Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của Đảng ta

Đề bài:
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn
của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận
điểm đó của Đảng ta
Sự hình thành và phát triển của CNXH ở nước ta phải dựa trên cơ
sở lý luận của CN Mác Lênin và chính đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh
lịch sử của đất nước. Đây chính là cơ sở khách quan quy định nhận thức
và những tìm tòi sáng tạo của chủ thể lãnh đạo sự nghiệp xây dựng
CNXH. Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về CNXH và con
đường đi lên CNXH ở nước ta ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này
trên thực tế đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa, bảo đảm cho
mỗi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng
và phát triển đất nước.
Đại hội IX đã khẳng định: Cương lĩnh là ngọn cờ chiến đấu vì
thắng lợi của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam từng bước quá độ lên
CNXH, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng viên hiện nay và trong
những thập kỷ tới. Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước
Việt Namtheo con đường XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta đã nhiều lần chỉ rõ, mục tiêu cao cả,
thiêng liêng, bất di bất dịch của nhân dân ta là xây dựng một nước Việt
Nam độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.Độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập dân
tộc.Đây là nguyên tắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối cách
mạng nước ta. Đi lên CNXH là một tất yếu khách quan theo đúng quy
luật tất yếu của lịch sử.
Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH dựa
trên cơ sở khách quan của lịch sử: Ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược
Việt Nam, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đấu tranh chống lại chúng.
Rất nhiều phong trào, cuộc khởi nghĩa oanh liệt dưới ngọn cờ của các sỹ
1
phu và các nhà yêu nước đã thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo.
Vấn đề độc lập vẫn không giải quyết được, trước hết là do khôg có một
đường lối cách mạng đúng đắn dưới sự chỉ đạo của một hệ tư tưởng tiên
tiến, cách mạng và khoa học.
Giữa lúc cách mạng Việt Nam roi vào tình trạng khủng hoảng về
đường lối cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã rời đất nước ra đi tìm đường
cứu nước, cứu dân. Bôn ba khắp năm chấu bốn biển vừa lao động vừa
nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng tư sản như ở
Pháp, Mỹ… và tham gia các hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp sau đó
trở thành người sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp. Người đã từng bước rút
ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng
của mình.
Bước ngoặt lớn trong tư tưởng của Người diễn ra khi Người được
đọc “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc
địa” của Lênin.Và theo Người chính con đường cách mạng vô sản, giải
phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn với
CNXH, giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc… Từ
đây, Người đã quyết định đi theo con đường cách mạng của Lênin, Cách
mạng vô sản. Đó là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, của toàn dân tộc
Việt Nam.
Sự lựa chọn đó dựa trên hai căn cứ chủ yếu:
- Chỉ có CNXH mới giải phóng được triệt để giai cấp vô sản và nhân
dân lao động khỏi ách bóc lột, áp bức, bất công, mới đem lại cuộc
sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và đưa nhân dân lên
làm chủ xã hội. Độc lập dân tộc chỉ có gắn liền với CNXH thì mới
vững chắc.
- Cách mạng XNCH tháng 10 Nga năm 1917 thành công đã mở ra
thời đại mới – thời đại quá độ từ CHTB lên CNXH. Chính tính
chất của thời đại mới đã tạo ra khả năng hiện thực cho nhữngdân
2
tộc lác hậu tiến lên CNXH. Những khả năng hiện thực này đã đem
lại nhận thức mới mẻ và triệt để trong quan niệm cũng như giải
pháp để giải quyết vấn đề độc lập dân tộc. Tính chất mới mẻ và
triệt để này thể hiện ở những điểm mấu chốt:
+ Độc lập dân tộc thực sự đảm bảo cho dân tộc đó có quyền tự
quyết dân tộc, quyền lựa chọn chế độ chính trị, lựa chọn con đường và
mô hình phát triển, độc lập cả về kinh tế, chính trị, văn hóa. Điều quan
trọng là độc lập dân tộc phải thực sự đảm bảo quyền làm chủ của nhân
dân; nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc; con người được
phát triển toàn diện, có năng lực và điều kiện làm chủ.
+ Độc lập dân tộc đòi hỏi phải xóa bỏ tình trạng áp bức, bóc lột, nô
dịch của dân tộc này với dân tộc khác về kinh tế, chính trị và văn hóa
tinh thần.
+ Sự trao đổi, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các nước dựa trên
nguyên tắc tôn trọng chủ quyền của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, vì
thế giới không có có chiến tranh, không có sự hoành hành của cái ác,
của những sụ tàn bạo và bất công, đảm bảo co con người sống trong
an bình và hạnh phúc.
