Đề cương môn học thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh hệ đại học


Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 1 / 6


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ ĐẠI HỌC
MSMH: QT450DV01

A. Mục tiêu chung
– Hỗ trợ trong công việc của những nhân viên kinh nghiệm hơn; thực hiện những công việc ngắn
hạn hay thời vụ mà doanh nghiệp không cần tuyển nhân viên toàn thời gian, …
– Hội nhập môi trường thực tế của doanh nghiệp thông qua việc tiếp xúc thực tiễn các công việc:
quản trị Marketing, quản trị tài chính, quản trị vận hành, …
– Hỗ trợ trong công việc của những nhân viên kinh nghiệm hơn; th
ực hiện những công việc ngắn
hạn hay thời vụ mà doanh nghiệp không cần tuyển nhân viên toàn thời gian, …
– Hội nhập môi trường thực tế của doanh nghiệp thông qua việc tiếp xúc thực tiễn các công việc:
quản trị Marketing, quản trị tài chính, quản trị vận hành, …
B. Kiến thức đã được trang bị
– Nghiệp vụ Tin học – Hành chính:
 Kỹ năng làm việc trên máy tính
 Kỹ năng về tin học văn phòng: xử lý văn bản (MS Word), bảng tính (MS Excel), …
 Kỹ năng về khai thác thông tin Internet, email, …
– Nghiệp vụ Quản trị chung:
 Hành vi người tiêu dùng, hành vi tổ chức
 Marketing căn bản, Nghiên cứu Marketing
 Quản trị nhân sự, Quản trị chiến lược
 Quan hệ công chúng

Quản trị sự thay đổi
 Tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, …
– Nghiệp vụ Quản trị Marketing, Tài chính, Vận hành:

Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 2 / 6
 Quản trị bán hàng, Quản trị nhãn hiệu, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị Marketing
 Quản trị tài chính, danh mục đầu tư, Rủi ro & thông tin và bảo hiểm, Kế toán quản trị
 Quản trị chất lượng, Quản trị hệ thống phân phối, Quản trị sản xuất, Quản trị cung ứng, …
– Ngoại ngữ:
 Anh văn giao tiếp
 Anh vă
n chuyên ngành Quản trị
C. Công việc chuẩn bị trước khi thực tập
– Chuẩn bị resume (CV) và cover letter, kỹ năng phỏng vấn, gửi thông tin đến các công ty có nhu
cầu tuyển thực tập sinh trong lĩnh vực quan tâm.
– Sinh viên được khuyến khích tự tìm chỗ thực tập liên quan đến chuyên ngành học. Trong trường
học phải nhờ nhà trường tìm chỗ thực tập thì sinh viên phải chấp nhận chỗ được giao dù sau đó
có tự tìm được chỗ khác mà sinh viên cho là tốt hơn. Việc tự ý bỏ chỗ thực t
ập mà nhà trường
tìm sẽ bị hình thức kỷ luật cao nhất là bị 0 điểm.
– Sinh viên sau khi có chỗ thực tập phải chuyển phiếu tiếp nhận thực tập cho cơ quan tiếp nhận
điền vào và gửi lại văn phòng Khoa Kinh tế - Thương mại.
– Sinh viên nên tự ghi ra những mục tiêu, mong muốn đạt được từ đợt thực tập để sau này so sánh
với những gì thực sự
đạt được. (xem Danh mục các sản phẩm thực tập)
D. Công việc thực tập sinh có thể hỗ trợ
– Thực hiện kế hoạch công việc theo thời gian
– Tìm hiểu – quan sát – học hỏi các thông tin về nghiệp vụ chuyên môn: kinh doanh, marketing, tài
chính, vận hành, …
– Xây dựng thông tin về khách hàng
– Gặp gỡ – trao đổi – tư vấn khách hàng; soạn thảo tài liệu – hợp đồng kinh doanh; thương lượng,
ký kết hợp đồng kinh doanh; triển khai thực hiện hợp đồng; chăm sóc khách hàng, …
– Lập các báo cáo về hoạt động kinh doanh
– Lậ
p kế hoạch kinh doanh tổng thể – chi tiết
– Các công tác về tổ chức, quản trị, hành chính – văn phòng
E. Yêu cầu cần đạt
– Sinh viên phải bảo đảm thực tập toàn thời gian (8 giờ một ngày, 5-6 ngày trong một tuần tùy theo
lịch làm việc của doanh nghiệp) trong suốt thời gian 15 tuần thực tập. Việc không tuân thủ đủ
thời gian thực tập sinh viên có sẽ bị kỷ luật với mức cao nhất là đình chỉ thực tập và bị 0 điểm;
– Tôn trọng kỷ luật và nội quy doanh nghiệp, có tác phong nghiêm túc, cẩn thận và hế
t lòng vì
công việc; sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức mới với tinh thần cởi mở, tranh thủ sự giúp đỡ của
cán bộ công nhân viên tại nơi thực tập;

Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 3 / 6
– Đảm bảo thực hiện tốt công việc tại nơi thực tập với trách nhiệm cao, chính xác, đúng thời hạn,
đảm bảo các nguyên tắc bí mật về các thông tin, số liệu, dữ liệu của đơn vị thực tập;
– Tạo mối quan hệ tốt với nhân viên và khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp thực tập;
– Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tậ
p; tận dụng các cơ hội
học tập thực tiễn do doanh nghiệp tổ chức như các chương trình đào tạo, hội thảo, …;
– Hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao; sắp xếp thời gian viết báo cáo thực tập tốt nghiệp có
chất lượng và đúng thời hạn quy định.
F. Các thông tin cần thiết
– Thời gian thực tập
– Phản ánh thực tập
– Hạn nộp báo cáo
– Lịch thuyết trình báo cáo
– Thư ký Khoa hỗ trợ
Các thông tin sẽ được giảng viên điều phối thực tập công bố chi tiết
G. Các tài liệu, hồ sơ cần phải nộp sau đợt thực tập
1) Sổ nhật ký thực tập:
– Viết theo ngày
– Nội dung công việc
– Kết quả thực hiện
– Vấn đề gặp phải trong ngày hôm đó và việc ứng dụng các kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng
phân tích để giải quyết vấn đề
– Sổ nhật ký phải được công ty xác nhận theo tuần.
2) Phiếu nhận xét sinh viên thự
c tập của cơ quan tiếp nhận
3) Báo cáo thực tập (xem hướng dẫn về cấu trúc của báo cáo phía dưới)
H. Đánh giá môn học
Sinh viên đăng ký học môn “Thực tập tốt nghiệp” được đánh giá theo các thành phần sau:
1) Sổ nhật ký thực tập (được xem xét cho điểm thêm từ 0.5 đến 1 điểm nếu sinh viên không có
danh mục sản phẩm thực tập)
2) Phiếu nhận xét của cơ quan tiếp nhận thực tập (20%)
3) Báo cáo thực tập (20%)
4) Trình bày báo cáo thực tập (60%)
5) Danh mục sản phẩm thực t
ập (không bắt buộc. Nếu có làm, sinh viên nhận được điểm thưởng
từ 1 đến 2 điểm tùy vào mức độ chi tiết, đầy đủ và chính xác)

Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 4 / 6
Cấu trúc chung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp:
Các trang thông tin tổng quát
– [i] Trang bìa
– [ii] Trang dẫn
– [iii] Tóm tắt [Trích yếu]
– [iv] Lời cảm ơn
– [v] Mục lục
– [vi] Danh mục bảng biểu (nếu có)
– [vii] Danh mục hình ảnh (nếu có)
– [viii] Danh mục từ viết tắt (nếu có)
Các trang thông tin chính
– Mở đầu [Đặt vấn đề]
– [1] Tổng quan công ty thực tập (thông tin liên hệ, hình thức sở hữu, ngành hoạt
động)
– [2] Thực trạng hoạt động (sản phẩm/dịch vụ, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tình
hình kinh doanh trong thời gian gần đây)
– [3] Công việc thực hiện
– [4] Những vấn đề đã phát hiện trong thời gian thực tập hoặc làm việc
– [5] Cơ sở lý luận (không bắt buộc. Nếu nêu đúng sẽ được cộng điểm thưởng)
– [6] Cách giả
i quyết vấn đề.
– [7] Phân tích hiệu quả của các giải pháp sinh viên đề xuất đã được/không được công ty đưa vào
áp dụng.
– [8] Nhận xét và đề xuất
– Kết luận
Các trang thông tin tổng quát (tt)
– [ix] Tài liệu tham khảo (nếu có)
– [x] Phụ lục (nên đưa danh mục sản phẩm thực tập vào đây nếu có)
– [xi] Nhận xét của công ty thực tập
– [xii] Nhận xét củ
a giáo viên hướng dẫn
– [xiii] Thông tin liên hệ sinh viên
Một số đề tài gợi ý:

– Cải thiện hoạt động bán hàng
– Cải thiện hoạt động marketing
– Lập kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm

Đề cương Thực tập tốt nghiệp Trang 5 / 6
– Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm, xây dựng chiến lược Marketing cho sản phẩm
– Một số gợi ý chiến lược phát triển cho công ty

Generate time = 0.12530994415283 s. Memory usage = 1.93 MB