Giản đồ pha

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   



: Giản Đồ Pha
Phase Diagram

- Mã số: TN303
- Số Tín chỉ: 2
+ Giờ lý thuyết: 20
+ Giờ thực hành/bài tập/đồ án/ :10
ng viên
Tên giảng viên:  Thạc sĩ, giảng viên chính
Tên người cùng tham gia giảng dạy:
Đơn vị: Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học
Điện thoại: 0913107035. Email: vhthai@ctu.edu.vn

Hóa lý 1 mã số: TN108
3
3.1. 
Người học biết vận dụng qui tắc pha. Các phương pháp tính toán các hệ muối
nước bậc 2, 3 và 4. Xây dựng giản đồ pha, mặt cắt đẳng nhiệt, hình chiếu của giản đồ
tính tính tan. Phân tích, tính toán các quá trình kết tinh đa nhiệt, đẳng nhiệt. Sử dụng
qui tắc đường thẳng liên hợp, qui tắc trọng tâm khối lượng trong việc xét quá trình kết
tinh trên giản đồ tính tan.

3.2. : lý thuyết, bài tập
3.3. :
- Kiểm tra giữa kỳ: 25 % ( hoặc thay bằng bài seminar thảo luận)
- Chuyên cần: 5 %
- Thi kết thúc: 70 %
4(những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi)


  
Chung 1 Qui Tc Pha. Gin  Pha
- Một số khái niệm: pha, hợp phần, cấu tử, bậc tự do
- Điều kiện cân bằng pha, thiết lập qui tắc pha của Gibbs
- Giản đồ pha hệ một cấu tử: giản đồ pha của nước
- Đại cương về hệ hai cấu tử: qui tắc đòn bẩy
- Hệ hai cấu tử không hình thành hợp chất hóa học, có
eutecti đơn giản
- Hệ hai cấu tử có hình thành hợp chất hóa học
- Những cách biểu diễn thành phần hệ ba cấu tử

Chng 2 Xây Dng Và Tính Toán Trên Gin  H
Bc Hai
- Vẽ giản đồ từ các giá trị độ tan
- Phương pháp tính toán lập giản đồ
5t

8t- Phép vẽ đường cong dung dịch bão hòa
- Các phương pháp tính toán trên giản đồ độ tan: Tính
toán theo qui tắc đòn bẩy, qui tắc đường thẳng liên hợp
- Tính theo phương pháp cấu tử có khối lượng không đổi
- Tính bằng cách thiết lập phương trình cân bằng vật liệu
của quá trình

. Chng 3 Xây Dng  Th Và Tính Toán Trên Gin
 H Bc Ba Mui - Nc

- Biểu diễn các hệ bậc ba: giản đồ độ tan đẳng nhiệt và
giản đồ độ tan đa nhiệt
- Các phương pháp biểu diễn nồng độ trên giản đồ độ tan
đẳng nhiệt: phương pháp biểu diễn trên tam giác thành
phần, phương pháp biểu diễn trên tọa độ vuông góc
- Giản đồ độ tan đẳng nhiệt hệ tách muối khan nước
- Giản đồ độ tan đẳng nhiệt của hệ có tách một muối đơn
hidrat
- Tính toán trên giản đồ mặt cắt đẳng nhiệt bậc ba nước
và hai muối có ion chung: phương pháp đồ giải
Katskarov
- Tính toán trên quá trình kết tinh cơ bản trên giản đồ
mặt cắt đẳng nhiệt hệ bậc ba muối nước
- Tính toán trên quá trình kết tinh đa nhiệt
- Tính toán quá trình diêm tích và quá trình phân hủy
muối kép
- Bài toán thiết lập chu trình

Chng 4 Xây Dng Và Tính Toán Theo Gin  Các
H bc Bn n Gin

- Các phương pháp biểu diễn đồ thị của giản đồ hệ bậc
bốn đơn giản
- Phương pháp xây dựng các hình chiếu phẳng
- Khảo sát và tính toán các quá trình kết tinh đẳng nhiệt
trên các giản đồ hình chiếu

. Chng 5 Xây Dng  Th Và Tính Toán Theo Gin
 Ca H Bc Bn Tng Tác

- Các phương pháp biểu diễn thành phần của giản đồ hệ
bậc bốn tương tác
- Cấu tạo giản đồ trạng thái không gian của hệ bậc bốn
tương tác
- Các hình chiếu phẳng của lăng trụ đáy vuông
- Xây dựng đồ thị và tính toán các quá trình kết tinh trên
các hình chiếu trực giao của lăng trụ đáy vuông8t
4t
5t5. T
- Tính Toán Bằng Giản Đồ Độ Tan Trong Công Nghệ Các Chất Vô Cơ- Hoàng Đông
Nam- Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia tp Hồ Chí Minh-2000
- Giáo Trình Hóa Lý (Tập Một và Tập Hai) của GS Nguyễn Đình Huề, Nhà xuất bản
Giáo Dục -2000
- Bài Giảng Hóa Đại Cương (Tập II)- Võ Hồng Thái- Đại Học Cần Thơ- 2005
- Chemical Phase Theory- J.Zernike- Amsterdam-1955
- Các website với từ khóa “phase diagram”

Ngày 20. tháng 12 năm 2007
 

Võ Hng Thái

Generate time = 0.066097974777222 s. Memory usage = 1.93 MB