Như vậy con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là
con đườg phù hợp quy luật khách quan của cách mạng nước ta, đáp
ứng nguyện vọng hàng ngàn đời nay của nhân dân ta là độc lập dân
tộc, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đường lối này đã trải
qua những giai đoạn phát triển với nội dung và hình thức, bước đi gán
liền với đặc điểm của mỗi giai đoạn, tạo nên sức mạnh kì diệu đánh
bại mọi kẻ thù, giành độc lập và xây dựng, bảo vệ đất nước thắng lợi.
* Thời kì đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
Ngay từ khi ra đời, trong cương lĩnh chính trị của mình (chính
cương vắn tắt và sách lược vắn tắt của Đảng 3/2/1930), Đảng đã xác
3
định dứt khoát, rõ ràng rằng: Cách mạng Việt Nam là một quá trình
cách mạng không ngừng và phải trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng dân
tộc dân chủ ở giai đoạn đầu, làm xong mục tiêu cơ bản của cách mạnh
là giành chính quyền thì sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, giai đoạn
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qau giai đoạn phát triển tư bản chủ
nghĩa tư bản. Mục đích cuối cùng của Đảng là thực hiện chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Việt Nam. Xác lập vai trò
lãnh đạo của giai cấp công nhân và gắn liền với nó là xác lập sự liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí
thức, đây là vấn đề mấu chốt đảm bảo cho cách mạng phát triển theo
phương hướng đó.
Thêm vào đó, chủ nghĩa xã hội mới chỉ là triển vọng tiến lên, chưa
phải là mục tiêu trực tiếp, nhưng nó định hướng và có ý nghĩa vạch
thời đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.Nó quyết định trước tính
đúng đắn của toàn bộ đường lối chiến lược và sách lược của cách
mạng.Nó quyết định tính chất, động lực và một phần phương pháp
tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.
Tính triệt để và sức mạnh của cách mạng giải phóng dân tộc bắt
nguồn từ mục tiêu của cách mạng là giải phóng dân tộc kết hợp với
từng bước giải phóng giai cấp. Tư tưởng đó vừa động viên được tầng
lớp trên, vừa động viên được các tầng lớp nhân dân lao động trong cả
nước tham gia cuộc chiến đấu giành độc lập dân tộc. Điều này bắt
nguồn từ việc sắp xếp lực lượng cách mạng: xây dựng và mở rộng
Mặt trận dân tộc thống nhất dựa trên cơ sở công – nông - trí liên minh,
dưới sự lãnh đạo cách mạng của Đảng tiên phong.
Ở giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, trong khi tập
trung sức người, sức của để hoàn thành nhiệm vụ chống đế quốc và
chống phong kiến, Đảng vần không quên nhiệm vụ tuyên truyền
phương hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội.
4
* Thời kì vừa kháng chiến vừa xây dựng chế độ mới (1945-1954)
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là quy luật cơ bản
của cách mạng Việt Nam. Nhưng ở mỗi thời kì lich sử, Đảng ta lại rất
linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết mối quan hệ giữa mụ tiêu, chiến
lược và chỉ đạo chiến lược, để mục đích cuối cùng là đạt được độc lập
dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Khối đại đoàn kết toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược dựa trên nền tảng phát huy lòng yêu nước của toàn dân , vừa dựa
trên những thành tựu ban đầu của chế độ mới. Chế độ mới không chỉ
là lực lượng tinh thần mà còn là lực lượng vật chất to lớn, đảm bảo
kháng chiến lâu dài, càng đánh càng thắng, cuối cùng đánh bại cuộc
xâm lược của thực dân Pháp.
* Thời kì cả nước tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng, cách
mạng xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở
Miền Nam (1954-1975).
Bước vào thời kì này, đường lối chiến lược kết hợp độc lập dân tộc
và chủ nghĩa xã hội được thể hiện một cách độc đáo, chưa có tiền lệ
lịch sử và hoàn toàn phù hợp với đặc điểm và yêu cầu cách mạng nước
ta trong điều kiện nước ta tạm thời bị chia cắt ra làm 2 miền. Đó là
đường lối tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng khác nhau ở 2
miền: cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội
chủ nghĩa ở miền Bắc.
Sự kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời
kì này mang hìn thái khác thời kì trước. Chủ nghĩa xã hội không chỉ là
sức mạnh tinh thần, là triển vọng mà trở thành sức mạnh vật chất, sức
mạnh tổ chức, trở thành hiện thực trên một nửa đất nước, sức mạnh
của 1 chế độ xã hội. Thời kì này cả 2 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội đều là trực tiếp.Hiện thực xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã
thúc đẩy nhân dân miền Nam tiến lên giải phóng miền Nam, thống
5

Generate time = 0.12112307548523 s. Memory usage = 1.94 MB