202 Báo cáo tổng hợp về Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn thăng long (ttl) và đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán tại Công ty llt

B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
BÁO CÁO TỔNG HỢP:
Giới thiệu chung về Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng
Long (TTL)
I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ LĨNH VỰC HOAT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1. Lịch sủ hình thành và phát triển của công ty
Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn Thăng Long được sở kế hoạch
và Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0103002379 ngày 18 tháng 6
năm 2003 ( trụ sở giao dịch Phòng 403 nhà 17T2 khu đô thị Trung Hoà
Nhân chính), hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề theo đăng ký kinh
doanh: Kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, thuế, tư vấn xét thầu, cung cấp
dịch vụ tin học, tư vấn nguồn nhân lực, dịch vụ tư vấn và định giá tài sản,
dịch vụ sét soát báo cáo tài chính.
Tuy mới hình thành song công ty đã khẳng định vị trí mình trong Hội
Kiểm toán viên hành nghề tại Việt Nam (VACPA) Công ty là một trong 64
công ty được Bộ Tài Chính công nhận là doanh nghiệp kiểm toán độc lập
được phép hành nghề tại Việt Nam theo công văn số 14700/BCT-CĐKT
ngày 18/11/2005 và là một trong 24 công ty được Bộ Tài Chính bổ sung
trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp các dịch vụ định
giá doanh nghiệp cổ phần hoá theo acông văn số 24499/TC/TCDN về việc
thực hiện Thông tư 126/2004/TT-BTC. Và điều quan trọng là công ty đã tạo
nên hình ảnh của mình trước khách hàng với một đội ngũ nhân viên chuyên
nghiệp giàu kinh nghiệm, là các kiểm toán viên cấp quốc gia được Bộ Tài
Chính cấp chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) có từ 5 đến 10 kinh nghiệm
được đào tạo trong và ngoài nước và hàng năm luôn được đào tạo lại qua các
khoá học nâng cao và thường xuyên cập nhật các chế độ kế toán tài chính,
kiểm toán, thuế… Một nguyên tắc độc lập, khách quan và bí mật số liệu của
khách hàng với phương châm uy tín và chất lượng hàng dịch vụ là hàng đầu.
Sự tin tưởng càng được khẳng định qua chất lượng của các cuộc kiểm toán
và các khách hàng thương xuyên của công ty trong các lĩnh vực dich vụ
kiểm toán do công ty cung cấp:
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
* Các doanh nghiệp nhà nước: Đơn vị thành viên của tổng công ty
giầu khí Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, Tổng
Công ty xây dựng và phát triển nhà Hà Nội, Tổng công ty than, Tổng công
ty Vận tải, Tổng cục hậu cần…
* Xác định giá tri tài sản và tư vấn xác định giá trị tài sản chuyển
doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, kiểm toán báo cáo tài
chính giai đoạn chuyển đổi hoặc phá sản: Công ty cổ phần bánh kẹo Hải
Châu, Công ty lắp máy - tổng công ty xây dựng công Công nghiệp Việt
Nam, Công ty cổ phần Dược Lạng Sơn, Nông trường Đông Triều Quảng
Ninh….
* Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài: Công ty liên doanh HITV,
Công ty liên doanh Kona Việt Nam, Công ty liên doanh vận tải hàng không
công nghệ ca, Công ty liên doanh AMI Việt Nam…
* Các công trình XDCB hoàn thành: Công trình xây dựng các Bưu
điện tỉnh, thành phố Hà Nội, Lạng Sơn…Công trình nhà máy sản xuất đồ gỗ
Mỹ Hà, Công ty cổ phần tư vấn Xây Dựng và dịch vụ tổng hợp…
* Các Công ty TNHH và Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh
nghiệp tại Việt Nam: Công ty công trình và thương mại Đăng Lê, Công ty
cổ phần Bình Minh, Công y thương mai và quảng cáo, in Phú Sỹ, Công ty cổ
phần gỗ GAGO….
* Dự án do chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế tài trợ: Trung
tâm giáo dục CLASP, dự án dạy nghề thanh niên Hà nội - ỌC - Nhật Bản,
dự án Diễn đàn các nhà báo môi trường Việt Nam, Dự án báo sức khoẻ…
Với năng lực và kinh nghiêm của mình công ty luôn tin tưởng sẽ đáp
ứng được đầy đủ các yêu cầu chất lượng về dịch vụ kiểm toán cung như tư
vấn cho khách hàng trong công tác quản lý, hoàn thiện hệ thống kiểm soát
nội bộ, hệ thống chứng từ kế toán, hạch toán kế toán, sổ sách kế toán và báo
cáo tài chính kế toán, tối đa háo lợi ích cho doanh nghiệp.
