ÔN TẬP CHƯƠNG III - LỊCH SỬ LỚP 6


THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH
LỊCH SỬ 6
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: LÊ ÁNH

ÔN TẬP CHƯƠNG III
1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến
Trung Quốc đối đối với nhân dân ta
a.Thời Bắc thuộc ( 179 TCN – TK X)
Đây là thời kì nước ta bị các triều đại phong kiến
phương Bắc thay nhau đô hộ
b.Tên gọi của nước ta qua từng thời kì đô hộ:
TIẾT 28
H?
Tại sao sử cũ
gọi giai đoạn
lịch sử nước ta
từ năm
179TCN
Đến TK X là
thời Bắc
thuộc ?

Thời
gian
Triều đại
Trung Quốc
Các tên gọi khác nhau của nước ta
Từ năm 179
TCN
Nhà Triệu
(Nam Việt)
Sáp nhập vào Nam Việt, chia thành 2
quận Giao Chỉ, Cửu Chân
Từ năm
111 TCN
Nhà Hán
Chia nước ta thành 3 quận: Giao Chỉ,
Cửu Chân, Nhật Nam. Gộp với 6 quận
của Trung Quốc) thành Giao Châu.
Từ đầu
TKIII
Nhà Ngô
(Tam Quốc)
Giao Châu
TKVI
TKVI
Nhà Lương
Nhà Lương

618 Nhà Đường
Gọi là Giao Châu, đến năm 679 đổi
Gọi là Giao Châu, đến năm 679 đổi
thành An Nam đô hộ phủ.
thành An Nam đô hộ phủ.
Chia nước ta thành: Giao Châu, Ái Châu, Đức
Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu.
hoµng ch©u
Giao ch©u
¸i ch©u
®øc ch©u
lîi ch©u
Minh ch©u
GIAO CHÂU
CÁC CHÂU KI MI
PHONG CHÂU
Tống Bình
TRƯỜNG CHÂU
ÁI CHÂU
DIỄN CHÂU
HOAN CHÂU
PHÚC LỘC CHÂU

c.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối
với nhân dân
*Chính trị :
-
Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm
giữ đến tận các huyện.
-
Dùng mọi thủ đoạn : Đàn áp,mua chuộc,
chia rẽ.
* Chính sách bóc lột:
+ Đặt nhiều thứ thuế .
+ Cống nạp sản vật quý, lao dịch nặng nề.


Sản vật cống nạp

c.Chính sách cai trị của c ác triều đại phong kiến phương Bắc đối
với nhân dân
*Chính trị:
-
Thiết lập bộ máy cai trị do người Hán nắm giữ đến
tận các huyện.
-
- Dùng mọi thủ đoạn : Đàn áp,mua chuộc, chia rẽ.
* Chính sách bóc lột:
+ Đặt nhiều thứ thuế .
+ Cống nạp sản vât quý, lao dịch nặng nề.
* Chính sách đồng hóa:
+ Du nhập những phong tục, luật lệ của người Hán
vào nước ta.
+Mở trường dạy chữ Hán, tiếng Hán.
+ Đưa người Hán sang ở cùng với dân ta.

Chính sách thâm độc nhất.

ÔN TẬP CHƯƠNG III
1.Ách thống trị của các triều đại phong kiến
Trung Quốc đối đối với nhân dân ta
a.Thời Bắc thuộc ( 179 TCN – TK X)
b.Tên gọi của nước ta qua từng thời kì đô hộ:
TIẾT 28
c.Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến
phương Bắc đối với nhân dân
2.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời
kì Bắc thuộc:

Generate time = 0.11618614196777 s. Memory usage = 1.93 MB