Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á


C©u 1: DiÖn tÝch cña ch©u ¸ ®øng thø
mÊy thÕ giíi
A. Thø nhÊt
B. Thø 2
C. Thø 3
D. Thø 4
12345678910
C©u 2: D©n sè ch©u ¸ ®øng thø mÊy
thÕ giíi?
A. Thø nhÊt
B. Thø 2
C. Thø 3
D. Thø 4
12345678910
Câu 3: Quốc gia nào của châu á có số
dân đông thứ 2 thế giới
A. Trung Quốc
B. ấn Độ
C. Nhật Bản
D. In-đô-nê-xi-a
12345678910
Bài 7:
Bài 7:


đặc điểm phát triển kinh tế
đặc điểm phát triển kinh tế
xã hội các nước châu á
xã hội các nước châu áGiáo viên giảng dạy: Bùi Quốc
Hoàn

I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á
I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á
Bằng hiểu biết của em
và SGK em hãy hoàn
thành sơ đồ sau?
BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế
xã hội các nước châu á
I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á
I. Vài nét về lịch sử phát triển các nước châu á
BàI 7: đặc điểm phát triển kinh tế
xã hội các nước châu á
Lịch sử phát triển các nước châu á
Lịch sử phát triển các nước châu á
Thời Cổ và Trung đại Thế kỉ XVI TK XIX
-
Cú trỡnh .
-
SX nhiu mt hng.
-
Phỏt trin nhiu ngnh ngh


-
Hu ht l ca cỏc
nc Phng Tõy
-
L ni cung cp..........
v cng l nihng
húa cho cỏc nc quc
- .. Cú cuc ci cỏch
Minh Tr nờn kinh t..
phỏt trin cao
ni ting
Nụng nghip, th cụng nghip,
thng nghip.
thuc a
nguyờn liu
tiờu th
Nht Bn
phỏt trin
II. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội hiện nay
II. Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội hiện nay
Dựa vào bảng 7.2 (SGK) và
hiểu biết của em thông qua các
phương tiện thông tin em hãy
nêu đặc điểm phát triển kinh
tế xã hội các nước châu á
hiện nay?
BàI 12: Sự PHáT TRIểN Và PHÂN
Bố CÔNG NGHIệP

Generate time = 0.097089052200317 s. Memory usage = 1.93 MB