Đánh giá sự phát triển của trẻ


 Hiểu được sự phát triển tâm lý của trẻ và
nguyên tắc đánh giá sự phát triển tâm lý của
trẻ
 Hiểu được ý nghĩa, mục đích, nội dung đánh giá
sự phát triển trẻ trong chương trình giáo dục
mầm non.
 Có kỹ năng vận dụng các phương pháp đánh
giá sự phát triển trẻ, ghi chép kết qủa đánh giá
trẻ và lưu giữ - sử dụng hồ sơ cá nhân trẻ.

Sự phát triển tâm lý của trẻ diễn ra nhanh và đầy biến
động, là quá trình không phẳng lặng, có khủng hoảng
và đột biến

Hoạt động của trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn là
nhân tố quyết định tâm lý của trẻ được hình thành và
phát triển

Sự phát triển tâm lý của trẻ được diễn ra trên nền của 1
CSVC nhất định (cơ thể người với yếu tố bẩm sinh-di
truyền), đây là điều kiện cần thiết, là tiền đề cho sự phát
triển tâm lý

Trẻ phải được sống và hoạt động trong điều kiện xã hội
tương ứng thì tâm lý mới được phát triển

Trong mối quan hệ, liên hệ

Trong MT gần với MT sống của trẻ

Trong hoạt động

Trong sự phát triển của trẻ
Nguyên tắc đánh giá sự phát
triển tâm lý của trẻ
GV muốn đánh giá trẻ tốt phải dựa trên các mốc
phát triển của trẻ, mục tiêu CT GDMN và kết quả
mong đợi của từng lĩnh vực ở từng độ tuổi để xây
dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển
của trẻ.
 Mốc phát triển của trẻ gồm:

Độ tuổi

Mốc phát triển (trẻ có thể làm được gì?)

Điều kiện thực hiện (trẻ cần những gì?)
 Bên cạnh đó phải xem thêm chỉ số đánh giá sự
phát triển của trẻ mầm non
HĐ 1: Giới thiệu phần “Đánh giá sự phát triển
của trẻ” trong chương trình GDMN
Chương trình cũ

Không có phần “đánh giá
sự phát triển của trẻ”.

Trong thực tế, đánh giá trẻ
có tập trung ở trẻ 5-6 tuổi.

Phương pháp sử dụng bài
tập là chủ yếu để đo sự
phát triển trẻ 5 tuổi .
Chương trình GDMN:
Có phần “đánh giá sự PT của trẻ”.
1.Vị trí:
Là 1 nội dung độc lập trong
chương trình GDMN mới
2.Cấu trúc:
 Có phần “đánh giá trẻ nhà trẻ” và
“đánh giá trẻ mẫu giáo”.
3.Mục tiêu:
 Nhằm theo dõi sự phát triển của
trẻ và điều chỉnh kế hoạch CSGD
trẻ.
4. Các hình thức đánh giá: Đánh giá trẻ
hàng ngày và đánh giá trẻ theo giai
đoạn (đối với mẫu giáo: đánh gía
sau chủ đề và cuối độ tuổi).
5. Nội dung: Trạng thái sức khoẻ; thái
độ, trạng thái cảm xúc và hành vi
của trẻ; kiến thức và kỹ năng của
trẻ.
6. Phương pháp: Sử dụng 5-6 phương
pháp đánh giá trẻ phổ biến.
1.Đánh giá sự PT của trẻ là gì?
Đánh giá sự PT của trẻ là quá trình thu thập thông tin
về trẻ một cách có hệ thống, phân tích và đối chiếu với
mục tiêu GDMN làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch,
biện pháp CSGD nhằm đảm bảo sự phát triển của trẻ
phù hợp với mục tiêu giáo dục

Đánh giá sự PT của trẻ là QT thu thập thông tin về trẻ một
cách có hệ thống, phân tích và đối chiếu với mục tiêu của
CTGDMN làm cơ sở điều chỉnh kế hoạch, biện pháp CSGD
nhằm đảm bảo sự PT của trẻ phù hợp với MTGD.

Đánh giá trẻ trong bất cứ HĐ nào đều cho ta biết được khả
năng thực hiện của trẻ, từ đó có thể phục vụ cho nhiều mục đích
khác nhau:
 Cung cấp cho GV những thông tin về sự tiến bộ của trẻ.
Những thông tin như vậy tạo điều kiện cho GV biết được hiệu
quả của các HĐ, mức độ kết quả đạt được theo dự kiến, đặc biệt
những thông tin đó có thể làm sáng tỏ những vấn đề nhất định
đòi hỏi phải có KH bổ sung.
 Giúp GV có biện pháp tác động phù hợp, kích thích trẻ tham
gia, thực hiện tốt các HĐ của mình và học được những KT, KN
theo mục đích đặt ra của HĐ
 Giúp GV biết được hiệu quả của các hoạt động, mức độ kết quả đạt
được theo dự kiến, làm sáng tỏ những vấn đề nhất định đòi hỏi phải có
kế hoạch bổ sung.
 Tạo điều kiện cho GV ghi chép và lưu giữ các thông tin về sự
tiến bộ của trẻ trong một thời gian dài. Đó là cơ sở để đưa ra các
quyết định về nhu cầu GD cá nhân đứa trẻ, căn cứ cho việc xây
dựng KH tiếp theo.
 Những thông tin thu thấp được còn sử dụng để trao đổi, đưa
ra những quyết định phối hợp trong GD trẻ với cha mẹ trẻ.
Giúp GV biết được hiệu quả của các hoạt động, mức độ kết
quả đạt được theo dự kiến, làm sáng tỏ những vấn đề nhất định
đòi hỏi phải có kế hoạch bổ sung.

