Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 12


TẬP HUẤN
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
LỚP 12
Biên hoà ngày 4/8/2008

1. Về kiến thức
-Hiểu được nội dung cơ bản của chương trình
HĐGDNGLL lớp 12.
-Trình bày được các nội dung, phương pháp tổ chức
HĐGDNGLL ở trường THPT theo định hướng đổi
mới.
- Hiểu rõ các nội dung đổi mới trong việc đánh giá kết
quả HĐGDNGLL ở trường THPT.
MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN

MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN
2. Về nội dung
- Biết vận dụng phương pháp đổi mới tổ chức HĐGDNGLL vào
thực tiễn giáo dục nhà trường THPT.
-
Biết thiết kế một HĐGDNGLL ở trường THPT theo đúng quy
trình và phương pháp đổi mới.
-
Biết cách tổ chức một HĐGDNGLL ở trường THPT phù hợp
với thực tiễn của nhà trường, của địa phương
-
Biết thực hiện và vận dụng các hình thức, phương pháp đánh
giá kết quả HĐGDNGLL một cách hợp lý và hiệu quả.
-
Biết vận dụng kết quả học tập vào công tác bồi dưỡng, tập
huấn cho GV chủ nhiệm, cán bộ Đoàn và cán bộ quản lí nhà
trường về thực hiện chương trình sách HĐGDNGLL lớp 12
theo định hướng đổi mới.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA TẬP HUẤN
3. Về thái độ:
-
Có thái độ tích cực trong việc triển khai, thực hiện
chương trình và sách HĐGDNGLL lớp 12 ở trường
THPT.
-
Có ý thức tham gia và hợp tác tích cực trong học tập
để đạt yêu cầu và mong muốn đổi mới phương pháp
tổ chức HĐGDNGLL ở trường THPT.

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
LỚP 12

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN

Sáng 4/8/2008

Khai mạc

Ồn định tổ chức lớp.

Đọc tài liệu .

Chiều 4/8/2008

Giới thiệu chương trình HĐGDNGLL ở lớp 12.

Hướng dẫn thực hiện chương trình HĐGDNGLL ở
lớp 12.

Xem phim những hoạt động mẫu.

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN

Sáng 5/8/2008

Giới thiệu một số phương pháp tổ chức
HĐGDNGLL.

Hướng dẫn thực hiện một chủ đề hoạt động và thiết
kế một hoạt động cụ thể.

Phân công các nhóm thiết kế một số hoạt động cụ
thể.

Thảo luận.

Chiều 5/8/2008

Hoạt động lồng ghép Giáo dục ATGT, GD Sức khỏe
sinh sản vị thành niên.

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN

Sáng 6/8/2008

Các tổ thảo luận những hoạt động được phân công.

Các nhóm thiết kế những hoạt động được phân
công (trên khổ giấy Ao).

Chiều 6/8/2008

Trình bày hoạt động của tháng 9,10,11,12.

Thảo luận.

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN

Sáng 7/8/2008

Trình bày hoạt động của tháng 1,2,3,4,5.

Thảo luận.

Chiều 7/8/2008

Nhóm 1 và nhóm 2 mỗi nhóm tổ chức thực hành
một hoạt động 45’.

Thảo luận.

CHƯƠNG TRÌNH KHOÁ TẬP HUẤN

Sáng 8/8/2008

Nhóm 3 tổ chức thực hành một hoạt động 45’.

Một số hình thức, phương pháp đánh giá.

Chiều 8/8/2008

Sơ kết lớp tập huấn.

I. CHƯƠNG TRÌNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
LỚP 12

1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình HĐGDNGLL lớp 12 nằm trong hệ thống
cấu trúc đồng tâm của chương trình cả cấp học. Như
vậy, về cơ bản cấu trúc chương trình lớp 10, 11, 12 là
giống nhau, đó là cấu trúc theo các chủ đề hoạt động.

Mỗi chủ đề hoạt động phản ảnh một nội dung giáo dục
cần phải có đối với HS THPT. Trong năm học có 9 chủ
đề hoạt động giáo dục tương ứng với 9 tháng trong
năm học - mỗi tháng một chủ đề. Đồng thời, để bảo
đảm tính khép kín của quy trình giáo dục, chủ đề hoạt
động thứ 10 là chủ đề hoạt động hè. Dưới đây là cấu
trúc vi mô của chương trình HĐGDNGLL lớp 12 được
thể hiện ở khung chương trình sau:

Chủ đề hoạt động tháng 9
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
Mục tiêu giáo dục:
- Hiểu được vai trò của CNH, HĐH trong quá trình xây
dựng và phát triển đất nước, xác định được trách
nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của
dân tộc.
- Xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện; xác định
ngành nghề phù hợp với khả năng để phấn đấu trở
thành những công dân có ích cho tương lai.
- Tích cực chủ động sáng tạo trong học tập và rèn
luyện.

Gợi ý nội dung hình thức hoạt động
tháng 9

Thảo luận kết quả học tập và rèn luyện của năm
học cuối cùng ở phổ thông. (2 tiết)

Diễn đàn “Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp
CNH, HĐH đất nước. (2 tiết)

Chủ đề hoạt động tháng 10
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU, HÔN NHÂN
VÀ GIA ĐÌNH

Mục tiêu giáo dục:
- Nhận thức sâu sắc giá trị của tình bạn, tình
yêu, hôn nhân và gia đình; hiểu được một số
điều cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình.
- Rèn luyện kĩ năng ứng xử phù hợp trong tình
bạn, tình yêu và gia đình. Biết vận dụng những
hiểu biết về Luật Hôn nhân và gia đình vào
cuộc sống.
- Trân trọng vẻ đẹp chân chính trong tình bạn,
tình yêu.

Gợi ý nội dung hình thức hoạt động
tháng 10

Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình (1 tiết)

Tiểu phẩm về tình bạn và tình yêu (3 tiết)

Chủ đề hoạt động tháng 11
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
VÀ TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

Mục tiêu giáo dục:
- Hiểu sâu sắc vai trò người thầy trong sự
nghiệp giáo dục và đào tạo; công lao của thầy,
cô giáo trong việc chuẩn bị hành tranh cho
thanh niên lập thân, lập nghiệp, trở thành con
người có ích cho xã hội.
- Biết giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư
trọng đạo, truyền thống hiếu học của dân tộc.
- Kính trọng, yêu quý thầy cô; tích cực học tập
để đền đáp công ơn thầy cô.

Generate time = 0.31496000289917 s. Memory usage = 1.93 MB