2. Các dịch vụ chuyên ngành của công ty
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
* Lĩnh vực kiểm toán
Cung cấp các dịch vụ kiểm toán trong các lĩnh vực:
- Kiểm toán Báo cáo tài chính thường nên cho các loại hình
doanh nghiệp
- Kiểm toán Báo cáo quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ
bản hoàn thành
- Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư
- Kiểm toán Báo cáo quyết tài chính của các dự án do các tổ chức
quốc tế tài trợ
- Kiểm toán Báo cáo hợp nhất
- Kiểm toán Hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán thực hiên tỷ lệ nội địa hoá
- Kiểm toán xác định giá trị tài sản
* Lĩnh vực tư vấn tài chính
- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp chuyển doanh nghiệp Nhà
nước thành công ty cổ phần
- Xác định cơ cấu và chiến lược kinh doanh
- Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soat nội bộ hiệu quả cho doanh
nghiệp, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp
- Tư vấn quản lý tích kiểm chi phí của doanh nghiệp
- Tư vấn quản lý tiền lương và nhân sự
- Tư vấn lập dự án khả thi cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu,
tư vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp
- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hoá doanh
nghiệp, tư vấn đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường chứng
khoán
* Dịch vu tư vấn thuế
- Trợ giúp lập tờ khai thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và thuế nhà thầu đối với các nhà
thầu nước ngoài
- Tư vấn thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân
- Giải đáp vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
- Cung cấp tài liệu văn bản cho các doanh nghiệp
- Lập hồ sơ thủ tục về xin miễn, giảm thuế
* Dịch vụ kế toán
- Tư vấn hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phức tạp, kiêm
tra xử lý các tồn đọng trong công tác kế toán
- Ghi chép và giữ sổ sách kế toán cho doanh nghiệp
- Tư vấn lưa chọn hình thức sổ sách và tổ chức bộ máy kế toán
- Tư vấn lập báo cáo tài chính
- Tuyển chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng cho các doanh
nghiệp
- Tư vấn thiết lập, xây dựng phần mền kế toán phù hợp với mỗi
loại hình doanh nghiệp
- Cung cấp tài liệu văn bản về chế độ kế toán cho các doanh
nghiệp
- Cung cấp phần mền quản lý máy
- Đăng ký chế độ kế toán với Bô Tài Chính
- Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán: hệ thống sổ sách, báo cáo,
chứng từ, tài khoản kế toán phù hợp với từng loại
* Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp – Tư vấn cổ phần hoá
- Dịch vụ xác định giá trị tài sản doanh nghiệp phục vụ cho việc
chuyển đổi hình thức sở hữu công ty, tham gia thị trường chứng
khoán, tham gia góp vốn liên doanh, hợp doanh, hợp đồng hợp tác
kinh doanh…
- Tư vấn lập, lựa chọn phương án cổ phần hoá, bán, khoán, cho
thuê doanh nghiệp
- Và các dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành khác theo sự yêu cầu cụ
thể của khách hàng
* Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc
tế
- Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính của các doanh nghiệp
phục vụ cho mục tiêu hợp nhất kết quả hoạt động kinh với Công ty mẹ
theo chuẩn mực kế toán Quốc tế
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
- Dịch vụ rà soát Báo cáo tài chính đã được chuyển đổi theo
thông lệ kế toán Quốc tế phục vụ cho mục tiêu hợp nhất Báo cáo tài
chính với công ty mẹ
* Dịch vụ đào tạo
- Tổ chức các khoá học về kế toán và kiểm toán phù hợp với các
nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Quốc tế
- Tổ chức các khoá học về kế toán và kiểm toán phù hợp với các
nguyên tắc và chuẩn mực kế toán và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
- Tổ chức các khoá đào tạo về kiểm toán nội bộ cho các doanh
nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam
- Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán nâng cao cho sinh viên các trương
Đại Học, Cao Đẳng
* Các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình kiểm toán
- Cung cấp tài liệu, thông tin bằng văn bản về chính sách cổ phần
hoá, chính sách tài chính, thuế, kế toán có liên quan trực tiếp và chủ
yếu tới các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
- Cung cấp các thay đổi, sửa đổi và bổ sung chế độ kế toán Việt
Nam
* Các dịch vụ tư vấn khác
- Tư vấn lập dự toán giá trị công trình xây dựng cơ bản
- Tư vấn lập quyết toán giá trị công trình XDCB hoàn thành
- Tư vấn xét thầu
- Tư vấn xác định tài sản