Đánh giá trẻ còn cho ta biết về mức độ PT toàn diện
của trẻ, khả năng sẵn sàng cho giai đoạn học tập tiếp
theo, những khó khăn cụ thể về sự PTTC, NT, NN, TC-
KNXH và TM; mức độ sẵn sàng học tập là gì và có
những đề xuất đối với lớp hoặc cơ sở GD sẽ tiếp nhận
trẻ tiếp theo.

Làm cơ sở để trao đổi, đưa ra những quyết định phối
hợp trong GD trẻ với cha mẹ trẻ, với GV nhóm/lớp
hoặc cơ sở giáo dục khác nơi sẽ tiếp nhận trẻ tiếp theo
Làm cơ sở đề xuất đối với các cấp quản lý giáo dục
trong việc nâng cao chất lượng CSGD trẻ của nhóm/
lớp/ trường/ địa phương
Ai là người tham gia đánh giá sự PT của trẻ
1/ Do GV tiến hành trong QT chăm sóc GD trẻ
2/ Do CBQL Sở, Phòng, BGH nhà trường tiến hành với
các mục đích khác nhau


Nhà trẻ:
+ Đánh giá hằng ngày
+ Đánh giá theo giai đoạn

Mẫu Giáo:
+ Đánh giá hằng ngày
+ Đánh giá cuối chủ đề
+ Đánh giá cuối độ tuổi
1. Các hình thức đánh giá
a) Mục đích đánh giá trẻ hằng ngày
Đánh giá những biểu hiện tâm - sinh lí của trẻ hàng ngày
trong các hoạt động, nhằm phát hiện những biểu hiện tích
cực hoặc tiêu cực, điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm
sóc - giáo dục trẻ, lựa chọn các biện pháp giáo dục thích
hợp
b/ Mục đích đánh gia trẻ theo giai đọan:
* Nhà trẻ:
Làm cơ sở điều chỉnh KH chăm sóc GD tiếp theo
* Mẫu giáo:
+ Cuối chủ đề: Làm căn cứ điều chỉnh kế hoạch CSGD
cho các chủ đề tiếp theo
+ Cuối độ tuổi: Làm căn cứ đề xuất kế hoạch GD tiếp
theo khi trẻ chuyển nhóm lớp hoặc vào lớp một. Rút
kinh nghiệm cho việc xây dựng KH năm học tiếp theo
của lớp.
a/ Nội dung đánh giá trẻ hằng ngày

Hàng ngày thông qua các hoạt động của trẻ, đánh giá
trẻ ở các mặt:
+ Tình trạng sức khoẻ;
+ Trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ;
+ Kiến thức và kỹ năng của trẻ;

Dựa trên kết quả đánh giá hằng ngày, GV xác định
những trẻ cần lưu ý đặc biệt, đề xuất những biện
pháp phù hợp trong những ngày sau.
b) Nội dung đánh giá trẻ theo giai đoạn
Nhà trẻ:
-
GV đánh giá mức độ đạt được của trẻ về các mặt TC, NT,
NN, TM, TCKNXH, căn cứ vào cá chỉ số PT của trẻ.
Mẫu giáo:
-
Đánh giá cuối chủ đề: đánh giá mức độ đạt được của trẻ
theo MT chủ đề sau khi thực hiện xong chủ đề
-
Đánh giá cuối độ tuổi: đánh giá mức độ đạt được của trẻ
theo các lĩnh vực: TC, sức khỏe, dinh duỡng, NN, NT, TM,
TCKNXH cuối mỗi độ tuổi sau một giai đọan học tập ở
trường MN.
4. Về cách ghi chép thông tin của các
hình thức đánh giá
a) Đánh giá trẻ hằng ngày: Kết quả đánh giá hàng ngày
được ghi vào nhật kí lớp hoặc sổ kế hoạch giáo dục bằng
những nhận định chung, những vấn đề nổi bật đặc biệt thu
thập được qua quan sát đối với cá nhân hoặc một nhóm trẻ
(có thể là tiêu cực hoặc tích cực), có thể xác định nguyên
nhân để có biện pháp khắc phục những tồn tại trong
những ngày tiếp theo hoặc lưu ý để tiếp tục theo dõi.

Generate time = 0.12046599388123 s. Memory usage = 1.93 MB