'' 'xFx xF)
o$bK:8 +*' +'' 2(Fx 'F*
o$b: *.' /'' *'F' /F+
o$b\4
 )( .) .F( 'F(
o$b /'' */' (xF( *F2
o$b\:J * ' .' ( F) F2
o$blP9 )' .' *.F' 'Fx
o$b8 '/' +.' +*F. 'F(
_PhF€
& /*.2 ) + *+F/ .*F+
    
lbJ
Vận tải hành khách tháng 12 và năm 2008
 
;*''+
‡

*;*''+
l@k
:
;*''+
;*''+I
;*''(pyr
A. NGHÌN HÀNH KHÁCH
Tổng số 1760673.4 171651,6 1932325,0 108,1
Phân theo cấp quản lý
"T /)+x.F *(**F' /(.+(F xF)
[$>PT (*.+'+F/ x+2*2Fx +2)(/(F2 '(F2
Phân theo khu vực vận tải
" (.x+(+F+ ( /'xF' 2*+ +)F+ '+F
 /(2)Fx /).Fx ) )'F* )F'
Phân theo ngành vận tải
[XIc ')*.F) 2'xF( //*F 2(F2
[X\J .).)F. . *F( .2x(F* '*F
[XI )() /F* / 2Fx x'./*F+ ' F*
9

Generate time = 0.11923289299011 s. Memory usage = 1.97 MB