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
TTL
3. Sơ đồ tổ chức
Hội đồng quản
trị
Kế toán trưởng
Phó tổng giám
đốc
Chi nhánh
Lạng Sơn
Phòng kế
toán TC
Phòng
hành chính
TH
Phòng
kiểm toán 1
Phòng
kiểm toán 2
Phòng
kiểm toán
XDCB
Phòng tư
vấn và đào
tạo
2. Chức năng các phòng ban
a. Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân
danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi
công ty:
Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
- Quyết định chiến lược phát triển của công ty
- Kiến nghị các loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán
của từng loại
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
Tổng giám đốc
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được
quyền chào ban của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo
hình thức khác;
- Quyết định phương án đầu tư;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc) và các
cán bộ tổ chức quan trọng khác của công ty; quyết định mức lương và
lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định
thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn,
mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Trình báo cáo quyết toán hàng năm lên đại hội đồng cổ đông;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ
đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục
hỏi ý kiến để đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã bán của từng loại;
- Kiến nghị việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
b. Ban giám đốc:
Ban giám đốc: là nơi điều hành trực tiếp hoạt động kinh tế và kỹ thuật
của công ty, chịu trách nhiệm đối nội, đối ngoại, phê duyêt các văn bản các
quy chế quan trọng của công ty… chiu trách nhiệm trước chủ sở hữu về việc
thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao
Ban giám đốc bao gồm:
Tổng Giám đốc công ty: Tổ chức thực hiện các quyết định Hội đồng
quản trị, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, chịu
trách nhiệm về kinh tế, đối nội, đối ngoại quyết định các vấn đề hàng ngày
của công ty, Kiến nghị phương án bố chí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội
bộ công ty cũng như thực hiện các biện phát quản lý nhân sự tại công ty,
giám đốc công ty có quyền bổ nhiệm các trưởng phó phòng của công ty trừ
các chức danh do hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

Phó Tổng giám đốc và giám đốc các chinh nhánh:
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng
B¸o c¸o tæng hîp C«ng ty KiÓm to¸n Th¨ng Long
- Phó tổng giám đốc: chịu trách nhiệm giám sát chỉ đạo chuyên môn
của các cuộc kiểm toán
- Giám đốc chính nhánh Lạng Sơn: Tổ chức thực hiện các quyết định
công ty, chịu trách nhiệm về kinh tế, đối nội, đối ngoại quyết định các
vấn đề hàng ngày của chi nhánh Lạng Sơn, kiến nghị kế hoạch, chế
độ, phát lệ của chi nhánh cũng như thực hiện các biện phát quản lý
nhân sự tại chi nhánh, giám đốc chi nhánh có quyền bổ nhiệm các
trưởng phó phòng của chi nhánh.
c. Phòng tổ chức hành chính
Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra hướng dẩn, theo dõi tổ chức lao động –
hành chính - bảo vệ của các cuộc để họ thực hiện đúng với điều lệ phân cấp
của công ty. Đồng thời phản ánh kịp thời với Tổng giám đốc những sai sót
về công tác tổ chức lao động – hành chính - bảo vệ để lãnh đạo có chủ
trương giải quyết.
Nghiên cứu về chính sách cán bộ, theo dõi về tổ chức bồi dưỡng, nâng cao
trình độ để quy hoạch cán bộ đạt tỷ lệ cao, tiến hành các thủ tục kiểm điểm
định kỳ, nhận xét các bộ. Chỉ đạo công tác lưu trữ, bổ xung hồ sơ lý lịch
CBCNVC vào sổ BHXH, theo dõi công tác Đảng.
d. Phòng kiểm toán 1
Thực hiên chức năng kiểm toán: Lĩnh vực kiểm toán, thực hiện các chu
trình theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các chuẩn mực kiểm toán
được thừa nhận, các quy định hiện hành về kế toán tài chính, thuế và các quy
chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo các
Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của chính phủ, thông tư
64/2004/TT-BTC ngày 29/06/2004 của Bộ Tài Chính huớng dẩn thực hiện
Nghị định số 105/ND-CP nhằm đưa ra ý kiến của mình về báo cáo tài chính
của doanh nghiệp.
e. Phòng kiểm toán 2
Thực hiện chức năng kiểm toán: Dịch vụ xác định giá trị doanh
nghiệp – Tư vấn cổ phần hoá, Các dịch vụ hỗ trợ trong quá trình kiểm toán,
Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán quốc tế.
f. Phòng tư vấn và đào tạo
SV: Tr¬ng Kh¸nh Hng

Generate time = 0.08236289024353 s. Memory usage = 1.94 MB