Hóa vô cơ - Hữu cơ đại cương


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   



: Hóa Vô cơ – Hữu cơ đại cương
Inorganic- Organic general chemistry

- Mã số: TN 021
- Số Tín chỉ: 2
+ Giờ lý thuyết:
+ Giờ thực hành/bài tập/đồ án/:

Tên giảng viên:  Thạc sĩ
Tên người cùng tham gia giảng dạy: Lương Thị Kim Nga Thạc sĩ
Đơn vị: Bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học
Điện thoại: Liên Hương: 090.3.971619
E-mail: tnlhuong@ctu.edu.vn

2. H - mã số:
3
3.1. 
Phần vô cơ giúp sinh viên hiểu được các quy luật cơ bản của hóa học vô cơ, các
tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng của các kim lọai và phi kim.
Phần hữu cơ giúp sinh viên hiểu được các vấn đề cơ bản của hóa học hữu cơ.

3.2. : lý thuyết, tình huống, bài tập
3.3. :
Thi kết thúc: 100%

4(những vấn đề chính học viên sẽ được học tập và trao đổi)

  b
: Hóa vô cơ
Chương 1: Danh pháp các hợp chất vô cơ
Chương 2: Mối quan hệ và tính chất của các chất
Chương 3: Phản ứng hóa học
Chương 4: Kim loại
Chương 5: Phi kim

: Hóa hữu cơ
Chương 1: Các vấn đề cơ bản về đồng đẳng, đồng phân, danh
pháp trong hóa hữu cơ
Chương 2: Hợp chất hydrocarbon
Chương 3: Hợp chất alcol- phenol- eter
Chương 4: Hợp chất carbonyl
Chương 5: Hợp chất carboxyl
Chương 6: Hợp chất amin và muối azonium
10t20t


5. T
1. Hoàng Nhâm
Hóa học vô cơ tập I. NXB GD -1994
2. Hoàng Nhâm
Hóa học vô cơ tập II. NXB GD -1994
3. Chu Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Huy Ngọc
Hóa học đại cương – Vô cơ. NXB Hàn Thuyên, Sài Gòn – 1973
4. Nguyễn Đình Soa
Hóa vô cơ. NXB ĐHQG Tp. HCM – 2000
5. Nguyễn Thị Tố Nga
Hóa vô cơ tập II. NXB ĐHQG Tp. HCM – 2001
6. Nguyễn Đức Vận
Bài tập Hóa học vô cơ. NXB GD - 1983
7. Đỗ Thị Mỹ Linh
Bài giảng môn học Hóa Đại cương - Phần hữu cơ
8. Chu Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Huy Ngọc, Lê Khắc Tích
Hóa học Hữu cơ. NXB Hàn Thuyên - 1973
9. Chu Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Hữu Tính, Nguyễn Huy Ngọc, Lê Khắc Tích
Bài tập Hóa học Hữu cơ. NXB Hàn Thuyên - 1973
10. Trần Quốc Sơn
Một số phản ứng của hợp chất hữu cơ. NXB GD - 2001Ngày28 tháng 12 năm 2007
 
Tôn Nữ Liên Hương


Lương Thị Kim Nga


Generate time = 0.065706014633179 s. Memory usage = 1.93 MB